Samenwerking tussen overheden Mathias Audenaert Jurist Inleiding Samenwerking

  • Slides: 13
Download presentation
Samenwerking tussen overheden Mathias Audenaert Jurist

Samenwerking tussen overheden Mathias Audenaert Jurist

Inleiding • Samenwerking tussen juridisch onderscheiden entiteiten • Voordelen : Schaalvoordelen, bundelen expertise, vermindering

Inleiding • Samenwerking tussen juridisch onderscheiden entiteiten • Voordelen : Schaalvoordelen, bundelen expertise, vermindering administratieve lasten, flexibiliteit • Mogelijke nadelen : marktverstoring

Samenwerking gericht op het samen in de markt stellen van opdrachten • Raamovereenkomst §

Samenwerking gericht op het samen in de markt stellen van opdrachten • Raamovereenkomst § Vandaag ook bestellingsopdracht genoemd § Concrete invulling van de opdracht bepaald door latere bestellingen § Gevallen waarin de aanbestedende overheid haar type behoefte afdoende kan definiëren, maar niet de omvang of de hoeveelheden ervan § Uitdrukkelijk opgenomen in de nieuwe regelgeving § Eén of meerdere (ten minste 3) opdrachtnemer § raamovereenkomst (RO) bepaalt voorwaarden van erop gesteunde opdrachten o. a. inzake prijzen en beoogde hoeveelheden

Samenwerking gericht op het samen in de markt stellen van opdrachten • Raamovereenkomst §

Samenwerking gericht op het samen in de markt stellen van opdrachten • Raamovereenkomst § gunning van erop gesteunde opdrachten i. g. v. raamovereenkomst met 1 opdrachtnemer: Ø ofwel volgens de in de RO vastgelegde alomvattende voorwaarden (= huidige bestellingsopdracht) Ø ofwel volgens de in de RO vastgelegde onvolledige voorwaarden (mogen niet wezenlijk worden gewijzigd) & na verzoek van AO om zijn offerte aan te vullen

Samenwerking gericht op het samen in de markt stellen van opdrachten • Raamovereenkomst §

Samenwerking gericht op het samen in de markt stellen van opdrachten • Raamovereenkomst § gunning van erop gesteunde opdrachten i. g. v. raamovereenkomst meerdere opdrachtnemers: Ø ofwel zijn alle voorwaarden in de RO bepaald: door toepassing van die voorwaarden zonder hen opnieuw in mededinging te stellen laat menukaart toe: verdeling volgens specialisatie, geografische indeling, beschikbaarheid, … Ø ofwel zijn niet alle voorwaarden in de RO bepaald: door hen opnieuw in mededinging te stellen: § of o. b. v. dezelfde voorwaarden & gunningscriteria als bij de RO § of o. b. v. specifieke in de RO bepaalde voorwaarden

Samenwerking gericht op het samen in de markt stellen van opdrachten • Aankoop- en

Samenwerking gericht op het samen in de markt stellen van opdrachten • Aankoop- en opdrachtencentrale § Onduidelijk onderscheid in Belgische regelgeving. Bestaat niet in de richtlijn § Aankoopcentrales zijn in entiteiten die voor eigen rekening en in eigen naam leveringen en diensten verwerven om die vervolgens door te verkopen aan andere, juridisch onderscheiden entiteiten § Opdrachtencentrales zullen opdrachten van leveringen, diensten of werken gunnen voor rekening van andere, juridisch onderscheiden entiteiten (en eventueel zichzelf)

Samenwerking gericht op het samen in de markt stellen van opdrachten • Aankoop- en

Samenwerking gericht op het samen in de markt stellen van opdrachten • Aankoop- en opdrachtencentrale § Vandaag al in werking getreden, hoewel deel nieuwe regelgeving § Vrijstelling zelf procedure te voeren bij beroep op aankoop- of opdrachtencentrale § Vaststellingen in de praktijk

Samenwerking gericht op het samen in de markt stellen van opdrachten • Samengevoegde opdracht

Samenwerking gericht op het samen in de markt stellen van opdrachten • Samengevoegde opdracht § Samenhangende of identieke opdrachten samenvoegen tot één enkele opdracht § Gunning en uitvoering opdracht gebeurt in naam van alle overheden door één overheid (penhouder) § Versoepeling betalingsmodaliteiten in nieuwe regelgeving

Samenwerking waarbij overheden opdrachten uitvoeren voor andere overheden • In-house § Overheidsopdrachtenregelgeving speelt ook

Samenwerking waarbij overheden opdrachten uitvoeren voor andere overheden • In-house § Overheidsopdrachtenregelgeving speelt ook tussen overheden § Principieel kiest aanbestedende overheid of ze taak zelf uitvoert of in de markt plaatst § Figuur in-house bepaalt wanneer het laten uitvoeren van een taak door een andere overheid kan worden beschouwd als het zelf uitvoeren van een taak § Bijna integraal gebaseerd op rechtspraak Hof van Justitie

Samenwerking waarbij overheden opdrachten uitvoeren voor andere overheden • In-house § Toepassingsvoorwaarden : 1.

Samenwerking waarbij overheden opdrachten uitvoeren voor andere overheden • In-house § Toepassingsvoorwaarden : 1. de aanbestedende overheid oefent toezicht uit op de afgescheiden rechtspersoon als op haar eigen diensten 2. de afgescheiden entiteit verricht het merendeel van haar activiteiten voor de aanbestedende overheid

Samenwerking waarbij overheden opdrachten uitvoeren voor andere overheden • In-house § Eerste voorwaarde: de

Samenwerking waarbij overheden opdrachten uitvoeren voor andere overheden • In-house § Eerste voorwaarde: de aanbestedende overheid oefent toezicht uit op de entiteit als op haar eigen diensten Ø Toetsingscriteria Ø Gezamenlijk toezicht Ø Ontbreken particuliere invloed

Samenwerking waarbij overheden opdrachten uitvoeren voor andere overheden • In-house § Tweede voorwaarde :

Samenwerking waarbij overheden opdrachten uitvoeren voor andere overheden • In-house § Tweede voorwaarde : de entiteit verricht het merendeel van haar activiteiten voor de aanbestedende overheid

Samenwerking op basis van een samenwerkingsovereenkomst • Arrest Commissie tegen Duitsland § Verschil met

Samenwerking op basis van een samenwerkingsovereenkomst • Arrest Commissie tegen Duitsland § Verschil met in-house § Afwegingen door Hof van Justitie § Toepassingscriteria § Slechts 1 arrest, mogelijk latere nuancering door Hof