ROZVJACIE VETN LENY PREDMET e vetu tvoria vetn

  • Slides: 6
Download presentation
ROZVÍJACIE VETNÉ ČLENY PREDMET

ROZVÍJACIE VETNÉ ČLENY PREDMET

 • že vetu tvoria vetné členy: členy UŽ VIEME. . . • hlavné

• že vetu tvoria vetné členy: členy UŽ VIEME. . . • hlavné vetné členy sú: • podmet – kto (čo) je vykonáva dej, najčastejšie je vyjadrený podstatným menom v N. , zámenom, číslovkou, môže byť: • vyjadrený – Peter uteká. • nevyjadrený – (Peter) Uteká. • prísudok – prisudzuje činnosť, stav, vlastnosť osobám, zvieratám, veciam a javom, môže byť: • slovesný • plnovýznamové sloveso – Peter uteká. • neplnovýznamové sloveso + neurčitok plnovýznamového slovesa – Peter začal utekať. • neslovesný (slovesno-menný) – sponové sloveso byť + menný druh – Peter je bežcom. • vetný základ – len pri jednočlennej vete, je to jej jadro: • slovesný – vyjadrený určitým slovesným tvarom - Prší. Vonku leje. Smädí ma. • neslovesný – vyjadrený neurčitým slovesnýmtvarom – Potraviny. Samozrejme. Dobre.

PREDMET • niektoré slovesá nie sú významovo úplné, • predmet je vetný člen, ktorý

PREDMET • niektoré slovesá nie sú významovo úplné, • predmet je vetný člen, ktorý rozvíja sloveso, • predmet vyjadruje zásah, cieľ, obsah deja a pýtame sa naň pádovými otázkami (okrem nominatívu), napr. Chlapec rozbil okno. Koho, čo rozbil? Tento román nenapísal on. Koho, čo nenapísal? Ešte vždy sme túžili za domovom. Za kým, za čím sme túžili?

PREDMET • predmet je najčastejšie vyjadrený dvojako: • podstatným menom – Starká varila polievku.

PREDMET • predmet je najčastejšie vyjadrený dvojako: • podstatným menom – Starká varila polievku. • zámenom – Ja som jej pomáhala. • predmet sa delí na: • priamy – je v akuzatíve bez predložky – napr. Napísali sme si domácu úlohu. – napr. Netušili to. • nepriamy – je v akuzatíve s predložkou alebo inom páde – napr. Ten darček máš od otca? – napr. Partizáni bojovali aj za nás.

PREDMET • ešte poznáme tzv. viacnásobný predmet, • ak sa vyskytuje viac rovnocenných predmetov

PREDMET • ešte poznáme tzv. viacnásobný predmet, • ak sa vyskytuje viac rovnocenných predmetov v priraďovacom sklade, napr. • Ten darček máš od otca a brata? • Partizáni bojovali za nás, aj za vás. • Nazbierali sme aj maliny, aj jahody. • O práci ani o povinnostiach sa vôbec nehovorilo.

PRECVIČUJEME Vyhľadaj predmety a urč ich pád! výhľad - A Kríky bielych kvetov zakrývali

PRECVIČUJEME Vyhľadaj predmety a urč ich pád! výhľad - A Kríky bielych kvetov zakrývali výhľad. hladnému - D Sýty hladnému neverí. hlavou - I Prudko mykol hlavou. matke - D Tento list bol určený matke. Túžili sme po dúšku chladnej vody. po dúšku - L Zrána nazbierali lesných jahôd - G Prírody hýrila farbami jesene. farbami - I vstupné - A Dnes nevyberali vstupné. Troch zo súťaže vylúčili. troch - A