Reforma Paktu o stabilit a rstu a dohled

  • Slides: 17
Download presentation
Reforma Paktu o stabilitě a růstu a dohled nad makroekonomickými nerovnováhami v EU: hlavní

Reforma Paktu o stabilitě a růstu a dohled nad makroekonomickými nerovnováhami v EU: hlavní otázky pro ČR Jakub Mazur Vedoucí oddělení 532 Hospodářská a finanční politika EU Prezentace pro seminář MF ve Smilovicích, prosinec 2010

Tři pilíře reformy ekonomického řízení v EU 1) posílení rozpočtového dohledu n 2) ustavení

Tři pilíře reformy ekonomického řízení v EU 1) posílení rozpočtového dohledu n 2) ustavení nového dohledu nad makroekonomickými nerovnováhami n 3) zavedení mechanismu krizového řízení pro země eurozóny n

Legislativní návrhy Komise: n n n n Rozpočtový dohled: dvě novely Paktu stability a

Legislativní návrhy Komise: n n n n Rozpočtový dohled: dvě novely Paktu stability a růstu nové nařízení o posílení vynutitelnosti rozpočtového dohledu pro eurozónu nová směrnice k rozpočtovým rámcům Makroekonomický dohled: nové nařízení pro prevenci a nápravu makroekonomických nerovnovah v EU nové nařízení pro vynucení nápravy makroekonomických nerovnovah v eurozóně

Právní základ současného koordinačního a dohledového rámce n Základem Smlouva o fungování EU: u

Právní základ současného koordinačního a dohledového rámce n Základem Smlouva o fungování EU: u Čl. 121 „Členské státy považují své hospodářské politiky za věc společného zájmu a koordinují je v rámci Rady. “ u Čl. 126 a Protokol 12 a Pakt stability a růstu „Členské státy se vyvarují nadměrných rozpočtových schodků. “ u Čl. 136 „Členské státy, jejichž měnou je euro, …“

Spojené království – výjimka ze sankcí Má udělenou trvalou výjimku pro přijetí eura n

Spojené království – výjimka ze sankcí Má udělenou trvalou výjimku pro přijetí eura n V Protokolu 15 ke Smlouvě je uvedeno, že „bude usilovat o to, aby neměla nadměrné rozpočtové schodky“ n Pro EU obecně platí ve Smlouvě článek 126, který říká, že se „země vyvarují nadměrným rozpočtovým schodkům“ n

Pakt o stabilitě a růstu = rozpočtový dohled n preventivní část: Nařízení 1466/97 ve

Pakt o stabilitě a růstu = rozpočtový dohled n preventivní část: Nařízení 1466/97 ve znění novely z roku 2005 n nápravná část: Nařízení 1467/97 ve znění novely z roku 2005 n Smyslem je podporovat dodržování rozpočtové kázně členských států a rychlé nápravy

Rozpočtový dohled – preventivní část n Beze změny: u povinnost předkládat Radě a Komisi

Rozpočtový dohled – preventivní část n Beze změny: u povinnost předkládat Radě a Komisi programy stability/konvergenční programy = plány k dosažení vyrovnaných rozpočtů a udržitelných veřejných financí u Střednědobý rozpočtový cíl = strukturální saldo: očištěné od cyklických dopadů a jednorázových a dočasných opatření; zohledňuje potenciální růst, úroveň vládního dluhu a implicitní závazky ze stárnutí obyvatelstva

Rozpočtový dohled – preventivní část n Státy eurozóny a ERM 2 mají uloženo jako

Rozpočtový dohled – preventivní část n Státy eurozóny a ERM 2 mají uloženo jako dříve snižovat strukturální schodek ročně alespoň o 0, 5% HDP, pokud ho ještě nedosáhly; ostatní beze změny n Pokud členský stát nedosáhl svého střednědobého rozpočtového cíle a navíc má nadměrný dluh a/nebo nadměrné makroekonomické nerovnováhy, má uloženo snižovat schodek o více než 0, 5% HDP ročně n Pokud tak nečiní, dá mu Komise varování, aby přijal účinná opatření, pokud je nepřijme, dá mu Rada doporučení

Rozpočtový dohled – preventivní část: sankce pro eurozónu n n n Sankce pro země

Rozpočtový dohled – preventivní část: sankce pro eurozónu n n n Sankce pro země eurozóny: úročený vklad ve výši 0, 2% HDP společně s doporučením Rady k návratu k obezřetné fiskální politice Pro uvalení sankce ve formě úročeného vkladu státu eurozóny by se nově měla použít procedura obráceného hlasování v Radě (reverse voting): u Návrh Komise na sankci je přijat, pokud Rada ve složení členů eurozóny nerozhodne jinak kvalifikovanou většinou do deseti dnů Sankce se státu vrátí s úroky, jakmile se vrátí obezřetné fiskální politice

Rozpočtový dohled – preventivní část n n n Pro všechny státy zavádí nový pojem

Rozpočtový dohled – preventivní část n n n Pro všechny státy zavádí nový pojem obezřetné fiskální politiky: u Bude se monitorovat a hodnotit tempo růstu výdajů, zda jsou o 1 p. b. nižší než obezřetně odhadnuté střednědobé tempo růstu HDP Výjimka: pokud stát výrazně nad svým rozpočtovým cílem (v přebytku), nebo zvýší diskrečním rozhodnutím své příjmy Všechny nečekané příjmy dávat na snížení dluhu, ne na další výdaje

Rozpočtový dohled – nápravná část n n n aktivace dluhového kritéria: tempo snižování nadměrného

Rozpočtový dohled – nápravná část n n n aktivace dluhového kritéria: tempo snižování nadměrného dluhu je dostatečné, pokud se poměrový ukazatel vládního dluhu (v % HDP) v minulých třech letech snižoval průmětným ročním tempem 5 % svého převisu nad referenční hodnotou relevantní faktory: vývoj vládního dluhu, zda jeho snižování nebylo komplikováno velmi nízkým nominálním růstem, rizikovost dluhové struktury, výše implicitních závazků s ohledem na stáří obyvatelstva; závazky soukromého sektoru? Menší váha relevantním faktorům v případě nesouladu s kritériem rozpočtového schodku, pokud země bude mít dluh nad prahovou hodnotou 60% HDP

Rozpočtový dohled – nápravná část: sankce pro eurozónu n n Sankce výrazně dříve v

Rozpočtový dohled – nápravná část: sankce pro eurozónu n n Sankce výrazně dříve v nápravném procesu Komise navrhuje, aby státy složil neúročný vklad ve výši 0, 2% HDP již při zahájení procedury při nadměrném schodku Neúročený vklad bude přeměněn na nenávratnou pokutu, pokud Rada po 6 měsících stanoví, že dotčený stát neplní doporučení Rady Obrácené hlasování v Radě

Makroekonomický dohled n n Nově zavést dohled nad makroekonomickými nerovnováhami a sledovat vývoj konkurenceschopnosti

Makroekonomický dohled n n Nově zavést dohled nad makroekonomickými nerovnováhami a sledovat vývoj konkurenceschopnosti Systém včasného varování: sada indikátorů a prahových hodnot, rozlišení pro eurozónu a nečleny, a ekonomické posouzení Procedura při nadměrné nerovnováze: sankce pro země eurozóny? Rada bude dávat doporučení pro hospodářské politiky, např. pro fungování trhu práce, monitorování makroobezřetnostních principů, například nadměrné úvěrové emise, vytváření bublin na trhu nemovitostí apod

Makroekonomický dohled - Nařízení o prevenci a nápravě nadměrných makroekonomických nerovnovah v EU n

Makroekonomický dohled - Nařízení o prevenci a nápravě nadměrných makroekonomických nerovnovah v EU n n n Komise hodnotí riziko vzniku nerovnováh Vychází ze systému včasného varování založeného na tabulce indikátorů s prahovými hodnotami a ekonomickém posouzení V případě signalizace výskytu či rizika nerovnováhy Komise po diskusi v Radě provede hloubkovou analýzu Pokud nezjistí velké problémy, nepřijme další kroky Při vážné nerovnováze se spustí nápravná procedura při nadměrné nerovnováze

Makroekonomický dohled - Nařízení o prevenci a nápravě nadměrných makroekonomických nerovnováh v EU Nápravná

Makroekonomický dohled - Nařízení o prevenci a nápravě nadměrných makroekonomických nerovnováh v EU Nápravná procedura: n Doporučení Rady k nápravě ve stanoveném období n Stát předloží nápravný program podle doporučení n Rada vyhodnotí do dvou měsíců, zda jsou přijatá opatření dostatečná a vydá na základě návrhu Komise stanovisko n Pokud jsou nedostatečná, vyzve stát podle návrhu Komise k nápravě v novém termínu n Komise stát monitoruje, může vykonat kontrolní misi na místě n Pokud stát nepřijal účinná opatření Rada na doporučení Komise přijme další doporučení s prodloužením nápravného období n Až Rada vyhodnotí, že stát není zasažen nadměrnými nerovnováhami, rozhodne na doporuční Komise o ukončení procedury n

Makroekonomický dohled – nařízení o vynucení nápravy makroekonomických nerovnováh v eurozóně n n Pokud

Makroekonomický dohled – nařízení o vynucení nápravy makroekonomických nerovnováh v eurozóně n n Pokud by stát eurozóny dvakrát za sebou nepřijal účinná opatření na doporučení rady, uvalí na něj Rada pokutu v roční výši 0, 1% HDP Obrácené hlasování v Radě Pokud stát dostane pokutu a přijme nápravu během stejného roku, je mu pokuta vrácena V opačném případu se pokuta propadá

n Děkuji za pozornost.

n Děkuji za pozornost.