REK 207 Bilimsel Aratrma Teknikleri Hafta 3 Aratrma

  • Slides: 35
Download presentation
REK 207 - Bilimsel Araştırma Teknikleri Hafta 3: Araştırma Planlama ve Aşamaları Dr. Öğr.

REK 207 - Bilimsel Araştırma Teknikleri Hafta 3: Araştırma Planlama ve Aşamaları Dr. Öğr. Üyesi Bade YAMAK OMÜ Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi

Araştırma Planlama ve Aşamaları Hafta-3

Araştırma Planlama ve Aşamaları Hafta-3

Bilimsel Yöntem Aşamaları

Bilimsel Yöntem Aşamaları

ARAŞTIRMANIN PLANLANMASI Araştırma Probleminin Belirlenmesi DEĞİŞKEN Nedir? ? ? Değişebilen, yani en az iki

ARAŞTIRMANIN PLANLANMASI Araştırma Probleminin Belirlenmesi DEĞİŞKEN Nedir? ? ? Değişebilen, yani en az iki değer alabilen her şey değişkendir. « Gözlemden gözleme değişik değerler alabilen objelere, özelliklere ya da durumlara » denir. Değişen şeyi ifade etmek için kullanılan bir kavramdır. 4

DEĞİŞKEN Örneğin, «öğrenme stillerinin öğrencinin matematik dersindeki başarısına etkisi nedir? » şeklinde bir araştırma

DEĞİŞKEN Örneğin, «öğrenme stillerinin öğrencinin matematik dersindeki başarısına etkisi nedir? » şeklinde bir araştırma problemimiz olsun Öğrenme stilleri öğrenciden öğrenciye değişir mi? Cevabınız evet ise öğrenme stilleri bir değişkendir. 5

DEĞİŞKEN Uygulanan test sonucunda sınıftaki tüm öğrenciler aynı puanı alır mı? Cevabımız hayır ise

DEĞİŞKEN Uygulanan test sonucunda sınıftaki tüm öğrenciler aynı puanı alır mı? Cevabımız hayır ise bu bize başarı kavramının da bir değişken olduğunu gösterir. Peki matematik dersi bir değişken midir? Cevabımız hayır olacaktır. Çünkü bütün öğrenciler bu dersi almışlardır. Bu durumda bu bir değişken değil tüm öğrenciler için sabittir. 6

7

7

1. Yapısal özelliklerine göre 1 - Nicel araştırma 2 - Nitel araştırma 8

1. Yapısal özelliklerine göre 1 - Nicel araştırma 2 - Nitel araştırma 8

Nicel Araştırma (Analitik Araştırma, Quantitative Researchs): Olgu ve olayları nesnelleştirerek gözlemlenebilir, ölçülebilir ve sayısal

Nicel Araştırma (Analitik Araştırma, Quantitative Researchs): Olgu ve olayları nesnelleştirerek gözlemlenebilir, ölçülebilir ve sayısal ve miktar olarak ifade edilebilir bir şekilde ortaya koyan bir araştırma türleridir. • Gözlem ve ölçmelerin tekrarlanabildiği ve objektif yapıldığı araştırmalara niceliksel, sayısal (“quantitative”) araştırma denir. Nicel araştırmalar; “Ne kadar? Ne miktarda? Ne kadar sık? Ne kadar yaygın? ” vb. gibi sorulara cevaplar arar 9

Niceliksel Araştırma; • • sayısal yöntem gözlem ve ölçmeye dayalı tekrarlanabilen Objektif • Spor,

Niceliksel Araştırma; • • sayısal yöntem gözlem ve ölçmeye dayalı tekrarlanabilen Objektif • Spor, biyoloji, kimya, fizik, mühendislik gibi doğa bilimleri alanlarındaki araştırmalarda kullanılan yöntemler • Sonuçlar: • Kan değerlerinde değişmeler var mı? • Hb miktarı hangi aralıklarda? • Aerobik kapasite gelişti mi? • Başarı puanı, ağırlık ve uzunluk vb. 10

Niceliksel Araştırma Modelleri 1. Deneysel model 2. Betimsel model 3. Bağıntısal model 4. Nedensel-Karşılaştırma

Niceliksel Araştırma Modelleri 1. Deneysel model 2. Betimsel model 3. Bağıntısal model 4. Nedensel-Karşılaştırma modeli 5. Tarihsel Yöntem 11

1. Deneysel Yöntem: • İki ya da daha fazla grup üzerinde yapılan uygulamaların, belli

1. Deneysel Yöntem: • İki ya da daha fazla grup üzerinde yapılan uygulamaların, belli değişkenler açısından etkilerinin farklılaşma boyutu incelenir. • İstatistiksel teknikler yardımıyla gruplar arası karşılaştırmalar yaparak sonuca ulaşılır. • Egzersiz uygulamasının stres üzerine etkisinin incelenmesi gibi. 12

2. Betimsel Yöntem: • Bir konudaki mevcut durumu araştırmak ve belirlemektir. • Örneğin; Beden

2. Betimsel Yöntem: • Bir konudaki mevcut durumu araştırmak ve belirlemektir. • Örneğin; Beden Eğitimi öğrencilerinin sigara alışkanlığına karşı tutumlarının belirlenmesi.

3. Bağıntısal Yöntem: • İki ya da daha fazla değişken arasında ilişki olup olmadığını

3. Bağıntısal Yöntem: • İki ya da daha fazla değişken arasında ilişki olup olmadığını incelemek amacıyla kullanılır. • Sporcularda taraftar desteğinin iyimserlik ve saldırganlık eğilimleri arasındaki ilişkinin incelenmesi.

4. Nedensel-Karşılaştırma Yöntemi: • Belli bir değişken açısından farklılaşan grupları birbiriyle karşılaştırmak amaçlanır. •

4. Nedensel-Karşılaştırma Yöntemi: • Belli bir değişken açısından farklılaşan grupları birbiriyle karşılaştırmak amaçlanır. • Beden Eğitimi öğrencilerin uygulama becerilerinin cinsiyete göre incelenmesi.

Nitel Araştırma (Tanıtsal Araştırma, Qualitative Researchs): Gözlem, görüşme ve döküman analizi gibi nitel veri

Nitel Araştırma (Tanıtsal Araştırma, Qualitative Researchs): Gözlem, görüşme ve döküman analizi gibi nitel veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı, algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına yönelik bir sürecin izlendiği araştırma türüdür Nitel Araştırmalar; “Niçin? Nasıl? Ne şekilde? ” vb gibi sorulara cevap arar

Niteliksel yöntem; • insan ve grup davranışlarının “niçin”ini anlamaya yönelik araştırma yöntemleri • psikoloji,

Niteliksel yöntem; • insan ve grup davranışlarının “niçin”ini anlamaya yönelik araştırma yöntemleri • psikoloji, sosyoloji, antropoloji, eğitim gibi sosyal bilim alanlarında insan ve toplum davranışlarını inceleyen araştırma yöntemleri 17

Nitel araştırmada sorular: İnsanlar niçin böyle davranır? Yargılar ve davranış nasıl oluşur? İnsanlar çevrelerinde

Nitel araştırmada sorular: İnsanlar niçin böyle davranır? Yargılar ve davranış nasıl oluşur? İnsanlar çevrelerinde olup bitenden nasıl etkilenir? Kültürler niçin ve nasıl gelişir? Sosyal gruplar arasındaki farklar nelerdir? 18

Niteliksel Araştırma Modelleri Fenomenoloji Etnografi Gömülü teori Örnek olay Saha Taraması(Niteliksel ya da niceliksel

Niteliksel Araştırma Modelleri Fenomenoloji Etnografi Gömülü teori Örnek olay Saha Taraması(Niteliksel ya da niceliksel olabilir) 19

1. Fenomenoloji: Fenomenler; olaylar, durumlar, deneyimler veya kavramlar olabilir. Türkiyede/Kırklarelinde hasta ve hasta yakınlarının

1. Fenomenoloji: Fenomenler; olaylar, durumlar, deneyimler veya kavramlar olabilir. Türkiyede/Kırklarelinde hasta ve hasta yakınlarının sağlık personeline karşı olumsuz tutumlarının sebeplerinin belirlenmesi 20

2. Etnografi: Bir halkın, bir kültür grubunun gelenekleri, inançları, birbiriyle bağlantıları vs betimlenmesi A

2. Etnografi: Bir halkın, bir kültür grubunun gelenekleri, inançları, birbiriyle bağlantıları vs betimlenmesi A hastanesinde hemşirelerin hizmetiçi eğitimseminerlere katılım düzeylerinin belirlenmesi. 21

Nicel Araştırmalar • • Avantajları Genelleştirilebilir sonuçlar üretilir. Farklı gruplar arasında karşılaştırma yapılabilir. Kuramların

Nicel Araştırmalar • • Avantajları Genelleştirilebilir sonuçlar üretilir. Farklı gruplar arasında karşılaştırma yapılabilir. Kuramların doğruluk derecesi tespit edilir. Belirli bir yapı içindeki ilişkilerin incelenmesine yarar. • • • Sınırlılıkları Mükemmel örneklem almak güçtür. Yeteri sayıda veri toplamak güçtür. Mükemmel ölçüm şartları her zaman sağlanamaz. Ölçme aracı önyargıyı da yansıtır. Model dışındaki veriler ile ilgilenmez. 22

Nitel Araştırmalar • • Avantajları Sınırlılıkları Özel durumun “gerçekliğini” • Deneklerin yaşadıkları yansıtır. deneyimleri

Nitel Araştırmalar • • Avantajları Sınırlılıkları Özel durumun “gerçekliğini” • Deneklerin yaşadıkları yansıtır. deneyimleri olduğu şekliyle ifade etmeleri zordur. Sonuçlarla kuram üretilmesi kolaydır • Verilerin analizinde bireylerin sahip oldukları Farklı faktörlerin önyargı da yer alır anlaşılmasını sağlar. Araştırmanın sonuçlarının uygulanabilirliği daha yüksektir. 23

Nicel araştırma Nitel araştırma • Gerçeklik nesneldir • Asıl olan yöntemdir • Değişkenler kesin

Nicel araştırma Nitel araştırma • Gerçeklik nesneldir • Asıl olan yöntemdir • Değişkenler kesin sınırlarla belirlenir, bu değişkenler arasındaki ilişkiler ölçülebilir • Araştırmacı olay ve olgulara dışarıdan bakar, nesnel bir tavır geliştirir • Genelleme yapılır • Sonuçlara ilişkin tahmin kullanılır • Nedensellik ilişkisini açıklama • Kuram ve denence ile başlar • Deney, manipülasyon ve kontrol vardır • Standardize edilmiş veri toplama araçları kullanılır • Parçaların analizi esastır • Uzlaşma ve norm arayışı vardır • Veriler sayısal göstergelere indirgenir • Olay ve olguların dışında, yansız ve nesnellik gerekli ve mümkündür • Gerçeklik oluşturulur • Asıl olan çalışılan durumdur • Değişkenler karmaşık ve iç-içe geçmiştir bunlar arasındaki ilişkileri ölçmek zordur • Araştırmacı olay ve olguları yakından izler, katılımcı bir tavır geliştirir • Derinlemesine betimleme yapılır • Sonuçlarda yorumlama kullanılır • Aktörlerin perspektiflerini anlama • Sonunda kuram ve teori oluşturulur • Kendi bütünlüğü içinde ve doğal gelişir • Araştırmacının kendisine ait veri toplama aracı kullanılır • Örüntülerin ortaya çıkarılması önemlidir • Çokluluk ve farklılık arayışı vardır • Veriler derinlemesine betimlenir • Olay ve olgulara dahil, öznel, 24 perspektif olan ve empati kurulur

2. ALDIKLARI DEĞERLERE GÖRE DEĞİŞKEN süreksiz sürekli 25

2. ALDIKLARI DEĞERLERE GÖRE DEĞİŞKEN süreksiz sürekli 25

Süreksiz değişkenler, Ölçülen, sadece sınırlı sayıda değer alırken daha küçük birimlere, kesirlere ayrılamaz. Sürekli

Süreksiz değişkenler, Ölçülen, sadece sınırlı sayıda değer alırken daha küçük birimlere, kesirlere ayrılamaz. Sürekli değişkenler Hem tam hem de kesirli olarak ifade edilebilecek nicel değişkenlere sürekli değişken denir. Bu tür değişkenlerde iki ölçüm arası kuramsal olarak sonsuz sayıda parçaya bölünebilmektedir. Bir insan 65 ya da 65. 8 kilo ağırlığında, 45. 5 yaşında olabilir. 26

Örnek süreksizler; kız-erkek, beyaz-siyah, büyük-orta-küçük, pekiyi-zayıf, mezuniyet öncesi-mezuniyet sonrası 40 yaş üstü veya 40

Örnek süreksizler; kız-erkek, beyaz-siyah, büyük-orta-küçük, pekiyi-zayıf, mezuniyet öncesi-mezuniyet sonrası 40 yaş üstü veya 40 yaş altı 27

Örnek Sürekli; yaş, ağırlık, boy uzunluğu, havanın sıcaklık derecesi, zekâ puanı 28

Örnek Sürekli; yaş, ağırlık, boy uzunluğu, havanın sıcaklık derecesi, zekâ puanı 28

3. Neden – Sonuç durumlarına göre değişkenler Bağımsız değişken Bağımlı değişken 29

3. Neden – Sonuç durumlarına göre değişkenler Bağımsız değişken Bağımlı değişken 29

Bağımlı değişkenler, Bağımlı değişken bir sebep-sonuç ilişkisinde sonuç olan özellik ya da davranıştır. Ayarlanan

Bağımlı değişkenler, Bağımlı değişken bir sebep-sonuç ilişkisinde sonuç olan özellik ya da davranıştır. Ayarlanan deneysel (bağımsız) değişkenden etkilenerek, ona bağlı olarak değişmesi beklenmektedir. Bağımsız değişkenler bir sebep-sonuç ilişkisinde sebep durumunda olan değişkenlerdir. Öyle bir özellik ki, bunun herhangi bir yönde değişmesinin, başka bir özelliği etkileyeceği ve onun da değişmesine yol açacağı beklenmektedir. 30

Bağımsız değişken olası neden, bağımlı değişken ise olası sonuçtur. Örnek; “Kitap okumanın bireylerin kelime

Bağımsız değişken olası neden, bağımlı değişken ise olası sonuçtur. Örnek; “Kitap okumanın bireylerin kelime hazinesine etkisi araştırılsın. ” Burada neden kitap okuma olduğu için bağımsız değişken, kelime hazinesi de sonuç olduğu için bağımlı değişkendir Yani bağımsız değişken bağımlı değişkeni etkiler Bağımsız değişken Bağımlı değişken 31

Bağımlı-Bağımsız Değişken Örnek “sporcuların başarıları uygulanan antrenman metoduna ve cinsiyete göre farklılık göstermekte midir?

Bağımlı-Bağımsız Değişken Örnek “sporcuların başarıları uygulanan antrenman metoduna ve cinsiyete göre farklılık göstermekte midir? ” şeklinde bir soru soralım • Bağımlı ve hangileridir? bağımsız değişkenler 32

Sonuç; bağımlı değişken sporcunun başarısıdır. Başarının üzerinde etkisi incelenen değişkenler, antrenman metodu ve cinsiyet

Sonuç; bağımlı değişken sporcunun başarısıdır. Başarının üzerinde etkisi incelenen değişkenler, antrenman metodu ve cinsiyet ise bağımsız değişkenlerdir. 33

Başka bir örnek; Yöntem: Aynı marka, aynı miktar, aynı hava ortamı vb. değişkenler aynı

Başka bir örnek; Yöntem: Aynı marka, aynı miktar, aynı hava ortamı vb. değişkenler aynı tutularak, özdeş iki kaba süt konulur. Problem: Sütün bozulmasına, sıcaklığın etkisini kontrollü deneyle gözlemlemek istiyoruz. 1. kaptaki süt, 5 c'de, 2. kaptaki süt ise; 30 c'de tutulsun Bağımlı değişken: sütün bozulması (veya üretilen bakteri sayısı), Bağımsız değişken: sıcaklık, Sabit tutulan değişkenler: süt miktarı, markası(cinsi), konulduğu kap, havası vb. 34

Bilim Adamında Bulunması Gereken Özellikler • • • Açık görüşlü, Hoşgörülü, Sabırlı, Amaca ulaşmada

Bilim Adamında Bulunması Gereken Özellikler • • • Açık görüşlü, Hoşgörülü, Sabırlı, Amaca ulaşmada inatçı, Kendini eleştirebilen, Tarafsız, Yeterli bilgi toplayabilmek için her türlü kaynaktan yararlanabilen, Metotik şüpheci, Her iddia için bilgi isteyen, Gerçek ile söylentiyi ayırabilen, Mantığa saygılı, • Sürekli anlama isteğinde bulunan, • Bilmedikleri konularda sürekli soru soran, • Yeterli bilgi edininceye kadar alacağı kararı erteleyen, • Vardığı sonuçlarda kendi görüşleri arasında bir çatışma olduğunda verilere dayananı tercih edebilen, • Olasılık ve yaklaşıklık görüşüyle har kararda bir yanılgı payı olabileceğini önceden kabul edebilen bir kişiliğe sahiptir. 35