REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA UPANIJA Izmjene i dopune Prorauna

  • Slides: 12
Download presentation
REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŽUPANIJA Izmjene i dopune Proračuna Zadarske županije za 2017. godinu proračun

REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŽUPANIJA Izmjene i dopune Proračuna Zadarske županije za 2017. godinu proračun za građane Nacrt prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna Zadarske županije za 2017. godinu usvojen je na 2. sjednici Kolegija župana Zadarske županije dana 5. rujna 2017. godine i poslan Županijskoj skupštini na donošenje Zadar, rujan 2017.

Izmjene i dopune Proračuna Zadarske županije za 2016. godinu Zadarska županija Plan proračuna Zadarske

Izmjene i dopune Proračuna Zadarske županije za 2016. godinu Zadarska županija Plan proračuna Zadarske županije za 2017. godinu 895. 000, 00 kn Prihodi poslovanja 850. 404. 093, 85 kn Primici od fin. imovine i zaduživanja Izmjene i dopune za 2017. godinu 894. 600. 000, 00 kn 15. 118. 893, 96 kn Prihodi od prodaje nefin. imovine 984. 600, 00 kn Višak prihoda iz prethodne godine 28. 092. 412, 19 kn Upravni odjel za proračun i financije

Fiskalni učinak na proračun Zadarska županija Proračun Zadarske županije za 2017. godinu ovim izmjenama

Fiskalni učinak na proračun Zadarska županija Proračun Zadarske županije za 2017. godinu ovim izmjenama i dopunama smanjuje se za 400. 00, 00 kuna, što je za 0, 4% manje u odnosu na prethodni plan (895. 000, 00 kuna). Planira se povećanje: • naknade za brodice - 1, 8 mil. kuna, • viška prihoda poslovanja – 11, 8 mil. kuna, • refundacija po projektima – 2, 7 mil. kuna, • vlastitih prihoda – 2, 0 mil, kuna, • prihoda za posebne namjene – 15, 2 mil. kuna, • pomoći iz državnog proračuna – 38, 2 mil. kuna. uz istodobno smanjenje prihoda po osnovi: • pomoći iz EU fondova – 61, 6 mil. kuna, • primitaka od financijske imovine – 9, 4 mil. kuna Upravni odjel za proračun i financije

Zadarska županija Prihodi i primici Proračuna Zadarske županije Grafikon 1. Prikaz odnosa pojedinih grupa

Zadarska županija Prihodi i primici Proračuna Zadarske županije Grafikon 1. Prikaz odnosa pojedinih grupa prihoda poslovanja u Izmjenama Proračuna Zadarske županije za 2017. godinu Tablica 1. Plan prihoda i primitaka i Izmjena Proračuna Zadarske županije za 2017. godinu (u kn) 6 PRIHODI POSLOVANJA 61 PRIHODI OD POREZA 63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA 64 PRIHODI ODIMOVINE Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks 856. 005. 890, 75 850. 404. 093, 85 99, 35 65. 488. 000, 00 64. 033. 000, 00 97, 78 450 215. 300. 600, 03 193. 166. 146, 58 89, 72 400 (mil. kn) 500 12. 140. 683, 81 13. 879. 340, 78 114, 32 65 PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMIN. PRISTOJBI 350 67. 845. 214, 37 70. 191. 588, 57 103, 46 300 66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZV. I ROBE, USLUGA I DONACIJA 55. 284. 748, 78 57. 501. 004, 10 104, 01 250 67 PRIHODI IZ NADL. PRORAČUNA I OD HZZO 439. 608. 203, 76 450. 913. 013, 82 102, 57 200 68 KAZNE, UPRAVNE MJERE I OST. PRIHODI 338. 440, 00 720. 000, 00 212, 74 150 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE 972. 600, 00 984. 600, 00 101, 23 100 21. 700. 000, 00 15. 118. 893, 96 69, 67 50 16. 321. 509, 25 28. 092. 412, 19 172, 12 0 895. 000, 00 894. 600. 000, 00 99, 95 8 PRIMICI OD FIN IMOVINE I ZADUŽIVANJA 9 VLASTITI IZVORI UKUPNO 61 63 64 Plan 2017. Upravni odjel za proračun i financije 65 66 Izmjene i dopune 67 68

Proračunski korisnici Zadarske županije su: • • • osnovne škole osim onih na području

Proračunski korisnici Zadarske županije su: • • • osnovne škole osim onih na području grada Zadra sve srednje škole i Đački dom Zadar Sve ustanove u zdravstvu i dom za stare i nemoćne Kazalište lutaka, Narodni muzej Zavod za prostorno uređenje, JU Natura jadera ZADRA, AGRRA, INOVACIJA Upravni odjel za proračun i financije Zadarska županija

Prihodi i primici Zadarske županije i proračunskih korisnika Tablica 2. Odnos prihoda i primitaka

Prihodi i primici Zadarske županije i proračunskih korisnika Tablica 2. Odnos prihoda i primitaka Zadarske županije i proračunskih korisnika Grafikon 2. Prikaz udjela Zadarske županije i proračunskih korisnika u ukupnim prihodima i primicima u Izmjenama proračuna Zadarske županije za 2017. godinu Izmjene i dopune 2017. NAZIV PRIHODA I PRIMITAKA Zadarska županija Proračunski korisnici Ukupno 61 PRIHODI OD POREZA 64. 033. 000, 00 63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA 91. 572. 791, 89 101. 593. 354, 69 193. 166. 146, 58 64 PRIHODI OD IMOVINE 13. 768. 656, 97 110. 683, 81 13. 879. 340, 78 7. 753. 488, 88 62. 438. 099, 69 70. 191. 588, 57 66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZV. I ROBE, USLUGA I DONACIJA 0, 00 57. 501. 004, 10 65 67 PRIHODI IZ NADL. PRORAČUNA I OD HZZO 0, 00 450. 913. 013, 82 66 120. 000, 00 600. 000, 00 720. 000, 00 65 PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMIN. PRISTOJBI 68 KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI Zadarska županija Proračunski korisnici 100 300 61 63 64 67 68 72 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 0, 00 984. 600, 00 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 9 REZULTAT POSLOVANJA IZ PRETHODNE GODINE 13. 118. 893, 96 2. 000, 00 15. 118. 893, 96 81 3. 020. 526. 88 25. 071. 885, 31 28. 092. 412, 19 84 SVEUKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA 193. 387. 358, 58 701. 212. 641, 42 894. 600. 000, 00 72 92 0 (mil. kn) Upravni odjel za proračun i financije 200 400 500

Zadarska županija Rashodi i izdaci Proračuna Zadarske županije Tablica 3. Plan rashoda i izdataka

Zadarska županija Rashodi i izdaci Proračuna Zadarske županije Tablica 3. Plan rashoda i izdataka i Izmjena Proračuna Zadarske županije za 2017. godinu (u kn) Grafikon 3. Prikaz udjela pojedinih grupa rashoda poslovanja u Izmjenama Proračuna Zadarske županije za 2017. godinu (mil. kn) Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks 738. 532. 938, 47 762. 705. 864, 34 103, 27 350. 727. 560, 25 361. 005. 592, 71 102, 93 326. 141. 639, 79 335. 374. 105, 60 102, 83 1. 356. 807, 87 1. 128. 657, 51 94, 46 3. 036. 000, 00 3. 588. 200, 00 118, 19 36 POMOĆI DANE U INOZ. I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 27. 607. 398, 06 30. 887. 905, 19 111, 88 200 37 NAKNADE GRAĐANA I KUĆANSTAVA OD OSIG. I DRUGE NAKNADE 16. 678. 432, 70 15. 705. 682, 86 94, 17 150 12. 985. 099, 80 14. 862. 360, 47 114, 46 154. 542. 761, 53 130. 229. 835, 66 84, 27 1. 924. 300, 00 1. 664. 300, 00 86, 49 895. 000, 00 894. 600. 000, 00 114, 46 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODIZA ZAPOSLENE 32 MATERIJALNI RASHODI 34 FINANCIJSKIRASHODI 35 SUBVENCIJE 38 OSTALI RASHODI 4 RASHODI ZA NAB. NEFIN. IMOVINE 5 IZDACI ZA FIN. IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA UKUPNO 400 350 300 250 100 50 0 31 32 34 Plan 2017. Upravni odjel za proračun i financije 35 36 Izmjene i dopune 37 38

Rashodi Proračuna Zadarske županije po organizacijskoj klasifikaciji Zadarska županija Grafikon 4. Rashodi Izmjena Proračuna

Rashodi Proračuna Zadarske županije po organizacijskoj klasifikaciji Zadarska županija Grafikon 4. Rashodi Izmjena Proračuna Zadarske županije po organizacijskoj klasifikaciji u milijunima kuna Ured župana (2, 3) Proračun i financije (22, 9) 0, 28% 2, 83% Društvene djelatnosti (121. 7) 15, 05% Zdravstvo i socijalna skrb (562, 6) Prostorno uređenje (8, 4) Gospodarstvo (24. 8) 69, 67% 1, 04% 3, 07% Poljoprivreda (7, 5) 0, 92% More i turizam (7. 3) 0, 90% Razvoj i europski procesi (42, 7) Pravni i zajednički poslovi (8. 4) Upravni odjel za proračun i financije 5, 29% 1, 04%

Rashodi Proračuna Zadarske županije po funkcijskoj klasifikaciji Zadarska županija Grafikon 5. Rashodi Izmjena Proračuna

Rashodi Proračuna Zadarske županije po funkcijskoj klasifikaciji Zadarska županija Grafikon 5. Rashodi Izmjena Proračuna Zadarske županije po funkcijskoj klasifikaciji u milijunima kuna 66, 88% Zdravstvo (540) Obrazovanje (91, 9) 11, 38% Usluge unapređ. stan. i zajednice (73, 7) Opće i javne usluge (41, 5) 9, 11% 5, 14% Socijalna zaštita (22, 6) 2, 80% Rekreacija, kultura i religija (17, 5) 2, 17% Ekonomski poslovi (15, 9) 1, 97% Zaštita okoliša (5, 4) Upravni odjel za proračun i financije 0, 67%

Projekti financirani od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU i iz državnog proračuna temeljem

Projekti financirani od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU i iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava Tablica 4. Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU Naziv Projekt Hera Plan 2017. 18. 366. 810, 69 Povećanje/ smanjenje -2. 816. 380, 01 Izmjene i dopune Indeks 15. 550. 430, 68 84, 67 Projekt Roof of Rock 0, 00 106. 18, 66 106. 188, 66 0, 00 IDDM-Projekt I-Cia of Sme 0, 00 17. 058, 62 0, 00 Projekt Blue Skills 0, 00 327. 135, 62 0, 00 Projekt Hives 0, 00 385. 625, 02 0, 00 Projekt Skills 0, 00 118. 432, 70 0, 00 Projekt Hazadr 597. 198, 87 -65. 309, 92 531. 888, 95 89, 06 Projekt Eco Sea 751. 312, 21 395. 350, 26 1. 146. 662, 47 152, 62 0, 00 807. 415, 50 0, 00 Projekt Coworknet 595. 490, 46 -511. 118, 71 84. 371, 75 14, 17 Projekt Gaging 985. 444, 05 -756. 905, 79 228. 538, 26 23, 19 Projekt Bee Promoted 0, 00 67. 889, 79 0, 00 Projekt Pescar 0, 00 445. 965, 10 0, 00 119. 300, 00 3. 920, 74 123. 220, 74 103, 28 Projekt Step Forward Projekt Holistic Projekt CGO Biljane Donje Projekt Upravljajmo budućnosti Projekt Erasmus+ GJB Projekt Inkluzija društvo bez prepreka 16/17 0, 00 1. 203. 708, 64 291. 883, 00 0, 00 63. 000, 00 1. 332. 287, 68 30. 494, 02 440. 595, 94 0, 00 98. 840, 81 0, 00 595. 245, 49 30. 494, 02 1. 644. 304, 58 291. 883, 00 0, 00 63. 000, 00 1. 927. 533, 17 0, 00 136, 60 0, 00 98, 47 Projekt Inkluzija društvo bez prepreka 17/18 0, 00 655. 861, 70 0, 00 Projekt Listen stories GJB 114. 766, 00 0, 00 114. 766, 00 100, 00 Projekt Erasmus+ ključ. akt. 235. 000, 00 106. 387, 72 341. 387, 72 145, 27 86. 110, 00 100, 00 Projekt Save H 2 O Projekt Europa Direct Zadar Projekt My Europe, My life, My future Upravni odjel za proračun i financije Zadarska županija

Tablica 5. Pomoći iz Državnog Proračuna temeljem prijenosa EU sredstava Naziv Projekt Healthy future

Tablica 5. Pomoći iz Državnog Proračuna temeljem prijenosa EU sredstava Naziv Projekt Healthy future Projekt Tesla je znao Projekt Razminiravanja Projekt Prip. Lepeze za mlade Projekt Erasmus KA 2+ OŠ Nin Projekt Microsoft Showcase Schools Projekt Erasmus+ V. Vlatkovića Projekt Erasmus+ S. Ožanića Projekt Erasmus + Med. škola Projekt Erasmus+ KA 1+ OŠ Nin Projekt Erasmus 201 OŠ Nin Projekt Erasmus KA 101+ OŠ Nin Projekt Otoci Projekt Sparc Projekt Bird watching Projekti u pripremi Projekt Irene Projekt Kulturna baština Projekt Foster children rights Projekt energ. obnova –V. Nazor Projekt energ. obnova-OŠ Pag Projekt CB Green-Grad Zadar Projekt Blue Smart Projekt Cenatr komp. Za nove teh. (CENT) Projekt Centar komp. za prer. ribe i voća Projekt Spec. Poduzetnički inkubator Projekt Sustava navodnjavanja Projekt Poboljšanje pristupa PZZ na otocima Projekt izg. i oprem. dnevnih bolnica UKUPNO Upravni odjel za proračun i financije Plan 2017. Povećanje/smanjenje Izmjene i dopune Indeks 235. 000, 00 7. 600. 000, 00 45. 000, 00 0, 00 1. 051. 875, 00 461. 800, 00 231. 200, 00 53. 500, 00 0, 00 -142. 479, 00 618. 841, 76 -260. 000, 00 74. 924, 08 -35. 000, 00 73. 898, 56 524. 222, 24 102. 907, 54 10. 000, 00 45. 000, 00 188. 000, 00 -230. 600, 00 1. 295. 020, 35 906. 350, 00 89. 600, 12 861. 917, 00 135. 525, 00 41. 673, 15 182. 067, 55 92. 521, 00 618. 841, 76 7. 340. 000, 00 74. 924, 08 10. 000, 00 5. 000, 00 73. 898, 56 524. 222, 24 102. 907, 54 10. 000, 00 45. 000, 00 188. 000, 00 1. 051. 875, 00 231. 200, 00 53. 500, 00 1. 295. 020, 35 906. 350, 00 89. 600, 12 861. 917, 00 135. 525, 00 41. 673, 15 182. 067, 55 39, 37 0, 00 96, 58 0, 00 22, 22 100, 00 0, 00 100, 00 50, 06 100, 00 0, 00 0, 00 1. 500. 593, 00 4. 204. 661, 00 1. 993. 604, 00 32. 700. 000, 00 1. 678. 827, 36 49. 366. 115, 00 125. 839. 486, 96 0, 00 -4. 204. 661, 00 -1. 993. 604, 00 -25. 809. 979, 87 -1. 022. 716, 78 -30. 866. 115, 00 1. 500. 593, 00 0, 00 6. 890. 020, 13 656. 110, 58 18. 500. 000, 00 69. 826. 130, 24 100, 00 21, 07 39, 08 37, 48 55, 48 Zadarska županija

Zadarska županija Hvala na pažnji ! Dodatne i detaljnije informacije možete pronaći na službenoj

Zadarska županija Hvala na pažnji ! Dodatne i detaljnije informacije možete pronaći na službenoj mrežnoj stranici Zadarske županije http: //zadarska-zupanija. hr/component/k 2/item/540 -proracun-vodic-zagradane Upravni odjel za proračun i financije