Registran slo projektu CZ 1 071 1 3802

  • Slides: 12
Download presentation
Registrační číslo projektu: CZ. 1. 07/1. 1. 38/02. 0025 Název projektu: Modernizace výuky na

Registrační číslo projektu: CZ. 1. 07/1. 1. 38/02. 0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. PČ_143_Kovy_Výroba a zpracování oceli Autor: Mgr. Libor Sovadina Škola: Základní škola Fryšták, okres Zlín, příspěvková organizace

Anotace: q. Digitální učební materiál je určen pro opakování, upevňování a rozšiřování učiva. Slouží

Anotace: q. Digitální učební materiál je určen pro opakování, upevňování a rozšiřování učiva. Slouží k lepšímu pochopení významu předmětu v běžném životě. q. Materiál rozvíjí poznatky získané v hodinách pracovních činností q. Je určen pro předmět Pracovní činnosti a ročník 9.

Výroba oceli je metalurgický postup získání oceli ze surového železa odstraňováním přebytečného uhlíku a

Výroba oceli je metalurgický postup získání oceli ze surového železa odstraňováním přebytečného uhlíku a dalších nežádoucích prvků jako je fosfor a síra a dodáním žádoucích prvků, např. manganu, hliníku, křemíku a dalších. Ocel se vyrábí ve specializovaném hutním provozu, který se nazývá ocelárna. Konventor – zařízení pro výrobu oceli

Ocelárna Hlavním produktem oceláren bývají ocelové ingoty případně jiné hutní polotovary jako jsou sochory,

Ocelárna Hlavním produktem oceláren bývají ocelové ingoty případně jiné hutní polotovary jako jsou sochory, bramy a bramky. Ty se pak dále v zpracovávájí v kovárnách nebo ve válcovnách. Ocelové ingoty s vyznačením druhu vyrobené oceli

Vysoká pec Výchozím materiálem pro výrobu ocele je zpravidla surové železo. Výroba železa probíhá

Vysoká pec Výchozím materiálem pro výrobu ocele je zpravidla surové železo. Výroba železa probíhá ve vysoké peci redukcí oxidů železa obsažených v železné rudě. Ruda, koks a vápenec jsou vsazovány do vysoké pece a zde za vysokých teplot redukovány a taveny. Železo a vysokopecní struska jsou periodicky odebírány z vysoké pece a buďto odlévány do tzv. housek nebo jako tekutý kov transportovány přímo do oceláren.

Vysoká pec je typově pec šachtová vysoká 25 - 40 m. Profil pece je

Vysoká pec je typově pec šachtová vysoká 25 - 40 m. Profil pece je přizpůsoben technologii provozu a měnícímu se objemu vsázky. Skládá se z kuželovité, k základně se rozšiřující vlastní šachty, která v místě největšího objemu vsázky se mění v rozporu (který slouží k zadržení celé náplně v peci) v komolý kužel opačný (tzv. sedlo), který se zužuje k základně (viz obr). Vnější povrch šachty je tvořen silným ocelovým pancířem, jenž je z vnitřní strany chlazen vodou pomocí litinových a měděných chladnic a chráněn žáruvzdornou vyzdívkou. Vysokopecní zařízení bývají minimálně deset let v nepřetržitém provozu. Po uplynutí této provozní fáze je prováděna generální oprava celého zařízení. Šikmý zavážecí výtah

Surové železo je primární produkt tavení železné rudy s koksem, vápencem a dalšími přísadami

Surové železo je primární produkt tavení železné rudy s koksem, vápencem a dalšími přísadami ve vysoké peci. Má vysoký obsah uhlíku – více jak 2, 14 %, typicky i více jak 3, 5 %. Vlivem vysokého obsahu uhlíku je tvrdé a křehké, při ohřátí na teploty 1150°C až 1250°C se taví bez přechodu přes tvárný stav. Proto ho není možné tvářit za tepla ani za studena. Nazývá se také nekujné železo a jeho přímé použití je velmi omezené. Jde však o výchozí materiál pro výrobu ostatních druhů technického železa.

Dělení surového železa • • • šedé surové železo – čím více uhlíku se

Dělení surového železa • • • šedé surové železo – čím více uhlíku se vyloučí ve formě grafitu, tím má tmavší barvu, je měkčí a lépe se obrábí. Dobře se odlévá, více se proto používá pro slévárenské účely. – ocelářské – slévárenské: • šedá litina – tvrzená litina – očkovaná litina – tvárná litina – legovaná litina – nelegovaná litina bílé surové železo – vyloučený cementit způsobuje jeho tvrdost, většinou se proto dále zpracovává v ocelárnách na ocel. – ocelářské – slévárenské: • bílá litina – nelegovaná temperovaná litina speciální surové železo – feroslitina – kromě uhlíku obsahuje další prvky nejčastěji mangan, křemík, chróm, vanad, molybden. Používají se jako přísady při výrobě slitinových – legovaných ocelí a litin.

Produkce oceli ve světě • V roce 2010 bylo na světě vyrobeno 1 414

Produkce oceli ve světě • V roce 2010 bylo na světě vyrobeno 1 414 milionů tun. • Zdaleka nejvíce oceli bylo vyrobeno v Číně – 626, 7 milionů tun, tedy 44, 3 % světové produkce. • Pokud je považována za celek, druhá je Evropská Unie – 172, 9 (12, 2 %); v rámci státu EU pak byl nejvíce oceli vyrobeno v Německu – 43, 8 (tedy skoro čtvrtina produkce EU). • Z celosvětového hlediska pak dalšími byly Japonsko a Spojené státy americké. • Pro srovnání České republice bylo vyrobeno 5, 2 milionů tun, což jí zařadilo do první čtyřicítky producentů. • V České republice bylo v roce 2010 vyrobeno 5, 2 milionů tun oceli[4], což bylo více než v roce 2009, kdy následkem ekonomické krize dosáhla výroba oceli v České republice historického minima 4, 6 milionů tun. [6]. Největším výrobcem oceli je Arcelor. Mittal Ostrava, následovaný Třineckými železárnami a Evraz Vítkovice Steel.

Použití oceli Ocelové polotovary jsou dále zpracovány ve válcovnách na drát, plech, nosníky, kolejnice,

Použití oceli Ocelové polotovary jsou dále zpracovány ve válcovnách na drát, plech, nosníky, kolejnice, profily, které jsou široce používány v průmyslu, ve stavebnictví jako součást železobetonu nebo ke konstrukci skeletů výškových budov a věží (Eiffelova věž nebo Petřínská rozhledna), elektrárenských turbín, nádob jaderných reaktorů a mnoho dalších. Část polotovarů slouží jako výchozí materiál pro výrobu výkovků v kovárnách.

Vysoké pece v Česku V minulosti se v Českých zemích nacházelo poměrně velké množství

Vysoké pece v Česku V minulosti se v Českých zemích nacházelo poměrně velké množství vysokých pecí, ale jejich počet se postupně snižoval. V současnosti jsou v provozu pouze vysoké pece v Třineckých železárnách a v ostravské huti Arcelor. Mittal. V roce 1998 byl zastaven provoz poslední vysoké pece ve Vítkovických železárnách. Zdejší vysoké pece však nebyly zbourány a společně s bývalou koksovnou a bývalým dolem Hlubina je celý areál jednou z historických dominant Ostravy. Celý tento areál byl prohlášen za národní kulturní památku. Národní kulturní památka Vítkovické železárny

Použité zdroje: q q q q q www. wikipedie. org Soubor: Hattingen - Henrichshütte

Použité zdroje: q q q q q www. wikipedie. org Soubor: Hattingen - Henrichshütte 07 ies. jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001 -, 17. 11. 2009 [cit. 2013 -04 -26]. Dostupné z: http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Hattingen_-_Henrichsh%C 3%BCtte_07_ies. jpg Soubor: Zámrsk, steel ingots - 2. JPG. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001 -, 17. 9. 2011 [cit. 2013 -04 -26]. Dostupné z: http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Z%C 3%A 1 mrsk, _steel_ingots_-_2. JPG Soubor: Schema kopie. jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001 -, 23. 3. 2008 [cit. 2013 -04 -26]. Dostupné z: http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Schema_kopie. jpg Soubor: Třinecké železárny. jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001 -, 16. 5. 2008 [cit. 2013 -04 -26]. Dostupné z: http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: T%C 5%99 ineck%C 3%A 9_%C 5%BEelez%C 3%A 1 rny. jpg Soubor: 20050124 Vitkovice blast furnace. jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001 -, 1. 9. 2006 [cit. 2013 -04 -26]. Dostupné z: http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: 20050124_Vitkovice_blast_furnace. jpg Soubor: Schrägaufzug. jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001 -, 29. 1. 2006 [cit. 2013 -04 -26]. Dostupné z: http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Schr%C 3%A 4 gaufzug. jpg Soubor: Melted raw-iron. jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001 -, 13. 2. 2005 [cit. 2013 -04 -26]. Dostupné z: http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Melted_raw-iron. jpg Soubor: Petrin. Observation. Tower. jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001 -, 9. 8. 2008 [cit. 2013 -04 -26]. Dostupné z: http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Petrin. Observation. Tower. jpg