REALIZACJA PROJEKTW FUNDUSZU BEZPIECZESTWA WEWNTRZNEGO CECHY SYSTEMOWE ZASADY

  • Slides: 11
Download presentation
REALIZACJA PROJEKTÓW FUNDUSZU BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO CECHY SYSTEMOWE, ZASADY SPRAWOZDAWCZOŚCI Warszawa, 28 lutego 2018 r.

REALIZACJA PROJEKTÓW FUNDUSZU BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO CECHY SYSTEMOWE, ZASADY SPRAWOZDAWCZOŚCI Warszawa, 28 lutego 2018 r.

2 Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego (FBW) – komponenty, perspektywa finansowa dwa komponenty: 1. instrument na

2 Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego (FBW) – komponenty, perspektywa finansowa dwa komponenty: 1. instrument na rzecz wsparcia finansowego w zakresie granic zewnętrznych i wiz: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 515/2014; (w uproszczeniu) stanowi kontynuację Funduszu Granic Zewnętrznych (w ramach SOLID 2007 -2013) 2. instrument na rzecz wsparcia finansowego współpracy policyjnej, zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz zarządzania kryzysowego: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 513/2014 - perspektywa finansowa: 2014 -2020 - realizacja do końca 2022 roku

3 FBW w Polsce – budżet, struktura organizacyjna - budżet FBW: Granice i wizy

3 FBW w Polsce – budżet, struktura organizacyjna - budżet FBW: Granice i wizy – 73 268 980 EUR Współpraca policyjna – 44 755 048 EUR - Organ Odpowiedzialny: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji - Organ Audytowy: Ministerstwo Finansów - Organ Delegowany: Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWi. A

FBW – cechy systemowe Rezygnacja z podziału Funduszu na poszczególne alokacje, skutkująca brakiem PROGRAMÓW

FBW – cechy systemowe Rezygnacja z podziału Funduszu na poszczególne alokacje, skutkująca brakiem PROGRAMÓW ROCZNYCH. Opracowany został PROGRAM KRAJOWY FBW Program Krajowy jest programem wieloletnim. Jest to dokument przewodni dla wszelkich działań planowanych do realizacji w ramach Funduszu.

Transparentność Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 514/2014 (ustanawiające FAMI i FBW) „Państwa członkowskie

Transparentność Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 514/2014 (ustanawiające FAMI i FBW) „Państwa członkowskie i organy odpowiedzialne odpowiadają za: rozpowszechnianie wśród obywateli Unii informacji o roli i osiągnięciach rozporządzeń szczegółowych poprzez działania informacyjne i komunikacyjne” „Państwa członkowskie zapewniają przejrzystość realizacji programów krajowych i prowadzą wykaz działań wspieranych w ramach każdego programu krajowego, dostępny za pośrednictwem strony internetowej lub portalu internetowego” „Co do zasady informacje są upubliczniane” Rozporządzenie wykonawcze Komisji Europejskiej 2015/377 Państwa członkowskie mają obowiązek informowania KE o postępach w realizacji każdego projektu w systemie SFC (m. in. opis projektu, sprzęt >10 000 euro, infrastruktura >100 000 euro, poświadczanie wydatków) 5

REALIZACJA PROJEKTÓW – różnice między 2007 -2013 a 2014 -2020 FGZ 1. Nacisk na

REALIZACJA PROJEKTÓW – różnice między 2007 -2013 a 2014 -2020 FGZ 1. Nacisk na rozliczanie finansowe 2. Porozumienia 2 -stronne 3. Dokumenty składane do IO i ID 4. Wersje papierowe dokumentów (głównie) FBW Nacisk na efekty, uproszczenia Porozumienia 3 -stronne Dokumenty składane do OD Wersje elektron. dokumentów Środki komunikacji elektronicznej będą podstawową formą komunikacji. Przekazywane dokumenty muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e. PUAP.

Sprawozdawczość FGZ SPRAWOZDANIA ZATWIERDZAŁA INSTYTUCJA ODPOWIEDZIALNA INSTYTUCJA DELEGOWANA POŚWIADCZAŁA WYDATKI FBW RAPORTY MERYTORYCZNE I

Sprawozdawczość FGZ SPRAWOZDANIA ZATWIERDZAŁA INSTYTUCJA ODPOWIEDZIALNA INSTYTUCJA DELEGOWANA POŚWIADCZAŁA WYDATKI FBW RAPORTY MERYTORYCZNE I FINANSOWE ZATWIERDZA ORGAN DELEGOWANY: Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Rakowiecka 2 a, 02 -517 Warszawa e-PUAP: /COPEMSW/skrytka tel. 0(22) 542 84 05 faks 0(22) 542 84 44 e-mail [email protected] gov. pl

Sprawozdawczość • Zasady realizacji projektów, w tym sprawozdawczości, określa Podręcznik dla Beneficjenta FBW, dostępny

Sprawozdawczość • Zasady realizacji projektów, w tym sprawozdawczości, określa Podręcznik dla Beneficjenta FBW, dostępny na stronie internetowej http: //copemswia. gov. pl/ (załącznik do Porozumienia Finansowego) • Beneficjent przekazuje OD raporty kwartalne z realizacji projektu: 1 stycznia – 31 marca 1 kwietnia – 30 czerwca 1 lipca – 30 września 1 października – 31 grudnia • Raporty składa się w ciągu 28 dni kalendarzowych po zakończeniu kwartału • Raport końcowy: 42 dni od zakończenia realizacji projektu. • W uzgodnieniu z OD dopuszcza się złożenie raportu za okres inny niż kwartał (do ustalenia z opiekunem projektu w COPE MSWi. A). 8

Sprawozdawczość – cd. • Raport składa się z następujących elementów: ü części merytorycznej wraz

Sprawozdawczość – cd. • Raport składa się z następujących elementów: ü części merytorycznej wraz z dokumentacją wyboru wykonawców (dot. uproszczonej kontroli zamówień publicznych); ü części finansowej raportu składającej się z zestawienia wydatków za dany okres sprawozdawczy oraz potwierdzeń zapłaty zaraportowanych wydatków • Raporty są składane w wersji elektronicznej do OD. • Dla własnych celów archiwizacyjnych i kontroli Beneficjent przechowuje kopie przekazanych raportów. • Weryfikacja raportu - 21 dni kalendarzowych od dnia wpłynięcia do OD, zakończona decyzją o zatwierdzeniu i poświadczeniu wydatków (jeżeli zgłoszono)

Kontrole FGZ FBW w trakcie realizacji projektu: 1. kontrola pełnej dokumentacji kontrola administracyjna uproszczona

Kontrole FGZ FBW w trakcie realizacji projektu: 1. kontrola pełnej dokumentacji kontrola administracyjna uproszczona 2. monitoringi IO/ID każdego projektu kontrola operacyjna na miejscu OD min. 20% liczby projektów/rok po zakończeniu projektu: 3. audyt IA/IC wybranych projektów - kontrola finansowa na miejscu OD min. 10% sumy wkładu UE w projektach zgłoszonych jako zakończone w rocznych sprawozdaniach finansowych (rok budżetowy trwa od 16 października roku N-1 do 15 października roku N) - kontrola trwałości projektu (3 -5 -10 lat)

Dziękuję za uwagę Jan Krzesiński Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Dziękuję za uwagę Jan Krzesiński Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji www. copemswia. gov. pl 11