Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S A profesjonalne dziaania

  • Slides: 22
Download presentation
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. -profesjonalne działania na rzecz rozwoju

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. -profesjonalne działania na rzecz rozwoju

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. RARR jest spółką non - profit, Rzeszowska założoną

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. RARR jest spółką non - profit, Rzeszowska założoną w 1993 r. Agencja Celem RARR jest wspieranie rozwoju województwa podkarpackiego. Rozwoju Regionalnego wspiera innowacyjność poprzez: Rozwój przedsiębiorczości Współpracę z lokalnym samorządem, wspieranie rozwoju zasobów ludzkich Pozyskiwanie inwestycji zagranicznych dla regionu oraz przedsięwzięć innowacyjnych

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój POIR jest krajowym programem operacyjnym finansującym badania, rozwój oraz innowacje.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój POIR jest krajowym programem operacyjnym finansującym badania, rozwój oraz innowacje. Całkowita alokacja na program z funduszy europejskich wynosi 8 613 929 014 euro. Program realizowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Informacje o naborach w ramach Programu zamieszczane są na stronach internetowych tych instytucji. Celem głównym POIR jest wzrost innowacyjności polskiej gospodarki. Cel ten zostanie osiągnięty przede wszystkim poprzez zwiększanie nakładów na B+R ponoszonych przez przedsiębiorstwa.

POIR realizuje wsparcie wpisujące się w następujące cele tematyczne, określone w rozporządzeniu ogólnym: Cel

POIR realizuje wsparcie wpisujące się w następujące cele tematyczne, określone w rozporządzeniu ogólnym: Cel tematyczny 1. Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji Cel tematyczny 2. Wzmacnianie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw.

W Programie realizowane jest 5 osi priorytetowych: I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

W Programie realizowane jest 5 osi priorytetowych: I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa W ramach osi finansowane są projekty badawczo - rozwojowe przedsiębiorstw, w tym projekty obejmujące przygotowanie prototypów doświadczalnych oraz instalacji pilotażowych. W przypadku, gdy firma nie posiada wystarczającego potencjału kadrowego czy też infrastrukturalnego do samodzielnej realizacji takich prac, może część projektu zlecić podmiotom zewnętrznym (np. jednostkom naukowym). II. Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I W ramach II osi programu współfinansowane są projekty obejmujące stworzenie lub rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach. Realizowane są też działania polegające na wsparciu proinnowacyjnych usług dla przedsiębiorstw, świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu, lub jednostki naukowe, w tym usług związanych z prowadzeniem prac B+R, transferem technologii, ochroną własności przemysłowej oraz współpracą w obszarze B+R+I.

III. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Wsparcie oferowane w ramach III osi POIR będzie dostępne

III. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Wsparcie oferowane w ramach III osi POIR będzie dostępne wyłącznie dla przedsiębiorstw sektora MŚP. Finansowanie obejmuje projekty polegające na wdrożeniu innowacyjnych produktów, usług lub technologii Nacisk położony zostanie na wybór takich projektów, które dotyczą zastosowania wyników prac B+R w działalności gospodarczej. Ze względu na zróżnicowany poziom ryzyka występującego w projektach wdrożeniowych, przewiduje się stosowanie różnych instrumentów wsparcia – zarówno dotacyjnych, jak również instrumentów finansowych (IF), np. gwarancji. Ponadto w III osi przewiduje się wsparcie innowacyjnych start-upów, czyli młodych firm prowadzących prace B+R, zajmujących się komercjalizacją wyników tych prac lub wdrażających innowacyjne pomysły w swojej działalności.

IV. Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego IV oś POIR służy podniesieniu jakości polskiej nauki. W jej

IV. Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego IV oś POIR służy podniesieniu jakości polskiej nauki. W jej ramach finansowane są badania naukowe i prace rozwojowe prowadzone przez sektor nauki we współpracy z przedsiębiorcami. Dodatkowo, finansowaniem objęta jest publiczna infrastruktura badawczo-rozwojowa, ograniczona do projektów znajdujących się na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej. V. Pomoc techniczna W V osi POIR wsparcie udzielane jest instytucjom zaangażowanym w zarządzanie i wdrażanie programu. Ponadto wspierane są działania służące budowie potencjał beneficjentów np. w formie szkoleń i warsztatów oraz wydarzenia informacyjno - promocyjne upowszechniające wiedzę o POIR.

Wszystkie informacje odnośnie wszystkich omawianych osi można znaleźć w dokumencie: SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

Wszystkie informacje odnośnie wszystkich omawianych osi można znaleźć w dokumencie: SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014 -2020

Program Operacyjny Polska Wschodnia POPW to dodatkowy ukierunkowany terytorialnie instrument wsparcia finansowego 5 województw:

Program Operacyjny Polska Wschodnia POPW to dodatkowy ukierunkowany terytorialnie instrument wsparcia finansowego 5 województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko – mazurskiego, który wzmacnia i uzupełnia działania prowadzone w ramach regionalnych i krajowych programów operacyjnych.

W Programie realizowane jest 4 osie priorytetowe: Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Oś

W Programie realizowane jest 4 osie priorytetowe: Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Oś priorytetowa II: Nowoczesna Infrastruktura Transportowa Oś priorytetowa III: Ponadregionalna Infrastruktura Kolejowa Oś priorytetowa IV: Pomoc Techniczna

Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia dzieli się na następujące działania i poddziałania: Działanie

Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia dzieli się na następujące działania i poddziałania: Działanie 1. 1. Platformy startowe dla nowych pomysłów • Poddziałanie 1. 1. 1 Platformy startowe dla nowych pomysłów • Poddziałanie 1. 1. 2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej Działanie 1. 2. Internacjonalizacja MŚP Działanie 1. 3. Ponadregionalne powiązania kooperacyjne • Poddziałanie 1. 3. 1. Wdrażanie innowacji przez MŚP • Poddziałanie 1. 3. 2. Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP Działanie 1. 4. Wzór na konkurencję

Wszystkie informacje odnośnie omawianych osi można znaleźć w dokumencie: SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU

Wszystkie informacje odnośnie omawianych osi można znaleźć w dokumencie: SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014 -2020

Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina PI-B-UA W okresie 2014 -2020 współpraca

Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina PI-B-UA W okresie 2014 -2020 współpraca transgraniczna między Polską, Białorusią i Ukrainą kontynuowana będzie w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (EIS) poprzez Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014 -2020. Głównym celem Programu jest wspieranie transgranicznych procesów rozwojowych na pograniczu Polski, Białorusi i Ukrainy. Program Współpracy Transgranicznej (PWT) Polska - Białoruś - Ukraina 2014 -2020 kontynuuje i rozszerza współpracę na obszarze pogranicza trzech zaangażowanych państw, która dotychczas rozwijana była w ramach Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG

Budżet programu • Komisja Europejska przyznała ponad 183 mln euro na dalszy rozwój współpracy

Budżet programu • Komisja Europejska przyznała ponad 183 mln euro na dalszy rozwój współpracy transgranicznej. 17 grudnia 2015 r. przyjęła nowy Program Polska-Białoruś-Ukraina 20142020. Obejmuje on także kraje, które nie należą do Unii Europejskiej.

Cztery cele tematyczne • Promocja kultury lokalnej i zachowanie dziedzictwa historycznego, • Poprawa dostępności

Cztery cele tematyczne • Promocja kultury lokalnej i zachowanie dziedzictwa historycznego, • Poprawa dostępności regionów, rozwój trwałego i odpornego na klimat transportu oraz sieci i systemów komunikacyjnych, • Wspólne wyzwania w obszarze bezpieczeństwa i ochrony, • Promocja zarządzania granicami oraz zarządzanie bezpieczeństwem, mobilnością i migracjami. Beneficjenci będą mogli uzyskać dofinansowanie do 90 proc. wartości realizowanych inwestycji.

Obszar wsparcia programu • w Polsce: – podregiony główne: krośnieński i przemyski (w województwie

Obszar wsparcia programu • w Polsce: – podregiony główne: krośnieński i przemyski (w województwie podkarpackim), białostocki, łomżyński i suwalski (w województwie podlaskim), bialski i chełmsko-zamojski (w województwie lubelskim), ostrołęcko-siedlecki (w województwie mazowieckim); – podregiony przyległe: rzeszowski i tarnobrzeski (w województwie podkarpackim); puławski i lubelski (w województwie lubelskim); • na Białorusi: – obwody główne: grodzieński i brzeski; – obwody przyległe: miński (łącznie z miastem Mińsk) oraz homelski; • na Ukrainie: – obwody główne: lwowski, wołyński, zakarpacki; – obwody przyległe: rówieński, tarnopolski, iwanofrankowski.

 • Wspólny Komitet Monitorujący, do którego należą przedstawiciele Polski, Białorusi i Ukrainy, to

• Wspólny Komitet Monitorujący, do którego należą przedstawiciele Polski, Białorusi i Ukrainy, to główna instytucja podejmująca decyzje w programie. • Informacja o naborach jest zamieszczona na stronie internetowej programu: www. pl-by-ua. eu/pl.

Program Operacyjny Infrastruktura I Środowisko (POIŚ) Kto może występować o dotację? Z Programu Infrastruktura

Program Operacyjny Infrastruktura I Środowisko (POIŚ) Kto może występować o dotację? Z Programu Infrastruktura i Środowisko finansowane są różnorodne projekty. W zależności od specyfiki danego rodzaju wsparcia, określany jest typ podmiotów, które mogą z niego korzystać. Możemy wyróżnić następujące grupy podmiotów uprawnionych do ubiegania się o wsparcie: • Jednostki samorządu terytorialnego, • Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, • Administracja publiczna, • Służby publiczne inne niż administracja, • Instytucje ochrony zdrowia, • Instytucje kultury, nauki i edukacji, • Duże przedsiębiorstwa, • Małe i średnie przedsiębiorstwa, • Organizacje społeczne i związki wyznaniowe.

Co można zrealizować? 1. Zmniejszenie emisyjności gospodarki • wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii

Co można zrealizować? 1. Zmniejszenie emisyjności gospodarki • wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii (OZE); • poprawa efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach, sektorze publicznym i mieszkaniowym; • promowanie strategii niskoemisyjnych; • rozwój i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji. 2. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu • rozwój infrastruktury środowiskowej; • dostosowanie do zmian klimatu; • ochrona i zahamowowanie spadku różnorodności biologicznej; • poprawa jakości środowiska miejskiego. 3. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego • rozwój drogowej infrastruktury w sieci TEN-T; • poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego; • poprawa bezpieczeństwa w ruchu lotniczym; • transport intermodalny, morski i śródlądowy.

4. Infrastruktura drogowa dla miast • poprawa dostępności miast i przepustowości infrastruktury drogowej (rozwój

4. Infrastruktura drogowa dla miast • poprawa dostępności miast i przepustowości infrastruktury drogowej (rozwój infrastruktury drogowej w miastach i tras wylotowych z miast, budowa obwodnic). 5. Rozwój transportu kolejowego w Polsce • rozwój kolei w TEN-T, poza siecią i kolei miejskich. 6. Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach • infrastruktura i tabor dla publicznego transportu zbiorowego w miastach i na ich obszarach funkcjonalnych

7. Poprawa bezpieczeństwa energetycznego • rozwój inteligentnych systemów dystrybucji, magazynowania i przesyłu gazu ziemnego

7. Poprawa bezpieczeństwa energetycznego • rozwój inteligentnych systemów dystrybucji, magazynowania i przesyłu gazu ziemnego i energii elektrycznej; • budowa i rozbudowa magazynów gazu ziemnego; • rozbudowa terminala LNG. 8. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury • inwestycje w ochronę i rozwój dziedzictwa kulturowego oraz zasobów kultury, np. instytucji kultury, szkół artystycznych. 9. Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia • wsparcie infrastruktury systemu państwowego ratownictwa medycznego; • wsparcie infrastruktury szpitali ponadregionalnych i współpracujących z nimi jednostek diagnostycznych w zakresie chorób „aktywności zawodowej” i opieki nad matką i dzieckiem.

Dziękujemy za uwagę Andrzej Ożóg tel. (0 -17) 86 76 277 e-mail: aozog@rarr. rzeszow.

Dziękujemy za uwagę Andrzej Ożóg tel. (0 -17) 86 76 277 e-mail: [email protected] rzeszow. pl Renata Warzocha tel. (0 -17) 86 76 285 e-mail: [email protected] rzeszow. pl Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. 35 -959 Rzeszów, ul. Szopena 51 www. rarr. rzeszow. pl