Respektimi i Dinjitetit njerzor Personalitetit dhe Jets Private

  • Slides: 26
Download presentation
Respektimi i Dinjitetit njerëzor, Personalitetit dhe Jet[s Private në kuadrin e mbrojtjes së të

Respektimi i Dinjitetit njerëzor, Personalitetit dhe Jet[s Private në kuadrin e mbrojtjes së të drejtave të njeriut Dinjiteti dhe Personaliteti Prof. Dr. Mariana SEMINI-TUTULANI Tiranë, 21 Maj 2010

Harry S. Truman: “Ne duhet të ndërtojmë një botë shumë më të mirë, -

Harry S. Truman: “Ne duhet të ndërtojmë një botë shumë më të mirë, - atë ku dinjiteti i përjetshëm i njeriut do të respektohet. ” “We must build a new world, a far better world – one in which the eternal dignity of man is respected. ”

Disa koncepte Dinjiteti i një personi lidhet me vlerat e tij vetjake, reputacionin nderin

Disa koncepte Dinjiteti i një personi lidhet me vlerat e tij vetjake, reputacionin nderin e tij, me titujt, me gjendjen që ka dhe vendin që zë në një shoqëri apo komunitet të caktuar, si dhe me tiparin e ndershmërisë. Nderi -”honestus” (lat) - karakter dhe qëndrim i mirë. Personaliteti – tërësia e tipareve që Prof. Dr. Mariananjë SEMINI-TUTULANI karakterizojnë person të caktuar dhe që lidhen jo vetëm me elementët personal, Tiranë, 21 profesional. Maj 2010 por edhe me ato Jeta Private – Familjare, profesionale, sht[pia… Dinjiteti dhe Personaliteti

Deklarata Universale e të Drejtave të Njeriut - Neni 12 Konventa Europiane e të

Deklarata Universale e të Drejtave të Njeriut - Neni 12 Konventa Europiane e të Drejtave të Njeriut – N. 3, 6, 8 Kushtetuta e R. Sh-së Nenet 25, 30, 35, 37. Askush nuk mund të jetë … objekt cënimesh në nderin dhe reputacionin të tij. Ndalimi i torturës denigruese E drejta për proces të rregullt ligjor; Cdo njeri ka të drejtë për respekt të jetës së tij …. Ndalimi i poshtërimit, Prezumimi I pafajësisë, Askush nuk mund të detyrohet…, të bëjë publike të dhëna që lidhen me personin e tij. Paprekshmëria e banesës, korespondencës. .

Protokolli 7, neni 3 E drejta për zhdëmtim në rast gabimi gjyqësor Kompensimi i

Protokolli 7, neni 3 E drejta për zhdëmtim në rast gabimi gjyqësor Kompensimi i burgimit të padrejtë Kodi Civil, Neni 625 Dëmshpërblimi i cënimit të personalitetit dhe emrit të mirë

Cënimi i dinjitetit • “Trajtimi përcmues” në fushën penale dhe civile, pasurore e jopasurore,

Cënimi i dinjitetit • “Trajtimi përcmues” në fushën penale dhe civile, pasurore e jopasurore, përmes: • Veprimeve fizike, tortura, dhunë, etj; • Veprimeve e vendimeve administrative e gjyqësore: dënimi i padrejtë apo gabimi gjyqësor; • Diskriminimet në shërbime; • Cënimi me fjalë të pahijshme, fyerje e veprime në ambjente publike; • Cënimi i jetës private, banesës, korrespondencës, • Publikimet në kuadër të lirisë së shtypit që prekin personalitetin e emrin e mirë të njerëzve;

Vendimi nr. 137, dt. 9. 11. 2004 për cështjen A. B kundër Drejtorisë së

Vendimi nr. 137, dt. 9. 11. 2004 për cështjen A. B kundër Drejtorisë së Burgjeve me objekt dëmshpërblimin prej 500. 000 lekësh për kushtet cnjerëzore dhe degraduese në dhomat e paraburgimit Mirditë. Pranim I pjesshëm i padisë. Gjykata e Apelit e rrëzon me vendimin nr. 860, dt. 16. 9. 2005. GJEDNJ Rasti Kalshnikov kundër Rusisë me Vendimin nr. 47095, dt 15. 7. 2002 ka konsideruar trajtim degradues mbajtjen në dhomat e paraburgimit në dhoma 0. 9 -1. 9 m 2 përbën shkelje të nenit 3 të KEDNJ.

es to your use of this template. Jeta Profesionale Personaliteti C[nimi I jet[s profesionale

es to your use of this template. Jeta Profesionale Personaliteti C[nimi I jet[s profesionale [sht[ shkak p[r d[mshp[rblim

Vendimi nr. 1320, dt. 31. 03. 2003 I Gjykat[s s[ Shk I Tiran[ dhe

Vendimi nr. 1320, dt. 31. 03. 2003 I Gjykat[s s[ Shk I Tiran[ dhe Vendimin e Gjykatës së Apelit t. Tiranë, Nr. 215, datë 26. 02. 2004, për cështjen K. C kundër Shoqërisë “Panorama Grup”, me objekt shpërblimin e dëmit nga cënimi i nderit dhe personalitetit prej 3. 280. 000 lekësh për shkrimin “Skandal në Gjykatë. . . ” ku botohen të dhëna të pavërteta për një proces gjyqësor ku një person është nxjerrë i pafajshëm nga gjykata. Pranimi i pjesshëm i padisë. Shpërblimi i dëmit prej 2. 000 lekësh.

Vendimin e Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, Nr. 2849, datë 8. 10. 1999,

Vendimin e Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, Nr. 2849, datë 8. 10. 1999, lidhur me rastin M. S kundër L. A, me objekt: Shpërblim dëmi jopasuror, ku gjykata konstaton se shprehje të tilla si …”ka thyer parimin e mirëbesimit…” dhe …”për arsye profesionale dhe morale nuk mund të jetë më përfaqësuese ligjore e CCF-së në Shqipëri”, të përdorura për paditësen në një korespondencë zyrtare të të paditurës në përfaqësinë e CCF-së në Gjenevë, …. ”sjellin uljen e nderit dhe të dinjitetit të paditëses…”, sepse …”ato janë një rekomandim negativ në adresë të saj…”

C[shtja A. R kund[r Komisionit t[ verifikimit t[ figurave p[r shp[rblimin e d[mit n[

C[shtja A. R kund[r Komisionit t[ verifikimit t[ figurave p[r shp[rblimin e d[mit n[ mas[n 5 mij[ Euro. Padit[si ishte kandidat p[r deputet dhe KVF e p[rjashtoi nga lista p[r shkak se kishte q[n[ me dosje si bashk[kuptor I sigurimit t[ shtetit. Kund[r k[tij vendimi b[hej ankim n[ gjykat[ t[ Lart[, e cila konstatoi se personi jo vet[m q[ nuk kishte qen[ bashk[pun[tor I sigurimit, por ishte I survejuar prej tij dhe kjo dosje me t[ dh[na ishte ngat[rruar nga KVF. Gjykata e d[mshp[rbleu padit[sin me 700 mij[ lek[, por ai e humbi t[ drjet[n e konkurrimit p[r deputet sepse nd[rkoh[ afati I skadoi.

Dëmi moral dhe e cënimi i emrit dhe dinjitetit • Në çështjen N. T

Dëmi moral dhe e cënimi i emrit dhe dinjitetit • Në çështjen N. T kundër Shoqërisë “Edisud” Sh. A, (Gazeta Shqiptare”), me objekt dëmshpërblim nderi dhe personaliteti për cënimin e të drejtave morale dhe ekonomike si pasojë e botimit të veprës “Turpi” në shtojcën “Milosao” të kësaj gazete me anë citimesh e përzgjedhjesh, nën shprehje përbuzëse e diskredituese për autorin. • Në datat 20. 06. 2004 dhe 18. 07. 2004 janë botuar pjesë nga romani i paditësit në pjesën “Recycle Bin”-“Koshi i plehrave”. • Paditësi i është drejtuar me një letër kryeredaktorit të gazetës, por në përgjigjen e botuar publikisht në gazetë nga faqja e parë deri në faqen e katërt është trajtuar romani “Turpi” si një vjedhje e Romanit “Thikat” të Ernest Koliqit, romanin “Thikat” të paditësit si një apologji për sigurimin e shtetit, duke dhënë edhe akuza personale për autorin. • Pala paditëse u mbrojt me argumentimin se në faqet e shtypit mund të botohen kritika dhe komente për vepra letrare.

Dëmi moral dhe të drejtat morale t[ autorit • Në çështjen civile me paditës

Dëmi moral dhe të drejtat morale t[ autorit • Në çështjen civile me paditës R. P. dhe të paditur revistën “Albanian Observer” është kërkuar pushimi i cënimit të së drejtës së autorit dhe detyrimi për mospërsëritjen e tij, si dhe detyrimi për të dëmshpërblyer dëmin e shkaktuar për shkak të riprodhimit dhe të ndryshimit të veprës së tjetrit pa autorizimin e autorit, në një shumë prej 10 000 $. • Nga hetimi gjyqësor rezultoi se i padituri “Albanian Observer” e ka botuar vetëm një herë në revistën e saj Nr. 10 të vitit 1999 një kopertinë me pamjen e një pikture të paditëses “ 8 kokat” të dubluar nën titullin ‘Sinking back” që paraqet imazhin e pikturës në ujë ose pasqyrë. Sipas revistës veprimi nuk është përsëritur më në ndonjë numër tjetër. i padituri pretendon se cënimi ka pushuar që në tetor të vitit 1999 dhe nuk është përsëritur më.

s to your use of this template. Dinjiteti dhe reputacioni i personit të zakonshëm

s to your use of this template. Dinjiteti dhe reputacioni i personit të zakonshëm Dinjiteti dhe reputacioni I personit publik, politikanit, qeveritarit… Niveli më I ulët I mbrojtjes Niveli më I lartë i tolerancës; Interesi i publikut për Informim, etj.

Virty vs Vesi Virtyti përfaqëson cilësitë më të larta të personit dhe "virtyti është

Virty vs Vesi Virtyti përfaqëson cilësitë më të larta të personit dhe "virtyti është vlera më e madhe që posedon një njeri. Sokrati “Jeta ideale duhej të shpenzohej vetëm në kërkim të së mirës dhe të së drejtës. ” Tek cdo qënie njerëzore ka një luftë të madhe midis asaj që me dhimbje cdokush dëshiron të arrijë dhe të tejkalojë në jetë dhe asaj që me dhimbje konstatohet si mungesë. Duke parë luftën midis asaj që është më e këndshme dhe asaj që është më dhimbshme në arritjen e së vërtetës, e asaj që mund të fitojmë, në vend të asaj që mund të humbasim, mund të themi që jo cdokush i bën zgjedhjet e tij në jetë me lehtësi. Virtyti profesional apo intelektual në përgjithësi përbëhet nga katër virtyte me rëndësi kardinale:

es to your use of this template. Jeta Private Dhe Familja Liria e shtypit

es to your use of this template. Jeta Private Dhe Familja Liria e shtypit Kontributi që jep botimi në debatin dhe interesin e përgjithshëm publik.

C[shtja Y. P kund[r Top Chanel me objekt shp[rblimin e d[mit t[ shkaktuar nga

C[shtja Y. P kund[r Top Chanel me objekt shp[rblimin e d[mit t[ shkaktuar nga filmimet brneda ambjenteve familjare dhe c[nimi i personalitetit p[r shkak t[ skenave intime. Shp[rblimi I d[mit n[ vler[sn 400 mij[ Euro

C[shtja S. K kund[r revsit[s Klan p[r shp[rblimin pre 10 mij[ Euro t[ d[mit

C[shtja S. K kund[r revsit[s Klan p[r shp[rblimin pre 10 mij[ Euro t[ d[mit t[ shkaktuar nga botimi i nj[ fotoje t[ ish. Miss albanias n[ kopertin[n e revist[s. Fotoja ishte bust ne pjes[n e sip[rme trupore e marr[ gjat[ xhirimeve t[ nj[ filmi dhe momentet e daljse s[ aktores nga uji I liqenit me nj[ veshje transparente.

Cështja Shoqëria Arsimore “Gulsitan” kundër Gazetës Shqiptare me objekt: Shpërblimin e dëmit jopasuror të

Cështja Shoqëria Arsimore “Gulsitan” kundër Gazetës Shqiptare me objekt: Shpërblimin e dëmit jopasuror të shkaktuar nga ulja e personalitetit të paditësit si rrjedhojë e një botimi të bërë nga i padituri me titull “Kolegji Turk, përjashtohen dy lesbike”. (Vendimin e Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, Nr. 1192, datë 16. 04. 1999)

Jeta private dhe familja; Bërja publike e një prove hetimore, Në formën e një

Jeta private dhe familja; Bërja publike e një prove hetimore, Në formën e një videoje pornografike të shpërndarë me celular a është cënim i jetës private? (Cështja I. Gj vs Prokurorisë së Tiranës).

Vendimin Unifikues të Kolegjeve të Bashkuara të Gjykatës së Lartë Nr. 12, datë 14.

Vendimin Unifikues të Kolegjeve të Bashkuara të Gjykatës së Lartë Nr. 12, datë 14. 09. 2007. prishjen e entitetit dhe të raporteve familjare, uljen e cilësisë së jetës dhe krijimin e shqetësimeve të individëve nga ndërhyrjet në jetën private. “Tronditja objektivisht e jetës së përditshme duhet të dëmshpërblehet.

Dinjiteti dhe e drejta e jetës private Von Hannover kundër Gjermanisë Caroline Von Hannover,

Dinjiteti dhe e drejta e jetës private Von Hannover kundër Gjermanisë Caroline Von Hannover, kërkonte ndalimin e publikimit të fotografive rreth jetës së saj private në revistat gjermane. Gjykata e Hannoverit vendosi se paditësi “duhet ta toleronte këtë lloj publikimi”, sepse e drejta e jetës private “…mbaronte tek dera e shtëpisë. ” Gjykata e Apelit të Hamburgut vlerësoi se paditësi përfaqësonte “… një figurë bashkëkohore “par excellence” prandaj duhet ta toleronte botimin pa leje të fotove të bëra në ambjntet publike. Ky botim ishte bërë nga …”dëshira e legjitimuar për të informuar opinionin public”.

Në rastin Von Hannover kundër Gjermanisë • Gjykatës Europiane të të Drejtave të Njeriut

Në rastin Von Hannover kundër Gjermanisë • Gjykatës Europiane të të Drejtave të Njeriut analizoi të drejtën e jetës private (neni 8) dhe të drejtën e shtypit të lirë. GJEDNJ vlerësoi: (a) se fotot i takonin jetës private të paditësit, por në të njëjtën kohë vlerësoi edhe, (b) lirinë e shtypit dhe të shprehjes, që cili rast pas rasti ka formën e një informimi, por ka raste paraqitet edhe në formën e kritikës, shqetësimit, bezdisjes, e të tjera. Këto ndërhyrje janë kërkesa të tolerancës, të pluralizmit të hapjes ndaj shoqërisë, pa të cilat nuk mund të ketë “shoqëri demokratike”. Duhet bërë kujdes: Shtypi nuk duhet t’i kapërcejë kufijtë e respektimit të të drejtave të tjetrit. Si konkluzion, në duelin midis jetës private dhe lirisë së shtypit e shprehjes duhet marrë në konsideratë “kontributi që jep botimi I fotove në debatin dhe interesin e përgjithshëm publik.

A [sht[ debati parlamentar burim i padive civile e penale? • A ka d[m

A [sht[ debati parlamentar burim i padive civile e penale? • A ka d[m moral dhe c[nim personaliteti kur jepen informacione per veprimtari jo korrekte apo t[ paligjshme t[ kund[rshtar[ve politik[? • A ka r[nd[si n[se debati dhe deklarata b[het n[ sesioni parlamentar apo n[ selin[ e aprtis[ p[rkat[se apo n[ nj[ intervist[ t[ b[r[ n[ nj[ emision teliviziv?

Të njohim të drejtat që të mund t’i respektojmë ato dhe të kërkojmë mbrojtjen

Të njohim të drejtat që të mund t’i respektojmë ato dhe të kërkojmë mbrojtjen me forcën shtrënguese të shtetit Gandhi: Askush nuk mund të na marrë dinjitetin tonë nëse ne nuk e japim atë. Cdo respektim I dinjitetit është reciprok. Thomas Jefferson: Ne duhet të besojmë tek fuqia jonë pa u mburrur, ne respektojmë fuqinë e të tjerëve, pa e patur frikë atë.

Megjithë tendecat e sotme të shoqërisë, të praktikës gjyqësore dhe të legjislacione europiane nuk

Megjithë tendecat e sotme të shoqërisë, të praktikës gjyqësore dhe të legjislacione europiane nuk duhet harruar parimi se ndonëse përpiqet të qetësojë dhimjet e të lehtësojë vuajtjet, përsëri. Kompensimi në të holla nuk i shëron plagët.