Rodzaje uwagi Modele pamici Zapominanie UWAGA I PAMI

  • Slides: 29
Download presentation
Rodzaje uwagi Modele pamięci Zapominanie UWAGA I PAMIĘĆ

Rodzaje uwagi Modele pamięci Zapominanie UWAGA I PAMIĘĆ

UWAGA �Uwaga jest właściwością psychiczną, która odpowiada za kontrolę przebiegu pozostałych procesów i mogącą

UWAGA �Uwaga jest właściwością psychiczną, która odpowiada za kontrolę przebiegu pozostałych procesów i mogącą przyczynić się do polepszenia lub pogorszenia przebiegu pozostałych procesów poznawczych. �Nie jest jednym określonym procesem, jest ona ściśle związana z przebiegiem wszystkich występujących procesów psychicznych.

UWAGA Uwaga to skierowanie świadomości na przedmioty czy zjawiska. Ta właściwość psychiczna posiada dwie

UWAGA Uwaga to skierowanie świadomości na przedmioty czy zjawiska. Ta właściwość psychiczna posiada dwie funkcje: selekcję ukierunkowanie aktywności człowieka. � � Są one ze sobą powiązane.

UWAGA �Selektywna zdolność do odbioru bodźców polega na możliwości wyboru czynności, jaką chcemy wykonywać.

UWAGA �Selektywna zdolność do odbioru bodźców polega na możliwości wyboru czynności, jaką chcemy wykonywać. �Wiąże się to z drugą funkcja uwagi, mianowicie możliwością ograniczania dopływu sygnałów otoczenia tylko dla niektórych z wyłączeniem innych; ukierunkowanie uwagi na cel lub zadanie.

UWAGA �Rodzaje uwagi: Najprostszą postacią jest uwaga mimowolna zależna od zachowania wyznaczanego przez siłę

UWAGA �Rodzaje uwagi: Najprostszą postacią jest uwaga mimowolna zależna od zachowania wyznaczanego przez siłę i wielkość działających bodźców. �Ten rodzaj najprościej wyjaśnić na przykładzie małego dziecka, które bawiąc się swoją ulubiona zabawka gdy da mu się inna od razu przerwie czynność wykonywaną i zainteresuje się nowym przedmiotem.

UWAGA �Uwaga dowolna, kognitywna związana jest z zachowaniem celowym, skierowanym na wykonanie określonego zadania.

UWAGA �Uwaga dowolna, kognitywna związana jest z zachowaniem celowym, skierowanym na wykonanie określonego zadania. �Tym samym wymaga świadomego działania i wysiłku woli. L. S. Wygotski uważa iż ten rodzaj uwagi z punktu widzenia swojej genezy jest aktem społecznym a nie biologicznym i kształtuje się u dzieci w trakcie jego obcowania z dorosłymi.

PAMIĘĆ

PAMIĘĆ

UWAGA Uwaga charakteryzuje się następującymi cechami: � zakres �natężenie �podzielność �przerzutność �trwałość

UWAGA Uwaga charakteryzuje się następującymi cechami: � zakres �natężenie �podzielność �przerzutność �trwałość

UWAGA � Zakres uwagi czyli inaczej jej pojemność podlega rozwojowi. Zależy od ilości spostrzeganych

UWAGA � Zakres uwagi czyli inaczej jej pojemność podlega rozwojowi. Zależy od ilości spostrzeganych przedmiotów i od właściwości indywidualnych. Przeciętny dorosły człowiek obejmuje zwykle cztery do sześciu elementów w polu widzenia. Ćwiczenie tej cechy powoduje jej wzrost. � Natężenie lub inaczej siła, intensywność. Polega na skoncentrowaniu się na określonym obiekcie lub zadaniu spośród wielu innych i utrzymaniu go w polu uwagi. Koncentracja podlega naturalnym wahaniom i kształtuje się w ciągu całego życia.

UWAGA � Trwałość uwagi wzmaga efektywność działania ludzkiego. U małych dzieci jest ona zwykle

UWAGA � Trwałość uwagi wzmaga efektywność działania ludzkiego. U małych dzieci jest ona zwykle nietrwała, dopiero pod wpływam nauki wzrasta możliwość dłuższego skupienia się na zadaniu. � Przeciwieństwem trwałości jest podzielność. Przez tą cechę rozumiemy zdolność do jednoczesnego skupiania się na kilku obiektach. Przykładami na podzielność uwagi może być praca nauczyciela zwracającego uwagę jednocześnie na wszystko co dzieje się w klasie jak i na prowadzoną lekcje. � Przerzutność uwagi to zdolność do szybkiej zmiany działania; tu za przykład może posłużyć nam grupa dzieci mających inklinacje do zadawania pytań jednocześnie zupełnie związanych ze sobą nie czekając na odpowiedź.

PAMIĘĆ Pamięć jest to jedna z funkcji ludzkiego umysłu, zdolność poznawcza do przechowywania, magazynowania

PAMIĘĆ Pamięć jest to jedna z funkcji ludzkiego umysłu, zdolność poznawcza do przechowywania, magazynowania i odtwarzania informacji o doświadczeniach. Pamięć jest przedmiotem badań psychologii kognitywnej. Istnieją różne sposoby klasyfikacji pamięci w zależności od czasu jej trwania, charakteru i sposobu przypominania. Główne etapy tworzenia i przywoływania pamięci, z punktu widzenia przetwarzania informacji, to: � � � zapamiętywanie (zachowywanie) przechowywanie informacji (magazynowanie) przypominanie (odtwarzanie)

Magazynowa koncepcja pamięci Pamięć sensoryczna (ultrakrótkotrwała) Pamięć krótkotrwała Pamięć (długo)trwała STM LTM VSTM Zanikanie

Magazynowa koncepcja pamięci Pamięć sensoryczna (ultrakrótkotrwała) Pamięć krótkotrwała Pamięć (długo)trwała STM LTM VSTM Zanikanie Zapominanie

Pamięć krótkotrwała STM Efekt pierwszeństwa i efekt świeżości Krzywa pozycyjna

Pamięć krótkotrwała STM Efekt pierwszeństwa i efekt świeżości Krzywa pozycyjna

Model pamięci operacyjnej (Baddeley, 1974 / 2000) Struktury płynne Str. skryst. Centralny system wykonawczy

Model pamięci operacyjnej (Baddeley, 1974 / 2000) Struktury płynne Str. skryst. Centralny system wykonawczy Całość “zanurzona” w systemie wiedzy (knowledge base) Central Executive Pętla fonologiczna Notes wzrokowoprzestrzenny Bufor epizodyczny Visuospatial sketchpad Episodic buffer Semantyka wzrokowa Pamięć epizodyczna Język Visual semantics Episodic LTM Language Phonological loop

PAMIĘĆ �Pamięci sprzyja koncentracja: mówić do siebie: uwaga, to muszę zapamiętać! �Zapamiętamy tym trwalej,

PAMIĘĆ �Pamięci sprzyja koncentracja: mówić do siebie: uwaga, to muszę zapamiętać! �Zapamiętamy tym trwalej, im większa jest nasza świadomość konieczności zapamiętania

PAMIĘĆ czytanie słuchanie oglądanie obrazków nieruchomy ch oglądanie obrazków ruchomych demonstracja aktywne zwiedzanie dramatyczne

PAMIĘĆ czytanie słuchanie oglądanie obrazków nieruchomy ch oglądanie obrazków ruchomych demonstracja aktywne zwiedzanie dramatyczne prezentacje gry z podziałem na role; symulacje zastosowanie w praktyce Stożek doświadczenia DALE`A

PAMIĘĆ Wspomnienia miejsc i zdarzeń pamiętasz dłużej niż słowa. Jeżeli chcesz mieć sprawną pamięć

PAMIĘĆ Wspomnienia miejsc i zdarzeń pamiętasz dłużej niż słowa. Jeżeli chcesz mieć sprawną pamięć – bądź stale aktywny w poznawaniu świata!

PAMIĘĆ �Im mniej entuzjazmu- tym potrzebny większy wysiłek

PAMIĘĆ �Im mniej entuzjazmu- tym potrzebny większy wysiłek

PAMIĘĆ �Miej do siebie zaufanie, nie karm mózgu negatywnymi sądami o nim- bo uwierzy,

PAMIĘĆ �Miej do siebie zaufanie, nie karm mózgu negatywnymi sądami o nim- bo uwierzy, że jest głupi. . . Stawiaj sobie konkretne, realistyczne wymagania

PAMIĘĆ �To co Cię interesuje zapamiętasz bez wysiłku - jak kibic nazwiska zawodników. �To

PAMIĘĆ �To co Cię interesuje zapamiętasz bez wysiłku - jak kibic nazwiska zawodników. �To co jest zabarwione emocjonalnie - najtrwalej zapamiętasz (gdy królowa ma na imię tak jak, Twoja dziewczyna. . . )

PAMIĘĆ �Przekonaj siebie, że uczysz się rzeczy ciekawych, ważnych, celowych, sensownych!!!

PAMIĘĆ �Przekonaj siebie, że uczysz się rzeczy ciekawych, ważnych, celowych, sensownych!!!

PAMIĘĆ �Efektywność zapamiętywania mechanicznego jest 20 - krotnie mniejsza od rozumowego!!!

PAMIĘĆ �Efektywność zapamiętywania mechanicznego jest 20 - krotnie mniejsza od rozumowego!!!

PAMIĘĆ �Pojemność pamięci nie zależy od sumy informacji, ale od ilości odrębnych, zakończonych części,

PAMIĘĆ �Pojemność pamięci nie zależy od sumy informacji, ale od ilości odrębnych, zakończonych części, których jednocześnie mózg zapamiętuje od 5 do 9. �Człowiek; z jednakową trudnością zapamiętuje 7 cyfr, 7 słów lub 7 zdań. Rozdrabnianie - utrudnia zapamiętanie. �Lepiej uczyć się całego wiersza zamiast poszczególnych strof osobno.

PAMIĘĆ �Jak zapamiętać okresy w dziejach Ziemi? �Ciotka Tekla Kałużyńska Jest Trochę Podenerwowana Kiedy

PAMIĘĆ �Jak zapamiętać okresy w dziejach Ziemi? �Ciotka Tekla Kałużyńska Jest Trochę Podenerwowana Kiedy Dzieci Stoją Obok Konfitur Porzeczkowych �Czwartorzęd Trzeciorzęd Kreda Jura Trias Perm Karbon Dewon Sylur Ordowik Kambr Prekambr

UWAGA � Roztargnienie jest przeciwieństwem sprawnej uwagi dowolnej. Oznacza ono zachowania, w których człowiek

UWAGA � Roztargnienie jest przeciwieństwem sprawnej uwagi dowolnej. Oznacza ono zachowania, w których człowiek nie potrafi skoncentrować uwagi na pożądanym obiekcie lub działaniu przez dłuższy okres czasu. Jego uwaga jest rozproszona i łatwo odwracalna. � Swoista odmiana roztargnienia występuje często u ludzi nadmiernie skoncentrowanych na jednym tylko obiekcie lub czynności, gdy z trudem przenosi on swoja uwagę na czynności czy obiekty, które aktualnie znalazły się w polu jego działania.

PAMIĘĆ

PAMIĘĆ

PAMIĘĆ

PAMIĘĆ

PAMIĘĆ

PAMIĘĆ

KONIEC

KONIEC