Regionlny marketing Marketing reginu Marketing zemia Marketing lokality

  • Slides: 30
Download presentation
Regionálny marketing -Marketing regiónu -Marketing územia -Marketing lokality -Marketing miest a obcí -Mestský marketing

Regionálny marketing -Marketing regiónu -Marketing územia -Marketing lokality -Marketing miest a obcí -Mestský marketing

Charakteristika • Regionálny marketing zahŕňa aplikáciu marketingu v rôznych územných celkoch (kontinent, štát, región,

Charakteristika • Regionálny marketing zahŕňa aplikáciu marketingu v rôznych územných celkoch (kontinent, štát, región, okres, mesto, obec, centrum mesta). Zabezpečuje uspokojenie potrieb subjektom, ktoré sa na danom území nachádzajú.

 • Marketing miesta sa vyvinul z koncepcie spoločenského marketingu, ktorá vychádza z potrieb

• Marketing miesta sa vyvinul z koncepcie spoločenského marketingu, ktorá vychádza z potrieb a želaní cieľových skupín, pričom zohľadňuje aj globálne problémy spoločnosti. Smeruje k uspokojeniu komerčných a nekomerčných potrieb lokality s ohľadom na verejný záujem.

Nositeľmi marketingu miesta sú: • Orgány verejnej správy (štátna správa, samospráva, verejné korporácie, poradné

Nositeľmi marketingu miesta sú: • Orgány verejnej správy (štátna správa, samospráva, verejné korporácie, poradné orgány), • Obyvateľstvo, • Súkromné a štátne inštitúcie. • Neziskové organizácie. • Podnikateľské subjekty.

Dôvody využitia regionálneho marketingu • Stúpajúca konkurencia miest a regiónov. • Problémy s centrami

Dôvody využitia regionálneho marketingu • Stúpajúca konkurencia miest a regiónov. • Problémy s centrami miest – centrum mesta je ťažiskom identity mesta, emocionálne pridaná hodnota mesta, centrálne posolstvo komunikácie značky mesta. • Mestský marketing je odpoveďou na zvyšujúcu sa mobilitu.

Interné dôvody využívania regionálneho marketingu • Nespokojnosť obyvateľov, iných subjektov • Nízka atraktivita miesta.

Interné dôvody využívania regionálneho marketingu • Nespokojnosť obyvateľov, iných subjektov • Nízka atraktivita miesta. • Nedostatočná koordinácia sektorových aktivít. • Snaha o zvýšenie konkurencieschopnosti. • Negatívny imidž miesta. • Osobný záujem, snaha vedenia.

Marketing miest a obcí Marketing v súkromnom podnikaní zvýšenie atraktívnosti a výkonnosti mesta a

Marketing miest a obcí Marketing v súkromnom podnikaní zvýšenie atraktívnosti a výkonnosti mesta a obce ako životného a hospodárskeho priestoru maximalizácia zisku, posilňovanie konkurenčnej pozície, zvyšovanie podielu na trhu Časový horizont dlhodobá orientácia s krátkodobými a strednodobými čiastkovými cieľmi kombinácia krátko a strednodobých cieľov Cieľové skupiny obyvatelia, hospodárski aktéri, miestni a externí (turisti, dochádzajúci do zamestnania) požiadavky trhu, prítomní a potenciálni záujemcovia o produkty a služby Orientácia aktéri a cieľové skupiny čiastočne identické skôr vnútorné než navonok orientované skôr externá ako interná Ciele

Marketing miest a obcí Marketing v súkromnom podnikaní sledovanie konsenzu medzi zúčastnenými, pri konfliktoch

Marketing miest a obcí Marketing v súkromnom podnikaní sledovanie konsenzu medzi zúčastnenými, pri konfliktoch cieľov je to ťažké dosiahnuť prostredníctvom vedenia spoločnosti, predstavenstva a dozornej rady slabé spolupôsobenie, obmedzená možnosť sankcionovania spolupôsobenie sankcií (finančných, postavenie, prepúšťanie) Oblasť pôsobenia všetky oblasti obecného života celá oblasť podnikania Riadiaca štruktúra sformovaná presadzovaním názorov a lobizmom vedenie spoločnosti a grémia Určenie priorít a čiastkových cieľov Spolupôsobenie účastníkov Aktéri členovia mestského či obecného zastupiteľstva, vedenie rady, úradu a správy, a špecializované nositelia komunálnych organizačné jednotky činností, dobrovoľníci

Financovanie Produkt (nástroje, politika produktov) Cena Distribúcia Komunikácia Proces marketingu obecné prostriedky, podpora od

Financovanie Produkt (nástroje, politika produktov) Cena Distribúcia Komunikácia Proces marketingu obecné prostriedky, podpora od štátu a EÚ, súkromné príspevky špeciálne rozpočty všetko, čo mesto a obec vyprodukuje (hmotné, nehmotné), sotva sú to produkty schopné na trhu služby a tovary, ktoré sú spravidla konkurencieschopné na trhoch s ostatnými tovarmi náklady mesta či obce (dane, poplatky, byty, nákupy atď. ) služby a tovary obyvatelia, podnikatelia, pravidelne dochádzajúci do zamestnania stratégie odbytu, prítomnosť na relevantných trhoch, tovary smerujú k zákazníkovi, resp. sa mu posielajú komunikácia účastníkov, transparentnosť na verejnosti, informačná politika verejné práce, klasická propagácia, komunikácia so zákazníkmi analýza situácie, silných a slabých stránok formulovanie záberu vypracovanie opatrení organizačné odlišnosti v samospráve realizácia opatrení controlling analýza trhu cieľ podnikovej identity trhovo orientovaná tvorba tovarov a služieb organizačné odlišnosti s ohľadom na požiadavky trhu plynulý controlling

Proces regionálneho marketingu • • • analýza, určenie cieľov, tvorba stratégie, implementácia, kontrola.

Proces regionálneho marketingu • • • analýza, určenie cieľov, tvorba stratégie, implementácia, kontrola.

Analýza Marketingový informačný systém. • Interné údaje. • Marketingové spravodajstvo. • Marketingový výskum. Analýza

Analýza Marketingový informačný systém. • Interné údaje. • Marketingové spravodajstvo. • Marketingový výskum. Analýza potenciálu územia (imidž, známosť) Analýza faktorov miesta (bývanie, maloobchod, gastronómia, služby, doprava, možnosti vzdelania, . . . ) Analýza konkurencie SWOT analýza Analýza prostredia

Definovanie cieľov • Definovanie vízie, poslania a identity regiónu. • Na ich základe sa

Definovanie cieľov • Definovanie vízie, poslania a identity regiónu. • Na ich základe sa definujú ciele regiónu – želania, méty, ktoré chcú v regióne dosiahnuť.

Stratégia • Stratégia regiónu plánuje a riadi činnosti, ktorými sa región snaží dosiahnuť svoje

Stratégia • Stratégia regiónu plánuje a riadi činnosti, ktorými sa región snaží dosiahnuť svoje stanovené ciele. Je to dlhodobá činnosť a mala by pomôcť: • úspešne predať región alebo jeho časť príslušným trhovým segmentom pre ich rôzne aktivity, • odlíšiť región od jeho konkurentov, • využiť konkurenčnú výhodu mesta, napr. prírodné podmienky, historické a kultúrne dedičstvo, • dosiahnuť spokojnosť obyvateľov i návštevníkov.

Implementácia • V procese implementácie sa uvažované a predpokladané námety a doporučenia pretransformujú do

Implementácia • V procese implementácie sa uvažované a predpokladané námety a doporučenia pretransformujú do praxe.

Kontrola

Kontrola

Produkt • Produkt mesta je heterogénny. Ide o všetko, čo mesto môže poskytnúť svojím

Produkt • Produkt mesta je heterogénny. Ide o všetko, čo mesto môže poskytnúť svojím obyvateľom, podnikateľom, návštevníkom. • Mesto ako celok • Verejné služby poskytované na základe zákona (údržba miestnych komunikácií, osvetlenie, čistenie mesta, mestská polícia • Ponuka priestorov vo vlastníctve regiónu • Akcie organizované mestom.

Špecifiká produktu • súčasne uspokojuje individuálne aj kolektívne potreby • v ponuke sa nevyskytujú

Špecifiká produktu • súčasne uspokojuje individuálne aj kolektívne potreby • v ponuke sa nevyskytujú iba čisto prospešné služby ako kultúra, vzdelávanie, bývanie, ale aj nápravné služby, ako mestská polícia, upratovanie mesta, údržba komunikácií. Pozitívne služby sú vyhľadávané užívateľmi, nápravné služby sú vyhľadávané až keď dôjde k ich zlyhaniu. • niektoré služby si užívatelia nemôžu vyberať, musia ich prijať, iné služby už poskytujú možnosť voľby.

 • PRODUKTOM MESTA JE AJ JEHO IMIDŽ.

• PRODUKTOM MESTA JE AJ JEHO IMIDŽ.

CENA • Systém uplatňovania ceny v regióne, je značne obmedzený (odvoz odpadu, osvetlenie. •

CENA • Systém uplatňovania ceny v regióne, je značne obmedzený (odvoz odpadu, osvetlenie. • DEMARKETING – zavedenie vysokej ceny na zníženie dopytu (parkovanie v meste,

Z hľadiska stanovenia ceny môžeme produkty rozdeliť na produkty: • produkty poskytované mestami a

Z hľadiska stanovenia ceny môžeme produkty rozdeliť na produkty: • produkty poskytované mestami a regiónmi bezplatne a na základe zákona. • Produkty, ktorých cena je síce určená, ale podlieha úplnej alebo čiastočnej regulácii. • Produkty, cenu ktorých môže určovať mesto samo.

DISTRIBÚCIA • Možnosť vstupu osôb, financií a výrobkov do mesta. • Dostupnosť z hľadiska

DISTRIBÚCIA • Možnosť vstupu osôb, financií a výrobkov do mesta. • Dostupnosť z hľadiska polohy. • Dopravná dostupnosť (kvalita infraštruktúry) • Dostupnosť subjektov (návštevné hodiny, úradné hodiny). • Orientačné značenia regiónu.

Marketingová komunikácia Samospráva môže vykonávať 3 formy komunikácie: • Interná – komunikácia vo vnútri

Marketingová komunikácia Samospráva môže vykonávať 3 formy komunikácie: • Interná – komunikácia vo vnútri úradu, komunikácia s vlastnými zamestnancami. • Komunikácia na spravovanom území • Komunikácia presahujúca hranice územia.

Nástroje marketingovej komunikácie • • Vzťahy s verejnosťou Marketing udalostí (Event marketing) Reklama –

Nástroje marketingovej komunikácie • • Vzťahy s verejnosťou Marketing udalostí (Event marketing) Reklama – propagačné materiály Podpora predaja – prilákanie nových zákazníkov formou cenových zliav. • Osobný predaj – priamy kontakt predstaviteľov mesta so zákazníkmi (investormi) • Priamy marketing

 • Médiá majú zásadný vplyv na myslenie a správanie verejnosti. • Obsah médií

• Médiá majú zásadný vplyv na myslenie a správanie verejnosti. • Obsah médií sa istým spôsobom prejavuje na postojoch a názoroch verejnosti. • Témy, ktoré sa najčastejšie rozoberajú v médiách považujú ľudia za najdôležitejšie • Médiám dôveruje zhruba dve tretiny Slovákov, reklame len jedna štvrtina. •

Prečo by mesto malo komunikovať s médiami, keď o ich činnosti budú občania aj

Prečo by mesto malo komunikovať s médiami, keď o ich činnosti budú občania aj tak informovaní. • Verejné inštitúcie hospodária s verejnými peniazmi, majú povinnosť „spovedať sa“ zo svojej činnosti. • Pri aktívnej komunikácii budú materiály reprodukované presnejšie. • Aktívna komunikácia umožňuje presadzovať vlastné témy do diskusie. • Aktívne komunikujúce subjekty sa lepšie vysporiadajú s krízou.

Materiálne prostredie • vonkajšie prostredie – okolitá príroda, vzhľad budov, ich tvar, priečelie, parkoviská,

Materiálne prostredie • vonkajšie prostredie – okolitá príroda, vzhľad budov, ich tvar, priečelie, parkoviská, urbanistické riešenie a iné, • vnútorné prostredie – interiér. Patrí sem zariadenie priestorov alebo organizácií, ktoré boli zo strany regiónu poskytnutím služby poverené, kombinácia farieb, bývanie, osvetlenie a podobne.

Ľudia • Predpokladom rozvoja regionálneho marketingu je kvalitný, odborne zdatný personál. Kontakt, Komunikácia, Koordinácia,

Ľudia • Predpokladom rozvoja regionálneho marketingu je kvalitný, odborne zdatný personál. Kontakt, Komunikácia, Koordinácia, Kooperácia.

Procesy • Spôsob poskytovania produktu resp. služby • Vysoký kontakt so zákazníkom – zákazník

Procesy • Spôsob poskytovania produktu resp. služby • Vysoký kontakt so zákazníkom – zákazník musí byť fyzicky prítomný (zdravotná starostlivosť, • Stredný kontakt so zákazníkom – sú zamerané na zákazníka, ale nemusí byť s nim v priamom kontakte (televízia, vzdelávanie) • Nízky kontakt so zákazníkom – nemusí byť v kontakte so zákazníkom (oprávarenské služby)

Partnerstvo • Participácia verejnosti • Partnerstvo verejného a súkromného sektora • Partnerstvo subjektov verejného

Partnerstvo • Participácia verejnosti • Partnerstvo verejného a súkromného sektora • Partnerstvo subjektov verejného sektora.

Priority, na ktoré by sa mal regionálny marketing zamerať • vytvárať vlastné stratégie a

Priority, na ktoré by sa mal regionálny marketing zamerať • vytvárať vlastné stratégie a vízie, • používať vlastné slogany, emblémy, erby, logo. • mali by uspokojovať nie len turistov a investorov, ale aj vlastné obyvateľstvo.