rvels trgyals meggyzs videelemzs dialektikai szablyok s rvelsi

  • Slides: 33
Download presentation
érvelés, tárgyalás, meggyőzés videóelemzés dialektikai szabályok és érvelési hiba 8. hét Pinkasz András andras.

érvelés, tárgyalás, meggyőzés videóelemzés dialektikai szabályok és érvelési hiba 8. hét Pinkasz András andras. [email protected] bme. hu

a vita elemzése – klasszikus megközelítés p logika n n p retorika n n

a vita elemzése – klasszikus megközelítés p logika n n p retorika n n p nem a kommunikáció elemzésére, hanem a biztos ismeretek megszerzésére szolgál élőnyelvi vitahelyzetek elemzéséhez a logika általában nem elégséges beszédeket elemez adott (gyakran heterogén) közönség és téma esetén milyen meggyőző érveket lehet találni dialektika n n szűk közösségeken belüli vitahelyzeteket vizsgál közösen elfogadott szabályrendszer (pl. racionalitás) érvényesül

videóelemzés p két vita n n p György Péter vs Tomcat 1. : https:

videóelemzés p két vita n n p György Péter vs Tomcat 1. : https: //www. youtube. com/watch? v= x. RHEKk. DU 5 mc 2. : https: //www. youtube. com/watch? v= x. Xf. Xdkw 92 o. A ifj. Hegedűs Lóránt vs Lendvai Ildikó https: //www. dropbox. com/s/7 a 8 zceq 0 s 4 awxv 7/ Lendvai_Hegedus. mpg? dl=0 letölteni csak 2015. május 15 -ig lehet a viták közben kiutalás a dialektikai szabályokra

dialektikai szabályok p a dialektikai szabályok egy normatív keretet biztosítanak a racionális vitának n

dialektikai szabályok p a dialektikai szabályok egy normatív keretet biztosítanak a racionális vitának n szempontokat adnak, amelyeket ha követünk, a legnagyobb valószínűséggel jutunk igaz tudáshoz p n ugyanakkor nem garantálja a biztos sikert olyan viszonyítási pontokként szolgálnak, amelyeket a közönség akkor is elfogadhat, ha nem racionális vitát folytatunk megsértésük érvelési hibának számít p az érvelési hiba mindig a racionális vita szempontjából számít hibának, más vitatípust ettől még segíthet p

dialektikai szabályok a dialektikai szabályok két típusát szokás megkülönböztetni 1. együttműködési alapelv p n

dialektikai szabályok a dialektikai szabályok két típusát szokás megkülönböztetni 1. együttműködési alapelv p n 2. amelyek betartása elengedhetetlen egy racionális vitához speciális szabályok 1. 2. 3. konfrontációs szabályok (mi a vita tárgya és mi nem az, miről vitatkoznak a felek) argumentációs szabályok (hogyan vitatkoznak a felek, hogyan védik meg az álláspontjukat és cáfolják a másikat) dramaturgiai szabályok (milyen attitűd segíti leginkább a vita előremenetelét)

dialektika – együttműködési alapelv a kommunikáció együttműködésen alapul, ezért kell egy közösen elfogadott szabályrendszer,

dialektika – együttműködési alapelv a kommunikáció együttműködésen alapul, ezért kell egy közösen elfogadott szabályrendszer, együttműködési alapelv p a racionális vitánál öt pontban biztos egyetértés van 1. légy informatív p n a hozzászólást a partner tudásához kell igazítani 2. mondj igazat n ne mondj hamis/nem bizonyítható állításokat 3. légy releváns n a hozzászólás kapcsolódjon a vita témájához és járuljon hozzá a probléma megoldásához

dialektika – együttműködési alapelv 4. légy világos és érthető n n (hogyan mondjuk) a

dialektika – együttműködési alapelv 4. légy világos és érthető n n (hogyan mondjuk) a homályosság, a kétértelműség kerülése tömörségre, rendezettségre törekvés 5. igyekezz megérteni a másikat n (hogyan hallgatjuk) az első három pont a tartalomra vonatkozik p az utolsó kettő pont a közlés és a befogadás módjára vonatkozik p vannak ennél speciálisabb szabályok p

dialektika – a racionális vita speciális szabályai p konfrontációs szabályok n p argumentációs szabályok

dialektika – a racionális vita speciális szabályai p konfrontációs szabályok n p argumentációs szabályok n p a véleménykülönbség felszínre lép a kritikai ellenvetések visszaverése dramaturgiai szabályok n a jó minőségű vita lefolytatásához biztosít keretet

dialektika – a racionális vita speciális szabályai I. konfrontációs szabályok p világossá kell tenni

dialektika – a racionális vita speciális szabályai I. konfrontációs szabályok p világossá kell tenni a vita tárgyát és az álláspontokat n milyen problémát kívánunk megoldani, és mit tartalmaznak a megoldási javaslatok 1. a feleknek meg kell egyezniük a vita tárgyában 2. az álláspontokat és az elfogadott állításokat – az elkötelezettségeket – világossá kell tenni n a vita során további szempontok merülhetnek fel, ahol a feleknek tovább kell pontosítani az álláspontjukat

dialektika – a racionális vita speciális szabályai I. konfrontációs szabályok n n a vitában

dialektika – a racionális vita speciális szabályai I. konfrontációs szabályok n n a vitában résztvevők nem csak a kimondott állítások, hanem azok logikai előfeltevései és logikai következményei mellett is elköteleződnek a vita során további olyan szempontok merülhetnek fel (pl. kiderülnek logikai következmények, amelyeket nem gondoltunk át), amelyek az eredeti álláspont módosítására, finomítására késztethetik a feleket ez része a racionális vitának, azonban a változtatásokat explicitté kell tenni az álláspont nem kimondott, eltitkolt változtatása illegitim, ezért érvelési hiba

dialektika – a racionális vita speciális szabályai I. konfrontációs szabályok példa az álláspont illegitim

dialektika – a racionális vita speciális szabályai I. konfrontációs szabályok példa az álláspont illegitim megváltoztatására p n a vezetői értekezlet után X kolléga a társához: Ø Semmi értelme ezeknek az értekezleteknek, csak a munkától veszik el az időt! Utána pedig azt kérik rajtam számon, amit éppen az értekezletek miatt nem tudtam megcsinálni. Nézd, ha nem beszélnénk, akkor nem tudnák szervezni és összehangolni a munkánkat, és így az a munka is értelmetlen lenne, amit az értekezlet helyett végeznél. De nem kellene alacsonyabb szintre tartozó felesleges részletkérdésekkel ennyi időt vesztegetni. . . Ø Ø p az érvelési hibákról részletesebben később lesz szó

dialektika – a racionális vita speciális szabályai II. argumentációs szabályok p a megnyilatkozás módját

dialektika – a racionális vita speciális szabályai II. argumentációs szabályok p a megnyilatkozás módját szabályozza 1. 2. 3. 4. a feleknek érveléssel indokolniuk kell az álláspontjukat a feleknek érvekkel alátámasztva kell kritizálniuk a másik érvelését az érvelésben a másik által már elfogadott szempontokat lehet felhasználni vagy meg kell indokolni, alá kell támasztani a vitába behozott új szempontokat

dialektika – a racionális vita speciális szabályai II. argumentációs szabályok aszimmetrikus vita p n

dialektika – a racionális vita speciális szabályai II. argumentációs szabályok aszimmetrikus vita p n n n az egyik fél (az állító/protagonista) véd egy álláspontot, a másik fél (a kétkedő/antagonista) támadja azt pl. bírósági tárgyaláson az ügyész pl. TDK vagy szakdolgozat védése pl. ha a politikus a tévében beszél vagy a filozófus egy disszertációban érvel (reagálnak az „ügyész”, pontosabban a hallgató/olvasó potenciálisan feltett kérdéseire) nem lehet a két oldal érveit összehasonlítani

dialektika – a racionális vita speciális szabályai II. argumentációs szabályok szimmetrikus vita p n

dialektika – a racionális vita speciális szabályai II. argumentációs szabályok szimmetrikus vita p n n A feladata, hogy a B által elfogadott állítások segítségével érveljen a saját álláspontja mellett, és kritizálja B érvelését B feladata, hogy az A által elfogadott premisszák felhasználásával érveljen saját álláspontja mellett, és kritizálja A érvelését

dialektika – a racionális vita speciális szabályai II. argumentációs szabályok bizonyítás terhe alóli kibújás

dialektika – a racionális vita speciális szabályai II. argumentációs szabályok bizonyítás terhe alóli kibújás mint érvelési hiba p n n n az állító át akarja hárítani a bizonyítás terhét holott aki állít, annak kell bizonyítania pl. beszélgetés autópályán Ø Az autópályadíj teljesen értelmetlen! Ø Miért? Ø Miért szerinted nem? ! Meséld már el, kíváncsi vagyok, mi értelme van!

dialektika – a racionális vita speciális szabályai II. argumentációs szabályok p internális bizonyítás n

dialektika – a racionális vita speciális szabályai II. argumentációs szabályok p internális bizonyítás n a saját álláspontját a másik által eleve megadott premisszák alapján bizonyítja internális kritika p n az érvelő által eleve elfogadott premisszák segítségével kritizáljuk az általa előadott érvelést internális bizonyítás/kritika p n nem hoz új információt a vitába, csak azokat használja fel az álláspont bizonyításához, illetve a másik érvelésének kritikájához, amelyek explicite vagy implicite benne vannak a másik érvelésében

dialektika – a racionális vita speciális szabályai II. argumentációs szabályok p externális bizonyítás/kritika új

dialektika – a racionális vita speciális szabályai II. argumentációs szabályok p externális bizonyítás/kritika új bizonyíték vagy még fel nem használt információ felhasználása aki olyat állít, ami nincs benne a másik elkötelezettségeinek halmazában, annak indokolnia kell az állítását n n p p n mindkettőnk által ismert tények a tudomány eredményei szakértői vélemények a szokásos vitákban támaszkodhatunk nem publikus tényekre, olyan információkra is, amelyeket esetleg csak mi ismerünk a probléma új megvilágításba kerülhet, a felek új információkhoz jutnak, ami létfontosságú lehet

dialektika – a racionális vita speciális szabályai II. argumentációs szabályok p p a meta-

dialektika – a racionális vita speciális szabályai II. argumentációs szabályok p p a meta- és tárgyszintű közösen elfogadott állítások összessége a közös alap, amely nélkül nincs racionális vita, amelyből azután az eltérő álláspontok egymással versengő bizonyításai kiindulhatnak ahhoz, hogy (racionális) vita jöhessen létre, szükség van valamekkora véleménykülönbségre, de olyan jelentős "hátországra" is, amelyben a felek megegyeznek

dialektika – a racionális vita speciális szabályai III. dramaturgiai szabályok 1. 2. 3. 4.

dialektika – a racionális vita speciális szabályai III. dramaturgiai szabályok 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. a feleknek kontrollálniuk kell az érzelmeiket és indulataikat tolerancia mások nézeteivel és érzelmeivel szemben – kiindulásképpen el kell fogadni a másik álláspontját vitaalapként törekedni kell a másik érvelésének tárgyilagos értékelésére kontrollálni kell saját elfogultságunkat mindkét félnek legyen ideje, lehetősége kifejteni, bizonyítani a témával kapcsolatos véleményét lehetőséget kell adni a kérdések feltételére és megválaszolására a vitából nem lehet egyoldalúan kilépni

dialektika – a racionális vita speciális szabályai a racionális vita sikeressége p ha nincs

dialektika – a racionális vita speciális szabályai a racionális vita sikeressége p ha nincs egyetértés - vagyis egy közösen elfogadott álláspont - akkor a véleménykülönbség feloldása nem történt meg, ettől viszont még lehet sikeres a vita a racionális vita sikeressége annak sikeres lefolytatását jelenti n n p p nem garantálja sem az egyetértés megvalósulását, sem azt, hogy igaz állításra jutnak a felek, ugyanakkor a vitatípusok közül a racionális vita lefolytatása eredményez legnagyobb valószínűséggel igaz állításokat a sikerességhez fontos, hogy ne csak a másik, hanem a saját álláspontunkkal szemben is legyünk kritikusak, és legyünk tisztában az álláspontunkhoz való viszonyukkal

a racionális vita valós helyzetben p a racionális vita leírása normatív szempontok alapján történt

a racionális vita valós helyzetben p a racionális vita leírása normatív szempontok alapján történt n n p mit várunk el egy sikeres vita lefolytatásától? hogyan jutunk el egy nagy valószínűséggel jó minőségű tudáshoz a racionális vita szabályai azonban sokszor nem teljesülnek n n a felek nem érzelem- és érdekmentesek a felek készségei, képességei nem azonosak az álláspontok mögött gyakran pozíciók, érdekek jelennek meg a legtöbb vita társas környezetben zajlik, számít a résztvevőknek a közönség értékelése

érvelési hibák

érvelési hibák

érvelési hibák a racionális vita szempontjából számít hibának, ettől még lehet hatásos p nincsenek

érvelési hibák a racionális vita szempontjából számít hibának, ettől még lehet hatásos p nincsenek közös vonásai, formális logikát, dialektikai szabályt egyaránt megsérthet p legalább 100 -at azonosítottak: p http: //en. wikipedia. org/wiki/List_of_falla cies p ismeretük megkönnyíti a gyors felismerésüket p most csak pár példát nézünk

érvelési hibák pár példa érvelési hibákra p ad hominem p hamis dilemma p körben

érvelési hibák pár példa érvelési hibákra p ad hominem p hamis dilemma p körben forgó érvelés p szalmabáb/árnyékboxolás p csúszdaérv p sokat állító kérdések p formális hibák (a következő példák egy része Kutrovátz Gábortól származik)

érvelési hibák p ad hominem az állítást, hanem a személyt támadjuk n a személy

érvelési hibák p ad hominem az állítást, hanem a személyt támadjuk n a személy tulajdonságából, intézményi hátteréből, előéletéből stb. következtetek álláspontja igazságtartalmára n (szociológiai elemzésnél hasznos lehet, csak érveléstechnikai szempontból számít hibának) n p hamis dilemma n megszoksz vagy megszöksz? p n mert te talán nem változhatsz meg, csak a másik igazodhat hozzád? a hamis dilemma elrejt alternatív lehetőségeket

érvelési hibák: körben forgó érvelés p p p p A következő bolygón egy iszákos

érvelési hibák: körben forgó érvelés p p p p A következő bolygón egy iszákos lakott. Ez a látogatás nagyon rövid ideig tartott, de nagyon elszomorította a kis herceget. Ott találta az iszákost egy sor üres meg egy sor teli palack előtt. - Hát te mit csinálsz itt? - kérdezte tőle. - Iszom - felelte gyászos képpel az iszákos. - Miért iszol? - kérdezte a kis herceg. - Hogy felejtsek - felelte az iszákos. - Mit? - tudakolta a kis herceg, mert máris megsajnálta. - Azt, hogy szégyellem magam - felelte az iszákos és lehajtotta a fejét. A kis herceg szeretett volna segíteni rajta. - Miért szégyelled magad? - kérdezte. - Mert iszom - vágta el a további beszélgetést az iszákos, és mélységes hallgatásba süllyedt. A kis herceg meghökkenve szedelőzködött. "Bizony, bizony - gondolta út közben -, a fölnőttek rettentően furcsák. "

érvelési hibák: körben forgó érvelés p p p „A mi rabbink éjszakánként az Istennel

érvelési hibák: körben forgó érvelés p p p „A mi rabbink éjszakánként az Istennel kártyázik! – „Honnan tudod, hogy nem hazudik a rabbi? ” „Csak nem gondolod, hogy Isten kártyázna egy hazug rabbival? !”

érvelési hibák szalmabáb p p egy vitában nem az eredetileg felkínált álláspontot támadjuk, hanem

érvelési hibák szalmabáb p p egy vitában nem az eredetileg felkínált álláspontot támadjuk, hanem annak torzított (általában eltúlzott) változatát A: Azt gondolom, a tandíj eltörli az esélyegyenlőséget. B: Azt szeretnéd, ha a sok munkaképes fiatal állami támogatással lógatná a lábát naphosszat, és fölösleges diplomákat szerezne ahelyett, hogy hasznos munkát végezne? árnyékbokszolás p ha a vitapartner ezt nem veszi észre, és a torzított álláspontot kezdi el védeni A: A diplomagyűjtés igenis hasznos tevékenység, mert… (A korrekt válasz lenne: Én nem azt állítottam, hogy a továbbtanulás hasznos –bár ezt gondolom –, hanem hogy nem az anyagi helyzet függvényévé kellene tenni az esélyt. )

érvelési hibák: csúszdaérv Apró kis lépések-csúsztatások összeadódása Oksági: n Egy szög miatt a patkó

érvelési hibák: csúszdaérv Apró kis lépések-csúsztatások összeadódása Oksági: n Egy szög miatt a patkó elveszett. n A patkó miatt a ló elveszett. n A ló miatt a lovas elveszett. n A lovas miatt a csata elveszett. n A csata miatt az ország elveszett. n Máskor verd be jól a patkószeget! Induktív következtetések sorozata, egyre csökken a valószínűségtartalma az egyes állításoknak, a következtetések közül nem is mindegyik erős Mégis úgy tesz az érvelő, mintha erős állítások lennének, amelyek biztos valószínűséggel bekövetkeznek

érvelési hibák: sokat állító kérdés Akarja-e, hogy Magyarország a NATO tagja legyen, ezzel garantálva

érvelési hibák: sokat állító kérdés Akarja-e, hogy Magyarország a NATO tagja legyen, ezzel garantálva az ország biztonságát? p "Még mindig veri a feleségét? „ p p ha „igen/nem”-mel válaszolunk, akkor túl sok mindent fogadunk el/utasítunk el egyszerre

érvelési hibák: formális hibák p kondicionális: A ⊃ B n p előtag tagadása hiba

érvelési hibák: formális hibák p kondicionális: A ⊃ B n p előtag tagadása hiba n p ha átmegyek a vizsgán, akkor meghívlak egy sörre nem mentem át a vizsgán ezért nem hívhatlak meg egy sörre utótag állítása hiba n tehát ha meghívlak egy sörre, átmentem a vizsgán

ajánlott irodalom p p Forrai Gábor (szerk. ): Informális logika. Interneten: http: //www. unimiskolc.

ajánlott irodalom p p Forrai Gábor (szerk. ): Informális logika. Interneten: http: //www. unimiskolc. hu/~bolantro/informalis/tartalom. html (Letöltve: 2014. 03. 01. ) Margitay Tihamér: Az érvelés mestersége: Érvelések elemzése, értékelése és kritikája. (Typotex, 2007)

a következő órán az érvelési hibákról lesz szó köszönöm a figyelmet!

a következő órán az érvelési hibákról lesz szó köszönöm a figyelmet!