REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA UPANIJA Izmjene i dopune prorauna

  • Slides: 12
Download presentation
REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŽUPANIJA Izmjene i dopune proračuna Zadarske županije za 2018. godinu proračun

REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŽUPANIJA Izmjene i dopune proračuna Zadarske županije za 2018. godinu proračun za građane Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Zadarske županije za 2018. godinu usvojen je na 11. sjednici Kolegija župana 31. listopada 2018. godine i poslan Županijskoj skupštini na donošenje Zadar, listopad 2018.

Izmjene i dopune proračuna Zadarske županije za 2018. godinu Plan za 2018. 901. 100.

Izmjene i dopune proračuna Zadarske županije za 2018. godinu Plan za 2018. 901. 100. 000, 00 kn Prihodi poslovanja 868. 602. 907, 59 kn Primici od fin. imovine i zaduživanja Izmjene i dopune za 2018. godinu 910. 100. 000, 00 kn 6. 930. 000, 00 kn Prihodi od prodaje nefin. imovine 898. 975, 07 kn Vlastiti izvori 33. 668. 117, 34 kn Upravni odjel za financije i proračun Zadarske županije

Fiskalni učinak na proračun Izmjenama i dopunama, Proračun Zadarske županije za 2018. godinu povećava

Fiskalni učinak na proračun Izmjenama i dopunama, Proračun Zadarske županije za 2018. godinu povećava se za 9. 000, 00 kuna, što je za 1% više u odnosu na plan te iznosi 910. 100. 000, 00 kuna. Planira se povećanje: • općih prihoda i primitaka – 7, 2 mil. kuna, • vlastitih izvora (sredstva iz prethodnih godina) – 30, 8 mil. kuna, • vlastitih prihoda – 2, 7 mil. kuna, • prihoda za posebne namjene – 25, 3 mil. kuna, • pomoći iz proračuna JLS – 5, 0 mil. kuna, uz istodobno smanjenje prihoda po osnovi: • refundacija/sufinanciranje po projektima – 10, 2 mil. kuna, • pomoći iz inozemstva – 41, 0 mil. kuna, • primitaka od financijske imovine – 11, 5 mil. kuna. Upravni odjel za financije i proračun Zadarske županije

Prihodi i primici Proračuna Zadarske županije Tablica 1. Usporedni prikaz Plana za 2018. te

Prihodi i primici Proračuna Zadarske županije Tablica 1. Usporedni prikaz Plana za 2018. te Izmjena i dopuna proračuna za 2018. godinu (u kn) Plan 2018. Izmjene i dopune Indeks 6 PRIHODI POSLOVANJA 879. 004. 332, 61 868. 602. 907, 59 98, 82 61 PRIHODI OD POREZA 74. 175. 650, 00 82. 375. 000, 00 111, 05 199. 698. 796, 14 151. 369. 345, 38 75, 80 64 PRIHODI OD IMOVINE 12. 032. 960, 78 13. 466. 845, 14 111, 92 65 PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMIN. PRISTOJBI 72. 737. 514, 12 73. 779. 481, 84 101, 43 66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZV. I ROBE, USLUGA I DONACIJA 57. 714. 160, 45 59. 593. 685, 95 103, 26 67 PRIHODI IZ NADL. PRORAČUNA I OD HZZO 461. 612. 327, 12 485. 954. 509, 28 105, 27 68 KAZNE, UPRAVNE MJERE I OST. PRIHODI 1. 032. 924, 00 2. 064. 040, 00 199, 82 869. 559, 32 898. 975, 07 103, 38 18. 400. 000, 00 6. 930. 000, 00 37, 66 2. 826. 108, 07 33. 668. 117, 34 1. 192, 32 901. 100. 000, 00 910. 100. 000, 00 101, 00 63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE 8 PRIMICI OD FIN IMOVINE I ZADUŽIVANJA 9 VLASTITI IZVORI UKUPNO Upravni odjel za financije i proračun Zadarske županije Grafikon 1. Usporedni prikaz odnosa prihoda poslovanja Plana za 2018. godinu te Izmjena i dopuna proračuna za 2018. godinu (mil. kn) 600 500 400 300 200 100 0 61 63 64 Plan 2018 65 66 67 68 Izmjene i dopune 7 8 9

Rashodi i izdaci Proračuna Zadarske županije Tablica 2. Usporedni prikaz Plana za 2018. te

Rashodi i izdaci Proračuna Zadarske županije Tablica 2. Usporedni prikaz Plana za 2018. te Izmjena i dopuna Proračuna za 2018. godinu (u kn) Plan 2018. I. izmjene i dopune Grafikon 2. Usporedni prikaz odnosa rashoda poslovanja Plana za 2018. godinu te Izmjena i dopuna Proračuna za 2018. godinu (mil. kn) Indeks 400 3 RASHODI POSLOVANJA 752. 251. 193, 66 792. 716. 376, 05 105, 38 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 363. 055. 466, 35 372. 695. 534, 59 102, 66 32 MATERIJALNI RASHODI 327. 453. 839, 92 346. 256. 318, 80 105, 74 34 FINANCIJSKI RASHODI 1. 255. 632, 12 822. 306, 88 65, 49 35 SUBVENCIJE 3. 406. 000, 00 4. 094. 618, 67 120, 22 36 POMOĆI DANE U INOZ. I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 22. 396. 127, 04 33. 315. 082, 99 148, 75 200 37 NAKNADE GRAĐANA I KUĆANSTAVA OD OSIG. I DRUGE NAKNADE 19. 912. 880, 23 17. 779. 112, 15 89, 28 150 38 OSTALI RASHODI 14. 771. 248, 00 17. 753. 401, 97 120, 19 4 RASHODI ZA NAB. NEFIN. IMOVINE 147. 404. 506, 34 115. 939. 323, 95 78, 65 5 IZDACI ZA FIN. IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA 1. 444. 300, 00 100, 00 901. 100. 000, 00 910. 100. 000, 00 UKUPNO 101, 00 350 300 250 100 50 0 31 32 34 35 Plan 2018. Upravni odjel za financije i proračun Zadarske županije 36 37 38 Izmjene i dopune 4 5

Proračunski korisnici Zadarske županije Zadarska županija ima 64 proračunska korisnika. Proračunski korisnici Zadarske županije

Proračunski korisnici Zadarske županije Zadarska županija ima 64 proračunska korisnika. Proračunski korisnici Zadarske županije su: • • Osnovne škole osim onih na području grada Zadra - 27 Sve srednje škole i Đački dom Zadar - 20 Sve ustanove u zdravstvu i Dom za stare i nemoćne - 7 Kazalište lutaka, Narodni muzej - 2 Zavod za prostorno uređenje, JU Natura jadera - 2 ZADRA, AGRRA, INOVACIJA - 3 Vijeća nacionalnih manjina (albanska, bošnjačka, srpska) - 3 Od ukupno planiranih prihoda i primitaka (bez vlastitih izvora/viška), 666, 4 mil. kuna ili 76% odnosi se na proračunske korisnike Zadarske županije: ustanove u zdravstvu – 613, 9 mil. kuna (7 korisnika), srednje škole – 33, 1 mil. kuna (20 korisnika), osnovne škole – 7, 5 mil. kuna (27 korisnika), ustanove u kulturi – 5, 9 mil. kuna (Narodni muzej, Kazalište lutaka), ostali korisnici Sustava riznice – 6, 0 mil. kuna (AGRRA, Inovacija, Natura Jadera, Zavod za prostorno uređenje, Zadra Nova). Upravni odjel za financije i proračun Zadarske županije

Zadarska županija Prihodi Zadarske županije Izmjenama i dopunama, prihodi Zadarske županije kao JLP(R)S (izvorni)

Zadarska županija Prihodi Zadarske županije Izmjenama i dopunama, prihodi Zadarske županije kao JLP(R)S (izvorni) iznose 110, 8 mil. kuna, a odnose se na: prihodi od poreza na dohodak (17%) – 60, 0 mil. kuna, udio poreza na dohodak (5%) za finan. dec. funkcija – 13, 6 mil. kuna , ostali porezni prihodi – 8, 7 mil. kunam prihodi od pomoći (kompenzacijska mjera) – 0, 5 mil. kuna, refundacije/sufinanciranje po projektima – 7, 4 mil. kuna, prihodi od imovine – 12, 8 mil. kuna, prihodi od administrativnih pristojbi – 7, 6 mil. kuna, ostali prihodi – 0, 2 mil. kuna. Upravni odjel za financije i proračun Zadarske županije

Rashodi Proračuna Zadarske županije po organizacijskoj klasifikaciji Grafikon 4. Rashodi Izmjena i dopuna Proračuna

Rashodi Proračuna Zadarske županije po organizacijskoj klasifikaciji Grafikon 4. Rashodi Izmjena i dopuna Proračuna Zadarske županije po organizacijskoj klasifikaciji (mil. kuna) Ured župana (2, 8) Financije i proračun (21, 9) 0. 31% 2. 41% Obrazovanje, kult. i šport (139, 6) 15. 34% Zdravstvo, soc. skrb, udruge i mladi (656, 4) Prost. uređenje, zaš. okoliša i komun. poslovi (20, 0) Gospod. , turizam, infrastr. i EU fondovi (37, 8) 72. 12% 2. 20% 4. 16% Poljop. , ribarstvo, vodno gosp. ruralni i otočni razvoj (16, 5) 1. 81% Pomorsko dobro, more i promet (5, 7) 0. 63% Pravni i zajednički poslovi (5, 9) Javna nabava i upr. imovinom (3, 4) 0. 64% 0. 38% Upravni odjel za financije i proračun Zadarske županije

Rashodi Proračuna Zadarske županije po funkcijskoj klasifikaciji Grafikon 5. Rashodi Izmjena i dopuna proračuna

Rashodi Proračuna Zadarske županije po funkcijskoj klasifikaciji Grafikon 5. Rashodi Izmjena i dopuna proračuna Zadarske županije po funkcijskoj klasifikaciji (mil. kuna) Javni red i sigurnost (0, 6) 0. 06% 68. 45% Zdravstvo (622, 9) 12. 31% Obrazovanje (112, 1) 5. 69% Usluge unapređ. stan. i zajednice (51, 8) Opće i javne usluge (44, 0) 4. 84% Socijalna zaštita (29, 1) 3. 20% Rekreacija, kultura i religija (20, 0) 2. 20% Ekonomski poslovi (23, 5) 2. 58% Zaštita okoliša (6, 1) 0. 67% Upravni odjel za financije i proračun Zadarske županije

Projekti financirani od inozemnih vlada, međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU i iz državnog

Projekti financirani od inozemnih vlada, međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU i iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava Nositelj projekta AGRRA AGRRA INOVACIJA INOVACIJA NATURA ZADRA ZADRA ZADRA ZADRA ZADRA ZADRA OŠ OŠ Naziv projekta Count me in Rural youth mobility Skills+ Perma Horti Blue Smart RI 2 Intergate Networld Rosie Stronger Centar za edukaciju i razvoj Specijalizirani poduzetnički inkubator Centar komp. za preradu ribe i voća PZC Bird watching Mobilitas Ruins Smart Commuting Adriatic Canyoning Chestnut Urban green belts Blue Skills Hives Projekti ZADRA NOVA SOS – Surađuj i ostvaruj sebe Pescar Irene Učinkovito upravljanje Cowork net Foster children rights Gaging SOS – Surađuj i ostvaruj sebe – Zadra Nova Cowork MED Holistic Code Bastini In. Zadar 2 Erasmus+ 201 OŠ Nin Erasmus KA 2+ OŠ Nin Erasmus+ KA 219 OŠ Nin Erasmus KA 1+ OŠ Nin Erasmus 201 OŠ Nin Erasmus KA 101+ OŠ Nin Sretna škola plave ekonomije – OŠ Škabrnja Upravni odjel za financije i proračun Zadarske županije Plan 2018. 50. 000, 00 118. 355, 11 0, 00 180. 000, 00 258. 742, 76 116. 610, 00 36. 150, 00 193. 280, 00 2. 399. 657, 70 6. 637. 360, 30 231. 200, 00 0, 00 327. 153, 62 370. 174, 48 612. 000, 00 233. 349, 25 1. 214. 918, 00 250. 000, 00 76. 705, 83 135. 975, 06 0, 00 1. 266. 440, 61 25. 000, 00 10. 000, 00 60. 000, 00 10. 000, 00 45. 000, 00 48. 000, 00 Izmjene i dopune 2018. 40. 000, 00 30. 000, 00 191. 491, 16 249. 657, 49 200. 000, 00 203. 897, 56 158. 414, 60 42. 192, 51 133. 800, 90 291. 594, 51 0, 00 328. 487, 36 206. 152, 29 112. 000, 00 98. 987, 79 75. 008, 78 59. 500, 00 283. 999, 39 59. 744, 86 0, 00 34. 900, 00 884. 202, 00 1. 074. 723, 90 245. 588, 28 76. 705, 83 135. 975, 06 550. 406, 48 166. 200, 00 9. 112, 05 1. 266. 440, 61 183. 464, 12 24. 885, 04 27. 486, 02 65. 000, 00 110. 000, 00 108. 500, 00 125. 348, 80 Povećanje / smanjenje -10. 000, 00 30. 000, 00 73. 136, 05 249. 657, 49 20. 000, 00 203. 897, 56 -100. 328, 16 -74. 417, 49 97. 650, 90 98. 314, 51 -2. 399. 657, 70 -6. 637. 360, 30 -231. 200, 00 328. 257, 35 206. 152, 29 112. 000, 00 98. 987, 79 75. 008, 78 59. 500, 00 -43. 154, 23 -310. 429, 62 -612. 000, 00 34. 900, 00 650. 852, 75 -140. 194, 10 -4. 411, 72 0, 00 550. 406, 48 166. 200, 00 9. 112, 05 0, 00 158. 464, 12 24. 885, 04 27. 486, 02 65. 000, 00 -10. 000, 00 50. 000, 00 -45. 000, 00 60. 500, 00 125. 348, 80

Projekti financirani od inozemnih vlada, međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU i iz državnog

Projekti financirani od inozemnih vlada, međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU i iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava OŠ OŠ OŠ SŠ SŠ SŠ SŠ SŠ ZZJZ OB ZADAR ZŽ ZŽ ZŽ ZŽ Microsoft Showcase Schools Inkluzija 2017/18 - OŠ Školska shema Prehrana u riziku od siromaštva Energetska obnova - OŠ Pag Erasmus+ KA 219 - SŠ Gračac Erasmus+ Gimnazija Jurja Barakovića Erasmus+ KA 219 - GJB Erasmus+ KA 219 - GVN Erasmus+ KA 1 - HTU Erasmus+ KA 219 - HTU Erasmus+ Medicinska škola Erasmus+ S. Ožanića Erasmus+ KA 102 V. Vlatković Inkluzija 2017/18 - SŠ Kako smo ispr. Pisin toranj - SŠ Benkovac Mali korak za bolje sutra - SŠ Benkovac Tesla je znao My Europe - SŠ Biograd Listen stories - GJB Healthy future - HTU Cooking [email protected] Energetska obnova - V. Nazor Postanimo finan. i digit. pismeni - V. Vlatković MELAdetect – Zavod za javno zdravstvo ZŽ Izgradnja i opremanje dnevnih bolnica For Bio Energy Hera Hazadr Eco Sea Coolturizacija CGO Biljane Donje Europa Direct Zadar Razminiranje Sparc Kulturna baština Hercultour Pokret Poboljšanje pristupa PZZ na otocima CENT Sustavi navodnjavanja UKUPNO Upravni odjel za financije i proračun Zadarske županije 5. 000, 00 1. 995. 766, 68 167. 785, 20 723. 681, 00 792. 576, 91 179. 634, 40 5. 000, 00 141. 469, 00 300. 000, 00 193. 687, 50 102. 907, 54 130. 857, 00 0, 00 538. 403, 14 0, 00 98. 840, 81 0, 00 25. 000, 00 150. 000, 00 2. 372. 898, 65 300. 000, 00 2. 772. 527, 00 20. 200. 000, 00 312. 849, 72 365. 893, 45 0, 00 303. 266, 64 159. 400, 00 481. 200, 00 2. 602. 500, 00 4. 260. 000, 00 594. 752, 35 8. 000, 00 32. 320. 000, 00 1. 620. 774, 08 171. 908, 68 216. 914, 76 759. 189, 88 149. 078, 43 1. 759, 51 28. 133, 04 141. 469, 00 208. 555, 67 193. 687, 50 125. 000, 00 96. 670, 41 379. 225, 92 1. 025. 000, 00 747. 500, 00 98. 840, 81 30. 277, 00 23. 942, 22 150. 000, 00 796. 701, 64 857. 116, 36 885. 573, 85 4. 791. 385, 68 17. 530. 650, 00 138. 523, 00 4. 975. 969, 39 0, 00 516. 043, 37 667. 135, 50 303. 266, 64 203. 353, 00 67. 973, 57 299. 120, 52 0, 00 748. 000, 00 1. 594. 383, 73 492. 268, 29 109. 110, 52 7. 837. 500, 00 -5. 000, 00 -374. 992, 60 4. 123, 48 -506. 766, 24 -33. 387, 03 -30. 555, 97 -3. 240, 49 28. 133, 04 0, 00 -91. 444, 33 0, 00 22. 092, 46 -130. 857, 00 96. 670, 41 -159. 177, 22 1. 025. 000, 00 747. 500, 00 30. 277, 00 -1. 057, 78 0, 00 796. 701, 64 -1. 515. 782, 29 585. 573, 85 2. 018. 858, 68 -2. 669. 350, 00 138. 523, 00 4. 975. 969, 39 -312. 849, 72 150. 149, 92 667. 135, 50 0, 00 43. 953, 00 67. 973, 57 -182. 079, 48 -2. 602. 500, 00 -3. 512. 000, 00 1. 594. 383, 73 -102. 484, 06 -7. 890. 889, 48 -24. 482. 500, 00 95. 501. 969, 71 56. 845. 639, 36 -38. 656. 330, 35

Hvala na pažnji ! Dodatne i detaljnije informacije možete pronaći na službenoj mrežnoj stranici

Hvala na pažnji ! Dodatne i detaljnije informacije možete pronaći na službenoj mrežnoj stranici Zadarske županije http: //zadarska-zupanija. hr/component/k 2/item/540 -proracun-vodic-zagradane Upravni odjel za financije i proračun Zadarske županije