Rekursus Umanus Saida deit mak presiza atu halo

  • Slides: 14
Download presentation
Rekursus Umanus

Rekursus Umanus

Saida deit mak presiza atu halo rekrutamentu? Saida mak inklui iha ajenda ba briefing

Saida deit mak presiza atu halo rekrutamentu? Saida mak inklui iha ajenda ba briefing molok eventu? Oinsaa mak define no fo’o hatene voluntariu no staff sira nia funsaun?

Oinsaa mak ita jere rekursus umanus? 1 Nesesidade Analiza planu no identifika nesesidade ema/funsaun

Oinsaa mak ita jere rekursus umanus? 1 Nesesidade Analiza planu no identifika nesesidade ema/funsaun 2 Rekruta no identifika ko-organizador 3 Treinamentu Fo’o treinamentu no briefing 4 Jestaun Jere relasaun no fo’o motivasaun no kompensasaun

Ezemplu 1 Nesesidade Analiza planu no identifika nesesidade ema/funsaun Manager Sport. Impact University 2

Ezemplu 1 Nesesidade Analiza planu no identifika nesesidade ema/funsaun Manager Sport. Impact University 2 Rekruta no identifika ko-organizador Veronica 3 Treinamentu Fo’o treinamentu no briefing On-the-job (train the trainer) 4 Jestaun Jere relasaun no fo’o motivasaun no kompensasaun Formasaun Salariu Gastus projetu Manager Desportu ba Moris Virginia On-the-job – projetu pilotu iha Dili Oportunidade servisu ba futuru

Saida mak sai hanesan prosesu ba rekrutamentu? Define knaar Hakerek deskrisaun knaar, perfil ba

Saida mak sai hanesan prosesu ba rekrutamentu? Define knaar Hakerek deskrisaun knaar, perfil ba kandidatu, no prosesu rekrutamentu Buka kandidatu Simu CV/karta Tau anunsiu iha jornal, Internet, universidade, nst Kontata kolega atu husu rekomendasaun ba kandidatu Halo avaliasaun CV/karta Analiza esperiensia no kompetensia konforme deskrisaun knaar Se kandidatura diak, entaun: Konvida ba entrevista Telefona kandidatu marka entrevista Halo avaliasaun kandidatu Entrevista kandidatu Hili kandidatu Kompara kandidatu hotu no hili kandidatu ne’ebe diak liu ba knaar Asina kontratu Prepara kontratu konforme lei, esplika kontratu ba staff foun no asina kontratu

Ezemplu husi Desportu ba Moris • MC (Mestre Serimonia) • Manajer ba Protokolu •

Ezemplu husi Desportu ba Moris • MC (Mestre Serimonia) • Manajer ba Protokolu • Manajer ba Muzika • Fo daer diak ba eskola sira • Manajer ba Be’e • Manajer ba Labele Fuma • Animador ba • Manajer ba Fatin • Manajer ba Ekipamentu • Manajer ba Banner • Responsavel Fotografia/Video • Manajer Doadores Make copies of description of roles in Tetum to Desportu ida-idak distribute here!!!

Mai ita pratika!

Mai ita pratika!

Prepara planu rekursus umanus ba imi nia eventu Ema nain hira Voluntariu ka staff?

Prepara planu rekursus umanus ba imi nia eventu Ema nain hira Voluntariu ka staff? Manajer eventu 1 Staff 1/Agostu to’o 15 Outubru Animador ba labarik 10 Voluntariu 20 -30/Setembru Funsaun/knaar nst Tempu

Diferensa saida entre voluntariu no staff? Voluntariu Rekrutamentu Treinamentu Jestaun, motivasaun no kompensasaun Staff

Diferensa saida entre voluntariu no staff? Voluntariu Rekrutamentu Treinamentu Jestaun, motivasaun no kompensasaun Staff

Saida mak ita aprende kona ba jestaun rekursus umanus?

Saida mak ita aprende kona ba jestaun rekursus umanus?

Rezumu: Jestaun Rekursus Umanus 1 Nesesidade Analiza planu no identifika nesesidade ema/funsaun 2 Rekruta

Rezumu: Jestaun Rekursus Umanus 1 Nesesidade Analiza planu no identifika nesesidade ema/funsaun 2 Rekruta no identifika ko-organizador 3 Treinamentu Fo’o treinamentu no briefing 4 Jestaun Jere relasaun no fo’o motivasaun no kompensasaun

A M U U ERVIS S 1. Lee ’Adapted Sport Manual’ no hetan ideia

A M U U ERVIS S 1. Lee ’Adapted Sport Manual’ no hetan ideia hodi harii ekipamentu ba desportu 2. Hetan material (kaixa, bambu, ai, nst) hodi uza aban atu harii ekipamentu ba Desportu ba Moris