Samordnad Individuell Plan SIP Enligt lag r kommunen

  • Slides: 2
Download presentation
Samordnad Individuell Plan (SIP) Enligt lag är kommunen och sjukvården skyldiga att samarbeta med

Samordnad Individuell Plan (SIP) Enligt lag är kommunen och sjukvården skyldiga att samarbeta med varandra om en person behöver stöd och hjälp från båda samtidigt. Samarbetet är viktigt för att du ska få den bästa hjälpen på ett så smidigt sätt som möjligt. Du behöver godkänna att din socialsekreterare och din kontaktperson inom sjukvården får prata med varandra, eftersom de har tystnadsplikt (sekretess). För att göra det tydligt vilka insatser du ska få, och vem som är ansvarig för insatserna, skrivs detta ner i en plan som kallas SIP (Samordnad individuell plan). Du behöver godkänna planen genom att underteckna den. För att vara säkra på att du får det stöd och den hjälp som du behöver, kontrollerar din socialsekreterare att planen följs. Det utses också en person, antingen din socialsekreterare eller din kontaktperson inom sjukvården, som är särskilt ansvarig för att kalla till nytt möte när planen behöver följas upp. Avslut av insats Alla insatser enligt socialtjänstlagen är frivilliga. Du har rätt att säga upp din insats antingen till din socialsekreterare eller till den person som du får stöd av. Din socialsekreterare kommer då att undersöka om något skulle kunna ändras så att du skulle vilja behålla din insats. Din socialsekreterare kan också säga upp din insats om det visar sig att den inte fyller något syfte för dig. Den som utför en insats har rätt avbryta sitt uppdrag om du upplevs påverkad av alkohol eller narkotika, hotfull eller våldsam. Postadress Lerums kommun 443 80 Lerum Besöksadress Stationsvägen 10 Telefon/fax 0302 -52 10 00 0302 -52 16 01 Webb/E-post www. lerum. se [email protected] se Org. nr 212000 -1447 Pg 33143 -9 Bg 547 -6239 Information till dig som har fått beslut om en insats från Vuxenenheten i Lerums kommun

Insatser, verkställighet och uppdrag Det stöd som du kan från socialtjänsten kallas insats. Ett

Insatser, verkställighet och uppdrag Det stöd som du kan från socialtjänsten kallas insats. Ett beslut om en insats ska verkställas. Det innebär att din socialsekreterare utser någon som ska ge dig det stöd som beslutet gäller. Din socialsekreterare talar om vad du behöver stöd med i ett skriftligt uppdrag som lämnas till den som ska hjälpa dig. Uppdraget fungerar som en garanti för att du ska få det stöd som du enligt beslutet har rätt till. Det finns många olika insatser, beroende på hur mycket stöd du behöver och hur ofta du behöver stödet. Många insatser ges i så kallad öppenvård, vilket innebär att du kan bo kvar i ditt eget hem och ha kvar dina rutiner i vardagen. Exempel på sådana insatser är samtalsbehandling, boendestöd, kontaktperson och sysselsättning. Det finns också heldygnsvård som innebär att du tillfälligt flyttar till ett boende där du får stöd i princip dygnets alla timmar. Lerums kommun ansvarar själv för att genomföra de flesta insatser. Om heldygnsvård krävs, kan det bli aktuellt att betala någon annan för att genomföra insatsen. Genomförandeplan och uppföljning För att vara riktigt säker på att du får rätt stöd, på ett sätt som fungerar bra för dig, skrivs en genomförandeplan tillsammans med dig. Genomförandeplanen skickas till din socialsekreterare som har ett ansvar för att kontrollera att den följs. En mer noggrann kontroll av hur stödet fungerar kallas för uppföljning. Vid en uppföljning tar din socialsekreterare reda på om målen med insatsen uppnåtts, vilka mål som eventuellt kvarstår eller om det finns nya mål. Tidsbegränsade beslut ska följas upp innan beslutet går ut, för att du har möjlighet att ansöka om en förlängning och insatsen kan fortsätta utan avbrott om du fortfarande har behov av den. Omprövning av beslut Syfte och mål med insatser Det är viktigt att kunna se att det stöd du får motsvarar både dina behov och förväntningar. Stödet ska också leda till en förändring. Det viktigaste syftet med socialtjänstens insatser är att den som får sådana i framtiden ska klara sig på egen hand. Detta kan vara ett stort och svårt mål att nå och därför använder vi oss av delmål. Det är viktigt att du talar om för din socialsekreterare vad du vill att insatsen ska leda till. Det kan hända att dina behov förändras under den tid en insats pågår. Ibland så pass mycket att den insats du får inte längre är till hjälp för dig. Beroende hur dina behov har förändrats behöver din socialsekreterare ta reda på om du kan klara dig utan stöd från socialtjänsten, eller om det finns andra insatser som skulle ge dig ett bättre stöd. Detta kallas för att man gör en omprövning. I det beslut som du har fått står det beskrivet på vilka grunder ett beslut kan omprövas.