Rebala muinsuskaitseala turismitoote vljaarendamise kava koostamine Mihkel Laan

  • Slides: 20
Download presentation
Rebala muinsuskaitseala turismitoote väljaarendamise kava koostamine Mihkel Laan Cumulus Consulting OÜ 31. 08. 2007

Rebala muinsuskaitseala turismitoote väljaarendamise kava koostamine Mihkel Laan Cumulus Consulting OÜ 31. 08. 2007

Tegevusvaldkond Peamised teenused: Arendusteenused • Strateegiate koostamine • Arengukavade koostamine ja sektorarengukavade koostamine •

Tegevusvaldkond Peamised teenused: Arendusteenused • Strateegiate koostamine • Arengukavade koostamine ja sektorarengukavade koostamine • Teostatavus-tasuvusanalüüside koostamine Projektiteenused • Projekttaotluste koostamine • Projektijuhtimine • Sobiva rahastusallika leidmine 2

Näiteid teostatud töödest Turism (2004 -2007): • „Maidla mõisakompleksi turismitoote väljaarendamise kava koostamine (kontseptsioon

Näiteid teostatud töödest Turism (2004 -2007): • „Maidla mõisakompleksi turismitoote väljaarendamise kava koostamine (kontseptsioon + teostatavus-tasuvusanalüüs) • „Narva Aleksandri Suurkiriku ajaloolise kellatorni taastamine“ (teostatavus-tasuvusanüüs+projekttaotlus, 15 MEEK toetust “Piirkondliku konkurentsivõime tugevdamise programmist”) • „Ontika mõisakompleksi kasutuselvõtmise teostatavustasuvusanalüüs” • „Narva linnuse Põhjaõue avamine turistidele“(teostatavustasuvusanüüs, 11 MEEK toetust “Piirkondliku konkurentsivõime tugevdamise programmist”) • „Mäetaguse turismikeskuse kontseptsioon ja rakendusplaan“ • „Bastionide ring“ (teostatavus-tasuvusanalüüs, ca 5 MEEK toetust Phare ESC 2003 programmist) 3

Rebala idee algus • Vajadus arendada süsteemselt Jõelähtme valla turismisektorit, rakendades olemasolevat Eestis unikaalset

Rebala idee algus • Vajadus arendada süsteemselt Jõelähtme valla turismisektorit, rakendades olemasolevat Eestis unikaalset turismipotentsiaali • Teha eeltööd 2007 -2013 struktuurivahendite ärakasutamiseks Jõelähtme valla turismisektoris • Planeeritud tegevus - Jõelähtme valla turismisektori arengukava koostamine • Eeltöödeks võimalik täiendavalt kasutada EASi “Piirkondliku arengu kavandamise programmi” vahendeid -> taotlus esitati juunis 2007 4

Hetkeolukorra probleem • Hoolimata Rebala muinsuskaitsealal paiknevate omanäoliste vaatamisväärsuste mitmekesisusest ja suurest hulgast, ala

Hetkeolukorra probleem • Hoolimata Rebala muinsuskaitsealal paiknevate omanäoliste vaatamisväärsuste mitmekesisusest ja suurest hulgast, ala heast asukohast Tallinna lähistel ning Tallinn-Peterburi maantee ääres ja potentsiaalsest külastajate hulgast on ala turismipotentsiaali seni vähe kasutatud • Kitsaskohaks on Eesti ühele peamisele turistide liikumisteele jääva ala terviklikult väljaarendatud turismitoote puudumine. 5

Projekti eesmärgid • Üldine eesmärk on luua eeldused Rebala muinsuskaitseala atraktiivse turismitoote väljaarendamiseks ja

Projekti eesmärgid • Üldine eesmärk on luua eeldused Rebala muinsuskaitseala atraktiivse turismitoote väljaarendamiseks ja ala terviklikuks turismile suunatud kasutuselevõtuks, mis toob kaasa külastajate arvu ning investeeringute kasvu piirkonda ning loob uusi töökohti teenindussektoris. 6

Projekti eesmärgid II • Projekti otsesteks eesmärkideks on: – Töötada välja Rebala muinsuskaitseala tervikliku

Projekti eesmärgid II • Projekti otsesteks eesmärkideks on: – Töötada välja Rebala muinsuskaitseala tervikliku turismitoote väljaarendamise kava, mis sisaldab alternatiivsete arendusideede kogumist, analüüsi ja hindamist; ala terviktoote kontseptsiooni väljatöötamist; sihtrühmade ja konkurentsianalüüsi; rakendamise organisatsioonilist mudelit; turunduskava; ja väljaarendamise tegevuskava aastateks 2008 – 2013; – Teostada toote nelja peamise üksikobjekti – Rebala kaitseala keskus-muuseumi, Jägala pioneerilaagri, Kostivere mõisakompleksi ja Saha kabeli - detailsed teostatavustasuvusanalüüsid (TTA-d). TTA-d on aluseks nelja objekti konkreetsete investeeringuprojektide elluviimisel aastatel 20082013. 7

Projekti tegevused 1) 2) Rebala muinsuskaitseala turismitoote tervikkontseptsiooni ja väljaarendamise kava aastateks 2008 -2013

Projekti tegevused 1) 2) Rebala muinsuskaitseala turismitoote tervikkontseptsiooni ja väljaarendamise kava aastateks 2008 -2013 koostamine Nelja objekti teostatvus-tasuvusanalüüside koostamine (Rebala muinsuskaitseala keskus-muuseum, Jägala pioneerilaager, Kostivere mõisakompleks, Saha kabel) 8

„Rebala muinsuskaitseala turismitoote tervikkontseptsioon ja väljaarendamise kava aastateks 2008 -2013“: 1. 2. 3. 4.

„Rebala muinsuskaitseala turismitoote tervikkontseptsioon ja väljaarendamise kava aastateks 2008 -2013“: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Muinsuskaitseala objektide ja –teenuste analüüs; Alternatiivsete arendusideede kogumine, analüüs ja hindamine; Muinsuskaitseala terviktoote kontseptsioon; Toote sihtrühmade ja konkurentsianalüüs; Toote rakendamise organisatsiooniline mudel; Toote turunduskava; Toote väljaarendamise tegevuskava aastateks 2008 – 2013. 9

Nelja objekti teostatavustasuvusanalüüsid: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Objekti toote kirjeldus

Nelja objekti teostatavustasuvusanalüüsid: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Objekti toote kirjeldus (atraktsioonid, teenused, unikaalsus ja toetav taust – infrastruktuur, transport, majutus, toitlustus jms); Objekti arendamise tegevusmudel; Objekti konkurentsianalüüs; Objekti finantsanalüüs (objektide finantsjätkusuutlikkus ja projektijärgne haldamine); Objekti ettevalmistustase (sh eelnevad uuringud, projekti rakendamine); Objekti turunduskava; Objekti sotsiaalmajanduslik mõju; Objekti arendamise riskianalüüs. 10

Metoodika • Kasutab Ida-Viru Ettevõtluskeskuse poolt väljatöötatud kontseptsioonide koostamise metoodikat, mis on EASi poolt

Metoodika • Kasutab Ida-Viru Ettevõtluskeskuse poolt väljatöötatud kontseptsioonide koostamise metoodikat, mis on EASi poolt aktsepteeritud • Teostatavus-tasuvusanalüüsid vastavad EASi Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise programmi vastavale juhendile 11

Ajakava 1) 2) 3) 4) September-november 2007 – “Rebala muinsuskaitseala turismitoote tervikkontseptsioon ja väljaarendamise

Ajakava 1) 2) 3) 4) September-november 2007 – “Rebala muinsuskaitseala turismitoote tervikkontseptsioon ja väljaarendamise kava aastateks 2008 -2013“ Detsember 2007 –veebruar 2008 - nelja objekti TTA-d Märts 2008 – kooskõlastamine, avalikustamine Aprill 2008 – jätkutegevused. . . 12

Töö teostajad • Cumulus Consulting OÜ • Ida-Viru Turismiühendus MTÜ Juhtgrupp: • Hannes Orgse

Töö teostajad • Cumulus Consulting OÜ • Ida-Viru Turismiühendus MTÜ Juhtgrupp: • Hannes Orgse – projektijuht • Ardo Lass – Jõelähtme vallavanem • Merike Metstak – Jõelähtme vallavalitsuse avalike suhete peaspetsialist • Margit Pärtel – Asutus Rebala juhataja • Mihkel Laan – teostaja vastutav ekspert/projektijuht • Ingrid Kuligina – turismiekspert 13

Mis edasi? Investeeringutoetuste kaasamine EL struktuurifondidest projektideks 2007 -2013: “Elukeskkonna arendamise rakenduskava” prioriteet nr.

Mis edasi? Investeeringutoetuste kaasamine EL struktuurifondidest projektideks 2007 -2013: “Elukeskkonna arendamise rakenduskava” prioriteet nr. 4 Piirkondade terviklik ja tasakaalustatud areng (kokku 6, 08 mlrd EEK, ERF): • Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise programm. Toetus kuni 50 MEEK, 15% OF, min 1 MEEK 14

Toetatavad tegevused (turismi- ja puhkemajanduse edendamiseks): • külastus- ja vabaajavõimaluste väljaarendamine ja mitmekesistamine (nt

Toetatavad tegevused (turismi- ja puhkemajanduse edendamiseks): • külastus- ja vabaajavõimaluste väljaarendamine ja mitmekesistamine (nt külastuskeskused, muuseumid, teemapargid, käsitöökojad), – • • • aktiivse puhkuse võimaluste mitmekesistamine (nt matka- ja õpperajad, kergliiklusteed, supelrannad); külalissadamate ja randumiskohtade arendamine; kultuuriliselt ja looduslikult väärtuslike alade eksponeerimine – • • sh vajalike lisateenuste loomine; sh kultuuriliselt väärtuslike objektide, alade ja asulate kaitse ja eksponeerimine, ajalooliste ehitiste ja objektide restaureerimine ja rekonstrueerimine, ajalooliste varemete konserveerimine ning nende taaskasutusele võtt, külastajaprogrammide loomine, loodusobjektide ja maastike miljööväärtuse tõstmine, vaadete avamine ja maastike ajaloolise ilme taastamine, vaateplatvormide ja –tornide rajamine, puhkeotstarbeliste väikerajatiste väljaarendamine ja heakorrastamine puhke- ja turismiobjektide tugiinfrastruktuuri väljaarendamine (nt parkimiskohad, juurdepääsuteed ja –rajad, sanitaar- ja jäätmehooldustingimused, infotahvlid ja – viidad) miljööd risustavate kasutusel mitteolevate ja ohtlike ehitiste likvideerimine 15

Toetatavad tegevused II Toetatavad tegevused (kohaliku ettevõtluskeskkonna arendamiseks – taotlejad ainult KOV-d): • ettevõtluse

Toetatavad tegevused II Toetatavad tegevused (kohaliku ettevõtluskeskkonna arendamiseks – taotlejad ainult KOV-d): • ettevõtluse seisukohalt olulise avaliku tehnilise infrastruktuuri rajamine ja renoveerimine (juurdepääsuteed (v. a parklad), vee- ja kanalisatsioonitrassid, maaparandussüsteemid, välisvalgustus, elektri- ja sideliinid, küttesüsteemid) • endiste militaar-, tööstus- ja põllumajandusobjektide maa-alade ettevalmistamine nende taaskasutuselevõtuks ettevõtluse arendamise eesmärgil, miljööd risustavate kasutusel mitteolevate ja ohtlike ehitiste likvideerimine ja pinnase puhastamine • kasutusel mitteolevate ehitiste konserveerimine taaskasutusele võtmise eesmärgil 16

Nn. pehmed koostöötegevused INTERREG programmid 2007 -2013: • Lõuna-Soome – Eesti alaprogramm • Kesk-Läänemere

Nn. pehmed koostöötegevused INTERREG programmid 2007 -2013: • Lõuna-Soome – Eesti alaprogramm • Kesk-Läänemere programm (Eesti, Soome, Rootsi, Läti) Väga lai valik toetatavaid tegevusi: õppereisid, koolitused, kogemuste vahetus, ühine turundus ja tootearendus jne. 17

Teie küsimused ja kommentaarid? 18

Teie küsimused ja kommentaarid? 18

Kontseptsiooni ajakava • Hetkeolukorra analüüs – september • Võimalike arendussuundade määratlemine ja hindamine –

Kontseptsiooni ajakava • Hetkeolukorra analüüs – september • Võimalike arendussuundade määratlemine ja hindamine – oktoobri algus • Arendusideede genereerimine – oktoober • Toote väljatöötamine ja tegevuskava – november 19

Tänan! Mihkel Laan Konsultant, juhatuse liige Cumulus Consulting OÜ Tel 52 97984 E-post: mihkel.

Tänan! Mihkel Laan Konsultant, juhatuse liige Cumulus Consulting OÜ Tel 52 97984 E-post: mihkel. [email protected] ee www. cumulus. ee 20