Samorzdowa jednostka organizacyjna Plan zagospodarowania przestrzennego wojewdztwa dolnolskiego

  • Slides: 8
Download presentation
Samorządowa jednostka organizacyjna Plan zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego INSTYTUT ROZWOJU TERYTORIALNEGO 1

Samorządowa jednostka organizacyjna Plan zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego INSTYTUT ROZWOJU TERYTORIALNEGO 1

Stan prawny § § § 2 Plan województwa – dokument z zakresu planowania przestrzennego

Stan prawny § § § 2 Plan województwa – dokument z zakresu planowania przestrzennego sporządzany na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przez marszałka, uchwalany przez sejmik. Obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego z 27 marca 2014 r. W dniu 30 kwietnia 2015 r. podjęta została uchwała o przystąpieniu do sporządzania planu. www. irt. wroc. pl

Dlaczego zmieniamy plan Ze względu na: § obowiązek ustalenia granic i zasad zagospodarowania przestrzennego

Dlaczego zmieniamy plan Ze względu na: § obowiązek ustalenia granic i zasad zagospodarowania przestrzennego obszarów funkcjonalnych o znaczeniu ponadregionalnym, § możliwość ustalenia granic i zasad zagospodarowania przestrzennego obszarów funkcjonalnych o znaczeniu regionalnym, § obowiązek sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego, jako części planu województwa. 3 www. irt. wroc. pl

Dylematy § § § 4 Jaki jest cel ustalania granic i zasad zagospodarowania obszarów

Dylematy § § § 4 Jaki jest cel ustalania granic i zasad zagospodarowania obszarów funkcjonalnych? Czego powinny dotyczyć zasady zagospodarowania przestrzennego? W jaki sposób te zasady będą wdrażane? Jakie ustalenia powinien zawierać plan zagospodarowania przestrzennego obszaru funkcjonalnego Wrocławia? Kto i w jaki sposób będzie je wdrażał? www. irt. wroc. pl

Harmonogram 1. etapu konsultacji w sprawie planu Warsztaty w Obszarach Integracji, 5 spotkań prowadzonych

Harmonogram 1. etapu konsultacji w sprawie planu Warsztaty w Obszarach Integracji, 5 spotkań prowadzonych poza procedurą ustawową 5 www. irt. wroc. pl

Harmonogram prac nad planem § § § § 6 Etap I – przygotowanie procedury

Harmonogram prac nad planem § § § § 6 Etap I – przygotowanie procedury formalno-prawnej – okres realizacji II półrocze 2015 r. ; Etap II – przeprowadzenie I etapu konsultacji i zbieranie wniosków – okres realizacji II półrocze 2015 r. ; Etap III – opracowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa oraz Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - okres realizacji I i II półrocze 2016 r. ; Etap IV – przeprowadzenie II etapu konsultacji, opiniowania i uzgadniania – okres realizacji I półrocze 2017 r. ; Etap V – wyłożenie do publicznego wglądu, zebranie uwag – okres realizacji I półrocze 2017 r. ; Etap VI – przedłożenie do uchwalenia przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego – okres realizacji II półrocze 2017 r. ; Etap VII – zamknięcie procedury i złożenie dokumentacji do Wojewody – okres realizacji II półrocze 2017 r. . www. irt. wroc. pl

Wnioski do planu Termin • 30 listopada 2015 Forma • pisemnie lub ustnie do

Wnioski do planu Termin • 30 listopada 2015 Forma • pisemnie lub ustnie do protokołu, na adres: Instytut Rozwoju Terytorialnego, ul. Świdnicka 12/16, 50 -068 Wrocław • pocztą elektroniczną na adres: [email protected] wroc. pl Zawartość 7 • imię, nazwisko lub nazwa i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku www. irt. wroc. pl

Agnieszka Wałęga Instytut Rozwoju Terytorialnego agnieszka. walega@irt. wroc. pl tel. 71 374 95 91

Agnieszka Wałęga Instytut Rozwoju Terytorialnego agnieszka. [email protected] wroc. pl tel. 71 374 95 91 Dziękuję za uwagę 8 www. irt. wroc. pl