REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA UPANIJA POLUGODINJI IZVJETAJ O IZVRENJU

  • Slides: 15
Download presentation
REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŽUPANIJA POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU

REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŽUPANIJA POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU - vodič za građane - Nacrt prijedloga Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Zadarske županije za 2019. godinu razmatran je na 18. sjednici Kolegija župana Zadarske županije 05. rujna 2019. godine. Zadar, rujan 2019.

Zadarska županija Izvršenje proračuna Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Zadarske županije za 2019. godinu

Zadarska županija Izvršenje proračuna Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Zadarske županije za 2019. godinu (bez proračunskih korisnika) Prihodi i primici Višak prihoda iz 2018. godine Ostvareno 100. 767. 888, 07 kn 8. 190. 469, 76 kn 108. 958. 357, 83 kn Ukupno rashodi i izdaci 90. 474. 958, 83 kn Ukupno višak 18. 483. 399, 00 kn Upravni odjel za financije i proračun

Zadarska županija Izvršenje proračuna Polugodišnji izvještaj o izvršenju konsolidiranog proračuna Zadarske županije za 2019.

Zadarska županija Izvršenje proračuna Polugodišnji izvještaj o izvršenju konsolidiranog proračuna Zadarske županije za 2019. godinu (sa 64 proračunska korisnika) Prihodi i primici 390. 396. 164, 73 kn Višak prihoda 33. 624. 039, 02 kn Manjak prihoda (Ustanove u zdravstvu) 36. 760. 861, 00 kn Ostvareno 387. 259. 342, 75 kn Ukupno rashodi i izdaci 397. 470. 803, 04 kn Ukupno manjak – 10. 211. 460, 29 kn Upravni odjel za financije i proračun

Odnos planiranih i ostvarenih prihoda i primitaka za razdoblje I. -VI. 2019. godine Zadarska

Odnos planiranih i ostvarenih prihoda i primitaka za razdoblje I. -VI. 2019. godine Zadarska županija Prihodi i primici Proračuna Zadarske županije sastoje se od: 1. prihoda poslovanja, 2. prihoda od prodaje nefinancijske imovine i 3. primitaka od financijske imovine i zaduživanja. Tablica 1. Prihodi i primici Proračuna Zadarske županije za razdoblje I. -VI. 2019. g. Naziv PRIHODI POSLOVANJA Plan 2019. Ostvareno I. -VI. 2019. Indeks 961. 149. 658, 74 390. 151. 071, 47 40, 59 87. 943. 880, 00 47. 311. 884, 35 53, 80 239. 246. 474, 10 58. 456. 382, 18 24, 43 PRIHODI OD IMOVINE 13. 375. 075, 00 5. 034. 224, 47 37, 64 PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI 46. 740. 428, 56 35. 057. 398, 38 75, 00 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA, DONACIJA 62. 174. 911, 43 16. 589. 213, 69 26, 68 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEMELJEM UGOVOR. OBVEZA 509. 556. 389, 65 226. 189. 222, 34 44, 39 KAZNE, UPR. MJERE I OSTALI PRIHODI 2. 112. 500, 00 1. 512. 746, 06 71, 61 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE 31. 529. 777, 12 245. 093, 26 0, 78 PRIMICI OD FIN. IMOVINE I ZADUŽIVANJA 23. 000, 00 1. 015. 679. 435, 86 390. 396. 164, 73 39, 33 2. 320. 564, 14 -3. 136. 821, 98 - 1. 018. 000, 00 387. 259. 342, 75 38, 04 PRIHODI OD POREZA POMOĆI IZ INOZ. I OSTALIH SUBJEKATA PRIHODI I PRIMICI REZULTAT POSLOVANJA IZ PRETHODNE GODINE UKUPNO Grafikon 1. Prikaz udjela grupa prihoda i primitaka u ukupnom ostvarenju Proračuna Zadarske županije za razdoblje I. -VI. 2019. g. PRIHODI OD POREZA 0. 38% 0. 06% POMOĆI IZ INOZ. I OST. SUBJEKATA 12. 11% PRIHODI OD IMOVINE 14. 97% 1. 28% PRIHODI OD PRODAJE ROBE, 57. 93% 8. 97% USLUGA, DONACIJA PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO 4. 24% Upravni odjel za financije i proračun PRIHODI OD ADMIN. PRISTOJBI OSTALI PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE PRIMICI OD FIN. IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Odnos planiranih i izvršenih rashoda i Zadarska županija izdataka za razdoblje I. -VI. 2019.

Odnos planiranih i izvršenih rashoda i Zadarska županija izdataka za razdoblje I. -VI. 2019. godine Rashodi i izdaci Proračuna Zadarske županije sastoje se od: 1. rashoda poslovanja, 2. rashoda za nabavu nefinancijske imovine i 3. izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova. Grafikon 2. Prikaz udjela grupa rashoda i izdataka u ukupnom ostvarenju proračuna Zadarske županije za razdoblje I. -VI. 2019. g. Tablica 2. Rashodi i izdaci Proračuna Zadarske županije za razdoblje I. -VI. 2019. g. Naziv Plan 2019. RASHODI ZA ZAPOSLENE Izvršeno I. -VI. 2019. g. Indeks 1. 70% 1. 56% 0. 27% MATERIJALNI RASHODI POSLOVANJA 804. 621. 881, 48 370. 165. 295, 18 46, 00 RASHODI ZA ZAPOSLENE 386. 344. 928, 12 197. 331. 135, 82 51, 08 MATERIJALNI RASHODI 345. 185. 102, 23 154. 298. 502, 71 44, 70 801. 318, 00 2. 208. 114, 41 275, 56 3. 477. 000, 00 635. 473, 44 18, 28 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 30. 300. 366, 78 2. 694. 648, 59 8, 89 NAKNADE GRAĐA. I KUĆAN. OD OSIGURA. I DR. NAKNADE 18. 805. 031, 75 6. 796. 672, 79 36, 14 RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE OSTALI RASHODI 19. 708. 134, 60 6. 200. 747, 42 31, 46 IZDACI ZA FIN. IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA 212. 988. 118, 52 26. 200. 182, 32 12, 30 390. 000, 00 1. 105. 325, 54 307, 03 1. 018. 000, 00 397. 470. 803, 04 39, 04 FINANCIJSKI RASHODI SUBVENCIJE RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA UKUPNO 0. 67% 0. 15% FINANCIJSKI RASHODI 6. 59% SUBVENCIJE POMOĆI DANE U INOZ. NAKNADE GRAĐ. I KUĆ. IZ PRORAČUNA OSTALI RASHODI 38. 82% 49. 64% Upravni odjel za financije i proračun

Zadarska županija Proračunski korisnici Zadarske županije su: • • Osnovne škole osim onih na

Zadarska županija Proračunski korisnici Zadarske županije su: • • Osnovne škole osim onih na području grada Zadra - 27 Sve srednje škole i Đački dom Zadar - 20 Sve ustanove u zdravstvu i Dom za starije i nemoćne - 7 Kazalište lutaka, Narodni muzej - 2 Zavod za prostorno uređenje, JU Natura Jadera - 2 ZADRA, AGRRA, INOVACIJA - 3 Vijeća nacionalnih manjina (albanska, bošnjačka, srpska) - 3 Zadarska županija ima 64 proračunska korisnika. Upravni odjel za financije i proračun

Zadarska županija Prikaz prihoda i primitaka Zadarske županije i proračunskih korisnika Grafikon 3. Prikaz

Zadarska županija Prikaz prihoda i primitaka Zadarske županije i proračunskih korisnika Grafikon 3. Prikaz udjela Zadarske županije i proračunskih korisnika u ukupnim prihodima i primicima za razdoblje I. -VI. 2019. g. Tablica 3. Odnos prihoda i primitaka Zadarske županije i proračunskih korisnika za razdoblje I. -VI. 2019. g. NAZIV PRIHODA I PRIMITAKA Proračunski korisnici Zadarska županija Ukupno Zadarska županija 61 PRIHODI OD POREZA 47. 311. 884 0 47. 311. 884 63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA 45. 006. 423 13. 449. 959 58. 456. 382 64 PRIHODI OD IMOVINE 5. 008. 066 26. 158 5. 034. 224 65 PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMIN. PRISTOJBI 3. 145. 868 31. 911. 077 35. 056. 945 22. 441 16. 566. 773 16. 589. 214 0, 00 226. 189. 222 97. 882 1. 415. 317 1. 513. 199 175. 323 69. 770 245. 093 0 0 0 100. 767. 888 289. 628. 276 390. 396. 164 8. 190. 470 -11. 327. 292 -3. 136. 822 108. 958. 358 278. 300. 985 387. 259. 342 25, 8% 74, 2% 66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZV. I ROBE, USLUGA I DONACIJA 67 PRIHODI IZ NADL. PRORAČUNA I OD HZZO 68 KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI 72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUG. IMOVINE 81 PRIMLJENI POVRATI GLAVNICA DANIH ZAJMOVA I DEPOZITA PRIHODI I PRIMICI 92 REZULTAT POSLOVANJA IZ PRETHODNE GODINE UKUPNO UDIO U UKUPNIM PRIHODIMA I PRIMICIMA (BEZ 92) Proračunski korisnici 300 250 200 150 100, 0% 0 61 (mil. kn) Upravni odjel za financije i proračun 63 64 65 66 67 68 72 81

Zadarska županija Prikaz rashoda i izdataka Zadarske županije i proračunskih korisnika Tablica 4. Odnos

Zadarska županija Prikaz rashoda i izdataka Zadarske županije i proračunskih korisnika Tablica 4. Odnos rashoda i izdataka Zadarske županije i proračunskih korisnika za razdoblje I. -VI. 2019. g. NAZIV RASHODA I IZDATAKA Zadarska županija Proračunski korisnici 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 19. 583. 059, 23 177. 748. 076, 59 197. 331. 135, 82 32 MATERIJALNI RASHODI 39. 155. 475, 84 115. 143. 026, 87 154. 298. 502, 71 34 FINANCIJSKI RASHODI 136. 768, 03 2. 071. 346, 38 2. 208. 114, 41 35 SUBVENCIJE 635. 473, 44 0, 00 635. 473, 44 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 1. 308. 018, 07 1. 386. 630, 52 2. 694. 648, 59 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA 6. 682. 253, 79 114. 419, 00 6. 796. 672, 79 38 OSTALI RASHODI 6. 021. 251, 26 179. 496, 16 6. 200. 747, 42 0, 00 46. 032, 00 13. 910. 848, 26 6. 981. 533, 44 20. 892. 381, 70 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFIN. IMOVINI 2. 696. 181, 37 2. 565. 587, 25 5. 261. 768, 62 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA 345. 629, 54 759. 696, 00 1. 105. 325, 54 90, 474, 958, 83 306. 994. 847, 97 397. 470. 803, 04 22, 76% 77, 24% 100, 00% 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGO. IMOVINE UKUPNO UDIO U UKUPNIM RASHODIMA I IZDACIMA Ukupno Grafikon 4. Prikaz udjela Zadarske županije i proračunskih korisnika u ukupnim rashodima i izdacima Zadarske županije za razdoblje I. -VI. 2019. g. Zadarska županija 200 150 100 50 0 31 (mil. kn) Upravni odjel za financije i proračun Proračunski korisnici 32 34 35 36 37 38 41 42 45 5

Zadarska županija Rashodi i izdaci proračuna Zadarske županije po organizacijskoj klasifikaciji RB Upravni odjeli

Zadarska županija Rashodi i izdaci proračuna Zadarske županije po organizacijskoj klasifikaciji RB Upravni odjeli 1. Ured župana Plan 2019. Izvršeno I. -VI. 2019. Indeks 1. Ured župana 2. 891. 970, 00 796. 332, 64 27, 54 21. 182. 232, 23 10. 648. 264, 90 50, 27 2. Financije i proračun 2. Financije i proračun 0. 20% 2. 67% 12. 69% 3. Obrazovanje, kultura i šport 3. Obrazovanje, kult. i šport 147. 496. 829, 79 50. 475. 958, 52 34, 22 Zdravstvo, soc. skrb, udruge 4. i mladi 688. 974. 916, 05 304. 572. 660, 91 44, 21 4. Zdravstvo, socijalna skrb, udruge i mladi 5. Prostorno uređenje, zaštita okoliša i komunalni poslovi 76. 62% 0. 90% 5. Prost. uređenje, zaštita okoliša i kom. poslovi 15. 086. 298, 70 3. 607. 916, 53 23, 92 6. Gospodarstvo, turizam, infrastruktura i EU fondovi 2. 64% 6. Gospod. , turizam, infrastr. i EU fondovi 82. 432. 007, 64 10. 520. 205, 45 12, 76 7. Poljop. , ribar. , vodno gosp. , rural. i otočni razvoj 3. 47% 7. Poljop. , ribar. , vodno gospod. , rural. i otoč. razvoj 38. 568. 650, 59 13. 792. 402, 92 35, 76 8. Pom. dobro, more i promet 0. 04% 8. Pom. dobro, more i promet 7. 040. 000, 00 184. 915, 80 2, 63 9. Pravni i zajednički poslovi 0. 58% 9. Pravni i zajednički poslovi 5. 800. 000, 00 2. 313. 436, 97 39, 89 10. Javna nabava i upravljanje i imovinom 0. 14% 10. Javna nabava i upr. imovinom 8. 527. 095, 00 558. 708, 40 6, 55 1. 018. 000, 00 397. 470. 803, 04 39, 04 UKUPNO RASHODI I IZDACI Upravni odjel za financije i proračun

Zadarska županija Rashodi proračuna Zadarske županije po funkcijskoj klasifikaciji (bez izdataka) OPIS 01 Opće

Zadarska županija Rashodi proračuna Zadarske županije po funkcijskoj klasifikaciji (bez izdataka) OPIS 01 Opće javne usluge 03 Javni red i sigurnost 04 Ekonomski poslovi 05 Zaštita okoliša 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajed. 07 Zdravstvo 08 Rekreacija, kultura i religija 09 Obrazovanje 10 Socijalna zaštita UKUPNO Plan 2019. Izvršeno I. -VI. 2019. Indeks Opće javne usluge 38. 775. 697, 23 14. 371. 281, 67 37, 06 860. 000, 00 280. 000, 00 32, 56 44. 772. 725, 00 13. 017. 884, 84 29, 08 9. 636. 048, 70 1. 747. 149, 20 18, 13 97. 365. 694, 45 16. 363. 551, 11 16, 81 655. 833. 925, 78 289. 835. 491, 32 44, 19 18. 260. 016, 80 7. 071. 551, 06 38, 73 122. 179. 545, 77 41. 056. 834, 52 33, 60 29. 926. 346, 27 12. 621. 733, 78 42, 18 1. 017. 610. 000, 00 396. 365. 477, 50 38, 95 Javni red i sigurnost Ekonomski poslovi Zaštita okoliša Usluge unapređenja stanovanja i zajednice 0. 07% 3. 28% 0. 44% 4. 12% 73. 12% Zdravstvo Rekreacija, kultura i religija Obrazovanje Socijalna zaštita Upravni odjel za financije i proračun 6, 87% 1. 78% 10. 35% 3. 18%

Zadarska županija Ostvarenje prihoda po nositeljima projekata proračunskih korisnika Zadarske županije za razdoblje I.

Zadarska županija Ostvarenje prihoda po nositeljima projekata proračunskih korisnika Zadarske županije za razdoblje I. -VI. 2019. godine NOSITELJ NAZIV PROJEKTA AGRRA Skills+ AGRRA PLAN 2019. OSTVARENO I-VI. 2019. 272. 031, 31 107. 636, 70 Blue Smart 20. 000, 00 6. 760, 25 AGRRA Count me in 60. 000, 00 30. 707, 93 AGRRA Alternet 86. 000, 00 AGRRA Invest. In. Fish 56. 162, 50 0, 00 AGRRA E-Citijens 92. 462, 50 0, 00 AGRRA Geco 2 163. 000, 00 AGRRA Royal Youth Mobility 0, 00 2. 214, 44 AGRRA Apprenticeship HUBS 0, 00 1. 055. 101, 01 749. 656, 31 1. 202. 420, 33 48. 500, 00 5. 153. 782, 72 0, 00 UKUPNO AGRRA INOVACIJA Plavo-zeleni INOVACIJA Centar kreativne industrije INOVACIJA Ri 2 136. 092, 55 0, 00 INOVACIJA Networld 177. 508, 54 197. 208, 04 INOVACIJA Innoxenia 18. 600, 08 0, 00 INOVACIJA Rosie 109. 371, 19 0, 00 INOVACIJA Centar za edukaciju i razvoj 232. 056, 00 0, 00 INOVACIJA Stronger 179. 894, 61 39. 498, 29 6. 055. 805, 69 236. 706, 33 UKUPNO INOVACIJA NATURA Crew 232. 000, 00 NATURA Bird watching 124. 051, 80 0, 00 UKUPNO NATURA JADERA 356. 051, 80 0, 00 Upravni odjel za financije i proračun

Ostvarenje prihoda po nositeljima projekata proračunskih korisnika Zadarske županije za razdoblje I. -VI. 2019.

Ostvarenje prihoda po nositeljima projekata proračunskih korisnika Zadarske županije za razdoblje I. -VI. 2019. godine NOSITELJ NAZIV PROJEKTA ZADRA Zero Waste Blue ZADRA SOS-Surađuj i ostvaruj sebe ZADRA Urban Green Belts ZADRA Učinkovito upravljanje ZADRA Cowork MED ZADRA PLAN 2019. Zadarska županija OSTVARENO I-VI. 2019. 147. 486, 78 0, 00 1. 290. 053, 47 88. 515, 62 386. 335, 80 0, 00 28. 440, 00 148. 042, 82 8. 041, 00 0, 00 Mobilitas 871. 786, 60 81. 224, 09 ZADRA Chestnut 605. 918, 53 0, 00 ZADRA Irene 7. 129. 595, 13 0, 00 ZADRA Ruins 182. 500, 10 157. 315, 56 ZADRA Smart Commuting 264. 791, 80 61. 272, 26 ZADRA Bastini 12. 139, 54 92. 543, 00 ZADRA Adriatic Canyoning 414. 487, 45 116. 620, 15 ZADRA Code 467. 724, 56 197. 072, 43 ZADRA Smile 333. 519, 48 16. 943, 69 ZADRA Adrion 5 Senses 328, 07 0, 00 ZADRA Pepsea 1. 948. 575, 03 0, 00 ZADRA Made in Land 0, 00 ZADRA Hives 0, 00 ZADRA Foster child rights 0, 00 ZADRA Gaging 0, 00 ZADRA Zadra Nova za vas 0, 00 ZADRA In. Zadar 2 0, 00 ZADRA Nova znanja 0, 00 14. 419. 723, 34 959. 549, 62 UKUPNO ZADRA NOVA Upravni odjel za financije i proračun

Ostvarenje prihoda po nositeljima projekata proračunskih korisnika Zadarske županije za razdoblje I. -VI. 2019.

Ostvarenje prihoda po nositeljima projekata proračunskih korisnika Zadarske županije za razdoblje I. -VI. 2019. godine NOSITELJ OŠ OŠ OŠ UKUPNO SŠ SŠ SŠ NAZIV PROJEKTA OŠ V. Nazor -Abu Dhabi UAE Erasmus+ K 201 OŠ Nin Erasmus+ KA 219 OŠ Nin Erasmus KA 101+ OŠ Nin Inkluzija 2018/19 - OŠ Energetska obnova OŠ Škabrnja Školska shema Prehrana u riziku od siromaštva Od mjere do karijere - Pripravništvo Kurikularne reforme OŠ OSNOVNE ŠKOLE Erasmus+ KA 219 - GVN Erasmus+ KA 219 - HTU Erasmus+ Medicinska škola Erasmus+ KA 102 V. Vlatković Inkluzija 2018/19 - SŠ PLAN 2019. Zadarska županija 125. 348, 80 25. 000, 00 60. 000, 00 2. 396. 797, 37 1. 239. 790, 28 171. 908, 00 649. 630, 05 0, 00 4. 688. 474, 50 15. 000, 00 200. 000, 00 45. 000, 00 43. 580, 16 613. 084, 44 OSTVARENO I-VI. 2019. 197. 172, 80 14. 953, 96 0, 00 414. 011, 13 103. 021, 52 130. 445, 95 174. 452, 51 188. 381, 44 12. 739, 58 1. 235. 178, 89 0, 00 29. 995, 68 0, 00 91. 988, 30 SŠ Kako smo ispravljali Pisin toranj - SŠ Benkovac 405. 000, 00 204. 848, 20 SŠ Mali korak za bolje sutra - SŠ Benkovac 530. 000, 00 143. 408, 64 SŠ SŠ SŠ Healthy future - HTU Cooking [email protected] Energetska obnova - V. Nazor 100. 000, 00 1. 203. 299, 00 1. 779. 469, 59 13. 526, 62 314. 636, 25 0, 00 SŠ Postanimo finan. i digit. pismeni - V. Vlatković 615. 662, 90 147. 654, 18 SŠ SŠ Perma Horti-SŠ S. Ožanić Erasmus+ KA 116 Vice Vlatkovića Tesla je znao My Europe, My life Od mjere do karijere - Pripravništvo Mi vas trebamo - SŠ Benkovac Kurikularne reforme SŠ 512. 486, 24 0, 00 0, 00 169. 357, 20 88. 654, 76 25. 000, 00 29. 914, 17 71. 320, 29 327. 024, 50 3. 689, 00 SŠ Laboratorij za mlade Prir. Graf. Škola 0, 00 58. 711, 31 6. 062. 582, 33 1. 719. 729, 10 UKUPNO Upravni odjel za financije i proračun SREDNJE ŠKOLE

Ostvarenje prihoda po nositeljima projekata proračunskih korisnika Zadarske županije za razdoblje I. -VI. 2019.

Ostvarenje prihoda po nositeljima projekata proračunskih korisnika Zadarske županije za razdoblje I. -VI. 2019. godine NOSITELJ NAZIV PROJEKTA OBZ Izgradnja i opremanje dnevnih bolnica ZZJZ PLAN 2019. Zadarska županija OSTVARENO I-VI. 2019. 43. 980. 000, 00 MELAdetect Ad. SWIM 2. 772. 527, 00 0, 00 1. 187. 451, 41 0, 00 DZZŽ Specijalističko usavršavanje doktora medicine 1. 650. 000, 00 668. 517, 00 ZHMZŽ Specijalističko usavršavanje doktora medicine 243. 767, 97 10. 680, 20 4. 000, 00 52. 646. 294, 97 0, 00 1. 866. 648, 61 431. 864, 96 0, 00 PBU UKUPNO Kapitalna investicija USTANOVE U ZDRAVSTVU ZŽ Poboljšanje pristupa PZZ na otocima ZŽ ZŽ ZŽ ZŽ ZŽ ZŽ Europa Direct Zadar Centar novih tehnologija (CENT) Kulturna ruta Hercultour Readiness Pokret For Bio Energy Pescar Dory Prizefish Smartfish CGO Biljane Donje Mazing zelena škola Centar izvrsnosti Cerovačke špilje Sustav navodnjavanja Eco Sea Hera Coolturizacija Argos Energetska obnova - OŠ Pag Energetska obnova OŠ Gračac 120. 600, 00 9. 569. 124, 00 3. 420. 120, 00 7. 247. 424, 01 809. 258, 60 160. 000, 00 1. 024. 987, 03 2. 340. 398, 08 474. 410, 53 51. 613, 35 113. 112, 00 141. 374, 65 139. 981, 50 883. 704, 00 27. 207. 818, 03 0, 00 134. 075, 74 1. 312. 313, 44 74. 235, 31 29. 873, 00 3. 100, 00 117. 289, 04 29. 443, 05 6. 225, 24 351. 096, 32 868. 470, 19 93. 087, 78 0, 00 97. 864, 93 0, 00 63. 420, 43 12. 867. 820, 60 484. 448, 10 13. 266, 19 158. 605, 33 0, 00 450. 741, 91 0, 00 UPRAVNI ODJELI ZADARSKE ŽUPANIJE 55. 582. 179, 92 15. 708. 987, 42 140. 560. 768, 86 22. 929. 220, 30 UKUPNO Upravni odjel za financije i proračun

Zadarska županija Hvala na pažnji ! Dodatne i detaljnije informacije možete pronaći na službenoj

Zadarska županija Hvala na pažnji ! Dodatne i detaljnije informacije možete pronaći na službenoj mrežnoj stranici Zadarske županije https: //www. zadarska-zupanija. hr/component/content/article? id=479 Upravni odjel za financije i proračun