Rvaror i Norr Gold Rush or Gold Curse

  • Slides: 14
Download presentation
Råvaror i Norr: Gold Rush or Gold Curse? ! Mikael Janson, Managing Director North

Råvaror i Norr: Gold Rush or Gold Curse? ! Mikael Janson, Managing Director North Sweden Georange 2012 -01 -30

North Sweden = [(Nb+Vb)x 3 H]. än udm * = Våra huv • Region

North Sweden = [(Nb+Vb)x 3 H]. än udm * = Våra huv • Region Västerbotten* • • D et Länsstyrelsen i Norrbotten* regi on + bidrag från Länsstyrelsen i Västerbotten al a Landstingen i båda länen* • Umeå universitet* • Luleå tekniska universitet* • • Ak ad en emi • Kommunförbundet Norrbotten* of fe nt lig a Nä Företagarna i Västerbotten / Norrbotten* rin gs li Handelskamrarna Norrbotten / Västerbotten* vet Bryssel: Mikael Janson, Direktör Umeå: Martha Bahta (vik. ) Mona Mansour Luleå: Sabine Mayer Hanna Högberg & Joel Larsson, praktikanter www. northsweden. eu

Målet med verksamheten. Vara en strategisk gemensam resurs för att skapa förutsättningar för regionens

Målet med verksamheten. Vara en strategisk gemensam resurs för att skapa förutsättningar för regionens företag, akademi och offentlig verksamhet, verksamhet att finnas med och kunna agera framgångsrikt på EU-arenan för att därmed ge förutsättningar för samlad regional tillväxt genom att vara ögon, öron, näsa och mun i EU (=Bryssel) www. northsweden. eu

en a tell ion ors o licy o p åd mr Arbetsområden Policy. Långtidsbudgeten

en a tell ion ors o licy o p åd mr Arbetsområden Policy. Långtidsbudgeten 2014— 2020 (Budgetramverket för EU) H EU 2020 -strategin (smart, hållbar & inkluderande tillväxt) för att möta demografiska utmaningen Råvauinitiativet (Andra pelaren: Hållbar råvaruförsörjning inom EU Utväxling regional utveckling) Vertikala policyområ den : Fokusområde • Sammanhållningspolitiken (EFNS + Nortern Sparsely Populated Areas) Areas • Den nordliga dimensionen (Barents/Östersjön/Arktis/Gränssamverkan) • Connecting Europe / TEN-T (Botniska korridoren/Northern Axis) • Klimat[+smart] regional tillväxt (Upplevelse/Energi/IT/Natur/Umeå 2014) • Innovationsunionen (Smart specialisation/Programsynergier/Potentialer) . www. northsweden. eu n

Connecting Northern Sparsely Populated Areas. 3 million people (0, 6% of EU population) on

Connecting Northern Sparsely Populated Areas. 3 million people (0, 6% of EU population) on 563 656 square km (13% of EU area) Average of 4, 7 inhabitants/square kilometer (116 for EU in average) Ensa mä r int e sta rk! Source: IIASA ERD project www. northsweden. eu

Hur ligger landet och dess h. EUstoria? Å ena sidan… Å andra sidan (”

Hur ligger landet och dess h. EUstoria? Å ena sidan… Å andra sidan (” 3 R”)… GLESBYGD - Avfolkning - Allt äldre - Långa avstånd - Klondyke när världen vill ha mer - EU: s trä-, metall och mineralbod & naturresursreservoar - Förädlingsvärden och specialklusterkompetens finns att hämta ARKTISKT - Kyligt & Vinterföre - Svårbrukat - Energikrävande RYSSLAND OCH VÄRLDEN - Relevans för EU i nord & österled (Arktis, Östersjön & Asien) - EU: s norra länk förbi stockningarna Narvik till Novosibirsk - Barents, EU: s del av världens geopolitiskt heta arktiska områden PERIFERT - Lång till/från allt - Råvaruberoende - Socialt fattigt - Akademiskt litet RÅVARUKRAFTKÄLLA REGIONAL UTVECKLING - Unik 3 H/4 H (offentlig/näring/akademi/ideell) kusturbanisering - Unik Nätverksglesbygdsurbanisering (inland med ”klusterspots”) - Svårigheter skapar kreativitet och (småskalig/ekologisk) tillväxt - Upplevelsevärldens värden ökar på nischen & marginalen En tydlig egensinnig region på toppen av Europa och mitt i EU! www. northsweden. eu

Regional utveckling & Råvaror = Sant? Att vara rik på råvaror är inte detsamma

Regional utveckling & Råvaror = Sant? Att vara rik på råvaror är inte detsamma som att vara ett rikt samhälle, samhälle särskilt inte för perifera glesbefolkade områden med liten egen internmarknad! • Utvinningen görs oftast genom externt kapital som vill ha avkastning på sin investering, en avkastning som i huvudsak inte går tillbaka in i lokalsamhället. • Råvaruindustrin kan i mycket vara som oljeplattformar, där arbetskraften skeppas in och ut utan att egentligen interagera och bidra till hållbar lokal social samhällelig ekonomisk utväxling. • Råvaruutvinning innebär ofta negativ inverkan på naturen, som i sin tur försvårar andra små lokala naturberoende näringsverksamheters möjligheter inom turism och upplevelser. • Gruvindustrin är High-Tech och kräver mycket arbetsinsatser för att etableras, men är i drift ofta hårt rationaliserad och automatiserad och det gör det svårt för lokalsamhället att hänga med i svängarna. • Lönenivåerna är relativt höga i råvaruindustrin och slår därmed undan fötterna för övriga lokala näringars möjligheter att etablera sig och det försvårar inte minst arbetsmarknaden för kvinnor. • Råvaruberoende är också ett makroekonomiskt beroende av konjunktursvängningar upp och ned. www. northsweden. eu

Regional utveckling & Råvaror = Sant! Det behöver inte vara ett motsatsförhållande mellan regional

Regional utveckling & Råvaror = Sant! Det behöver inte vara ett motsatsförhållande mellan regional och lokal utveckling kontra råvarubaserad ekonomi, men det kan vara det och därför måste frågetecknen rätas ut. • Det är ett ansvar för den regionala nivån tillsammans med industrin, som ofta tar och vill ta ett bredare ansvar för sina investeringar, att agera samfällt för att ge utrymme för lokal hållbar växtkraft på flera plan. • Det är ett ansvar på nationell nivå, som tar in skatter och nettoexportöverskottet, att ha strategier för samhällelig utveckling i glesbefolkade naturresursrika områden med konkurrensnackdelar avseende till gång till investeringsmedel och avstånd för såväl fungerande interna som till externa marknader. • Det är ett ansvar för EU, till vars industrier en stor del av råvarorna skeppas, att i någon mening återgälda med stöd för hållbar utveckling för våra områden i NSPA för att därmed vara en del av och kunna bidra till EU 2020 -målen. Råvarorna är nu en gång grunden för den ekonomiska aktiviteten och det industriella samhällsbygget i de nordliga områdena och kallas inte utan anledning för basindustri. Det räcker dock inte i längden/längre för att också verkligen skapa långsiktigt hållbar lokal utveckling för samhällena i regionen, tvärtom. www. northsweden. eu

Vända på kartan för att sätta sig på den! Handlar INTE om bidrag för

Vända på kartan för att sätta sig på den! Handlar INTE om bidrag för fortsatt mer eller mindre ordnad avveckling. Det finns mer än skogar och mörker där kartan allt för ofta slutar! ! ? te nes Naturresurser ts are rsv fo ske nor ttje kar Handlar om att vända på kartan och se möjligheter i externt investeringsstöd för regional utveckling mot EU 2020 i en global kontext, snarare än nationell eller ens EU-intern. Det finns inte minst innovativa människor som kan skapa stora globkala mervärden! www. northsweden. eu

Unleashing the regional EU-2020 potential. EU policy as injection for using the regional obstacles

Unleashing the regional EU-2020 potential. EU policy as injection for using the regional obstacles in a smart way Arjeplog: The center of the car industry winter testing Jukkasjärvi: The starting point for the Ice Hotel Luleå: The first site outside US for gigantic servers for Facebook Haparanda: The first IKEA north of Polar circle, reaching 5, 5 million Barents people Developing E-health and other tools out of regional necessity is also know-how export possibilities EU policy as help in transition out of being pragmatic The city of Kiruna is on top of new mining possibilities, so the whole city will be moved Not all villages can grow, but some can if maybe accepting structured partly decline Mining is mainly male business, in Pajala mine the goal is set for 40% females If lack of people, make people from abroad come and live, getting jobs in tourism, mines, forest… If we are few people here, then let us work together with the whole NSPA-region and neighbors EU policy as partner for expanding clusters of specialization Upgrade broadband to connect rural coming IT-companies to academy and the world If functioning infrastructure, also small cities can be motors for surrounding regions Work strategically with the knowledge in base industry for entrepreneurial growth Analyze future potentials and connect industry, academy and society for true innovation processes Use the huge natural areas as spots for climate research, wind parks and global niche tourism… www. northsweden. eu

Den NYA gamla ekonomin. Kapital Utbildning Innova tion nativ r e t l a

Den NYA gamla ekonomin. Kapital Utbildning Innova tion nativ r e t l a nde Boe Kultur Jämställdhet te Arbe Karriär ivitet Kreat Komm unikat ion p örska n e r p Entre Öppenh et Integration ing Forskn Hållbar utveckling Trygghe t Attraktiv livsmilj ö Sv. D 23/1 -12 www. northsweden. eu e Företagand Bild: LKAB

Mix of EU cohesion+innovation+raw material. Raw material strategy in EU: Sustainable access to raw

Mix of EU cohesion+innovation+raw material. Raw material strategy in EU: Sustainable access to raw materials! materials • • Securing reliable and undistorted access to raw materials is increasingly becoming an important factor for the EU’s competitiveness It is important for the EU not to miss the opportunity to make more of its domestic capacities or develop substitutes Strategies are necessary to safeguard access to these deposits for future use An integrated strategy based on following 3 pillars: 1. Ensure access to raw materials from international markets under the same conditions as other industrial competitors 2. Set the right framework conditions within the EU in order to foster sustainable supply of raw materials from European sources 3. Boost overall resource efficiency and promote recycling to reduce the EU’s consumption of primary raw materials and decrease the relative import dependence • • The extractive industry is an important driver of economic growth in some more remote European regions. Cohesion policy funding, funding in particular under the European Regional Development Fund, is available to support a range of research, innovation and business support measures for raw material exploration and exploitation. As is the case for other industries, the growing problem of skills shortage will have an impact on the future of the European mining industry. Cooperation for sustainable development in third world countries = Yes! Sustainable development in remote sparsely populated areas within the EU = ? www. northsweden. eu

Vi är gärna med på ett hörn! Programpartnerskapskontrakt EU Nationellt EU 2020 Smart, hållbar,

Vi är gärna med på ett hörn! Programpartnerskapskontrakt EU Nationellt EU 2020 Smart, hållbar, inkluderande tillväxt a er s ku Regionala utvecklingsplanen + Nordliga samverkansdimensionen rent konkret Regionalt www. northsweden. eu Fo r fö m r tfo log t a pl tdia r! & tu r irek k a g v stru in ig d a n a t l = t id de infr sä ses t n e ka ru m NS atis Fö ö r ok em sd : EU

Strong, Specific and Promising

Strong, Specific and Promising