Recyklace konstruknch vrstev netuhch vozovek za studena Konstrukce

  • Slides: 35
Download presentation
Recyklace konstrukčních vrstev netuhých vozovek za studena

Recyklace konstrukčních vrstev netuhých vozovek za studena

Konstrukce pozemní komunikace

Konstrukce pozemní komunikace

Pojem recyklace n n n Z anglického slova recycling=recilkulace, vrácení zpět do procesu, znovuvyužití

Pojem recyklace n n n Z anglického slova recycling=recilkulace, vrácení zpět do procesu, znovuvyužití materiálu Omezeno technickými a materiálovými mezemi = 100% obnova je téměř nemožná K dosažení daných technologických parametrů je nutná alespoň částečně prvotní surovina

Smysl recyklace n n Vlivem stáří, dopravního zatížení a klimatických podmínek dochází k celé

Smysl recyklace n n Vlivem stáří, dopravního zatížení a klimatických podmínek dochází k celé řadě poruch konstrukcí vozovek Recyklace umožňuje přeměnu poškozené nestejnorodé pozemní komunikace (PK) na homogenní konstrukci

Smysl recyklace n ČR má 15 tis. km silnic II. třídy a 40 tis.

Smysl recyklace n ČR má 15 tis. km silnic II. třídy a 40 tis. km III třídy. Z toho 26 % je v kritickém stavu!

Výhody recyklace n n Ochrana přírodních zdrojů využitím materiálů ze starých poškozených vozovek Ochrana

Výhody recyklace n n Ochrana přírodních zdrojů využitím materiálů ze starých poškozených vozovek Ochrana životního prostředí snížením množství transportovaného materiálu Zvýšení únosnosti vozovky Snížení citlivosti konstrukce na vodu

Získání recyklátu n Šířka frézovacího bubnu n n n Malé frézy 0, 35 m

Získání recyklátu n Šířka frézovacího bubnu n n n Malé frézy 0, 35 m Velké frézy 2, 2 m Hloubka vyfrézované vrstvy n Při jednom záběru až 0, 35 m

Recykláty n n n Pro stavbu a opravy vozovek se používaly a používají materiály

Recykláty n n n Pro stavbu a opravy vozovek se používaly a používají materiály z místních zdrojů a to jak materiály přírodní, také materiály odpadní a průmyslové odpady a dále odpady z bouraných stavebních konstrukcí. Základní členění využitelných materiálů do asfaltových směsí podle původu: Materiály získané z: n n asfaltových vrstev vozovek – asfaltový recyklát, cementobetonových vozovek – recyklát z betonu

Recykláty n Průmyslové odpady: n n n n granulovaná vysokopecní struska - použití omezené

Recykláty n Průmyslové odpady: n n n n granulovaná vysokopecní struska - použití omezené vzhledem ke špatným zkušenostem s rozpadavostí strusky, ocelárenská struska – nedoporučuje se použití, slévárenský písek - recykluje se ve slévárnách, popílek – nevhodný do asfaltových směsí, použité pneumatiky – probíhá testování vhodnosti použití, odpadní sklo - použití se nepředpokládá, materiály ze stavebních demolic - nevhodné.

Rozdělení recyklací vozovek n Dle místa provádění míchání n n n Dle teploty procesu

Rozdělení recyklací vozovek n Dle místa provádění míchání n n n Dle teploty procesu n n n V obalovně, míchacím centru (mix in plant) Na místě (mix in place, in situ) Recyklace za studena – „recyklace jako kamenivo“ Recyklace za horka - „recyklace pojiva i kameniva“ Dle použitého pojiv n n n Asfalt Cement Emulze

Rozdělení recyklací vozovek n n Celková recyklace – recyklace podkl. vrstev nebo společná recyklace

Rozdělení recyklací vozovek n n Celková recyklace – recyklace podkl. vrstev nebo společná recyklace krytu a PV do hloubky 120 až 250 mm – pojivo cement nebo cement + asf. emulze Částečná recyklace – recyklace asf. vrstev v krytu do hloubky max. 120 mm – pojivo asf. emulze

Recyklace na místě za studena n n Recyklací za studena je možné zpracovávat jak

Recyklace na místě za studena n n Recyklací za studena je možné zpracovávat jak materiál asfaltových vrstev vozovek, tak i materiál pouze částečně stmelený (penetrační makadam) nebo materiál nestmelený a značně nehomogenní. Podle kroků recyklace je možno rozdělit na n jednokroká n vícekroká – hloubka recyklace až 0, 5 m

Recyklace na místě za studena n Recyklací na místě získávání materiálu a jeho použití

Recyklace na místě za studena n Recyklací na místě získávání materiálu a jeho použití s přidáním pojiv jako je asfaltová emulze nebo cement se dosáhne vyšší únosnosti celé konstrukce vozovky, odstranění místních poruch a vad geometrického vedení a uspořádání PK ve výhodných ekonomických relacích.

Recyklace na místě za studena n Při recyklaci za studena se technologické zařízení pohybuje

Recyklace na místě za studena n Při recyklaci za studena se technologické zařízení pohybuje po zpracovávané vrstvě s následujícími pracovními kroky: n n n Zpravidla frézování/drcení Případné přidání přísad Dávkování pojiv(a) k recyklovanému materiálu Míchání Pokládka a hutnění

Recyklace na místě za studena

Recyklace na místě za studena

Rozdělení recyklací dle pojiva n n Druh a množství pojiva dle průkazní zkoušky Dominantní

Rozdělení recyklací dle pojiva n n Druh a množství pojiva dle průkazní zkoušky Dominantní zastoupení cementu při: n n nepříznivé zrnitosti a nemožnosti regulace výkyvu homogenity nízké únosnosti podloží Převládající množství asfaltu: n n n vysoký obsah asfaltového pojiva plynulá čára zrnitosti únosné podloží

Průkazní zkoušky použité materiály: n recyklát - určení druhu podle obsahu různých stavebních hmot,

Průkazní zkoušky použité materiály: n recyklát - určení druhu podle obsahu různých stavebních hmot, kusové zrnitosti, obsahu asfaltu a ověření případného obsahu dehtu, n kamenivo - lokalita, frakce, zrnitost, n asfaltová emulze - výrobce, druh, výsledek zkoušky stanovení snášenlivosti s cementem, n asfalt (v případě přidávání asfaltového pojiva formou asfaltové pěny) - vhodnost pro výrobu asfaltové pěny dle TP 112 (ČSN EN 12591), n cement - výrobce a druh dle ČSN EN 197 -1,

Průkazní zkoušky n n n určení obsahu asfaltu v základní směsi a dle potřeby

Průkazní zkoušky n n n určení obsahu asfaltu v základní směsi a dle potřeby ověření přítomnosti dehtu, stanovení optimální vlhkosti základní směsi wopt, stanovení maximální objemové hmotnosti základní směsi návrh poměrů míchání jednotlivých složek RS, průkaz dosažení předepsané pevnosti v příčném tahu při po 7 dnech Rit, průkaz dosažení předepsané odolnosti proti vodě (7 dní na vzduchu + 7 dní ve vodě),

Průkazní zkoušky musí zejména obsahovat: n název zhotovitele, jeho adresu a telefonické resp. jiné

Průkazní zkoušky musí zejména obsahovat: n název zhotovitele, jeho adresu a telefonické resp. jiné spojení, n číslo, pod kterým je u zhotovitele průkazní zkouška vedena, n jméno odpovědného zpracovatele průkazní zkoušky a kontakt, n identifikaci stavby (stavební akce) pro kterou je zkouška prováděna, n předpis podle kterého byla průkazní zkouška vypracována,

Označení směsí Nestmelené vrstvy (bez pojiva) se označují podle technologie RS MZK 0/32 Gc,

Označení směsí Nestmelené vrstvy (bez pojiva) se označují podle technologie RS MZK 0/32 Gc, 200 mm, TP 208 n Stmelené vrstvy (s pojivem) RS 0/32 CA (na místě), 220 mm, TP 208 n

Recyklace na místě za studena

Recyklace na místě za studena

Podmínky provádění n n n Práce se nesmí provádět při silném nebo dlouhotrvajícím dešti,

Podmínky provádění n n n Práce se nesmí provádět při silném nebo dlouhotrvajícím dešti, materiál nesmí být zmrzlý. Nestmelené vrstvy se nesmí provádět při teplotách nižších než 0 °C. Stmelené vrstvy se nesmí provádět při teplotách nižších než + 5 °C. Při teplotě nad +25 °C se věnuje zvýšená pozornost udržování vrstvy ve vlhkém stavu.

Pokládka směsi RS n n Při recyklaci na místě se pro rozpojení pův. vrstev,

Pokládka směsi RS n n Při recyklaci na místě se pro rozpojení pův. vrstev, promíchání s pojivem, přísadami a vodou používá obvykle fréza. Následně se rozfrézovaný a promíchaný materiál urovná a zhutní – grejdr, válce…

Řazení strojů Válec Zásobník pojiv Válec Mixpaver Pøidávaná smìs Zásobník pojiv Fréza

Řazení strojů Válec Zásobník pojiv Válec Mixpaver Pøidávaná smìs Zásobník pojiv Fréza

Pokládka směsi RS n n Při recyklaci v míchacím centru je recyklované kamenivo dovezeno

Pokládka směsi RS n n Při recyklaci v míchacím centru je recyklované kamenivo dovezeno do mích. centra, kde se dávkují přísady a smíchají se. Hotová směs se převeze na stavbu a zpracuje - urovná a zhutní – grejdr, válce… Během dopravy nesmí dojít ke zněčištění, segregaci a změně vlhkosti.

Hutnění směsi RS n n Hutnění se zahajuje neprodleně po rozprostření směsi. Nedochází-li k

Hutnění směsi RS n n Hutnění se zahajuje neprodleně po rozprostření směsi. Nedochází-li k vytlačování vody na povrch hutněné vrstvy lze v hutnění bez přerušení pokračovat. V opačném případě je nutno hutnění přerušit a pokračovat v něm až po částečném vysušení směsi. Hutnění se ukončuje v době kdy je dosažena předepsaná míra zhutnění (hutnící prostředky nezanechávají na povrchu hutněné vrstvy viditelné stopy).

Kontrolní zkoušky směsi n n n Kontrolní zkoušky použitých stavebních materiálů ověřují shodu vlastností

Kontrolní zkoušky směsi n n n Kontrolní zkoušky použitých stavebních materiálů ověřují shodu vlastností a požadavků průkazních zkoušek. Rozsah kontrolních zkoušek směsi RS, jejichž výsledky musí odpovídat požadavkům průkazních zkoušek s následujícími odchylkami: vlhkost w – 3, 0 % až + 2, 0 % pevnost v příčném tahu při po 7 dnech Rit, odolnosti proti vodě (7 dní na vzduchu + 7 dní ve vodě),

Kontrolní zkoušky vrstvy RS n Modul přetvárnosti Edef, 2 min. 150 MPa n Rázový

Kontrolní zkoušky vrstvy RS n Modul přetvárnosti Edef, 2 min. 150 MPa n Rázový modul deformace min. 100 Mpa U vrstvy s asf. emulzí n Mezerovitost vrstvy n Míra zhutnění vrstvy

Přjímací zkoušky vrstvy RS n Odchylky od výšek n Odchylky od příčného sklonu n

Přjímací zkoušky vrstvy RS n Odchylky od výšek n Odchylky od příčného sklonu n Nerovnost povrchu – podélná, příčná n Tloušťka vrstvy

Výhody studené recyklace Sanace podkladních a ložných vrstev. Zvýšení únosnosti. Hlavní výhody: Využití stávajícího

Výhody studené recyklace Sanace podkladních a ložných vrstev. Zvýšení únosnosti. Hlavní výhody: Využití stávajícího materiálu v konstrukční vrstvě přidáním pojiva Úspora energie - žádné zahřívání směsi, sušení kameniva, . . . Zlepšení fyzikálně - mechanických vlastností Snížení prašnosti Zrychlení celé opravy silnice Snížení nákladů na dopravu