Rovnos anc pre kadho prednka na tmu VZDELVANIE

  • Slides: 33
Download presentation
„Rovnosť šancí pre každého“ prednáška na tému VZDELÁVANIE A VÝCHOVA V ŠKOLSTVE SR Cieľom

„Rovnosť šancí pre každého“ prednáška na tému VZDELÁVANIE A VÝCHOVA V ŠKOLSTVE SR Cieľom prednášky je eliminovať a predchádzať vzniku diskriminácie v oblasti vzdelávania a výchovy v školstve a to informovanosťou verejnosti o svojich právach a povinnostiach vo vzdelávacom procese. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje Rovnosť šancí pre každého

MC Mamina, Kľúčik, RC Hviezdička - 2019 Štátna školská inšpekcia – jej úlohy (§

MC Mamina, Kľúčik, RC Hviezdička - 2019 Štátna školská inšpekcia – jej úlohy (§ 12 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) (1) Štátna školská inšpekcia je orgán štátnej správy v školstve, rozpočtová organizácia so sídlom v Bratislave zapojená finančnými vzťahmi na rozpočet ministerstva; jej organizačnými súčasťami sú školské inšpekčné centrá. Vo svojej činnosti je nezávislá, riadi sa zákonmi a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi. (2) Štátnu školskú inšpekciu riadi hlavný školský inšpektor, ktorého vymenúva a odvoláva minister. Funkčné obdobie hlavného školského inšpektora je päť rokov odo dňa vymenovania do funkcie.

(3) Hlavný školský inšpektor a) predkladá ministrovi plán inšpekčnej činnosti na príslušný školský rok,

(3) Hlavný školský inšpektor a) predkladá ministrovi plán inšpekčnej činnosti na príslušný školský rok, b) predkladá ministrovi správu o stave a úrovni výchovy a vzdelávania v školách, školských zariadeniach a pracoviskách praktického vyučovania za príslušný školský rok na základe inšpekčných zistení a ďalších zistení, c) predkladá ministerstvu návrhy na vyradenie školy alebo školského zariadenia zo siete podľa § 17 ods. 1 písm. c), d) predkladá ministerstvu návrhy na zmeny v sieti (§ 18 ods. 2) pri zistení závažných nedostatkov vo výchovno-vzdelávacom procese po predchádzajúcom prerokovaní so zriaďovateľom, e) vydáva školským inšpektorom poverenie na výkon školskej inšpekcie, f) predkladá zriaďovateľovi po zistení závažných nedostatkov návrh na odvolanie riaditeľa, g) vytvára podmienky na spoluprácu školských inšpektorov so zriaďovateľmi, h) predkladá príslušnej inštitúcii podieľajúcej sa na koordinácii odborného vzdelávania a prípravy pre trh práce po zistení závažných nedostatkov vo výchove a vzdelávaní návrh na zrušenie osvedčenia o spôsobilosti zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania.

§ 13 Úlohy štátnej školskej inšpekcie (1)Štátna školská inšpekcia plní funkciu kontroly štátu nad

§ 13 Úlohy štátnej školskej inšpekcie (1)Štátna školská inšpekcia plní funkciu kontroly štátu nad úrovňou pedagogického riadenia, nad úrovňou výchovy a vzdelávania a materiálno-technických podmienok vrátane praktického vyučovania v školách a školských zariadeniach, na pracoviskách praktického vyučovania a nad úrovňou činností v špeciálnych výchovných zariadeniach a školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie (ďalej len „kontrolovaný subjekt“). V tejto oblasti vybavuje sťažnosti a petície. (2)Štátna školská inšpekcia kontroluje vhodnosť a účelnosť priestorov, materiálnotechnického zabezpečenia a didaktickej techniky používaných vo výchovnovzdelávacom procese. (3)Školskú inšpekciu vykonáva ŠŠI (§ 12) prostredníctvom školských inšpektorov poverených na výkon HŠI alebo riaditeľom ŠIC. Školskú inšpekciu v špeciálnych výchovných zariadeniach a školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie vykonávajú školskí inšpektori na základe poverenia HŠI alebo riaditeľa ŠIC v súčinnosti s prizvaným odborníkom z praxe.

(5) Školský inšpektor sa pri výkone školskej inšpekcie preukazuje služobným preukazom zamestnanca Štátnej školskej

(5) Školský inšpektor sa pri výkone školskej inšpekcie preukazuje služobným preukazom zamestnanca Štátnej školskej inšpekcie a poverením na výkon školskej inšpekcie podľa odseku 4. (6) Školskí inšpektori sú pri výkone školskej inšpekcie oprávnení najmä vstupovať do priestorov kontrolovaných subjektov, kontrolovať výchovno-vzdelávaciu činnosť, nazerať do dokumentácie škôl a školských zariadení, vyžadovať od orgánov štátnej správy v školstve [§ 2 ods. 1 písm. a) až d), f) a g)] informácie a písomné podklady potrebné na plnenie svojich úloh. Na činnosť školských inšpektorov podľa tohto zákona a na ich oprávnenia a povinnosti pri vykonávaní školskej inšpekcie sa primerane vzťahujú osobitné predpisy. (14) ŠŠI pri výkone školskej inšpekcie ďalej a) kontroluje súlad školského vzdelávacieho programu so štátnym vzdelávacím programom, s cieľmi a princípmi výchovy a vzdelávania, b) kontroluje súlad výchovného programu s cieľmi a princípmi výchovy a vzdelávania, c) kontroluje úroveň kvality výchovy a vzdelávania pri individuálnom vzdelávaní, d) monitoruje a hodnotí kvalitu výchovy a vzdelávania, e) poskytuje kontrolovanému subjektu poradenskú pomoc pri odstraňovaní zistených nedostatkov.

§ 13 a (1) Do výchovného a vzdelávacieho procesu v školách, školských zariadeniach a

§ 13 a (1) Do výchovného a vzdelávacieho procesu v školách, školských zariadeniach a pracoviskách praktického vyučovania môžu vstupovať školskí inšpektori Štátnej školskej inšpekcie. (2) Školským inšpektorom môže byť ten, kto spĺňa kvalifikačné predpoklady vysokoškolského vzdelania pre príslušný druh, typ a stupeň školy alebo školského zariadenia, má osem rokov pedagogickej praxe v škole alebo v školskom zariadení, absolvoval I. kvalifikačnú skúšku alebo jej náhradu a pôsobil minimálne tri roky v riadiacej funkcii v školstve alebo v pracovnom zaradení metodika alebo v pracovnom zaradení školského inšpektora, alebo absolvoval II. kvalifikačnú skúšku alebo jej náhradu. (3) Školský inšpektor musí byť spôsobilý používať slovenský jazyk v úradnom styku, ovládať jazyk príslušnej národnostnej menšiny v súvislosti s náplňou pracovnej činnosti, mať osobnostné predpoklady a morálne predpoklady a predpoklady odbornej inšpekčnej práce. § 13 b (1) Školskí inšpektori a osoby podľa § 13 ods. 3 sú pri výkone školskej inšpekcie a vybavovaní sťažností oprávnení spracúvať osobné údaje o a) deťoch, žiakoch a poslucháčoch v rozsahu 1. meno a priezvisko, 2. dátum narodenia, 3. adresa trvalého pobytu alebo adresa miesta, kde sa dieťa, žiak alebo poslucháč obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu, 4. štátna príslušnosť, 5. národnosť, 6. fyzické zdravie a duševné zdravie, 7. mentálna úroveň vrátane pedagogicko-psychologickej a špeciálno-pedagogickej diagnostiky,

b) pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v rozsahu 1. meno a priezvisko, 2. kvalifikačné

b) pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v rozsahu 1. meno a priezvisko, 2. kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky na výkon pedagogickej činnosti a odbornej činnosti a dĺžka výkonu funkcie vedúceho pedagogického zamestnanca a vedúceho odborného zamestnanca, 3. dĺžka pedagogickej praxe a dĺžka odbornej praxe, 4. zdravotná spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti a odbornej činnosti. (2) Osoby, ktoré pri plnení svojich služobných úloh alebo svojich pracovných povinností prichádzajú do styku s osobnými údajmi podľa odseku 1, majú povinnosť mlčanlivosti, a to aj po skončení štátnozamestnaneckého vzťahu alebo pracovnoprávneho vzťahu. Pri porušení povinnosti mlčanlivosti sa postupuje podľa osobitného predpisu. 47 e)

www. ssiba. sk – zdroj ďalších informácií Plán inšpekčnej činnosti na školský rok 2018/2019;

www. ssiba. sk – zdroj ďalších informácií Plán inšpekčnej činnosti na školský rok 2018/2019; Kontakt – ŠIC V SR; ÚIČ, kancelária HŠI; Paed. Dr. Tužinský – agenda sťažností; Kritériá hodnotenia v školskom roku 2018/2019 – KI – MŠ, ZŠ, SOŠ, G Správy z inšpekcií za SR (od 2012/2013 – do 2018/2019 – postupne sú pridávané) Podávanie sťažností - Sťažnosť voči riaditeľovi školy alebo školského zariadenia, na ktorej vybavenie je vecne príslušná Štátna školská inšpekcia, zašlite príslušnému školskému inšpekčnému centru. Zaslaním takejto sťažnosti ústrediu Štátnej školskej inšpekcie sa zbytočne zdržiava jej vybavenie. Podľa zákona o sťažnostiach sa za sťažnosť považuje podanie fyzickej alebo právnickej osoby (ďalej len sťažovateľ), ktorým sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou orgánu verejnej správy a ktoré zároveň upozorňuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie si vyžaduje zásah orgánu verejnej správy.

Sprístupnenie informácií verejnosti o stave inšpekčných zistení Meno, priezvisko, adresa žiadateľa, mailová adresa -------------------------------------------------------------------------

Sprístupnenie informácií verejnosti o stave inšpekčných zistení Meno, priezvisko, adresa žiadateľa, mailová adresa ------------------------------------------------------------------------- Školské inšpekčné centrum Skuteckého 21 974 01 Banská Bystrica Vec Žiadosť o sprístupnenie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení ------------------------------------------------------------------------- Podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vás žiadam ako povinnú osobu (§ 2 ods. 2) o sprístupnenie informácie o výsledku kontrolného zistenia školskej inšpekcie v Súkromnej základnej škole. . . . , za školský rok 2017/2018. Ako žiadateľ žiadam o sprístupnenie požadovanej informácie elektronickou poštou na emailovú adresu. . v zákonom stanovenej lehote. S pozdravom podpis

Vybavenie sťažností v šk. roku 2017 -2018 Štátna školská inšpekcia • vybavuje sťažnosti v

Vybavenie sťažností v šk. roku 2017 -2018 Štátna školská inšpekcia • vybavuje sťažnosti v súlade so zákonom č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov – od 01. 02. 2019 novela (zákon č. 6/2019 Z. z. o Policajnom zbore) – zmena - § 11 ods. 2; § 22 ods. 3 zákona o sťažnostiach; • vybavuje len podania, ktoré spĺňajú náležitosti sťažnosti podľa § 3 ods. 1 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov • najčastejšími autormi podaní boli rodičia (starí rodičia), učitelia, ale aj Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, Generálna prokuratúra SR, kontrolórka mesta

Námietky sťažovateľov • nepedagogické správanie sa učiteľov ku žiakom (bitky, nadávky), • neriešenie prejavov

Námietky sťažovateľov • nepedagogické správanie sa učiteľov ku žiakom (bitky, nadávky), • neriešenie prejavov šikanovania zo strany učiteľov ku žiakom a žiakom navzájom, • neakceptovanie individuálneho vzdelávacieho programu žiakov ŠVVP vo výchovno-vzdelávacom procese, • neakceptovanie odporúčaní poradenského zariadenia vo výchovnovzdelávacom procese žiaka, • vymenovanie osoby, ktorá nespĺňala zákonom stanovené kvalifikačné predpoklady na pozíciu riaditeľky ZŠ, • neobjektívne uloženie výchovného opatrenia (pokarhanie triednym učiteľom, pokarhanie riaditeľom školy),

Námietky sťažovateľov • odopieranie práva na vzdelávanie žiačke so ŠVVP a jej šikanovanie v

Námietky sťažovateľov • odopieranie práva na vzdelávanie žiačke so ŠVVP a jej šikanovanie v ZŠ, • nevybavenie prijatej sťažnosti riaditeľom školy v zákonom stanovenej lehote, • nesúhlas s ukončením školskej dochádzky žiačky v ôsmom ročníku ZŠ, • nesúhlas s klasifikáciou v niektorých predmetoch, • neakceptovanie odporúčaní poradenského zariadenia vo výchovnovzdelávacom procese žiaka, • výhrady voči neriešeniu problémov žiaka s poruchami správania, • neinformovanie zákonného zástupcu o výchovno-vzdelávacích výsledkoch jeho detí.

Odložené podania • častými sťažovateľmi sú učitelia, ktorí poukazujú na porušenie zásad rovnakého zaobchádzania

Odložené podania • častými sťažovateľmi sú učitelia, ktorí poukazujú na porušenie zásad rovnakého zaobchádzania vyplývajúcich z pracovno-právnych vzťahov zo strany riaditeľov ZŠ - ŠŠI nemá kompetenciu posudzovať pracovno-právne vzťahy , tieto sťažnosti odkladáme, • neriešime sťažnosti na pedagogických zamestnancov, na vybavenie ktorých sú príslušní riaditelia ZŠ, • podania odkladáme, ak sa rodičia domáhajú ochrany práv, ale dieťa už školu nenavštevuje, alebo sa domáhajú ochrany práv, ktoré ešte neboli porušené (nesúhlas s nezaradením syna na výlet, ktorý sa ešte nekonal)

Odporúčania • viesť evidenciu sťažností (ústnych, písomných) a vybavovať ich v súlade so zákonom

Odporúčania • viesť evidenciu sťažností (ústnych, písomných) a vybavovať ich v súlade so zákonom o sťažnostiach, • komunikovať a komunikovať s rodičmi, učiteľmi pri riešení problémov, • akceptovať v edukácii IVP žiakov so ŠVVP, • venovať pozornosť prevencii šikanovania – uskutočňovať monitoring nežiaducich prejavov v správaní sa žiakov, • oboznámiť rodičov so školským poriadkom, s udeľovaním výchovných opatrení (triednym učiteľom, riaditeľom školy)

Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) § 1 Predmet

Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) § 1 Predmet úpravy Tento zákon ustanovuje • a) princípy, ciele, podmienky, rozsah, obsah, formy a organizáciu výchovy a vzdelávania v školách a v školských zariadeniach, stupne vzdelania, prijímanie na výchovu a vzdelávanie, ukončovanie výchovy a vzdelávania, poskytovanie odbornej výchovno-poradenskej a terapeuticko-výchovnej starostlivosti, • b) dĺžku a plnenie povinnej školskej dochádzky, • c) vzdelávacie programy na štátnej úrovni a výchovno-vzdelávacie programy na školskej úrovni, • d) sústavu škôl a školských zariadení, • e) práva a povinnosti škôl a školských zariadení, • f) práva a povinnosti detí a žiakov, • g) práva a povinnosti rodičov alebo inej fyzickej osoby než rodiča, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu (ďalej len „zákonný zástupca“), alebo práva a povinnosti zástupcu zariadenia, v ktorom sa vykonáva ústavná starostlivosť, výchovné opatrenie, neodkladné opatrenie alebo ochranná výchova, výkon väzby alebo výkon trestu odňatia slobody (ďalej len „zástupca zariadenia“).

Novela školského zákona – platná od 02. 01. 2019 § 27 ods. 2) Sústavu

Novela školského zákona – platná od 02. 01. 2019 § 27 ods. 2) Sústavu škôl tvoria tieto druhy škôl: a) materská škola, b) základná škola, c) gymnázium, d) stredná odborná škola, e) stredná športová škola (do 31. 12. 2018 športové gymnázium) f) konzervatórium, g) školy pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, h) základná umelecká škola, i) jazyková škola.

Školský zákon - pokračovanie § 57 Komisionálne skúšky v základných a stredných školách §

Školský zákon - pokračovanie § 57 Komisionálne skúšky v základných a stredných školách § 57 ods. 1 - Žiak sa klasifikuje podľa výsledkov komisionálnej skúšky a) ak vykonáva rozdielovú skúšku v stredných školách, b) ak je skúšaný v náhradnom termíne, c) ak žiak alebo zákonný zástupca požiada o preskúšanie žiaka, d) ak sa preskúšanie koná na podnet riaditeľa školy, e) ak vykonáva opravné skúšky, f) v štúdiu podľa individuálneho učebného plánu v stredných školách, g) v prípade oslobodenia žiaka od povinnosti dochádzať do školy, h) pri praktických skúškach a skúškach z hlavného odboru štúdia na konci prvého a druhého polroka na školách so vzdelávacím programom umeleckého zamerania a konzervatóriách, i) pri plnení osobitného spôsobu školskej dochádzky, j) pri individuálnom vzdelávaní podľa § 24, k) vo vzdelávaní v základných školách na získanie nižšieho stredného vzdelania podľa § 30 ods. 5, l) vo vzdelávaní v stredných odborných školách na získanie nižšieho stredného vzdelania podľa § 42 ods. 4.

Práva žiakov § 144 ods. (1) Dieťa alebo žiak má právo na: a) rovnoprávny

Práva žiakov § 144 ods. (1) Dieťa alebo žiak má právo na: a) rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu, b) bezplatné vzdelanie v základných školách a v stredných školách, 80) c) bezplatné vzdelanie pre päťročné deti pred začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky v materských školách, d) vzdelanie v štátnom jazyku a materinskom jazyku v rozsahu ustanovenom týmto zákonom, e) individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav v rozsahu ustanovenom týmto zákonom, f) bezplatné zapožičiavanie učebníc a učebných textov na povinné vyučovacie predmety, g) úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti, h) poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním, i) výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí, j) organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom, zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny, k) úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a sexuálnemu násiliu, l) na slobodnú voľbu voliteľných a nepovinných predmetov v súlade so svojimi možnosťami, záujmami a záľubami v rozsahu ustanovenom vzdelávacím programom, m) na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov, n) na individuálne vzdelávanie za podmienok ustanovených týmto zákonom podľa § 24, o) náhradu škody, ktorá mu vznikla pri výchove a vzdelávaní alebo v priamej súvislosti s nimi; toto ustanovenie sa nevzťahuje na škodu podľa osobitného predpisu. 80 a)

Práva žiakov • V školskom roku 2018/2019 – riešené 2 podnety komisárky pre osoby

Práva žiakov • V školskom roku 2018/2019 – riešené 2 podnety komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím (JUDr. Zuzana Stavrovská) – 2 základné školy na území mesta BB – vytvorenie podmienok edukácie začlenených žiakov so ŠVVP v ZŠ (na základe sťažností rodičov zaslaných komisárke) – ŠŠI ich riešila formou inšpekcií • Od školského roku 2017/2018 – TI – ZŠ, SOŠ, G – zamerané na Vzdelávanie k demokratickému občianstvu a k ľudským právam (ako je to zapracované v Šk. VP, Školskom poriadku – právo na participáciu pri tvorbe ŠP. . . ) • Stav a úroveň školskej integrácie v základnej škole – TI (hodnotenie procesov škole, výchovy a vzdelávania – hospitačná činnosť, individuálne vzdelávacie programy – zapracovanie všetkých odporúčaní poradenských zariadení a ich aplikácia v praxi. . . )

Povinnosti žiakov § 144 ods. 4 - Dieťa alebo žiak je povinný a) neobmedzovať

Povinnosti žiakov § 144 ods. 4 - Dieťa alebo žiak je povinný a) neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a vzdelávania, b) dodržiavať školský poriadok školy a ďalšie vnútorné predpisy školy alebo školského zariadenia, c) chrániť pred poškodením majetok školy alebo školského zariadenia a majetok, ktorý škola alebo školské zariadenie využíva na výchovu a vzdelávanie, d) chrániť pred poškodením učebnice, učebné texty a učebné pomôcky, ktoré im boli bezplatne zapožičané, e) pravidelne sa zúčastňovať na výchove a vzdelávaní a riadne sa vzdelávať, ak tento zákon neustanovuje inak, f) konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní, g) ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy alebo školského zariadenia, h) rešpektovať pokyny zamestnancov školy alebo školského zariadenia, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi.

Práva zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka § 144 ods. 6 - Zákonný zástupca dieťaťa

Práva zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka § 144 ods. 6 - Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka alebo zástupca zariadenia má právo a) žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole alebo v školskom zariadení poskytovali deťom a žiakom informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa tohto zákona, b) oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy alebo školského zariadenia a školským poriadkom, c) byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa, d) na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa, e) zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy alebo školského zariadenia, f) vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy alebo školského zariadenia prostredníctvom orgánov školskej samosprávy, g) byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy.

Práva zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka Čl. 7 Metodického pokyny č. 22/2011 na hodnotenie

Práva zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka Čl. 7 Metodického pokyny č. 22/2011 na hodnotenie ž. ZŠ - Komisionálna skúška bod 3 - Ak má zákonný zástupca žiaka pochybnosti o správnosti hodnotenia v jednotlivých predmetoch na konci prvého polroka a druhého polroka, môže do troch pracovných dní odo dňa získania výpisu hodnotenia za prvý polrok alebo do troch pracovných dní odo dňa vydania vysvedčenia, požiadať riaditeľa o vykonanie komisionálnej skúšky žiaka; ak je vyučujúcim riaditeľ, o preskúšanie žiaka možno požiadať príslušný orgán miestnej štátnej správy v školstve. Preskúšať žiaka nemožno, ak bol v hodnotiacom období z tohto vyučovacieho predmetu hodnotený na základe komisionálnej skúšky. bod 4 - Preskúšanie sa uskutoční neodkladne v termíne, ktorý určí riaditeľ školy. Ak pre neprítomnosť žiaka nemožno preskúšanie uskutočniť v tomto termíne, nemožno žiaka ďalej preskúšavať. Výsledok preskúšania, ktorý je konečný, oznámi riaditeľ zákonnému zástupcovi žiaka. Ďalšie preskúšanie žiaka je neprípustné. Na požiadanie zákonného zástupcu žiaka môže byť zákonný zástupca prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy.

Právo zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka (Ako nájsť tú najlepšiu školu/MŠ pre svoje dieťa)

Právo zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka (Ako nájsť tú najlepšiu školu/MŠ pre svoje dieťa) § 144 ods. 5 školského zákona Zákonný zástupca má právo vybrať pre svoje dieťa školu alebo školské zariadenie, ktoré poskytuje výchovu a vzdelávanie podľa tohto zákona, zodpovedajúce schopnostiam, zdravotnému stavu, záujmom a záľubám dieťaťa, jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnosti a etnickej príslušnosti; právo na slobodnú voľbu školy alebo školského zariadenia možno uplatňovať v súlade s možnosťami výchovno-vzdelávacej sústavy. Školský vzdelávací program – má byť prístupný na verejne prístupnom mieste – vízia školy, ciele, zameranie, profilácia, personálne, priestorové a MTZ podmienky, učebný plán + využitie disponibilných hodín, učebné osnovy (okrem MŠ), deklarovanie vytvárania podmienok výchovy a vzdelávania pre žiakov so ŠVVP – jednotlivé skupiny (SZP, MRK, ZZ, intelektové nadanie) – po preštudovaní má rodič k dispozícii informácie, ktoré môžu uľahčiť výber školy pre svoje dieťa;

Povinnosti zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka § 144 ods. 7 - Zákonný zástupca dieťaťa

Povinnosti zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka § 144 ods. 7 - Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka alebo zástupca zariadenia (Detský domov) je povinný a) vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole a na plnenie školských povinností, b) dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským poriadkom, c) dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, d) informovať školu alebo školské zariadenie o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania, e) nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil.

Vykonávacie predpisy Šk. zákon č. 245/2008 Z. z. – základný rámec výchovy a vzdelávania

Vykonávacie predpisy Šk. zákon č. 245/2008 Z. z. – základný rámec výchovy a vzdelávania Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní ZŠ, SŠ a školských zariadení Vyhlášky: vyhláška MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o MŠ; vyhláška MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o ZŠ; vyhláška MŠVVaŠ SR č. 65/2015 Z. z. o stredných školách; vyhláška MŠ SR č. 322/2008 Z. z. o špeciálnych školách; vyhláška MŠ SR č. 325/2008 Z. z. o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie (CPPPa. P, CŠPP); vyhláška MŠ SR č. 307/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní žiakov s intelektovým nadaním; vyhláška MŠ SR č. 137/2005 Z. z. o školskej inšpekcii; Metodické pokyny: Metodický pokyn č. 22/2011 na hodnotenie žiakov ZŠ; Metodický pokyn č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl; Metodický pokyn č. 19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie;

Štátne vzdelávacie programy (1. 9. 2011)– inovované ŠVP (1. 9. 2015) Inovovaný ŠVP pre

Štátne vzdelávacie programy (1. 9. 2011)– inovované ŠVP (1. 9. 2015) Inovovaný ŠVP pre 1. stupeň ZŠ Inovovaný ŠVP pre 2. stupeň ZŠ Inovovaný ŠVP pre ZUŠ Inovovaný ŠVP pre gymnáziá so 4 -ročným a 5 - ročným vzdelávacím programom Inovovaný ŠVP pre gymnáziá s 8 -ročným vzdelávacím programom ŠVP predprimárne vzdelávanie v materských školách (1. 9. 2016) VP pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, VP pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním – súčasť ŠVP Zdroj informácií – webová stránka – Štátny pedagogický ústav ŠVP sú východiskom vypracovania Školských vzdelávacích programov • •

Štátne vzdelávacie programy – pre žiakov SOŠ Pre 21 skupín učebných a študijných odborov

Štátne vzdelávacie programy – pre žiakov SOŠ Pre 21 skupín učebných a študijných odborov – ŠVP + normatív odboru, ak je schválený – všetko to, čím má byť škola vybavená Zdroj informácií – ŠIOV – Štátny inštitút odborného vzdelávania Duálne vzdelávanie – kompletný zoznam škôl zapojených do projektu Aktuálna ponuka učebných miest – www. potrebyovp. sk; (školy, TOP školy, uplatnenie, vzdelanie, spolupráca so zamestnávateľmi, . . ) Silné stránky duálneho vzdelávania, výnimočnosť, príležitosti Viac informácií – www. dualnysystem. sk;

Čo by mal obsahovať školský poriadok? § 153 Školský poriadok (1) Riaditeľ školy alebo

Čo by mal obsahovať školský poriadok? § 153 Školský poriadok (1) Riaditeľ školy alebo školského zariadenia vydá školský poriadok po prerokovaní s orgánmi školskej samosprávy a v pedagogickej rade. Školský poriadok upravuje najmä podrobnosti o a) výkone práv a povinností detí, žiakov a ich zákonných zástupcov v škole alebo v školskom zariadení, pravidlá vzájomných vzťahov a vzťahov s pedagogickými zamestnancami a ďalšími zamestnancami školy, b) prevádzke a vnútornom režime školy alebo školského zariadenia, c) podmienkach na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a žiakov a ich ochrany pred sociálnopatologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím, d) podmienkach nakladania s majetkom, ktorý škola alebo školské zariadenie spravuje, ak tak rozhodne zriaďovateľ. (2) Deťom a žiakom sa so súhlasom riaditeľa školy alebo školského zariadenia umožňuje účasť na súťažiach. (3) Školský poriadok zverejní riaditeľ na verejne prístupnom mieste v škole alebo v školskom zariadení preukázateľným spôsobom s ním oboznámi zamestnancov, deti a žiakov a informuje o jeho vydaní a obsahu zákonných zástupcov detí a žiakov. (Na tvorbe ŠP sa môžu podieľať aj žiaci školy cez členov ŽŠR ak je v škole zriadená, rodičia cez Radu školy).

Otázky klientov – ako môže rodič ovplyvniť kvalitu stravy v MŠ? Slovenské normy pre

Otázky klientov – ako môže rodič ovplyvniť kvalitu stravy v MŠ? Slovenské normy pre stravovanie škôlkarov hovoria v skratke nasledovné: • dvakrát do týždňa celé mäso, jedenkrát znížená dávka mäsa, • jedenkrát do týždňa múčne jedlo, jedenkrát zeleninové, hlavne strukovinové jedlo, • zelenina a ovocie denne, druh podľa sezóny, • nápoje v podobe pitnej vody, minerálnej vody, mlieka, nesladených ovocných a tmavých čajov k hlavnému aj doplnkovému jedlu, • jedlá sa pripravujú len varením, dusením a zapekaním, • potraviny musia byť v najvyššej kvalite, pri dodržaní finančných limitov v kvalite bio, čerstvé, nakupujú sa v deň prípravy (miesto nákupu potravín sa však striktne neurčuje, takže pokojne to môže byť aj mäso z čoraz menej obľúbených obchodných reťazcov), • potraviny vrátane buchtičiek, omáčok, nátierok nemôžu byť polotovary, ale ich kuchárky pripravujú ručne, podľa schválených receptúr, • nepoužívajú sa suroviny z GMO hospodárstiev ani veľkochovov,

Otázky klientov – ako môže rodič ovplyvniť kvalitu stravy v MŠ? § 7 ods.

Otázky klientov – ako môže rodič ovplyvniť kvalitu stravy v MŠ? § 7 ods. 1 Vyhlášky MŠ SR č. 330/2007 Z. z. o zariadení školského stravovania Pri kontrole kvality jedál sa kontroluje najmä a) dodržiavanie materiálno-spotrebných noriem a receptúr charakteristických pre príslušnú územnú oblasť, b) dodržiavanie výživovej hodnoty jedál a nápojov, c) finančné zabezpečenie výroby jedál a nápojov, d) prevádzkový poriadok, e) doplnkové stravovanie detí a žiakov, f) osobná a prevádzková hygiena, g) vedenie dokumentácie, h) zabezpečenie celospoločenských programov, i) materiálno-technické zabezpečenie zariadení školského stravovania.

Otázky klientov – ako môže rodič ovplyvniť kvalitu stravy v MŠ? § 9 ods.

Otázky klientov – ako môže rodič ovplyvniť kvalitu stravy v MŠ? § 9 ods. 1 – Dokumentáciu stravovacieho zariadenia tvorí najmä: j) dokumentácia správnej výrobnej praxe, k) záznam o odkladaní vzoriek stravy, l) skladová karta, m) kniha prijatých faktúr a odoslaných faktúr, q) kniha objednávok, r) dodací list, t) záznamy z kontrol.

Otázky klientov – ako môže rodič ovplyvniť kvalitu stravy v MŠ? zákona č. 355/2007

Otázky klientov – ako môže rodič ovplyvniť kvalitu stravy v MŠ? zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 24 Zariadenia pre deti a mládež odsek 4 - Prevádzkový poriadok upraví režim dňa, vrátane činností vedúcich k výchove a vzdelávaniu, prevádzku pieskovísk, stravovanie a pitný režim, ktoré musia v zariadeniach pre deti a mládež zohľadňovať vekové, fyzické a psychické osobitosti detí a mládeže. odsek 5 – písm. b) zabezpečiť pri podávaní stravy, aby strava bola pripravovaná zo zdravotne neškodných potravín so zodpovedajúcou energetickou a biologickou hodnotou, (Regionálny úrad verejného zdravotníctva)

Otázky klientov – ako môže rodič ovplyvniť kvalitu stravy v MŠ? Okresný úrad v

Otázky klientov – ako môže rodič ovplyvniť kvalitu stravy v MŠ? Okresný úrad v sídle kraja – odbor školstva • spolupracuje s príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva vo veciach stravovania detí a žiakov, hygieny a psychohygieny výchovnovzdelávacieho procesu, • metodicky riadi a usmerňuje vedúcich zamestnancov zariadení školského stravovania a vydáva metodické pokyny týkajúce sa zásad prevádzky zariadení školského stravovania vrátane sledovania dodržiavania materiálno-spotrebných noriem pri príprave jedál v zariadeniach školského stravovania, Mgr. Ľudmila Očenášová – školské stravovanie