Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniw szkolenia i doradztwo dla

  • Slides: 26
Download presentation
Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów – szkolenia i doradztwo dla JST w województwie lubelskim Budżet

Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów – szkolenia i doradztwo dla JST w województwie lubelskim Budżet jako środek do realizacji strategii „jakość czy jakoś” Lokalna polityka oświatowa w realizacji zadań oświatowych

Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów – szkolenia i doradztwo dla JST w województwie lubelskim Finansowanie

Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów – szkolenia i doradztwo dla JST w województwie lubelskim Finansowanie zadań oświatowych – zadaniem administracji publicznej Oświata jest zadaniem publicznym o szczególnym znaczeniu i dlatego Konstytucja daje gwarancję, że nauka w szkołach publicznych jest bezpłatna. Organizowanie oraz finansowanie zadań oświatowych jest jednym z zadań całej administracji publicznej qrządu - administracja rządowa qsamorządu – administracja samorządowa

Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów – szkolenia i doradztwo dla JST w województwie lubelskim Konstytucja

Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów – szkolenia i doradztwo dla JST w województwie lubelskim Konstytucja Art. 70 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej 1. Każdy ma prawo do nauki. Nauka do 18 roku życia jest obowiązkowa. Sposób wykonywania obowiązku szkolnego określa ustawa. 2. Nauka w szkołach publicznych jest bezpłatna. Ustawa może dopuścić świadczenie niektórych usług edukacyjnych przez publiczne szkoły wyższe za odpłatnością.

Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów – szkolenia i doradztwo dla JST w województwie lubelskim Konstytucyjna

Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów – szkolenia i doradztwo dla JST w województwie lubelskim Konstytucyjna zasada adekwatności środków finansowych do realizowanych zadań Art. 167 - Konstytucji 1. JST zapewnia się udział w dochodach publicznych odpowiednio do przypadających im zadań. 2. Dochodami JST są ich dochody własne oraz subwencje ogólne i dotacje celowe z budżetu państwa. 3. Źródła dochodów JST są określone w ustawie. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 198 z późn. zm. ) Ustawa przewiduje trzy instrumenty prawne dla zapewnienia JST dochodów adekwatny do realizowanych zadań: qdochody własne; qsubwencje ogólne w tym oświatowa z budżetu państwa; q dotacje celowe z budżetu państwa. Debata publiczna z udziałem samorządów – bogate orzecznictwo

Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów – szkolenia i doradztwo dla JST w województwie lubelskim „Tak

Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów – szkolenia i doradztwo dla JST w województwie lubelskim „Tak krawiec kraje jak mu materiału staje”. Jak to przysłowie kojarzy się Państwu z finansowaniem zadań oświatowych? Dyskusja – prezentacja własnych stanowisk (30 minut)

Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów – szkolenia i doradztwo dla JST w województwie lubelskim Niezależnie

Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów – szkolenia i doradztwo dla JST w województwie lubelskim Niezależnie od wysokości otrzymywanych kwot subwencji oświatowych -samorządy mają dość dużą swobodę w sposobie realizacji zadań oświatowych !!!!

Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów – szkolenia i doradztwo dla JST w województwie lubelskim Administrowanie

Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów – szkolenia i doradztwo dla JST w województwie lubelskim Administrowanie czy zarządzanie finansowe? - efektywność wydatkowanie środków na realizację zadań oświatowych Czy administrowanie = zarządzanie?

Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów – szkolenia i doradztwo dla JST w województwie lubelskim Administrowanie

Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów – szkolenia i doradztwo dla JST w województwie lubelskim Administrowanie czy zarządzanie finansowe? - efektywność wydatkowanie środków na realizację zadań oświatowych Czego możemy robić WIĘCEJ?

Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów – szkolenia i doradztwo dla JST w województwie lubelskim Administrowanie

Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów – szkolenia i doradztwo dla JST w województwie lubelskim Administrowanie czy zarządzanie finansowe? - efektywność wydatkowanie środków na realizację zadań oświatowych Czego możemy robić MNIEJ?

Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów – szkolenia i doradztwo dla JST w województwie lubelskim Administrowanie

Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów – szkolenia i doradztwo dla JST w województwie lubelskim Administrowanie czy zarządzanie finansowe? - efektywność wydatkowanie środków na realizację zadań oświatowych Co możemy robić INACZEJ?

Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów – szkolenia i doradztwo dla JST w województwie lubelskim Administrowanie

Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów – szkolenia i doradztwo dla JST w województwie lubelskim Administrowanie czy zarządzanie finansowe? - efektywność wydatkowanie środków na realizację zadań oświatowych Czego możemy PRZESTAĆ robić?

Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów – szkolenia i doradztwo dla JST w województwie lubelskim Administrowanie

Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów – szkolenia i doradztwo dla JST w województwie lubelskim Administrowanie czy zarządzanie finansowe? - efektywność wydatkowanie środków na realizację zadań oświatowych Czego możemy ZACZĄĆ robić?

Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów – szkolenia i doradztwo dla JST w województwie lubelskim SZPIEGOWANIE

Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów – szkolenia i doradztwo dla JST w województwie lubelskim SZPIEGOWANIE

Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów – szkolenia i doradztwo dla JST w województwie lubelskim

Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów – szkolenia i doradztwo dla JST w województwie lubelskim

Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów – szkolenia i doradztwo dla JST w województwie lubelskim Administrowanie

Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów – szkolenia i doradztwo dla JST w województwie lubelskim Administrowanie czy zarządzanie finansowe? - efektywność wydatkowanie środków na realizację zadań oświatowych PREZENTACJE GMIN

Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów – szkolenia i doradztwo dla JST w województwie lubelskim Wielkość

Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów – szkolenia i doradztwo dla JST w województwie lubelskim Wielkość subwencji oświatowej – ustawowo gwarantowana ustawa o dochodach JST Art. 28. 1. Kwotę przeznaczoną na część oświatową subwencji ogólnej dla wszystkich JST ustala się w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym, skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych. 2. Od kwoty, o której mowa w ust. 1, odlicza się 0, 4% na rezerwę części oświatowej subwencji ogólnej. Co to oznacza ? ? Zasada ogólna podziału subwencji oświatowej - Pieniądz idzie za uczniem

Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów – szkolenia i doradztwo dla JST w województwie lubelskim Dodatkowe

Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów – szkolenia i doradztwo dla JST w województwie lubelskim Dodatkowe transfery finansowe na ucznia - jak je zdobyć ? Uczeń Waga. . Kwota bazowa

Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów – szkolenia i doradztwo dla JST w województwie lubelskim Zadania

Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów – szkolenia i doradztwo dla JST w województwie lubelskim Zadania oświatowe finansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa Są to transfery finansowe ściśle powiązane z realizacją określonego celu polityki państwa. Stanowią one najsilniejszą formę wpływania państwa na realizację polityki państwa w terenie. W polskim systemie oświaty, mamy do czynienia z dwoma rodzajami dotacji z budżetu państwa dla JST: 1. Dotacje celowe - na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej – 100% wydatków + 1% na obsługę qdotacja podręcznikowa 2. Dotacje celowe - na realizację zadań własnych JST - obowiązek wniesienia co najmniej 20% wkładu własnego qdotacja na pomoc materialną uczniów qna zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego

Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów – szkolenia i doradztwo dla JST w województwie lubelskim Programy

Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów – szkolenia i doradztwo dla JST w województwie lubelskim Programy rządowe Art. 74. 1. Rada Ministrów może przyjąć rządowy program albo programy mające na celu: 1)wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz innych grup społecznych; 2)wspieranie powstawania i realizacji regionalnych lub lokalnych programów, o których mowa w art. 73 ust. 1 pkt 1, tworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; 3)wspieranie powstawania i realizacji regionalnych lub lokalnych programów, o których mowa w art. 73 ust. 1 pkt 2, tworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów – szkolenia i doradztwo dla JST w województwie lubelskim Mieszany

Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów – szkolenia i doradztwo dla JST w województwie lubelskim Mieszany model finansowania zadań oświatowych Ponieważ w świetle przepisów Konstytucji, ustalanie podziału dochodów między państwo a samorząd terytorialny należy kompetencji władzy ustawodawczej, wysokość subwencji oświatowej jest corocznie ustalana przez parlament w ustawie budżetowej. Przepisy gwarantują minimalną wysokość tej kwoty. Subwencja oświatowa jest qnieodpłatną, qbezwarunkową i bezzwrotną pomocą udzielaną samorządom z budżetu państwa. O jej rozdysponowaniu JST decyduje samodzielnie, a niewykorzystane środki nie podlegają zwrotowi.

Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów – szkolenia i doradztwo dla JST w województwie lubelskim Praca

Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów – szkolenia i doradztwo dla JST w województwie lubelskim Praca w zespołach zadaniowych dokończ zdanie …………………. . Ucznia zdolnego motywujemy poprzez …………… Ucznia z problemami rozwojowymi wspieramy poprzez … Dyrektorów i nauczycieli motywujemy poprzez ……… Umiejętności nauczycieli doskonalimy poprzez ………… WĘDRUJĄCE PLAKATY Praca w grupach i prezentacja wypracowanych odpowiedzi - dyskusja podsumowująca

Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów – szkolenia i doradztwo dla JST w województwie lubelskim Jakoś

Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów – szkolenia i doradztwo dla JST w województwie lubelskim Jakoś czy jakość ? Aspekt finansowy Planowanie budżetu z uwzględnieniem formy finansowania danego zadania oraz zabezpieczenia wydatków zgodnie z przepisami prawa oświatowego Ile planujemy na wybrane zadanie oświatowe? Aspekt merytoryczny Realizacja zadań oświatowych z uwzględnieniem celowości, rzetelności i gospodarności Plan strategiczny podstawą podziału środków finansowych … w JST - cele postawione zadaniom - wskaźniki i mierniki przypisane zadaniom - oczekiwane efekty realizacji zadania

Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów – szkolenia i doradztwo dla JST w województwie lubelskim Budżet

Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów – szkolenia i doradztwo dla JST w województwie lubelskim Budżet jako środek do realizacji strategii – planu strategicznego dla oświaty Celowość - co jest moim celem ? Rzetelność - jak sprawdzam jakość w moim systemie oświaty? Gospodarność - na czym polega moja gospodarność w finansowaniu zadań oświatowych ?

Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów – szkolenia i doradztwo dla JST w województwie lubelskim Debata

Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów – szkolenia i doradztwo dla JST w województwie lubelskim Debata publiczna o finansowaniu zadań oświatowych Jak osiągać jakość? Jak finansować zadania oświatowe by osiągać zakładaną jakość? Najlepsze systemy oświatowe mają dwie wspólne cechy; q. Indywidualizacja procesu nauczania. q. Dobrze zmotywowany zespół nauczyciel o wysokich kwalifikacjach zawodowych – ciągle doskonalący swoje umiejętności.

Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów – szkolenia i doradztwo dla JST w województwie lubelskim Podsumowanie

Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów – szkolenia i doradztwo dla JST w województwie lubelskim Podsumowanie W jakim zakresie zajęcia zmieniły moje myślenie o finansowaniu zadań oświatowych? Czego chciałbym się dowiedzieć o finansowaniu zadań oświatowych na kolejnych zajęciach?

Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów – szkolenia i doradztwo dla JST w województwie lubelskim Dziękuję

Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów – szkolenia i doradztwo dla JST w województwie lubelskim Dziękuję za uwagę opracowano na podstawie materiałów ORE