REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA UPANIJA POLUGODINJI IZVJETAJ O IZVRENJU

  • Slides: 17
Download presentation
REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŽUPANIJA POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU

REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŽUPANIJA POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU - vodič za građane - Nacrt prijedloga Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Zadarske županije za 2017. godinu razmatran je na 2. sjednici Kolegija župana Zadarske županije dana 5. rujna 2017. godine i poslan Županijskoj skupštini na donošenje Zadar, rujan 2017.

Zadarska županija Izvršenje proračuna Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Zadarske županije za 2017. godinu

Zadarska županija Izvršenje proračuna Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Zadarske županije za 2017. godinu Prihodi i primici Višak prihoda iz protekle godine 9. 030. 771, 54 kn Ukupno prihodi 361. 545. 732, 57 kn Ukupno rashodi i izdaci 337. 783. 440, 41 kn Ukupno raspoloživa sredstva razdoblja Upravni odjel za proračun i financije 352. 514. 961, 03 kn 23. 762. 292, 16 kn

Zadarska županija Odnos planiranih i ostvarenih prihoda i primitaka za I. -VI. 2017. godinu

Zadarska županija Odnos planiranih i ostvarenih prihoda i primitaka za I. -VI. 2017. godinu Prihodi i primici proračuna Zadarske županije sastoje se od prihoda poslovanja, prihoda od prodaje nefinancijske imovine i primitaka od financijske imovine i zaduživanja. Grafikon 1. Prikaz udjela grupa prihoda i primitaka u ukupnom ostvarenju Proračuna Zadarske županije za razdoblje I. - VI. 2017. god. Tablica 1. Prihodi i primici Proračuna Zadarske županije za razdoblje I. - VI. 2017. god. (u kn) Plan 2017. Izvršenje VI. 2017. I. - PRIHODI OD POREZA Index 6 PRIHODI POSLOVANJA 856. 005. 890, 75 350. 873. 242, 02 40, 99 PRIHODI OD POREZA 65. 488. 000, 00 33. 629. 672, 01 51, 35 POMOĆI IZ INOZ. I OSTALIH SUBJEKATA 215. 300. 600, 03 55. 109. 335, 19 25, 60 PRIHODI OD IMOVINE 12. 140. 683, 81 7. 192. 306, 88 59, 24 PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI 67. 845. 214, 37 34. 409. 221, 26 50, 72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA, DONACIJA 55. 284. 748, 78 18. 325. 834, 44 33, 15 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEMELJEM UGOVOR. OBVEZA 439. 608. 203, 76 201. 830. 482, 98 45, 91 KAZNE, UPR. MJERE I OSTALI PRIHODI 338. 440, 00 376. 389, 26 111, 21 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE 972. 600, 00 246. 719, 01 25, 37 8 PRIMICI OD FIN. IMOVINE I ZADUŽIVANJA 21. 700. 000, 00 1. 395. 000, 00 6, 43 9 VLASTITI IZVORI 16. 321. 509, 25 9. 030. 771, 54 55, 33 UKUPNO 895. 000, 00 361. 515. 732, 57 40, 40 0. 07% 2. 49% 0. 39% 0. 10% POMOĆI IZ INOZ. I OST. SUBJEKATA 9. 30% PRIHODI OD IMOVINE 15. 24% PRIHODI OD ADMIN. PRISTOJBI PRIHODI OD PRODAJE ROBE, 1. 99% USLUGA, DONACIJA 55. 83% 9. 52% PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO OSTALI PRIHODI 5. 07% PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE PRIMICI OD FIN. IMOVINE I ZADUŽIVANJA VLASTITI IZVORI Upravni odjel za proračun i financije

Odnos planiranih i izvršenih rashoda i izdataka za I. -VI. 2017. godinu Zadarska županija

Odnos planiranih i izvršenih rashoda i izdataka za I. -VI. 2017. godinu Zadarska županija Rashodi i izdaci proračuna Zadarske županije sastoje se od rashoda poslovanja, rashoda za nabavu nefinancijske imovine i izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova. Tablica 2. Rashodi i izdaci Proračuna Zadarske županije za razdoblje I. - VI. 2017. god. Grafikon 2. Prikaz udjela grupa rashoda i izdataka u ukupnom ostvarenju proračuna Zadarske županije za razdoblje I. - VI. 2017. god. Plan 2017. Izvršenje I. VI. 2017. Indeks 3 RASHODI POSLOVANJA 738. 532. 938, 47 323. 090. 737, 30 43, 75 RASHODI ZA ZAPOSLENE 350. 727. 560, 25 173. 621. 673, 06 49, 50 MATERIJALNI RASHODI 326. 141. 639, 79 130. 263. 644, 99 39, 94 (u kn) FINANCIJSKI RASHODI 1. 356. 807, 87 410. 534, 63 30, 26 SUBVENCIJE 3. 036. 000, 00 1. 455. 285, 78 47, 93 POMOĆI DANE U INOZ. I UNUTAR OPĆEG PRORAČ. 27. 607. 398, 06 3. 891. 613, 49 14, 10 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA 16. 678. 432, 70 7. 395. 598, 48 44, 34 OSTALI RASHODI 12. 985. 099, 80 6. 052. 386, 87 46, 61 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINAN. IMOVINE 154. 542. 761, 53 13. 992. 821, 88 9, 05 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE 180. 000, 00 14. 371, 00 7, 98 RASHODI ZA NABAVU PROIZV. DUG. IMOVINE. 142. 224. 101, 53 12. 495. 890, 12 8, 79 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFIN. IMOVINU 12. 138. 660, 00 1. 482. 560, 76 12, 21 1. 924. 300, 00 699. 881, 23 36, 37 895. 000, 00 337. 783. 440, 41 37, 74 5 IZDACI ZA FIN. IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA UKUPNO RASHODI ZA ZAPOSLENE 0. 44% 1. 15% 3. 70% 0. 21% 1. 79% 2. 19% 0. 12% 0. 43% MATERIJALNI RASHODI FINANCIJSKI RASHODI SUBVENCIJE POMOĆI DANE U INOZ. 51. 40% 38. 56% NAKNADE GRAĐ. I KUĆ. IZ PRORAČUNA OSTALI RASHODI ZA NABAVU NEPROIZV. IMOVINE RASHODI ZA NABAVU PROIZV. DUG. IMOVINE RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFIN. IM. IZDACI ZA FIN. IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA Upravni odjel za proračun i financije

Zadarska županija Proračunski korisnici Zadarske županije su: • • • osnovne škole osim onih

Zadarska županija Proračunski korisnici Zadarske županije su: • • • osnovne škole osim onih na području grada Zadra sve srednje škole i Đački dom Zadar Sve ustanove u zdravstvu i dom za stare i nemoćne Kazalište lutaka, Narodni muzej Zavod za prostorno uređenje, JU Natura jadera ZADRA, AGRRA, INOVACIJA Upravni odjel za proračun i financije

Zadarska županija Prihodi i primici Zadarske županije i proračunskih korisnika Tablica 3. Odnos prihoda

Zadarska županija Prihodi i primici Zadarske županije i proračunskih korisnika Tablica 3. Odnos prihoda i primitaka Zadarske županije i proračunskih korisnika NAZIV PRIHODA I PRIMITAKA Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Zadarske županije za 2017. g. Zadarska županija Proračunski korisnici 33. 629. 672, 00 0, 00 33. 629. 672, 00 63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA 43. 633. 906, 00 11. 475. 429, 00 55. 109. 335, 00 64 PRIHODI OD IMOVINE 7. 167. 104, 00 25. 203, 00 7. 192. 307, 00 65 PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMIN. PRISTOJBI 3. 757. 540, 00 30. 651. 681, 00 34. 409. 221, 00 0, 00 18. 325. 834, 00 67 PRIHODI IZ NADL. PRORAČUNA I OD HZZO 0, 00 201. 830. 483, 00 37. 386, 00 339. 004, 00 376. 390, 00 189. 415, 00 57. 305, 00 246. 720, 00 1. 395. 000, 00 84 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 0, 00 92 REZULTAT POSLOVANJA IZ PRETHODNE GODINE 3. 020. 527, 00 6. 010. 244, 00 9. 030. 771, 00 92. 830. 550, 00 268. 715. 183 361. 545. 733, 00 81 PRIMLJENI POVRATI GLAVNICA DANIH ZAJMOVA I DEPOZITA SVEUKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA Upravni odjel za proračun i financije Proračunski korisnici 84 67 300 200 66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZV. I ROBE, USLUGA I DONACIJA 72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUG. IMOVINE Zadarska županija Ukupno 61 PRIHODI OD POREZA 68 KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI Grafikon 3. Prikaz udjela Zadarske županije i proračunskih korisnika u ukupnim prihodima i primicima u Polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna Zadarske županije za 2017. godinu 100 0 (mil. kn) 92 81 72 68 66 65 64 63 61

Zadarska županija Rashodi i izdaci Zadarske županije i proračunskih korisnika Grafikon 4. Prikaz udjela

Zadarska županija Rashodi i izdaci Zadarske županije i proračunskih korisnika Grafikon 4. Prikaz udjela Zadarske županije i proračunskih korisnika u ukupnim rashodima i izdacima Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Zadarske županije za 2017. godinu Tablica 4. Odnos rashoda i izdataka Zadarske županije i proračunskih korisnika NAZIV RASHODA I IZDATAKA Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Zadarske županije za 2017. g. Zadarska županija Proračunski korisnici Ukupno 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 15. 673. 694, 95 157. 947. 978, 05 173. 621. 673, 00 32 MATERIJALNI RASHODI 38. 544. 434, 69 91. 719. 210, 31 130. 263. 645, 00 294. 372, 30 116. 162, 70 410. 535, 00 35 SUBVENCIJE 1. 455. 286, 00 0, 00 1. 455. 286, 00 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 3. 064. 077, 67 827. 535, 33 3. 891. 613, 00 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA 7. 268. 695, 48 126. 902, 52 7. 395. 598, 00 38 OSTALI RASHODI 4. 912. 856, 10 1. 139. 530, 90 6. 052. 387, 00 0, 00 14. 371, 41 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 2. 216. 569, 99 10. 279. 320, 01 12. 495. 890, 00 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKU IMOVINU 1. 384. 353, 26 98. 207, 74 1. 482. 561, 00 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA 699. 881, 00 0, 00 699. 881, 00 75. 514. 221, 44 262. 269. 218, 56 337. 783. 440, 41 34 FINANCIJSKI RASHODI 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE UKUPNO Upravni odjel za proračun i financije Zadarska županija Proračunski korisnici 500 400 300 200 100 0 (mil. kn) 5 45 42 41 38 37 36 35 34 32 31

Zadarska županija Rashodi proračuna Zadarske županije po organizacijskoj klasifikaciji Grafikon 5. Rashodi proračuna Zadarske

Zadarska županija Rashodi proračuna Zadarske županije po organizacijskoj klasifikaciji Grafikon 5. Rashodi proračuna Zadarske županije po organizacijskoj klasifikaciji Tablica 5. Rashodi proračuna Zadarske županije po organizacijskoj klasifikaciji RB 1. Upravni odjeli Ured župana Plan za 2017. Izvršenje I. – VI. 2017. Indeks 2. 384. 600, 00 997. 639, 98 41, 84 1. Ured župana (0, 99 mil) 2. Proračun i financije (10, 48 mil) 0. 30% 3. 10% 2. Proračun i financije 23. 866. 410, 72 10. 481. 089, 54 43, 92 3. Društvene djelatnosti 112. 231. 518, 64 43. 277. 720, 24 38, 56 4. Zdravstvo i socijalnu skrb 626. 099. 402, 53 259. 992. 871, 78 41, 53 5. Prostorno uređenje 9. 847. 930, 80 3. 302. 656, 39 33, 54 5. Prostorno uređenje, zaštita okol. i kom. poslovi (3, 30 mil) 0. 98% 6. Gospodarstvo 33. 504. 623, 18 1. 717. 238, 40 5, 13 6. Gospodarstvo (1, 72 mil) 0. 51% 7. Poljoprivreda 38. 928. 740, 00 3. 117. 984, 27 8, 01 7. Poljoprivreda (3, 12 mil) 0. 92% 8. More i turizam 7. 606. 884, 00 591. 916, 62 7, 78 8. More i turizam (0, 60 mil) 0. 18% 9. Razvoj i europski procesi 33. 042. 470, 13 11. 058. 037, 20 33, 47 10. Pravni i zajednički poslovi 7. 487. 420, 00 3. 246. 285, 99 43, 36 UKUPNO RASHODI I IZDACI 895. 000, 00 337. 783. 440, 41 37, 74 Upravni odjel za proračun i financije 12. 81% 3. Društvene djelatnosti (43, 28 mil) 76. 97% 4. Zdravstvo i socijalna skrb (260, 00 mil) 9. Razvoj i europski procesi (11, 06 mil) 10. Pravni i zajednički poslovi (3, 25 mil) 3. 27% 0. 96%

Zadarska županija Rashodi Proračuna Zadarske županije po funkcijskoj klasifikaciji Grafikon 6. Rashodi proračuna Zadarske

Zadarska županija Rashodi Proračuna Zadarske županije po funkcijskoj klasifikaciji Grafikon 6. Rashodi proračuna Zadarske županije po funkcijskoj klasifikaciji Tablica 6. Rashodi proračuna Zadarske županije po funkcijskoj klasifikaciji RB Opis Plan za 2017. Izvršenje I. - VI. 2017. Indeks Opće javne usluge (21, 14 mil) 1. 2. 3. 01 Opće javne usluge 04 Ekonomski poslovi 05 Zaštita okoliša 41. 559. 430, 72 48. 301. 872, 00 6. 429. 803, 80 21. 143. 402, 09 3. 457. 684, 77 2. 166. 243, 11 50, 88 Ekonomski poslovi (3, 46 mil) 1. 02% Zaštita okoliša (2, 17 mil) 0. 64% 7, 16 33, 69 4. 06 Usluge unapređenja stan. i zajednice 65. 896. 136, 90 10. 543. 849, 73 16, 00 Usluge unapređenja stan. i zajednice (10, 54 mil) 5. 07 Zdravstvo 599. 568. 268, 00 250. 296. 930, 92 41, 75 Zdravstvo (250, 30 mil) 6. 08 Rekreacija, kultura i religija 18. 549. 284, 00 7. 650. 523, 97 41, 24 Rekreacija, kultura i religija (7, 65 mil) 7. 09 Obrazovanje 90. 100. 356, 31 32. 837. 880, 06 36, 45 8. 10 Socijalna zaštita 24. 594. 848, 27 9. 686. 925, 76 39, 39 Obrazovanje (32, 84 mil) Socijalna zaštita (9, 68 mil) UKUPNO RASHODI I IZDACI 895. 000, 00 Upravni odjel za proračun i financije 337. 783. 440, 41 6. 26% 37, 74 3. 12% 74. 10% 2. 26% 9. 72% 2. 87%

Zadarska županija Razvojni projekti po ciljevima Županijske razvojne strategije Razvojni projekti Izvršenje I. -VI.

Zadarska županija Razvojni projekti po ciljevima Županijske razvojne strategije Razvojni projekti Izvršenje I. -VI. 2017. Cilj 1. Uspostava učinkovitog sustava upravljanja potencijalima i resursima 35. 630. 723, 00 kn Cilj 2. Razvoj konkurentnog poduzetništva, turizma, poljoprivrede i ribarstva 3. 993. 715, 00 kn Cilj 3. Prepoznatljivost i očuvanje kulturne i prirodne baštine 2. 132. 230, 00 kn Cilj 4. Unapređenje zaštite okoliša i kvalitete života kn UKUPNO Upravni odjel za proračun i financije 18. 325. 997, 00 60. 082. 665, 00 kn

Razvojni projekti financirani iz EU sredstava izvršeni u vrijednosti iznad 100. 000, 00 kuna

Razvojni projekti financirani iz EU sredstava izvršeni u vrijednosti iznad 100. 000, 00 kuna za razdoblje I. – VI. 2017. godine Zadarska županija Cilj 1. Uspostava učinkovitog sustava upravljanja potencijalima i resursima Prioritet 1. 2. Jačanje kapaciteta i učinkovitog rada javnog sektora Plan 2017. Izvršenje I. -VI. 2017. Učinkovito upravljanje i korišt. strukt. i invest fondova 684. 415, 00 kn 425. 725, 00 kn Europa Direct Zadar 529. 300, 00 kn 263. 886, 00 kn Plan 2017. Izvršenje I. -VI. 2017. Prioritet 1. 3. Jačanje kapaciteta i učinkovitosti poduzetničkog sektora Projekt CENT Upravni odjel za proračun i financije 7. 220. 452, 00 kn 144. 790, 00 kn

Razvojni projekti financirani iz EU sredstava izvršeni u vrijednosti iznad 100. 000, 00 kuna

Razvojni projekti financirani iz EU sredstava izvršeni u vrijednosti iznad 100. 000, 00 kuna za razdoblje I. – VI. 2017. godine Zadarska županija Cilj 2. Razvoj konkurentnog poduzetništva, turizma, poljoprivrede i ribarstva Prioritet 2. 1. Razvoj konkurentne poljoprivrede, ribarstva i akvakulture Plan 2017. Pojedinačni planovi navodnjavanja 605. 000, 00 kn Izvršenje I. -VI. 2017. 210. 339, 00 kn Izgradnja sustava navodnjavanja 32. 700. 000, 00 kn 108. 925, 00 kn Prioritet 2. 2. Razvoj ruralnih područja Plan 2017. Izvršenje I. -VI. 2017. Projekt Forest Bio energy 732. 440, 00 kn 130. 909, 00 kn Prioritet 2. 4. Uvođenja znanja, novih tehnologija i inovacija u gospodarstvu Plan 2017. Izvršenje I. -VI. 2017. Projekt @mazing Zelena škola 80. 000, 00 kn 119. 750, 00 kn Upravni odjel za proračun i financije

Razvojni projekti financirani iz EU sredstava izvršeni u vrijednosti iznad 100. 000, 00 kuna

Razvojni projekti financirani iz EU sredstava izvršeni u vrijednosti iznad 100. 000, 00 kuna za razdoblje I. – VI. 2017. godine Zadarska županija Cilj 3. Prepoznatljivost i očuvanje kulturne i prirodne baštine Prioritet 3. 1. Očuvanje, zaštita i održiva uporaba prirodne i kulturne baštine Plan 2017. Projekt HERA 15. 975. 199, 00 kn Projekt Urban Green Belts 375. 476, 00 kn Izvršenje I. -VI. 2017. 1. 596. 657, 00 kn 124. 647, 00 kn Cilj 4. Unapređenje zaštite okoliša i kvalitete života Prioritet 4. 2. Razvoj društvene, zdravstvene i socijalne infrastrukture i usluga Plan 2017. Projekt Kneževa palača 1. 000, 00 kn Inkluzija korak bliže društvu bez prepreka 2. 012. 988, 00 kn Pomoćnici u nastavi 347. 860, 00 kn Prioritet 4. 4. Unapređenje zaštite okoliša i povećanje energetske učinkovitosti Izvršenje I. -VI. 2017. 762. 634, 00 kn 1. 806. 559, 00 kn 283. 104, 00 kn Plan 2017. Izvršenje I. -VI. 2017. Centar za gospodarenjem otpadom 3. 094. 803, 00 kn Protuminsko djelovanje 7. 680. 000, 00 kn 704. 375, 00 kn 6. 589. 716, 00 kn Upravni odjel za proračun i financije

Zadarska županija Prikaz udjela pojedinih ciljeva u Razvojnim projektima za 2017. godinu Prioritet 1.

Zadarska županija Prikaz udjela pojedinih ciljeva u Razvojnim projektima za 2017. godinu Prioritet 1. 1 Prioritet 1. 2 Prioritet 1. 3 Prioritet 2. 1 Prioritet 2. 2 Prioritet 2. 3 Prioritet 2. 4 Prioritet 3. 1 Prioritet 4. 2 3, 500, 000. 00 kn 3, 000. 00 kn 2, 500, 000. 00 kn 2, 000. 00 kn 1, 500, 000. 00 kn 1, 000. 00 kn 500, 000. 00 kn C 1. Uspostava učinkovitog sustava upravljanja potencijalima i resursima C 2. Razvoj konkurentnog poduzetništva, turizma, poljoprivrede i ribarstva Tablica 7. Prikaz udjela pojedinih ciljeva u Razvojnim projektima za 2017. godinu Upravni odjel za proračun i financije C 3. Prepoznatljivost i očuvanje C 4. Unapređenje zaštite okoliša kulturne i prirodne baštine i kvalitete života

Projekti financirani od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU i iz državnog proračuna temeljem

Projekti financirani od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU i iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava R. B. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. NAZIV PROJEKTA Hera Roof of Rock Hazadr Eco Sea Save H 2 O Coworknet Gaging Erasmus+ MŠ Europa Direct Zadar Step Forward Holistic CB Green CGO Biljane Donje Erasmus +GJB Inkluzija društvo bez prepreka Listen stories GJB Erasmus+ ključna akt. 1 My Europe, My life, My future Healthy future Tesla je znao PLAN 2017. 18. 366. 810, 69 0, 00 597. 198, 87 751. 312, 21 0, 00 595. 490, 46 985. 444, 05 0, 00 119. 300, 00 1. 203. 708, 64 0, 00 291. 883, 00 63. 000, 00 1. 332. 287, 68 114. 766, 00 235. 000, 00 86. 110, 00 235. 000, 00 Tablica 8. Projekti financirani temeljem prijenosa EU sredstava Upravni odjel za proračun i financije IZVRŠENJE I. -VI. 2017. 1. 596. 657, 40 146. 695, 15 219. 039, 23 573. 862, 76 807. 115, 36 49. 586, 47 186. 851, 14 38. 036, 16 49. 978, 81 33. 986, 45 0, 00 31. 968, 33 170. 593, 84 56. 716, 74 1. 645. 413, 58 82. 260, 50 3. 760, 00 11. 500, 00 53. 324, 04 532. 032, 94 Zadarska županija

Zadarska županija Projekti financirani od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU i iz državnog

Zadarska županija Projekti financirani od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU i iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava R. B. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. NAZIV PROJEKTA Projekt razminiravanja Prip. Lepeze za mlade Inkluzija OŠ Privlaka Erasmus KA 2+ OŠ Nin Microsoft Showcase Schools Erasmus+ V. Vlatkovića Erasmus 201 -OŠ Nin Projekt Otoci Sparc Bird Watching Centar komp. za nove tehnologije-CENT Centar komp. za preradu ribe i voća-PZC Specijalizirani poduzetnički inkubator Sustav navodnjavanja Poboljšanje pristupa PZZ na otocima Izgradnja i opremanje dnevnih bolnica Holistic Projekti u pripremi UKUPNO Upravni odjel za proračun i financije PLAN 2017. 7. 600. 000, 00 45. 000, 00 1. 051. 875, 00 461. 800, 00 231. 200, 00 1. 500. 593, 00 4. 204. 661, 00 1. 993. 604, 00 32. 700. 000, 00 1. 678. 827, 36 49. 366. 115, 00 0, 00 53. 500, 00 125. 869. 486, 96 IZVRŠENJE I. -VI. 2017. 6. 580. 091, 55 31. 588, 67 83. 978, 50 0, 00 73. 715, 95 5. 060, 00 0, 00 0, 00 63. 390, 38 0, 00 13. 127. 203, 95

Zadarska županija Hvala na pažnji ! Dodatne i detaljnije informacije možete pronaći na službenoj

Zadarska županija Hvala na pažnji ! Dodatne i detaljnije informacije možete pronaći na službenoj mrežnoj stranici Zadarske županije http: //zadarska-zupanija. hr/component/k 2/item/540 -proracun-vodic-zagradane Upravni odjel za proračun i financije