Referati pri pouku fizike Praktine izkunje 12 3

  • Slides: 22
Download presentation
Referati pri pouku fizike Praktične izkušnje 12. 3. 2021 1

Referati pri pouku fizike Praktične izkušnje 12. 3. 2021 1

Pobuda za razmislek o šolskih referatih z referati učencev nisem bil zadovoljen, (vsebina, predstavitev)

Pobuda za razmislek o šolskih referatih z referati učencev nisem bil zadovoljen, (vsebina, predstavitev) l učence ni nihče podučil o pisanju referatov (velja za našo šolo), l razkorak med pričakovanji učencev in učitelja – različne zahteve, l zgledno sodelovanje učiteljev s šolsko knjižničarko. l 12. 3. 2021 2

Vsebina šolskih referatov pomembni fiziki in njihov pomen za razvoj fizike (Newton, Joule, Kelvin,

Vsebina šolskih referatov pomembni fiziki in njihov pomen za razvoj fizike (Newton, Joule, Kelvin, Arhimed. . . ) izdelava fizikalnih modelov (model peščene ure, model areometra, vzmetna tehtnica, barvni spekter - vrtavka. . . ) domači eksperimenti (tehtanje lasu, upor sredstva, sevanje, hidrostatični tlak, merjenje kota, ki ga opiše senca v eni uri, masa surovega in ocvrtega krompirja, razvrstitev izbranih snovi po gostoti, pretakanje, areometer. . . 12. 3. 2021 3

Vsebina šolskih referatov zanimiva vprašanja (opis gibanja padalca, l lastna izbira učencev (laser, črne

Vsebina šolskih referatov zanimiva vprašanja (opis gibanja padalca, l lastna izbira učencev (laser, črne luknje, pulzarji. . . ). l 12. 3. 2021 4

Vsebina šolskih referatov Vsako leto z referati obdelam poglavje Pogled v vesolje. Učenci dopolnijo

Vsebina šolskih referatov Vsako leto z referati obdelam poglavje Pogled v vesolje. Učenci dopolnijo referate z računalniškimi programi, javanskimi programčki z interneta, z izdelanimi spletnimi stranmi in prezentacijami. 12. 3. 2021 5

Priprava referatov – nasveti učencem zberi podatke iz različnih gradiv in medijev, l presodi

Priprava referatov – nasveti učencem zberi podatke iz različnih gradiv in medijev, l presodi ali referat želiš izdelati, l pred izdelavo referata se posvetuj o vsebini in virih z učiteljem in s knjižničarko. l 12. 3. 2021 6

Priprava referatov – nasveti učencem pripravi si izpiske iz gradiv, z zapiski pripravi osnutek

Priprava referatov – nasveti učencem pripravi si izpiske iz gradiv, z zapiski pripravi osnutek referata, v uvodu predstavi cilje referata, v osrednjem delu vsebino in v zaključku uporabo, čistopis gradiva opremi slikovno, z modeli, eksperimenti. . . , navedi vire. 12. 3. 2021 7

Referat o domačem eksperimentu l l l učenec izbere pripomočke, lahko mu jih posodimo,

Referat o domačem eksperimentu l l l učenec izbere pripomočke, lahko mu jih posodimo, opravi eksperiment, zapiše rezultate meritev, napravi posplošitve, poroča in izvede eksperiment, o eksperimentu samo poroča 12. 3. 2021 8

Pomoč učiteljev in staršev učitelj mora učencu pomagati, ko naleti na težavo, l učenci

Pomoč učiteljev in staršev učitelj mora učencu pomagati, ko naleti na težavo, l učenci se veliko naučijo tudi doma, l koristno lahko uporabijo znanje bratov ali sester, staršev. . . l 12. 3. 2021 9

Predstavitev šolskih referatov Za predstavitev je na voljo pet minut. Po dogovoru z učiteljem

Predstavitev šolskih referatov Za predstavitev je na voljo pet minut. Po dogovoru z učiteljem pa glede na širino obravnavane teme tudi več. Pri predstavitvi si pomagamo z literaturo, opornimi točkami. . . Vsebine naloge se nikakor ne naučimo na pamet. 12. 3. 2021 10

Predstavitev šolskih referatov za bolj nazorno predstavitev lahko uporabimo skice, slike, preglednice, modele. .

Predstavitev šolskih referatov za bolj nazorno predstavitev lahko uporabimo skice, slike, preglednice, modele. . . Uporabimo lahko vso učno tehnologijo, ki je na voljo v fizikalni učilnici (tabla, magnetki, grafoskop, učne zbirke, računalnik. . . ). l učencem pripravi referata največkrat kdo pomaga, zato morajo biti predstavitvi suvereni in prepričljivi 12. 3. 2021 11

Ocenjevanje šolskih referatov oceno referata zapišem v redovalnico, l oceno referata sestavljata ocena vsebine

Ocenjevanje šolskih referatov oceno referata zapišem v redovalnico, l oceno referata sestavljata ocena vsebine in ocena načina predstavitve, l oceno referata zapišem na posebno mesto v redovalnici in ne predstavlja enake “teže”, kot ustna in pisna ocena l ocena referata učencem ne kvari splošne ocene. l 12. 3. 2021 12

Čemu referati? učenci si o temi referata preberejo dodatne stvari, če jih zanimajo, z

Čemu referati? učenci si o temi referata preberejo dodatne stvari, če jih zanimajo, z vsebino referata se z oglasnega panoja seznanijo tudi drugi učenci (prednost), navadijo se poročati, dobijo boljšo oceno, ki ima spodbujevalni naboj, z zanimivostmi iz referatov učitelj lahko popestri pouk in se česa nauči. 12. 3. 2021 13

Priprava referatov - teoretične osnove 1. Misel in zamisel o delu poznati moramo dejstva

Priprava referatov - teoretične osnove 1. Misel in zamisel o delu poznati moramo dejstva in rezultate, imeti moramo določena znanja in vedenja, 2. Branje besedila bežno – preletavajoče, diagonalno S prelistavanjem besedila dobimo osnovne informacije o tem ali lahko kaj koristi ali ne. 12. 3. 2021 14

Priprava referatov - teoretične osnove – kritično študijsko branje – poglobljeno, vsebinsko 3. Izpiski,

Priprava referatov - teoretične osnove – kritično študijsko branje – poglobljeno, vsebinsko 3. Izpiski, povzetki, izvlečki, pregled – – – 12. 3. 2021 kritično branje spremlja izpisovanje na liste, izpiski povzemajo glavne misli besedila, izpiski služijo kot študijski vir ob obnavljanju prikazanega, 15

Priprava referatov - teoretične osnove – ob ponovnem branju izpišemo še povzetke in izvlečke,

Priprava referatov - teoretične osnove – ob ponovnem branju izpišemo še povzetke in izvlečke, 4. Ob zbranem gradivu izdelamo načrt razpored gradiva in dispozicija, – okvirna zasnova, – 12. 3. 2021 16

Priprava referatov - teoretične osnove 5. Ubesedovanje – jezikovno preoblikovanje besedila logičnost in pravilnost,

Priprava referatov - teoretične osnove 5. Ubesedovanje – jezikovno preoblikovanje besedila logičnost in pravilnost, primernost in ustreznost, kratkost in jedrnatost, jasnost in nazornost, sistematičnost in preglednost, razumljivost, izvirnost – lasten pečat nekemu besedilu 12. 3. 2021 17

Priprava referatov - teoretične osnove 6. Pri referatu je nujno upoštevati tridelno členitev. –

Priprava referatov - teoretične osnove 6. Pri referatu je nujno upoštevati tridelno členitev. – – – 12. 3. 2021 uvod (definiranje teme), jedro (osrednji opis, razlaga, interpretacija) zaključek (sklep z ugotovitvami, uporaba v praksi) 18

Priprava referatov - teoretične osnove 7. Navesti moramo literaturo oziroma vire. – 12. 3.

Priprava referatov - teoretične osnove 7. Navesti moramo literaturo oziroma vire. – 12. 3. 2021 avtor: naslov; kraj izdaje; založba; letnica; stran 19

Literatura l Bajt, Drago: Pišem, torej sem; Priročnik za pisanje; Maribor: Založba Obzorja, 1993

Literatura l Bajt, Drago: Pišem, torej sem; Priročnik za pisanje; Maribor: Založba Obzorja, 1993 12. 3. 2021 20

Vprašanja za razmislek l l l l Kaj dajete vašim učencem za referate? Kdaj

Vprašanja za razmislek l l l l Kaj dajete vašim učencem za referate? Kdaj jim dajete možnost za predstavitev? Ali kdaj namenite za referate celo šolsko uro? Kako ocenjujete referate? Ali jih učenci radi delajo? Referat v dvojicah da ali ne? Kdaj jim dajete referate? Še kaj o referatih. . 12. 3. 2021 21

Način predstavitve l l l poročanje z uporabo stenskih slik, poročanje ob pomoči modelov,

Način predstavitve l l l poročanje z uporabo stenskih slik, poročanje ob pomoči modelov, izvedba eksperimenta, priprava spletnih strani, priprava prezentacije. 12. 3. 2021 22