REUNI DE PARES I MARES C P LHORTA

  • Slides: 13
Download presentation
REUNIÓ DE PARES I MARES C. P. L’HORTA Catarroja Curs 2006 -2007 Tutora: Teresa

REUNIÓ DE PARES I MARES C. P. L’HORTA Catarroja Curs 2006 -2007 Tutora: Teresa Luz Pitarch

TEMES A TRACTAR: • Equip de professors / es. • Horari d’atenció a les

TEMES A TRACTAR: • Equip de professors / es. • Horari d’atenció a les famílies. • Establiments d’horaris de “l’escola oberta per a adults. ” • Pla d’acció tutorial.

Equip de professors / es: • Joana rosa, educació física • Lorena Alcaide, coordinadora

Equip de professors / es: • Joana rosa, educació física • Lorena Alcaide, coordinadora • Manu Chao, educació musical • Teresa Luz, tutora

Horari d’atenció a les famílies: - Dimarts i Dijous de 12: 30 a 14:

Horari d’atenció a les famílies: - Dimarts i Dijous de 12: 30 a 14: 00 h - Per a qualsevol consulta, no dubteu en cridar al telèfon del centre 963 266

HORARIS DE L’ESCOLA OBERTA per a ADULTS TOTES LES VESPRADES A PARTIR DE LES

HORARIS DE L’ESCOLA OBERTA per a ADULTS TOTES LES VESPRADES A PARTIR DE LES 17: 00 h -Classes d’informàtica. -Classes de valencià. -Classes d’educació física.

L’ACCIÓ TUTORIAL EN PRIMÀRIA Objectiu 1. Coneixement de l’alumnat: -propiciar el coneixement de les

L’ACCIÓ TUTORIAL EN PRIMÀRIA Objectiu 1. Coneixement de l’alumnat: -propiciar el coneixement de les característiques pròpies de l’alumnat. Actuacions Responsables Dates Recollida d’informació: -Dades personals i familiars. -Dades rellevants sobre la seua història familiar i escolar. -Característiques personals: interessos, motivació, estil d'aprenentatge, adaptació personal familiar i social i integració en el grup-classe. -Competència curricular. -Necessitats educatives [email protected] i [email protected] Setembre Octubre Disseny d’una fitxa individual de tutoria que facilite la recollida d’informació i seguiment, a més de recollir els aspectes o punts tractats en les enquestes individuals amb l’alumnat i amb els familiars. Tutors/ es orientador/ a Al llarg del curs

L’ACCIÓ TUTORIAL EN PRIMÀRIA Objectiu Actuacions Responsables Dates 2. Seguiment de l’alumnat: Realitzar el

L’ACCIÓ TUTORIAL EN PRIMÀRIA Objectiu Actuacions Responsables Dates 2. Seguiment de l’alumnat: Realitzar el seguiment personalitzat de cada [email protected] Registre acumulatiu d’informació rellevant: -Recollida d’informació mitjançant entrevistes periòdiques. -Registre d’incidents. -Observacions sobre la seua actitud, comportament, habilitats demostrades, dificultats, etc. [email protected] Al llarg del curs. 3. Adequació de L'ensenyança: Adequar les programacions, l’ensenyança i l’Avaluació a la diversitat de l’Alumnat Selecció de continguts prioritaris i bàsics. Disseny d’avaluació inicial al principi del cicle o curs. -Criteris i indicadors -Instruments -Tècniques Equip de cicle Professorat especialista [email protected] Setembre Octubre

L’ACCIÓ TUTORIAL EN PRIMÀRIA Objectiu Actuacions Responsables Dates 4. Coordinació del professorat: Assemblees: Establir

L’ACCIÓ TUTORIAL EN PRIMÀRIA Objectiu Actuacions Responsables Dates 4. Coordinació del professorat: Assemblees: Establir un calendari d'assemblees. Convocar-les. Establir el guió. Alçar acta de les conclusions. [email protected] Al llarg del curs. 5. Tutoria amb les famílies: Implicar a les famílies en l’educació dels alumnes per a unificar criteris i pautes educatives que redunden en una major coherència entre escola i família. Calendari d'assemblees generales: Procediment per a mantindre entrevistes amb les famílies i periodicitat. -Entrevistes de tutoria. -Entrevistes amb el professorat. -Entrevistes amb l’orientador/ a. Dissenyar models ‘ informes, butlletí d’informació, notes i comunicats, part d'absències, etc. Col·laborar amb el consell escolar i l’AMPA en l'organització de xerrades, trobades, escola d’adults, etc. Tutor/ a Orientador/ a Departament de coordinació de l’Acció Tutorial Al llarg del curs.

L’ACCIÓ TUTORIAL EN PRIMÀRIA Objectiu 6. Elaboració de plans: assumir com a tasca pròpia

L’ACCIÓ TUTORIAL EN PRIMÀRIA Objectiu 6. Elaboració de plans: assumir com a tasca pròpia dels docents, alumnat i família, l’orientació i l’acció tutorial del centre. Actuacions Col·laborar en l’ elaboració i revisió del pla de tutoria i orientació. Elaborar les programacions de tutoria d’acord als plans establerts. Presentar a la comunitat educativa els plans i programes de tutoria. Responsables Dates Tot el professorat, alumnat i famílies. Al llarg de l’any.

L’ACCIÓ TUTORIAL EN PRIMÀRIA Objectiu 7. Atenció a les NEE: Atendre a l’alumnat que

L’ACCIÓ TUTORIAL EN PRIMÀRIA Objectiu 7. Atenció a les NEE: Atendre a l’alumnat que presenta necessitats educatives especials buscant l'optimització dels recursos i la màxima integració del xiquet o xiqueta. Actuacions Identificar les NEE de l’alumnat. -A partir de l’avaluació inicial. -Mitjançant el seguiment de l’alumnat, observant el procés d'ensenyança aprenentatge, rendiment acadèmic, etc. -Exploracions psicopedagògiques. Responsables Professorat Tutor/ a Orientador/ a Dates Al llarg del curs. Prioritària ment durant el primer trimestre.

L’ACCIÓ TUTORIAL EN PRIMÀRIA Objectiu Actuaciones 8. Convivència en classe: Propiciar el clima de

L’ACCIÓ TUTORIAL EN PRIMÀRIA Objectiu Actuaciones 8. Convivència en classe: Propiciar el clima de classe adequat per a la convivència i el treball escolar buscant l’acceptació de tot el grup. Conèixer les característiques del grup: -Mitjançant observació directa. -Enquestes. -Observació externa. Programar activitats complementàries i/o extraescolars: -Eixides culturals. -Convivències. Elecció de càrrecs de representació rotatius: representant. Acordar normes de funcionament del grup d’acord amb l’ establert en el RRI. Triar càrrecs i encàrrecs que possibiliten que cada [email protected] dedique part del seu temps en benefici del grup. Responsables Tutor/ a orientador/ a Dates Al llarg del curs.

L’ACCIÓ TUTORIAL EN PRIMÀRIA Objectiu Actuacions 9. Promoció: Afavorir el pas de l’alumnat d’un

L’ACCIÓ TUTORIAL EN PRIMÀRIA Objectiu Actuacions 9. Promoció: Afavorir el pas de l’alumnat d’un cicle a altre i d’una etapa educativa a la següent. Decidir sobre la permanència amb un professor o un altre en el grup per avaluar-lo. -Elaborar informes individualitzats de final de cicle i/o etapa. -Dissenyar un pla de traspàs d’informació. -Organitzar les sessions d’avaluació. -Prendrer decisions sobre la promoció de l’alumnat d’acord als criteris de promoció establerts en el projecte curricular. Responsables Tutor/ a Equip de professors/ es Orientador/ a Alumnat. Dates Juny

L’ACCIÓ TUTORIAL EN PRIMÀRIA Objectiu 10. Mediació: Mediar en situacions de conflicte entre qualsevol

L’ACCIÓ TUTORIAL EN PRIMÀRIA Objectiu 10. Mediació: Mediar en situacions de conflicte entre qualsevol membre de la comunitat educativa, buscant sempre una eixida dialogant. Actuacions -Organitzar reunions de forma separada i conjunta entre les parts. -Fer d’interlocutor/ a. Responsables Tutor/ a Professorat Orientador/ a Alumnat Famílies Dates Al llarg del curs.