Reformtus istentisztelet 2017 prilis 14 nagypntek 2017 PRILIS

  • Slides: 39
Download presentation
Református istentisztelet 2017 április 14. nagypéntek

Református istentisztelet 2017 április 14. nagypéntek

2017. ÁPRILIS 14. NAGYPÉNTEK • Orgona előjáték Istentisztelet rendje: • Gyermekek kivonulása • Köszöntés

2017. ÁPRILIS 14. NAGYPÉNTEK • Orgona előjáték Istentisztelet rendje: • Gyermekek kivonulása • Köszöntés (állva) • Kezdőének (állva) 219 • Textus (ülve) • Igehirdetés Kié a kereszt? • Gyermekek köszöntése • Imádság (ülve) • Főének (ülve) 471: 1– 4 • Mi Atyánk (állva) • Fohász (ülve) • Hirdetések (ülve) • Igeolvasás (ülve) • Adakozás (ülve) • Imádság (állva) • Záróének (ülve) 213: 1– 5 • Igehirdetésre készülő • Áldás (állva) ének (ülve) 385: 1, 2 • Orgona utójáték

Márk 14: 43– 52 Jézus elfogatása 43 Még beszélt Jézus, amikor egyszer csak megjelent

Márk 14: 43– 52 Jézus elfogatása 43 Még beszélt Jézus, amikor egyszer csak megjelent Júdás, egy a tizenkettő közül, és kardokkal, botokkal felszerelt sokaság jött vele a főpapoktól, az írástudóktól és a 44 vénektől. Az árulója ezt az ismertetőjelet adta meg nekik: „Akit megcsókolok, az lesz ő: fogjátok el, és vigyétek be biztos kísérettel. ”

45 Amikor odaért, azonnal hozzálépett, és így szólt: „Mester!” - és megcsókolta. 46 Azok

45 Amikor odaért, azonnal hozzálépett, és így szólt: „Mester!” - és megcsókolta. 46 Azok pedig rátették kezüket, és elfogták. 47 Egy valaki az ott állók közül kirántotta a kardját, lecsapott a főpap szolgájára, és levágta a fülét. 48 Ekkor megszólalt Jézus, és ezt mondta nekik: „Úgy vonultatok ki ellenem, mint valami rabló ellen, kardokkal és botokkal, hogy elfogjatok. 49 Veletek voltam mindennap a templomban, amikor tanítottam, és nem fogtatok el. Az Írásoknak azonban be kell teljesedniük. ”

50 Ekkor mindnyájan elhagyták őt és elfutottak. 51 De követte őt egy ifjú, aki

50 Ekkor mindnyájan elhagyták őt és elfutottak. 51 De követte őt egy ifjú, aki csak egy inget viselt mezítelen testén: őt is 52 elfogták, de ő az ingét otthagyva mezítelenül elmenekült. Márk 14: 43– 52

2017. ÁPRILIS 14. NAGYPÉNTEK • Orgona előjáték Istentisztelet rendje: • Gyermekek kivonulása • Köszöntés

2017. ÁPRILIS 14. NAGYPÉNTEK • Orgona előjáték Istentisztelet rendje: • Gyermekek kivonulása • Köszöntés (állva) • Kezdőének (állva) 219 • Textus (ülve) • Igehirdetés Kié a kereszt? • Gyermekek köszöntése • Imádság (ülve) • Főének (ülve) 471: 1– 4 • Mi Atyánk (állva) • Fohász (ülve) • Hirdetések (ülve) • Igeolvasás (ülve) • Adakozás (ülve) • Imádság (állva) • Záróének (ülve) 213: 1– 5 • Igehirdetésre készülő • Áldás (állva) ének (ülve) 385: 1, 2 • Orgona utójáték

Márk 15: 16– 41 Jézus megcsúfolása 16 A katonák elvitték őt a palota belsejébe,

Márk 15: 16– 41 Jézus megcsúfolása 16 A katonák elvitték őt a palota belsejébe, a helytartóságra, és összehívták az egész csapatot. 17 Felöltöztették bíborba, tövisből font koronát tettek a fejére, 18és elkezdték köszönteni: „Üdvözlégy, zsidók királya!” 19 Nádszállal verték a fejét, leköpdösték, és térdhajtással hódoltak előtte.

Márk 15: 20– 32 Jézus megfeszítése 20 Miután kigúnyolták, levették róla a bíborruhát, felöltöztették

Márk 15: 20– 32 Jézus megfeszítése 20 Miután kigúnyolták, levették róla a bíborruhát, felöltöztették saját ruhájába, és kivitték, hogy megfeszítsék őt. 21 Kényszerítettek egy arra menő embert, cirénei Simont, Alexander és Rufusz apját, aki a mezőről jött, hogy vigye a keresztet.

22 Elvitték őt a Golgota nevű helyre, ami ezt jelenti: 23 Koponya-hely, és mirhás

22 Elvitték őt a Golgota nevű helyre, ami ezt jelenti: 23 Koponya-hely, és mirhás bort adtak neki; de ő nem fogadta 24 el. Ekkor keresztre feszítették, és megosztoztak a ruháin, sorsot vetve, hogy ki 25 mit kapjon. Kilenc óra volt, amikor megfeszítették.

26 Felirat is volt a kereszten az ellene emelt vádról, amely így 27 szólt:

26 Felirat is volt a kereszten az ellene emelt vádról, amely így 27 szólt: A ZSIDÓK KIRÁLYA. Vele együtt feszítettek keresztre két rablót, egyet jobb, egyet pedig 28 bal keze felől. (És így teljesedett be az Írás, amely ezt mondja: „És bűnösök közé számlálták. ”)

29 Az arra járók fejüket csóválva káromolták, és ezt mondták: „Nosza te, aki lerombolod

29 Az arra járók fejüket csóválva káromolták, és ezt mondták: „Nosza te, aki lerombolod a templomot, és felépíted három nap alatt, 30 mentsd meg magadat, szállj le a keresztről!” 31 Hasonlóan csúfolódtak a főpapok is maguk között az írástudókkal együtt, és így szóltak: „Másokat megmentett, de magát nem tudja megmenteni. 32 A Krisztus, az Izráel királya, szálljon le a keresztről, hogy lássuk, és higgyünk. ” Azok is gyalázták, akik vele együtt voltak megfeszítve.

Márk 15: 33– 41 Jézus halála 33 Amikor tizenkét óra lett, sötétség támadt az

Márk 15: 33– 41 Jézus halála 33 Amikor tizenkét óra lett, sötétség támadt az egész földön három 34 óráig. Három órakor Jézus hangosan felkiáltott: „Elói, elói, lámá sabaktáni!” - ami ezt jelenti: „Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? ” 35 Néhányan az ott állók közül, akik meghallották, így szóltak: „Nézd, Illést hívja. ”

36 Valaki elfutott, megtöltött egy szivacsot ecettel, nádszálra tűzte, inni adott neki, és így

36 Valaki elfutott, megtöltött egy szivacsot ecettel, nádszálra tűzte, inni adott neki, és így szólt: „Lássuk csak, eljön-e 37 Illés, hogy levegye? ” Jézus azonban hangosan felkiáltva 38 kilehelte lelkét. Ekkor a templom kárpitja felülről az aljáig kettéhasadt.

39 Amikor a százados, aki vele szemben állt, látta, hogy így lehelte ki lelkét,

39 Amikor a százados, aki vele szemben állt, látta, hogy így lehelte ki lelkét, ezt mondta: „Bizony, ez az ember Isten Fia 40 volt!” Voltak ott asszonyok is, akik távolról figyelték; köztük a magdalai Mária, továbbá Mária, a kis Jakab és József anyja, valamint Salómé, 41 akik követték őt, és szolgáltak neki, amikor Galileában volt, és sok más asszony is, akik vele mentek fel Jeruzsálembe. Márk 15: 16 – 41

Márk 15: 21 Jézus megfeszítése 21 Kényszerítettek egy arra menő embert, cirénei Simont, Alexander

Márk 15: 21 Jézus megfeszítése 21 Kényszerítettek egy arra menő embert, cirénei Simont, Alexander és Rufusz apját, aki a mezőről jött, hogy vigye a keresztet.

Cyrene

Cyrene

Cyrene – Zeusz templom, UNESCO világörökség

Cyrene – Zeusz templom, UNESCO világörökség

Kié a kereszt, amit hordassz?

Kié a kereszt, amit hordassz?

467 -es ének Jöjj, királyom, Jézusom. 5 versszak: A keresztet te adod, adj hozzá

467 -es ének Jöjj, királyom, Jézusom. 5 versszak: A keresztet te adod, adj hozzá alázatot, Hordjam olyan csendesen, mint egykor te, Mesterem.

27 Ha valaki nem hordozza a maga keresztjét, és nem jön utánam, az nem

27 Ha valaki nem hordozza a maga keresztjét, és nem jön utánam, az nem lehet az én tanítványom. Lukács 14: 27

21 Hiszen erre hívattatok el, mivel Krisztus is szenvedett értetek, és példát adott nektek,

21 Hiszen erre hívattatok el, mivel Krisztus is szenvedett értetek, és példát adott nektek, hogy az ő nyomdokait kövessétek: 22ő nem tett bűnt, álnokság sem hagyta el a száját, 23 mikor gyalázták, nem viszonozta a gyalázást; amikor szenvedett, nem fenyegetőzött, hanem rábízta ezt arra, aki igazságosan ítél. 24 Bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy miután meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak éljünk: az ő sebei által gyógyultatok meg. 25 Mert olyanok voltatok, mint a tévelygő juhok, de most megtértetek lelketek pásztorához és gondviselőjéhez. 1 Péter 2: 21– 25

13 Köszöntsétek az Úrban kiválasztott Rufuszt és anyját, aki nekem is anyám. Róma 16:

13 Köszöntsétek az Úrban kiválasztott Rufuszt és anyját, aki nekem is anyám. Róma 16: 13

Azok, akik az István miatt támadt üldözés következtében szétszóródtak, eljutottak Föníciáig, Ciprusig és Antiókhiáig,

Azok, akik az István miatt támadt üldözés következtében szétszóródtak, eljutottak Föníciáig, Ciprusig és Antiókhiáig, de senki másnak nem hirdették az igét, csak a zsidóknak. Volt azonban közöttük néhány ciprusi és cirénei férfi. Mikor ők eljutottak Antiókhiába, a görögökhöz is szóltak, és hirdették az Úr Jézust. És az Úr keze velük volt, úgyhogy sokan hittek, és tértek meg az Úrhoz. Ap. Csel. 11, 19 – 21

Por lesz a por, s így jó, a lélek él! Egy mondat már a

Por lesz a por, s így jó, a lélek él! Egy mondat már a múlt: A LEGMÉLTÓBBAT szolgálhattam én – m é l t a t l a n u l. (Füle Lajos)

2017. ÁPRILIS 14. NAGYPÉNTEK • Orgona előjáték Istentisztelet rendje: • Gyermekek kivonulása • Köszöntés

2017. ÁPRILIS 14. NAGYPÉNTEK • Orgona előjáték Istentisztelet rendje: • Gyermekek kivonulása • Köszöntés (állva) • Kezdőének (állva) 219 • Textus (ülve) • Igehirdetés Kié a kereszt? • Gyermekek köszöntése • Imádság (ülve) • Főének (ülve) 471: 1– 4 • Mi Atyánk (állva) • Fohász (ülve) • Hirdetések (ülve) • Igeolvasás (ülve) • Adakozás (ülve) • Imádság (állva) • Záróének (ülve) 213: 1– 5 • Igehirdetésre készülő • Áldás (állva) ének (ülve) 385: 1, 2 • Orgona utójáték

Tóth Zsombor

Tóth Zsombor

2017. ÁPRILIS 14. NAGYPÉNTEK • Orgona előjáték Istentisztelet rendje: • Gyermekek kivonulása • Köszöntés

2017. ÁPRILIS 14. NAGYPÉNTEK • Orgona előjáték Istentisztelet rendje: • Gyermekek kivonulása • Köszöntés (állva) • Kezdőének (állva) 219 • Textus (ülve) • Igehirdetés Kié a kereszt? • Gyermekek köszöntése • Imádság (ülve) • Főének (ülve) 471: 1– 4 • Mi Atyánk (állva) • Fohász (ülve) • Hirdetések (ülve) • Igeolvasás (ülve) • Adakozás (ülve) • Imádság (állva) • Záróének (ülve) 213: 1– 5 • Igehirdetésre készülő • Áldás (állva) ének (ülve) 385: 1, 2 • Orgona utójáték