Registran slo projektu CZ 1 071 1 3802

  • Slides: 15
Download presentation
Registrační číslo projektu: CZ. 1. 07/1. 1. 38/02. 0025 Název projektu: Modernizace výuky na

Registrační číslo projektu: CZ. 1. 07/1. 1. 38/02. 0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. První pomoc (PP) - zásady neodkladné resustitace Autor: Mgr. Vladimír Drápal Př_174_Biologiečlověka_ PP_ zásadyneodkladnéresustitace Škola: Základní a mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace

Anotace: q Tento digitální učební materiál je určen pro upevňování a procvičování první pomoci

Anotace: q Tento digitální učební materiál je určen pro upevňování a procvičování první pomoci při neodkladné resuscitaci. q Materiál vysvětluje a upevňuje znalosti postupu při provádění resuscitace. q Je určen pro předmět přírodopis, 8. ročník. q Tento materiál vznikl ze zápisů autora, který vycházel z učebnice: Černík, V. , Bičík, V, Martinec, Z. , Přírodopis 3: Biologie člověka se základy etologie a genetiky pro žáky základní školy (8. ročník) a nižší ročníky víceletých gymnázií. 1. vyd. Praha: SPN, 1998, ISBN 80 -8593797 -2

Základní neodkladná resuscitace (ZNR) – - je soubor opatření směřujících k obnově oběhu okysličené

Základní neodkladná resuscitace (ZNR) – - je soubor opatření směřujících k obnově oběhu okysličené krve v organismu, postiženého náhlým selháním jedné nebo více základních funkcí – vědomí, dýchání a oběhu. - ZNR zahrnuje zajištění průchodnosti dýchacích cest, umělé dýchání z plic do plic a podporu oběhu nepřímou srdeční masáží.

Koncepce „Řetězu přežití“ Účelný postup při NR formuluje koncepce „Řetězu přežití“, který se skládá

Koncepce „Řetězu přežití“ Účelný postup při NR formuluje koncepce „Řetězu přežití“, který se skládá ze čtyř článků: 1. Časná výzva - časné rozpoznání závažnosti stavu a přivolání pomoci - aktivace ZZS (155, 112) nebo místního záchranného systému 2. Časná NR - časné zahájení kardiopulmonální resuscitace svědky příhody 3. Časná defibrilace 4. Časná další opatření- rozšířená NR a postresuscitační péče

Postup při základní neodkladné resuscitaci dospělých 1. Ujistěte se, zda okolí postiženého je bezpečné

Postup při základní neodkladné resuscitaci dospělých 1. Ujistěte se, zda okolí postiženého je bezpečné 2. Vyšetřete reakci postiženého na zevní podněty a zhodnoťte stav vědomípohněte opatrně ramenem a hlasitě se zeptejte: „Jste v pořádku? “ 3. Pokud postižený reaguje slovní odpovědí nebo pohybem - ponechte postiženou osobu v pozici v jaké jste ji nalezli (za předpokladu, že je mimo aktuální nebezpečí), zhodnoťte celkový stav a v případě potřeby poskytněte pomoc 4. Dál pravidelně kontrolujte stav postiženého

Postup při základní neodkladné resuscitaci dospělých Postižený je při vědomí § udržujte s ním

Postup při základní neodkladné resuscitaci dospělých Postižený je při vědomí § udržujte s ním kontakt § pacientova schopnost komunikace informuje o aktuálním stavu dýchání (průchodnost dýchacích cest a úrovni ventilace) a činnosti mozku Pokud postižený nereaguje § přivolejte pomoc § pokud je to možné- otočte postiženého na záda § zajistěte průchodnost dýchacích cest záklonem hlavy a zvednutím brady postiženého: § položte postiženému ruku na čelo a lehce zakloňte hlavu; palec a ukazovák mějte volný pro uzávěr nosu v případě potřeby zahájit umělé dýchání z plic do plic ústy § současně uchopte konečky prstů bradu a zvedněte ji

Poranění páteře § Pozor na záklon hlavy při podezření na poranění páteře!!! § Podezření

Poranění páteře § Pozor na záklon hlavy při podezření na poranění páteře!!! § Podezření na poranění páteře je reálné u: Ø - polytraumat (mnohačetná poranění) Ø - poranění nad úrovní klíční kosti Ø - dopravních nehod Ø - pádů z výše (větší než výška postiženého) Ø - skoků do vody

Je-li normální dýchání zachováno § § § položte postiženého do zotavovací polohy pošlete pro

Je-li normální dýchání zachováno § § § položte postiženého do zotavovací polohy pošlete pro pomoc, aktivovat ZZS pravidelně kontrolujte stav dýchání Zotavovací poloha Ø v současné době existují různé variace zotavovací polohy, z nichž každá má určité výhody Ø obecně – poloha má být stabilní, blízká poloze na boku a musí umožňovat volné dýchání

Rautekova zotavovací poloha – postup § odložit brýle § pokleknout vedle postiženého, obě nohy

Rautekova zotavovací poloha – postup § odložit brýle § pokleknout vedle postiženého, obě nohy postiženého jsou rovně nataženy § paži blíže zachránci upažit do pravého úhlu vůči trupu a ohnout v lokti dlaní vzhůru § položit protilehlou paži na hrudník postiženého a přidržet jeho ruku proti tváři § druhou rukou uchopit protilehlou dolní končetinu nad kolenem a postiženého zvolna otáčet § podložit ruku pod tvář, pokud je to nutné, k zajištění záklonu hlavy Postiženého uloženého do zotavovací polohy otáčíme na opačnou stranu po 30 minutách a uvolníme tlak na dolní paži.

Není-li dýchání přítomno/nedýchá normálně § pošlete pro pomoc; jste-li sám, opusťte postiženého a jděte

Není-li dýchání přítomno/nedýchá normálně § pošlete pro pomoc; jste-li sám, opusťte postiženého a jděte vyhledat pomoc – aktivujte ZZS, vraťte se a zahajte masáž § (komprese) hrudníku: Ø poklekněte vedle postiženého Ø umístěte zápěstní hranu dlaně do středu hrudní kosti postiženého Ø druhou ruku přiložte na ni obdobným způsobem, sepněte prsty obou rukou a ohněte ruce v zápěstním kloubu hřbetně Nevyvíjejte žádný tlak na žebra, horní část břicha a dolní konec hrudní koš!

Komprese (stlačování) hrudníku Jeden zachránce Frekvence = 100/min Hloubka komprese = 4 – 5

Komprese (stlačování) hrudníku Jeden zachránce Frekvence = 100/min Hloubka komprese = 4 – 5 cm (1/3 hrudníku) Komprese : relaxace = 1 : 1 Komprese : vdech = 30 : 2 Dva zachránci : u dítěte = 15 : 2

Resuscitaci provádíme dokud: ü nepřijde kvalifikovaná pomoc a nepřevezme postiženého do své péče ü

Resuscitaci provádíme dokud: ü nepřijde kvalifikovaná pomoc a nepřevezme postiženého do své péče ü postižený nezačne normálně dýchat ü zachránce není zcela vyčerpán

Opakování - otázky Vysvětli pojem základní neodkladná resuscitace (ZNR). Co vše zahrnuje ZNR? Jaké

Opakování - otázky Vysvětli pojem základní neodkladná resuscitace (ZNR). Co vše zahrnuje ZNR? Jaké jsou kroky ZNR? Jakou činnost provádíme, když postižený nereaguje? Při jakých úrazech můžeme mít podezření na poranění páteře? Vysvětli pojem zotavovací poloha. Jak dlouho provádíme resuscitaci?

Odpovědi na otázky • A) soubor opatření směřujících k obnově oběhu okysličené krve v

Odpovědi na otázky • A) soubor opatření směřujících k obnově oběhu okysličené krve v organismu • B) ZNR zahrnuje – zajištění průchodnosti dýchacích cest, umělé dýchání z plic do plic, nepřímou srdeční masáž • C) poranění páteře – mnohočetná poranění, nad úrovní klíční kosti, dopravních nehod, pády z výšek, skoky do vody • D) zotavovaná poloha – stabilní poloha v blízké poloze na boku, volné dýchání • E) resuscitaci provádíme dokud nepřijede kvalifikovaná pomoc, dokud zachránce není zcela vyčerpán

Použité zdroje 1. Insulfation 2. jpg, In: Wikipedia. the free encyclopedia [online], Wikimedia Commons,

Použité zdroje 1. Insulfation 2. jpg, In: Wikipedia. the free encyclopedia [online], Wikimedia Commons, 21: 27, 16 January 2005 [cit. 2013 – 01 -25]. Dostupné z: http: //en. wikipedia. org/wiki/File: Insulfation 2. jpg 2. GILLE, Uwe. Gray 111 - Vertebral column. png but coloured [online]. [cit. 7. 4. 2013]. Dostupný na WWW: http: //cs. wikipedia. org/wiki/P%C 3%A 1 te%C 5%99#mediaviewer/File: Gray_111__Vertebral_column-coloured. png 3. RAMA - OWN WORK. Mouth-to-mouth insufflation [online]. [cit. 5. 5. 2013]. Dostupný na WWW: http: //en. wikipedia. org/wiki/Artificial_respiration