Regionln dimenze st TENT Silnin a dlnin s

  • Slides: 18
Download presentation
Regionální dimenze sítě TEN-T ü ü ü Silniční a dálniční síť Střední Moravy Doprava

Regionální dimenze sítě TEN-T ü ü ü Silniční a dálniční síť Střední Moravy Doprava a ekonomický rozvoj TEN-T budoucnost regionálního rozvoje Střední Morava – cíle a aktivity Závěry Ing. Jaroslav Drozd

2 Nadřazená silniční síť D 1 (CZ) - R 49 /R 6 – D

2 Nadřazená silniční síť D 1 (CZ) - R 49 /R 6 – D 1 (SK) D 1 (PL) - R 55 – D 2 - (SK) (A)

3 Silniční a dálniční síť ZK

3 Silniční a dálniční síť ZK

4 Silniční a dálniční síť Srovnání hustoty silniční sítě ZK/ČR (km/km 2)

4 Silniční a dálniční síť Srovnání hustoty silniční sítě ZK/ČR (km/km 2)

5 Vývoj ekonomiky ČR a ZK Dlouhodobý vývoj HDP na 1 obyvatele Dlouhodobý vývoj

5 Vývoj ekonomiky ČR a ZK Dlouhodobý vývoj HDP na 1 obyvatele Dlouhodobý vývoj průměrné mzdy 7. pozice kraje v rámci ČR 13. (předposlední) pozice kraje v rámci ČR ü kvalitní a kapacitní dopravní infrastruktura je nutným předpokladem pro efektivní fungování většiny odvětví národního hospodářství ü investice do dopravní infrastruktury mají významný multiplikační efekt – stabilizují zaměstnanost, pozitivně ovlivňují tvorbu HDP ü výdaje do dopravní infrastruktury znamenají růst produktivity a prosperity v příslušném regionu a je významným faktorem konkurenceschopnosti regionů ü potřebujeme jasnou koncepci rozvoje dopravní infrastruktury a stabilní finanční strategii – podmínku dlouhodobé udržitelnosti

6 Ekonomické dopady a rozpočty regionů ü chybějící obchvaty měst převádějící tranzitní dopravu mimo

6 Ekonomické dopady a rozpočty regionů ü chybějící obchvaty měst převádějící tranzitní dopravu mimo zástavbu ü nevyhovující napojení nových průmyslových a logistických areálů na kapacitní dopravní síť ü zanedbaná a technicky nevyhovující síť silnic, především II. a III. tříd ü nedostatek zdrojů v rozpočtech krajů pro financování dopravní infrastruktury – nutná diskuse o změně rozpočtového určení daní

7 Doprava a ekonomický rozvoj Regionální představitelé průmyslové a obchodní komunity, malých a středních

7 Doprava a ekonomický rozvoj Regionální představitelé průmyslové a obchodní komunity, malých a středních podniků deklarují a doporučují urychleně dobudovat kapacitní dopravní spojení Paříž – Norimberk – Brno – Hulín - Zlín – Púchov – Žilina – Košice – Kyjev jako: ü podporu investorů a spolupracujících firem ČR a SR ü dynamizaci existujícího stavu tradičních a perspektivních odvětví regionů ü podporu obchodních a investičních příležitostí v příhraničních oblastech regionů

8 Evropské dopravní koridory Bílá kniha - strategie doprava 2050 Plán jednotného evropského dopravního

8 Evropské dopravní koridory Bílá kniha - strategie doprava 2050 Plán jednotného evropského dopravního prostoru – vytvoření konkurenceschopného dopravního systému účinně využívajícího zdroje Obsah: 1. Příprava evropského dopravního prostoru na budoucnost 2. Vize konkurenceschopného a udržitelného dopravního systému 3. Strategie – co je potřeba udělat 4. Závěry Hlavní cíle: 2. 1. Snížení emisí o 60% v kontextu rostoucí dopravy a podpory mobility 2. 2. Účinná hlavní síť pro multimodální meziměstskou dopravu a přepravu 2. 3. Globální rovnocenné podmínky pro dopravu na dlouhé vzdálenosti a mezikontinentální přepravu nákladu 2. 4. Čistá městská doprava a dojíždění 2. 5. Deset cílů pro konkurenceschopný dopravní systém účinně využívající zdrojů 3. 1. Jednotný evropský dopravní prostor 3. 2. Inovace pro budoucnost – technologie a přístup 3. 3. Moderní infrastruktura, rozumné stanovování cen a financování 3. 4. Vnější dimenze ü zákaz vjezdu vozidel s konvenčním palivem do měst; ü 40% využívání udržitelných nízkouhlíkových paliv v letecké dopravě a nejméně 40% snížení emisí z lodní dopravy; ü 50% přesun cest na střední vzdálenosti v meziměstské osobní a nákladní dopravě ze silniční dopravy na železniční a vodní dopravu; ü 60% snížení emisí CO 2 z dopravy

9 Aktivity regionu v politice TEN-T Dunajská strategie Baltsko-jaderský koridor ü spojení makroregionů Baltského

9 Aktivity regionu v politice TEN-T Dunajská strategie Baltsko-jaderský koridor ü spojení makroregionů Baltského moře a Dunaje, strategická dopravní osa, přemostění dvou systémů mořských dálnic (Skandinávských zemí a Středozemního moře) ü projekt Baltsko-jaderského koridoru podporuje 14 regionů od Baltu k Jadranu ü BAA je hlavní spojkou mezi makroregiony Pobaltí a Podunají ü propojení ü ochrana životního prostředí a prevence rizik ü socioekonomická a kulturní integrace

10 Metodika TEN-T Ø Síť primárních uzlů (primary nodes) městských uzlů (hlavní města a

10 Metodika TEN-T Ø Síť primárních uzlů (primary nodes) městských uzlů (hlavní města a aglomerace nad 1 mil. obyvatel), letišť, námořních přístavů a hraničních přechodů do sousedních zemí Ø Hlavní síť (core network) má zajistit nejdůležitější dálkové tahy z hlediska evropského obchodu a pohybu osob a napojit všechny členské státy Ø Globální síť (comprehensive network) zahrnuje současnou „širokou“ síť s cílem zajistit přístup k základní síti TEN-T pro všechny evropské regiony Návrh páteřní sítě je založený především na multimodálním propojení sousedních uzlů

11 Návrh budoucí transevropské sítě Finální podoba mapových podkladů k návrhu Nařízení o o

11 Návrh budoucí transevropské sítě Finální podoba mapových podkladů k návrhu Nařízení o o hlavních zásadách EU pro rozvoj TEN-T zařazuje západovýchodní multimodální propojení ČR a SR do hlavní „core“ sítě TEN-T.

12 Finanční nástroje EU pro realizaci Politiky TEN-T ~ návrhy 1. 1 Nástroj propojení

12 Finanční nástroje EU pro realizaci Politiky TEN-T ~ návrhy 1. 1 Nástroj propojení Evropy CEF (Connecting Europe Facility) ∑=40 mld. € doprava 21 mld. € - výhradně pro hlavní „core“ sítě TEN-T a pro všechny státy EU 27 (spolufinancování 20 -40% nákladů) 1. 2 Prostředky v rámci Nástroje CEF převedené z kohezního fondu 10 mld €, výhradně pro hlavní „core“ sítě TEN-T a pro kohezními státy EU 12+ HDP/obyvatele < 90 % EU průměru (spolufinancování až 85% nákladů) 2. Fond soudržnosti – FS @ 25 mld. €, pro každý kohezní stát bude předem stanovena výše prostředků EU 12+ (spolufinancování až 85% nákladů) @ Evropský fond pro regionální rozvoj ERDF (European Regional Development Fund) projekty dopravní infrastruktury v regionech NUTS 2 - ? € HDP/obyvatele < než 75 % EU průměru. Diskuze na národní i evropské úrovni probíhají v oblasti: ü ü Propojení kohezní politiky s cíli hospodářské strategie Evropa 2020 „Smlouvy“ o partnerství pro rozvoj a investice (EK - stát = národní priority a cíle) Koncentrace zdrojů na menší počet priorit, kvalitnější monitoring a hodnocení Podmíněné vyplácení prostředků (kondicionality) … ?

13 Střední Morava – křižovatka dopravních a ekonomických zájmů zásadní význam: Dokončení plánovaných koridorů

13 Střední Morava – křižovatka dopravních a ekonomických zájmů zásadní význam: Dokončení plánovaných koridorů a dopravní infrastruktury transevropských dopravních sítí TEN-T Ø problémy regionů překračují hranice EU - nezbytné zapojení sousedních zemí Ø klíčovou platformou prosazování českých zájmů v EU je spolupráce v rámci Visegrádská skupiny (V 4) Ø participace v makroregionálních strategiích nesmí vést k oslabení interní dimenze V 4, ale naopak k zefektivnění spolupráce uvnitř regionu V 4 Ø zabránit konkurenčním vztahům mezi V 4 a regionálními strategiemi a usilovat o soulad záměrů a iniciativ „Budoucí prosperita našeho kontinentu bude záviset na tom, zda všechny jeho regiony budou schopny zůstat plně a konkurenčně zapojeny do světové ekonomiky. Aby tomu tak bylo, je zapotřebí účinné dopravy. “ „Infrastruktura utváří mobilitu. “ V Bruselu dne 28. 3. 2011 Bílá kniha - KOM(2011) 144 v konečném znění

14 Střední Morava – křižovatka dopravních a ekonomických zájmů Sdružení – základní cíle: cíle

14 Střední Morava – křižovatka dopravních a ekonomických zájmů Sdružení – základní cíle: cíle Ø platforma pro řešení nejpalčivějších problémů v oblasti dopravní infrastruktury na Moravě, podporována zástupci významných měst, obcí a řadou klíčových podnikatelských subjektů, Ø cílem Sdružení je zlepšení dopravní dostupnosti, jako nezbytné podmínky pro hospodářské oživení a další rozvoj oblasti střední a východní Moravy, ü spolupráce s orgány státní správy, orgány krajů, samospráv obcí a měst při rozhodovacích procesech umožňujících plynulou přípravu dopravních staveb ü zlepšení komunikace mezi všemi účastníky přípravného procesu s cílem omezení časových ztrát ü působení na politickou sféru i jednotlivé politiky s cílem podpory infrastruktury silniční a železniční dopravy v oblasti střední a východní Moravy ü nabídka poradenských a konzultačních služeb v otázkách spojených s výstavbou a údržbou dopravní sítě. Sdružení – aktivity: aktivity Ø Mezinárodní konference - Luhačovice Ø Moravské dopravní fórum – Olomouc Ø Setkání partnerů – Uherské Hradiště Ø osvěta, aktivní účast na přípravě projektů DI

15 Závěry ü Střední Morava nemá dostatečně kvalitní vnitrostátní dopravní propojení se sousedními kraji

15 Závěry ü Střední Morava nemá dostatečně kvalitní vnitrostátní dopravní propojení se sousedními kraji v ose východ - západ a v ose sever – jih, a rovněž tak v mezinárodním kontextu se sousedními regiony Slovenska, navazující na mezinárodní dopravní propojení evropských sítí „TEN T“, ü současné nastavení financování projektů dopravní infrastruktury s využitím národních, ale i evropských zdrojů je nestabilní, a vyvíjí se v každém fiskálním období nahodile a neřeší dostatečně pružně a předvídatelně problematiku kvality dopravní infrastruktury ČR a Střední Moravy, což má negativní důsledky projevující se především ve zpomalení hospodářského rozvoje a snížení konkurenceschopnosti celého regionu, ü potřebu vyjádřit uznání Ministerstvu dopravy ČR za aktivitu při jednáních s Evropskou komisí ve věci propojení České a Slovenské republiky 9. železničním koridorem a rychlostní silnicí R 49/R 6, při kterých se podařilo začlenit tento multimodální koridor do hlavní evropské sítě TEN-T.

16 Závěry ü přijmout účinná opatření k řádnému dočerpání prostředků z evropských fondů OPD

16 Závěry ü přijmout účinná opatření k řádnému dočerpání prostředků z evropských fondů OPD 20072013 a v připravované Dopravní sektorové strategii II. fáze zohlednit potřeby vyrovnaného rozvoje regionů a pro výběr projektů zvolit odpovídající objektivní kritéria. ü přijmout strategii koncepčního, stabilního a předvídatelného rozvoje a financování dopravní infrastruktury, jako jednu z priorit státního rozpočtu a jako důležitého předpokladu pro udržení konkurenceschopnosti země a připravit program vícezdrojového financování dopravní infrastruktury, jako prorůstového opatření k podpoře konkurenceschopnosti českého hospodářství. ü posílit oblast financování oprav a údržby dopravní infrastruktury především silnic nezařazených do TEN-T a zabránit tak její další degradaci. ü bezodkladně řešit problematiku nedostatečné přípravy staveb tak, aby byl zajištěn plynulý přechod na příští plánovací období EU 2014+ ü pokračovat v přípravě souboru legislativních opatření směřujících ke snížení nákladů při budování dopravní infrastruktury - od zmírnění např. technických požadavků staveb, přes splnění požadavků zachování ochrany životního prostředí, po omezení obstrukčnímu prodlužování povolovacích řízení a pravomocných rozhodnutí nutných pro realizaci.

17 Závěry Dokončit přípravu a realizovat důležité infrastrukturní projekty v regionu Střední Moravy: v

17 Závěry Dokončit přípravu a realizovat důležité infrastrukturní projekty v regionu Střední Moravy: v oblasti silniční infrastruktury: ü dokončit Dálnici D 1 v ČR jako hlavní dopravní tepnu spojující západ s východem republiky, a to urychlením výstavby chybějícího moravského úseku Říkovice - Přerov - Lipník nad Bečvou (tzv. „Průtah“ Přerovem řešit jako související součást) ü pokračovat v přípravě a výstavbě rychlostní silnice R 55 Přerov - Olomouc a v úseku Otrokovice – Uherské Hradiště – Strážnice s prodloužením do Břeclavi a napojením na dálnici D 2 ü zahájit výstavbu rychlostní silnice R 49 v úseku Hulín – Holešov – Fryšták a urychlit přípravu a realizaci navazujícího úseku Fryšták – Lípa s pokračováním na Vizovice a dále na hranici ČR/SR Střelná - Lazy pod Makytou ü pokračovat v přípravě a výstavbě silnice I/35 Valašské Meziříčí – Palačov (R 48) a přípravě silnice I/57 obchvat Valašské Meziříčí s pokračováním na Vsetín v oblasti železniční infrastruktury: ü pokračovat v přípravě stavby a následně realizovat modernizaci trati č. 331 Otrokovice – Zlín (navazující úsek do Vizovic dále sledovat v přípravě)

18 Děkuji za pozornost Ing. Jaroslav Drozd jaroslav. drozd@kr-zlinsky. cz www. infrastrukturamorava. cz www.

18 Děkuji za pozornost Ing. Jaroslav Drozd jaroslav. [email protected] cz www. infrastrukturamorava. cz www. konference-morava. cz