Riigi andmekogud versus statistilised andmestikud Heli Jaago Metoodika

  • Slides: 18
Download presentation
Riigi andmekogud versus statistilised andmestikud Heli Jaago Metoodika osakond 24. 03. 2009

Riigi andmekogud versus statistilised andmestikud Heli Jaago Metoodika osakond 24. 03. 2009

Sissejuhatus Ø Riigi Infosüsteemi Haldussüsteemi (RIHA) andmetel on Eestis ~300 andmekogu Ø Elektroonse andmetöötluse

Sissejuhatus Ø Riigi Infosüsteemi Haldussüsteemi (RIHA) andmetel on Eestis ~300 andmekogu Ø Elektroonse andmetöötluse osakaalu suurenemise tulemus - andmekogusid asutatakse pidevalt juurde Ø Kas riikliku statistika tegemise protsess on riigi infosüsteemi osa? Ø Kas praegune andmekogude kirjeldamise meetod on piisav tagamaks ideaali – riigi infosüsteemi kuuluvate andmekogude koosvõime? 30. 10. 2020 Riigi andmekogud versus statistilised registrid

Avaliku teabe seadus (Av. TS) Ø Andmekogu on riigi, kohaliku omavalitsuse või muu avalik-õigusliku

Avaliku teabe seadus (Av. TS) Ø Andmekogu on riigi, kohaliku omavalitsuse või muu avalik-õigusliku isiku või avalikke ülesandeid täitva eraõigusliku isiku infosüsteemis töödeldavate korrastatud andmete kogum, mis asutatakse ja mida kasutatakse seaduses, selle alusel antud õigusaktis või rahvusvahelises lepingus sätestatud ülesannete täitmiseks (§ 431 lg 1 ) ØAndmekogus töödeldavate korrastatud andmete kogum võib koosneda ka üksnes teistes andmekogudes sisalduvatest unikaalsetest andmetest ((§ 431 lg 2) 30. 10. 2020 Riigi andmekogud versus statistilised registrid

Riikliku statistika seadus (RSS) Ø“… riiklike statistiliste vaatluste korraldamisel kasutatakse eelkõige riiklikesse ja teistesse

Riikliku statistika seadus (RSS) Ø“… riiklike statistiliste vaatluste korraldamisel kasutatakse eelkõige riiklikesse ja teistesse andmekogudesse kogutud andmeid …” (§ 5 lg 1 ) Ø„… Statistikaametis riiklike statistiliste vaatluste korraldamisel moodustatavad andmestikud ei ole andmekogud avaliku teabe seaduse mõistes …” (3 lg 11) 30. 10. 2020 Riigi andmekogud versus statistilised registrid

Riiklik statistika riigi infosüsteemi osana “… Riiklik statistika kajastab Eesti majanduse, rahvastiku, sotsiaalvaldkonna ja

Riiklik statistika riigi infosüsteemi osana “… Riiklik statistika kajastab Eesti majanduse, rahvastiku, sotsiaalvaldkonna ja keskkonna seisundit ning selles toimuvaid muutusi …” (RSS § 2 lg 2) 30. 10. 2020 Riigi andmekogud versus statistilised registrid

Statistikaameti roll riigi infosüsteemis (2) Ø Statistilise andmestiku koguja, töötleja, säilitaja (aegread!) Ø Teenuse

Statistikaameti roll riigi infosüsteemis (2) Ø Statistilise andmestiku koguja, töötleja, säilitaja (aegread!) Ø Teenuse pakkuja - riikliku statistika tegemine ja avaldamine (avalik andmebaas!) Ø Riigi andmekogude andmete (suur)tarbija (sisendandmed) Ø Aruandekohustuslik Euroopa Liidu ees (EUROSTAT) Ø Vastutaval töötlemisel on riigi infosüsteemi kindlustavad süsteemid (40 klassifikaatorit) 30. 10. 2020 Riigi andmekogud versus statistilised registrid

Av. TS kehtiv nõue Riigi infosüsteemi kuuluvad andmekogud, mis on: Ø riigi infosüsteemi andmevahetuskihiga

Av. TS kehtiv nõue Riigi infosüsteemi kuuluvad andmekogud, mis on: Ø riigi infosüsteemi andmevahetuskihiga (Xtee) liidestatud Ø riigi infosüsteemi haldussüsteemis (RIHA) registreeritud Ø andmekogude pidamist kindlustavad süsteemid s. h klassifikaatorid (§ 432 lg 1) 30. 10. 2020 Riigi andmekogud versus statistilised registrid

Statistilised andmestikud ja X-tee 30. 10. 2020 Riigi andmekogud versus statistilised registrid

Statistilised andmestikud ja X-tee 30. 10. 2020 Riigi andmekogud versus statistilised registrid

Statistilised andmestikud ja X-tee Allikas: Euroopa statistika tegevusjuhis 30. 10. 2020 Riigi andmekogud versus

Statistilised andmestikud ja X-tee Allikas: Euroopa statistika tegevusjuhis 30. 10. 2020 Riigi andmekogud versus statistilised registrid

Statistilised andmestikud ja RIHA 30. 10. 2020 Riigi andmekogud versus statistilised registrid

Statistilised andmestikud ja RIHA 30. 10. 2020 Riigi andmekogud versus statistilised registrid

Statistilised andmestikud ja RIHA Ø täiesti erinevad menetlusprotsessid (RIHA kooskõlastustsükkel ja riiklike vaatluste kava)

Statistilised andmestikud ja RIHA Ø täiesti erinevad menetlusprotsessid (RIHA kooskõlastustsükkel ja riiklike vaatluste kava) Ø kogutavad andmestikud erinevad avaldatavatest andmestikest (sisendandmestikud erinevad väljundandmestikest) Ø kogutavate ja avaldatavate andmestike koosseis muutub dünaamiliselt 30. 10. 2020 Riigi andmekogud versus statistilised registrid

Koostöö ja koosvõime Andmekogudega toimub koostöö, ent mitte koosvõime. Miks? 30. 10. 2020 Riigi

Koostöö ja koosvõime Andmekogudega toimub koostöö, ent mitte koosvõime. Miks? 30. 10. 2020 Riigi andmekogud versus statistilised registrid

Koosvõimet takistavad tegurid (1) Ø Teadmus on napp. Mõeldakse registripõhiselt. Statistiline andmetöötlus on kardinaalselt

Koosvõimet takistavad tegurid (1) Ø Teadmus on napp. Mõeldakse registripõhiselt. Statistiline andmetöötlus on kardinaalselt erinev (Andmeanalüüs. Eelanalüüs) Ø Ka riigi infosüsteemi arhitektuur põhineb registripõhisel lähenemisel Ø Registripõhine lähenemine toob kaasa suure koormuse andmekogule Statistikaametile andmete väljastamisel (TÖIS juhtum) 30. 10. 2020 Riigi andmekogud versus statistilised registrid

Koosvõimet takistavad tegurid (2) Ø Statistilise tunnuse moodustamine mitme andmekogu baasil versus Isikuandmete kaitse

Koosvõimet takistavad tegurid (2) Ø Statistilise tunnuse moodustamine mitme andmekogu baasil versus Isikuandmete kaitse seadus (Isikukoodi töötlemine eelanalüüsi faasis) Ø “Superandmebaasi” tekkimise hirm (napp teadmus statistilistest arvutusmeetoditest. Statistiline otsus. NB! Statistikaamet ei tegele andmekaevandusega (data mining) Ø Andmeanalüüsi keskkondade (andmeaida tüüpi lahenduste) kirjeldamise metoodika puudumine (andmeaida kirjeldamise surumine registri raamidesse) Ø Statistikaameti kohatine suutmatus kirjeldada andmevajadust (tegelik andmekoosseis) 30. 10. 2020 Riigi andmekogud versus statistilised registrid

Koosvõimet soodustavad tegurid Ø Andmekogu haldajate koostöövalmidus andmestike edastamisel ØRIHA keskkonna tekkimine – andmekogude

Koosvõimet soodustavad tegurid Ø Andmekogu haldajate koostöövalmidus andmestike edastamisel ØRIHA keskkonna tekkimine – andmekogude andmekoosseisude ja teenuste kirjeldamine koosvõimelisust tagaval moel. Põhiandmete defineerimine Ø Dialoogi tekkimine MKM RISO, RIA, SA jt vahel andmeanalüüsi keskkondade reguleerimise vajaduse suhtes 30. 10. 2020 Riigi andmekogud versus statistilised registrid

Koosvõimet soodustavad tegurid (2) Ø ADS juurutamine Ø Klassifikaatorite laialdasem kasutuselevõtt Ø Isikukood, äriregistrikood

Koosvõimet soodustavad tegurid (2) Ø ADS juurutamine Ø Klassifikaatorite laialdasem kasutuselevõtt Ø Isikukood, äriregistrikood – hetkel ainsad usaldusvääsed andmeanalüüsis kasutatavate andmestike seostamiseks 30. 10. 2020 Riigi andmekogud versus statistilised registrid

Lõpetuseks Ø Kuidas lahendada kultuuridevahelisi probleeme? David Vseviov: Tuleb lõpetada mõtlemine “Meie ja Nemad”

Lõpetuseks Ø Kuidas lahendada kultuuridevahelisi probleeme? David Vseviov: Tuleb lõpetada mõtlemine “Meie ja Nemad” ning omandada suhtumine “Mina ja Sina” 30. 10. 2020 Riigi andmekogud versus statistilised registrid

Tänan! 30. 10. 2020 Riigi andmekogud versus statistilised registrid

Tänan! 30. 10. 2020 Riigi andmekogud versus statistilised registrid