Reformtus istentisztelet 2018 prilis 1 Hsvtvasrnap PRILIS 1

  • Slides: 45
Download presentation
Református istentisztelet 2018 április 1 Húsvétvasárnap

Református istentisztelet 2018 április 1 Húsvétvasárnap

ÁPRILIS 1. HÚSVÉTVASÁRNAP Istentisztelet rendje • Orgona előjáték • Köszöntés (állva) • Kezdőének. 227:

ÁPRILIS 1. HÚSVÉTVASÁRNAP Istentisztelet rendje • Orgona előjáték • Köszöntés (állva) • Kezdőének. 227: 1– 5 • Gyermekek köszöntése • Textus • Igehirdetés • Imádság (ülve) • Mi Atyánk (állva) • Hirdetések (ülve) • Adakozás (ülve) • Úrvacsora 299: 1– 4 Jézusban, Jézussal, Jézusért • Főének (ülve) 238: 1– 5 • Fohász (ülve) • Igeolvasás (ülve) 261 • Imádság (állva) • Záróének 468: 1, 2, 3 • Igehirdetésre készülő • Áldás (állva) ének (ülve) 167 • Gyermekek kivonulása • Orgona utójáték

Máté 27: 27– 66 Jézus szenvedése, halála, temetése 26 Akkor szabadon bocsátotta nekik Barabbást,

Máté 27: 27– 66 Jézus szenvedése, halála, temetése 26 Akkor szabadon bocsátotta nekik Barabbást, Jézust pedig megostoroztatta, és átadta őt, hogy megfeszítsék.

27 Akkor a helytartó katonái magukkal vitték Jézust a helytartóságra, és az egész őrség

27 Akkor a helytartó katonái magukkal vitték Jézust a helytartóságra, és az egész őrség köré gyűlt. 28 Levetkőztették, bíborszínű köpenyt adtak rá, 29 tövisből font koronát tettek a fejére, nádszálat adtak a jobb kezébe, és térdet hajtva előtte, gúnyolták őt: Üdvöz légy, zsidók királya! 30 Azután leköpdösték, majd elvették tőle a nádszálat, és a fejét verték vele.

31 Miután kigúnyolták, levették róla a köpenyt, felöltöztették a saját ruhájába, és elvitték, hogy

31 Miután kigúnyolták, levették róla a köpenyt, felöltöztették a saját ruhájába, és elvitték, hogy keresztre feszítsék. 32 Kifelé menet találkoztak egy cirénei emberrel, akinek Simon volt a neve: ezt arra kényszerítették, hogy vigye a keresztet. 33 Amikor arra a helyre értek, amelyet Golgotának, azaz Koponya-helynek neveznek, 34 epével kevert bort adtak neki inni. De amikor megízlelte, nem akart inni belőle.

35 Miután megfeszítették, sorsvetéssel megosztoztak ruháin; 36 azután leültek ott, és őrizték. 37 Feje

35 Miután megfeszítették, sorsvetéssel megosztoztak ruháin; 36 azután leültek ott, és őrizték. 37 Feje fölé függesztették az ellene szóló vádat, ezzel a felirattal: EZ 38 JÉZUS, A ZSIDÓK KIRÁLYA. Vele együtt feszítettek keresztre két rablót is, az egyiket a jobb, a másikat a bal keze felől.

39 Akik elmentek mellette, a fejüket csóválva káromolták, 40és ezt mondták: Te, aki lerombolod

39 Akik elmentek mellette, a fejüket csóválva káromolták, 40és ezt mondták: Te, aki lerombolod a templomot, és három nap alatt felépíted, mentsd meg magadat, ha Isten Fia vagy, és szállj le a keresztről! 41 Hasonlóan a főpapok is gúnyolódva mondták az írástudókkal és a vénekkel együtt: 42 Másokat megmentett, magát nem tudja megmenteni. Ha Izráel királya, szálljon le most a keresztről, és hiszünk benne! 43 Bízott az Istenben, szabadítsa meg most, ha kedveli őt; hiszen azt mondta: Isten Fia vagyok. 44 A vele együtt megfeszített rablók is ugyanígy gyalázták.

45 Tizenkét órától kezdve három óráig sötétség támadt az egész földön. 46 Három óra

45 Tizenkét órától kezdve három óráig sötétség támadt az egész földön. 46 Három óra tájban Jézus hangosan felkiáltott: Éli, éli, lámá sabaktáni, azaz: Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? 47 Néhányan az ott állók közül, akik hallották ezt, így szóltak: Illést hívja. 48 Egyikük azonnal elfutott, hozott egy szivacsot, megtöltötte ecettel, nádszálra tűzte, és inni adott neki. 49 De a többiek ezt mondták: Hagyd csak, lássuk, eljön-e Illés, hogy megmentse őt. 50 Jézus pedig ismét hangosan felkiáltott, és kilehelte lelkét.

51És íme, a templom kárpitja felülről az aljáig kettéhasadt, a föld megrendült, és a

51És íme, a templom kárpitja felülről az aljáig kettéhasadt, a föld megrendült, és a sziklák 52 meghasadtak. A sírok megnyíltak, és sok elhunyt szentnek feltámadt 53 a teste. Ezek kijöttek a sírokból, és Jézus feltámadása után bementek a szent városba, és sokaknak megjelentek.

54 Amikor pedig a százados és akik vele őrizték Jézust, látták a földrengést és

54 Amikor pedig a százados és akik vele őrizték Jézust, látták a földrengést és a történteket, nagyon megrémültek, és így szóltak: Bizony, Isten Fia volt ez! 55 Volt ott sok asszony is, akik távolról figyelték mindezt. Ezek Galileából követték Jézust, hogy szolgáljanak neki. 56 Közöttük volt a magdalai Mária és Mária, Jakab és József anyja, valamint Zebedeus fiainak anyja.

Máté 27: 57– 61 Jézus temetése 57 Amikor beesteledett, eljött egy Arimátiából való gazdag

Máté 27: 57– 61 Jézus temetése 57 Amikor beesteledett, eljött egy Arimátiából való gazdag ember, név szerint József, aki maga is tanítványa volt 58 Jézusnak. Elment Pilátushoz, és elkérte Jézus holttestét. Akkor Pilátus megparancsolta, hogy adják ki neki.

59 József elvitte a holttestet, 60 tiszta gyolcsba göngyölte, és elhelyezte a maga új

59 József elvitte a holttestet, 60 tiszta gyolcsba göngyölte, és elhelyezte a maga új sírjába, amelyet a sziklába vágatott. A sír bejáratához egy nagy követ 61 hengerített, és elment. Ott volt pedig a magdalai Mária és a másik Mária, akik a sírral szemben ültek.

Máté 27: 62– 66 A sír őrzése 62 Másnap pedig, szombaton, összegyűltek a főpapok

Máté 27: 62– 66 A sír őrzése 62 Másnap pedig, szombaton, összegyűltek a főpapok és a 63 farizeusok Pilátusnál, és így szóltak: Uram, eszünkbe jutott, hogy ez a csaló még életében ezt mondta: Három nap múlva feltámadok!

64 Ezért parancsold meg, hogy őrizzék a sírt a harmadik napig, nehogy tanítványai odamenjenek,

64 Ezért parancsold meg, hogy őrizzék a sírt a harmadik napig, nehogy tanítványai odamenjenek, és ellopják őt, azután azt mondják a népnek: Feltámadt a halottak közül! Ez az utóbbi csalás rosszabb lenne az előzőnél. 65 Pilátus azonban ezt válaszolta: Van őrségetek, menjetek, őriztessétek ti, ahogyan tudjátok! 66Ők pedig elmentek, lepecsételték a követ, és őrséggel őriztették a sírt. Máté 27: 26– 66

ÁPRILIS 1. HÚSVÉTVASÁRNAP Istentisztelet rendje • Orgona előjáték • Köszöntés (állva) • Kezdőének. 227:

ÁPRILIS 1. HÚSVÉTVASÁRNAP Istentisztelet rendje • Orgona előjáték • Köszöntés (állva) • Kezdőének. 227: 1– 5 • Gyermekek köszöntése • Textus • Igehirdetés • Imádság (ülve) • Mi Atyánk (állva) • Hirdetések (ülve) • Adakozás (ülve) • Úrvacsora 299: 1– 4 Jézusban, Jézussal, Jézusért • Főének (ülve) 238: 1– 5 • Fohász (ülve) • Igeolvasás (ülve) 261 • Imádság (állva) • Záróének 468: 1, 2, 3 • Igehirdetésre készülő • Áldás (állva) ének (ülve) 167 • Gyermekek kivonulása • Orgona utójáték

Máté 28: 1– 10 Jézus feltámadása 1 Szombat elmúltával, a hét első napjának hajnalán,

Máté 28: 1– 10 Jézus feltámadása 1 Szombat elmúltával, a hét első napjának hajnalán, elment a magdalai Mária és a másik Mária, hogy megnézzék a sírt. 2És íme, nagy földrengés támadt, mert az Úr angyala leszállt a mennyből, és odalépve elhengerítette a követ, és leült rá. 3 Tekintete olyan volt, mint a villámlás, és ruhája fehér, mint a hó. 4 Az őrök a tőle való félelem miatt megrettentek, és szinte holtra váltak.

5 Az asszonyokat pedig így szólította meg az angyal: Ti ne féljetek! Mert tudom,

5 Az asszonyokat pedig így szólította meg az angyal: Ti ne féljetek! Mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek. 6 Nincsen itt, mert feltámadt, amint megmondta. Jöjjetek, nézzétek meg azt a helyet, ahol feküdt.

7És menjetek el gyorsan, mondjátok meg a tanítványainak, hogy feltámadt a halottak közül, és

7És menjetek el gyorsan, mondjátok meg a tanítványainak, hogy feltámadt a halottak közül, és előttetek megy Galileába: ott meglátjátok őt. Íme, megmondtam 8 nektek. Az asszonyok gyorsan eltávoztak a sírtól, félelemmel és nagy örömmel futottak, hogy megvigyék a hírt tanítványainak.

9És íme, Jézus szembejött velük, és ezt mondta: Legyetek üdvözölve! Ők pedig odamentek hozzá,

9És íme, Jézus szembejött velük, és ezt mondta: Legyetek üdvözölve! Ők pedig odamentek hozzá, megragadták a lábát, és leborultak 10 előtte. Ekkor Jézus így szólt hozzájuk: Ne féljetek! Menjetek el, adjátok hírül testvéreimnek, hogy menjenek Galileába, és ott meglátnak engem. Máté 28: 1– 10

48 Egyikük azonnal elfutott, hozott egy szivacsot, megtöltötte ecettel, nádszálra tűzte, és inni adott

48 Egyikük azonnal elfutott, hozott egy szivacsot, megtöltötte ecettel, nádszálra tűzte, és inni adott neki. Máté 27: 48

lenni? mit jelent – 1 Jézusban 2 Jézussal 3 Jézusért

lenni? mit jelent – 1 Jézusban 2 Jézussal 3 Jézusért

Mária Magdolna – nagy mélységből hívta el Jézus

Mária Magdolna – nagy mélységből hívta el Jézus

Mélységeink: pénz

Mélységeink: pénz

Mélységeink: magunk dicsőítése

Mélységeink: magunk dicsőítése

Mélységeink: hogyan nézünk ki

Mélységeink: hogyan nézünk ki

Mélységeink: mindenkiben csak a rosszat reménytelenség csüggedés

Mélységeink: mindenkiben csak a rosszat reménytelenség csüggedés

Mélységeink: önátadó szeretet hiánya alázat, önzetlenség hiánya

Mélységeink: önátadó szeretet hiánya alázat, önzetlenség hiánya

Mária Magdaléna megtapasztalta, hogy Jézus a szabadító!

Mária Magdaléna megtapasztalta, hogy Jézus a szabadító!

Rendezett élet kívül belül – JÉZUSBAN LENNI

Rendezett élet kívül belül – JÉZUSBAN LENNI

2. Jézussal lenni! 10 Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én

2. Jézussal lenni! 10 Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened! Megerősítlek, meg is segítlek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak. Ézsaiás 41: 10

2És íme, nagy földrengés támadt, mert az Úr angyala leszállt a mennyből, és odalépve

2És íme, nagy földrengés támadt, mert az Úr angyala leszállt a mennyből, és odalépve elhengerítette a követ, és leült rá. 3 Tekintete olyan volt, mint a villámlás, és ruhája fehér, mint a hó. 4 Az őrök a tőle való félelem miatt megrettentek, és szinte holtra váltak. Máté 28: 2– 3

5 Az asszonyokat pedig így szólította meg az angyal: Ti ne féljetek! Mert tudom,

5 Az asszonyokat pedig így szólította meg az angyal: Ti ne féljetek! Mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek. 6 Nincsen itt, mert feltámadt, amint megmondta. Jöjjetek, nézzétek meg azt a helyet, ahol feküdt. 7És menjetek el gyorsan, mondjátok meg a tanítványainak, hogy feltámadt a halottak közül, és előttetek megy Galileába: ott meglátjátok őt. Íme, megmondtam nektek. 8 Az asszonyok gyorsan eltávoztak a sírtól, félelemmel és nagy örömmel futottak, hogy megvigyék a hírt tanítványainak. Máté 28: 5– 8

3. Jézusért lenni! 8 Az asszonyok gyorsan eltávoztak a sírtól, félelemmel és nagy örömmel

3. Jézusért lenni! 8 Az asszonyok gyorsan eltávoztak a sírtól, félelemmel és nagy örömmel futottak, hogy megvigyék a hírt tanítványainak. Máté 28: 8

3. Jézusért lenni! 8 Az asszonyok gyorsan eltávoztak a sírtól, félelemmel és nagy örömmel

3. Jézusért lenni! 8 Az asszonyok gyorsan eltávoztak a sírtól, félelemmel és nagy örömmel futottak, hogy megvigyék a hírt tanítványainak. Máté 28: 8 Isten-félelemben, és nagy örömben élni, szolgálni, lenni – ameddig Isten itt akar látni bennünket.

És ha nem hiszik el? És ha Isten nem óvja meg az övéit? Mi

És ha nem hiszik el? És ha Isten nem óvja meg az övéit? Mi ott vagyunk elrejtve: Jézusban – Jézussal – Jézusért!

Santa Maria, Nina, Pinta 1492 augusztus 3 – október 12

Santa Maria, Nina, Pinta 1492 augusztus 3 – október 12

Jézusban – Jézussal – Jézusért megyek előre a célig!

Jézusban – Jézussal – Jézusért megyek előre a célig!

Pihenő van – part nincs!

Pihenő van – part nincs!

Jézusban – Jézussal – Jézusért megyek előre a célig!

Jézusban – Jézussal – Jézusért megyek előre a célig!

3 De hűséges az Úr, aki megerősít titeket, és megőriz a 5 gonosztól. (…)

3 De hűséges az Úr, aki megerősít titeket, és megőriz a 5 gonosztól. (…) Az Úr pedig irányítsa szíveteket az Isten szeretetére és a Krisztus állhatatosságára. 2 Thessz. 3: 3, 5

9És íme, Jézus szembejött velük, és ezt mondta: Legyetek üdvözölve! Ők pedig odamentek hozzá,

9És íme, Jézus szembejött velük, és ezt mondta: Legyetek üdvözölve! Ők pedig odamentek hozzá, megragadták 10 a lábát, és leborultak előtte. Ekkor Jézus így szólt hozzájuk: Ne féljetek! Menjetek el, adjátok hírül testvéreimnek, hogy menjenek Galileába, és ott meglátnak engem. Máté 28: 9– 10

ÁPRILIS 1. HÚSVÉTVASÁRNAP Istentisztelet rendje • Orgona előjáték • Köszöntés (állva) • Kezdőének. 227:

ÁPRILIS 1. HÚSVÉTVASÁRNAP Istentisztelet rendje • Orgona előjáték • Köszöntés (állva) • Kezdőének. 227: 1– 5 • Gyermekek köszöntése • Textus • Igehirdetés • Imádság (ülve) • Mi Atyánk (állva) • Hirdetések (ülve) • Adakozás (ülve) • Úrvacsora 299: 1– 4 Jézusban, Jézussal, Jézusért • Főének (ülve) 238: 1– 5 • Fohász (ülve) • Igeolvasás (ülve) 261 • Imádság (állva) • Záróének 468: 1, 2, 3 • Igehirdetésre készülő • Áldás (állva) ének (ülve) 167 • Gyermekek kivonulása • Orgona utójáték