Razvitak hrvatskoga jezika Sadraj Hrvatski jezik u 20

  • Slides: 52
Download presentation
Razvitak hrvatskoga jezika

Razvitak hrvatskoga jezika

Sadržaj : �Hrvatski jezik u 20. stoljeću �Zavičajni govor, narječje i standardni jezik �Hrvatska

Sadržaj : �Hrvatski jezik u 20. stoljeću �Zavičajni govor, narječje i standardni jezik �Hrvatska narječja

Hrvatski jezik u 20. stoljeću

Hrvatski jezik u 20. stoljeću

� Austro-Ugarska Monarhija (1901. - 1918. ) �Kraljevina Jugoslavija (1918. -1941. ) �Društvo “Hrvatski

� Austro-Ugarska Monarhija (1901. - 1918. ) �Kraljevina Jugoslavija (1918. -1941. ) �Društvo “Hrvatski jezik” �Nezavisna Država Hrvatska (1941. 1945. ) � Federativna Narodna Republika Jugoslavija (1945. -1991. ) � samostalna Republika Hrvatska (od 1991. )

Austro-Ugarska Monarhija (1901. -1918. ) �U ta dva početna desetljeća u hrvatskome jeziku dominiraju

Austro-Ugarska Monarhija (1901. -1918. ) �U ta dva početna desetljeća u hrvatskome jeziku dominiraju mišljenja i praksa hrvatskih vukovaca. �Hrvatski vukovci pridonijeli su uklanjanju razlika između hrvatskoga i srpskoga književnog jezika. �Slijedili su načela Vuka Karadžića , uglavnom su zabilježavali riječi iz njegovih djela i usmene narodne književnosti.

Hrvatski vukovci : Ivan Broz (Klanjec, 1852. - Zagreb, 1893. ) hrvatski je jezikoslovac

Hrvatski vukovci : Ivan Broz (Klanjec, 1852. - Zagreb, 1893. ) hrvatski je jezikoslovac i književni povjesničar.

Tomislav Maretić (Virovitica, 1854. - Zagreb, 1938. ), hrvatski jezikoslovac i leksikograf.

Tomislav Maretić (Virovitica, 1854. - Zagreb, 1938. ), hrvatski jezikoslovac i leksikograf.

Franjo Iveković (Klanjec, 10. rujna 1834. Zagreb, 2. ožujka 1914. ), hrvatski jezikoslovac i

Franjo Iveković (Klanjec, 10. rujna 1834. Zagreb, 2. ožujka 1914. ), hrvatski jezikoslovac i vjerski pisac.

Početna Neka jezikoslovna djela : Ivan Broz - Hrvatski pravopis , 1892. Tomo Maretić

Početna Neka jezikoslovna djela : Ivan Broz - Hrvatski pravopis , 1892. Tomo Maretić – Gramatika i stilistika , 1889.

Kraljevina Jugoslavija (1918. -1941. ) �U toj državi politički su dominirali Srbi i jugoslavenska

Kraljevina Jugoslavija (1918. -1941. ) �U toj državi politički su dominirali Srbi i jugoslavenska vlast je na mnogim područijima života nastojala nametnuti svoja shvaćanja pa tako i na područjima života nastojala nametnuti svoja shvaćanja standardnog jezika. �Jezik se nazivao srpskohrvatski ili hrvatskosrpski.

Srpsko nazivlje : pristojba > taksa putovnica > pasoš redarstvo > policija časnik >

Srpsko nazivlje : pristojba > taksa putovnica > pasoš redarstvo > policija časnik > oficif vojarna > kasarna sveučilište > univerzitet svjedodžba > svedočanstvo povijest > historija Početn a

Društvo “Hrvatski jezik” �Hrvatski filozofi osnivaju sredinom tridesetih godina Društvo “Hrvatski jezik”, koje pokreće

Društvo “Hrvatski jezik” �Hrvatski filozofi osnivaju sredinom tridesetih godina Društvo “Hrvatski jezik”, koje pokreće časopis Hrvatski jezik pod uredništvom velikoga hrvatskoga jezikoslovca Stjepana Ivšića. Početn a

Nezavisna Država Hrvatska (1941. -1945. ) �U toj državi pitanjima jezika i pravopisa od

Nezavisna Država Hrvatska (1941. -1945. ) �U toj državi pitanjima jezika i pravopisa od početka je posvećivana znatna pažnja pa je vrlobrzo osnovan Hrvatski državni ured za jezik. �Njegova je osnovna zadaća bila skrbiti o čistoći i pravilnosti jezika u javnoj uporabi. �Osobito je bilo naglašeno uklanjanje srpskih riječi iz hrvatskoga jezika.

Početa k �Vraćeno je u uporabu hrvatsko upravno, sudsko, vojno, i školsko nazivlje koje

Početa k �Vraćeno je u uporabu hrvatsko upravno, sudsko, vojno, i školsko nazivlje koje je nasilno izbačeno u jugoslavenskoj državi. �Jezična politika NDH bila je potpuno suprotna onoj Kraljevine Jugoslavije : izrazito je naglašavano rječničko čistunstvo (tzv. Jezični purizam) te potpuna samostalnost u svim jezičnim odredbama.

Federativna Narodna Republika Jugoslavija (1945. -1991. ) �Hrvatski jezik trebao je biti prema zakonu

Federativna Narodna Republika Jugoslavija (1945. -1991. ) �Hrvatski jezik trebao je biti prema zakonu ravnopravan s drugim službenim jezicima te nove države. �U praksi se , međutim , događalo suprotno jer je opet prevladavao srpski jezik u državnim službama , upravi , vojnoj i policijskoj administraciji , diplomaciji itd.

Novosadski dogovor �Jugoslavenski političari težili su uklanjanju razlika između hrvatskog i srpskoga jezika te

Novosadski dogovor �Jugoslavenski političari težili su uklanjanju razlika između hrvatskog i srpskoga jezika te nametanju srpskih riječi i nazivlja. � 1954. godine u Novome Sadu održan je sastanakhrvatskoh i srpskih jezikoslovaca. �Na tome sastanku dogovorena je izrada jedinstvenoga pravopisa i riječnika.

�Kao otpor takvoj jezičnoj i pravopisnoj politici jugoslavenskih vlasti 1967. predstavnici središnjih hrvatskih znanstvenih,

�Kao otpor takvoj jezičnoj i pravopisnoj politici jugoslavenskih vlasti 1967. predstavnici središnjih hrvatskih znanstvenih, sveučilišnih i kulturnih ustanova objavili su i potpisali Deklaraciju o nazivlju i položaju hrvatskoga jezika.

Početa k �Hrvatski jezikoslovci od šezdesetih do devedesetih godina 20. stoljeća pišu velik broj

Početa k �Hrvatski jezikoslovci od šezdesetih do devedesetih godina 20. stoljeća pišu velik broj priručnika u kojima potvrđuju povijesne, kulturne i unutarjezične osobnosti hrvatskoga standardnoga jezika.

Samostalna Republika Hrvatska (od 1991. ) �Razvitak hrvatskog jezika događa se u poticajnim i

Samostalna Republika Hrvatska (od 1991. ) �Razvitak hrvatskog jezika događa se u poticajnim i povoljnim društvenim prilikama , a proučavanje i opisivanje hrvatskog standardnog jezika nastavlja se još intenzivnije. �Zamjetno je sve veće stvaranje i objavljivanje novih znanstvenih djela i stručnih priručnika.

Početak

Početak

Zavičajni govor , narječje i standardni jezik

Zavičajni govor , narječje i standardni jezik

�Govor pojedinog mjesta nazivamo mjesni ili zavičajni govor. �Zavičajni ili mjesni govor ima obilježja

�Govor pojedinog mjesta nazivamo mjesni ili zavičajni govor. �Zavičajni ili mjesni govor ima obilježja dijalekta i nrječja kojemu pripada, a to je u slučaju komiškoga govora čakavsko narječje, odnosno u slučaju krapinskoga govora kajkavsko narječje.

�Više zavičajnih govora čini skupinu zavičajnih govora, više skupina zavičajnih govora čine dijalekt, a

�Više zavičajnih govora čini skupinu zavičajnih govora, više skupina zavičajnih govora čine dijalekt, a više dijalekta čini narječje. �Jezik koji služi kao opće sredstvo sporazumijevanja jednoga naroda ili jednoga društva nazivamo standardni ili književni jezik.

�Naziv književni jezik utemeljen je na tradiciji uporabe odabranog jezika u knjigama. �U novije

�Naziv književni jezik utemeljen je na tradiciji uporabe odabranog jezika u knjigama. �U novije vrijeme prevladava naziv standardni jezik kako bi se nsglasila njegova uređenost i određenost pravilima, ali i izbjeglo miješanje s pojmom jezik književnosti.

�Standardni jezik utemeljen je na jednome nariječju ili dijalektu. �Osnovicu hrvatskog standardnog jezika čini

�Standardni jezik utemeljen je na jednome nariječju ili dijalektu. �Osnovicu hrvatskog standardnog jezika čini štokavsko narječje i to jedan od novoštokavskih dijalekta – ijekavski novoštokavski dijalekt.

�Stručnjaci i drugi korisnici izgrađuju i oblikuju standardni jezik i stvaraju negovu normu. �Ukupna

�Stručnjaci i drugi korisnici izgrađuju i oblikuju standardni jezik i stvaraju negovu normu. �Ukupna jezična norma sastoji se od norma pojedinih jezičnih razina, a to su: - pravogovorna norma - pravopisna norma - gramatička norma - leksična norma - stilistička norma

�Idiom je svaki oblik, svaka varijanta nekog jezika – i standardni jezik i svaki

�Idiom je svaki oblik, svaka varijanta nekog jezika – i standardni jezik i svaki mjesni govor. �Hrvatski standardni jezik često se netočno izjednačuje s pojmom hrvatskog jezika. �Hrvatski jezik nadređen je pojmu hrvatski standardni jezik.

Hrvatski jezik standardni jezik zavičajni govori jezik književnosti dijalekti narječja kajkavsko čakavsko štokavsko

Hrvatski jezik standardni jezik zavičajni govori jezik književnosti dijalekti narječja kajkavsko čakavsko štokavsko

Početa k

Početa k

Hrvatska narječja

Hrvatska narječja

�Govori koji su međusobno slični i imaju jednaka mnoga obilježja čine skupinu govora. �Više

�Govori koji su međusobno slični i imaju jednaka mnoga obilježja čine skupinu govora. �Više je skupina govora čini dijalekt , a više dijalekta narječje. �Više je skupina dijalekta i u hrvatskome jeziku ima ih tri : štokavsko - čakavsko - kajkavsko �Prema upitno – odnosnoj zamjenici : što

Čakavsko narječje

Čakavsko narječje

�Danas se čakavski govori prostiru uz jadransku obalu i na otocima od Istre do

�Danas se čakavski govori prostiru uz jadransku obalu i na otocima od Istre do Pelješca i Lastova te od Hrvatskog primorja na sjever do Kupe i Korane.

�Čakavsko narječje dijeli se na 6 dijalekata : 1. 3. 1. buzetski 2. jugozapadni

�Čakavsko narječje dijeli se na 6 dijalekata : 1. 3. 1. buzetski 2. jugozapadni istarski 3. sjevernočakavski 4. srednjočakavski 5. južnočakavski 6. lastovski 4. 2. 5. 6.

�Čakavski Istra) područje) su govori : - ikavski (Dalmacija i zapadna - ikavsko-ekavski (dio

�Čakavski Istra) područje) su govori : - ikavski (Dalmacija i zapadna - ikavsko-ekavski (dio Hrvatskog primorja, Lika, zadarsko - jekavski (samo na Lastovu)

�Glavnina čakavskih govoraglas j ostvaruju na mjestu glasa đ u standarnome jeziku : mlaji,

�Glavnina čakavskih govoraglas j ostvaruju na mjestu glasa đ u standarnome jeziku : mlaji, rajati, odnosno umijesto lj : judi , jubav , poje. �U čakavskome je karakteristično početno v- ili va- : vnuk, vavik te početni skup čr- na mjestu cr- : črnika , črevo.

�Završno -l ostaje nepromijenjeno ili se gubi : posal, posa. �Tipična je glasovna promjena

�Završno -l ostaje nepromijenjeno ili se gubi : posal, posa. �Tipična je glasovna promjena zamjene završnog -m u -n : vidin, čujen. �Od posebnosti u padežnim oblicima izdvajaju se : G jd. sestri i A mn. brodi L jd. va grade / gradi I jd. vodu(n), D L I mn. ženan, ženami, ženah.

�Infinitiv je bez završnoga –i : gledat, igrat , a 3. o. /l. mn.

�Infinitiv je bez završnoga –i : gledat, igrat , a 3. o. /l. mn. prezenta glasi : gledadu , gredu, govoridu. �Čakavski rječnik čine , uz druge riječi , i mnogi talijalizmi , npr. lancun (plahta) šporak (prljav) šjor (gospodin)

Kajkavsko narječje

Kajkavsko narječje

�Danas kajkavsko narječje zauzima područje Međimurja, Varaždinske , Zagrebačke, Bjelovarsko-biliogrske i Koprivničko-križevačke županije i

�Danas kajkavsko narječje zauzima područje Međimurja, Varaždinske , Zagrebačke, Bjelovarsko-biliogrske i Koprivničko-križevačke županije i dijelove Gorskoga kotra.

�Kajavsko narječje može se podijeliti na četrnaest dijalekata : - plješivičkoprigorski - glogovničko -

�Kajavsko narječje može se podijeliti na četrnaest dijalekata : - plješivičkoprigorski - glogovničko - samoborski -bilogorski - gornjosutlanski - gornjolonjski - bednjansko- donjolonjski - zagorski - turopoljski - međimurski - vukomeričko- podravski - pokupski - sjevernomoslavački donjosutlanski - goranski

�U kajkavskom narječju prevladava ekavski ostvaraj jata : bel, smeh, mleko, reka. �Završno -l

�U kajkavskom narječju prevladava ekavski ostvaraj jata : bel, smeh, mleko, reka. �Završno -l ostaje, a na mjestu štokavskoga a u nekim riječima dolazi e : rekel, pekel. �Karakteristično je obezvučivanje krajnjih zatvornika : noš (nož) , grat (grad). �Na mjestu štokavskih č i ć jedan je srednji glas : cavel. �U mnogim se oblicima ne provodi

�U sklonidbi zapažamo mnoge posebnosti : goric, sel (bez nastavaka) volom, kravam; vole(h), krava(h);

�U sklonidbi zapažamo mnoge posebnosti : goric, sel (bez nastavaka) volom, kravam; vole(h), krava(h); voli, kravami (posebni nastavci) �Prezent ima posebne nastavke : kopajo, kopadu ; spiju, budeju. . . �Za budučnost se upotrebljava futur II. : bum došel.

�Kajkavski je rječnik izrazito bogat i česta je uporaba umanjenica i odmilica : vokel,

�Kajkavski je rječnik izrazito bogat i česta je uporaba umanjenica i odmilica : vokel, krovek, Ivek. . �Uz riječi hrvatskog podrijetla u kajkavskome narječju ima germanizama i hunganizama.

Štokavsko narječje

Štokavsko narječje

�U Hrvatskoj se štokavskim narječjem govori u Slavoniji, Baranji, Baniji, Kordunu, dijelu Dalmacije, djelomično

�U Hrvatskoj se štokavskim narječjem govori u Slavoniji, Baranji, Baniji, Kordunu, dijelu Dalmacije, djelomično u Gorskome kotaru i Žumberku. � Prostire se također u Bi. H, Srbiji i Crnoj Gori.

�Najrasprostranjeniji su dijalekti štokavskog narječja : - novoštokavski ikavski - novoštokavski ijekavski - novoštokavski

�Najrasprostranjeniji su dijalekti štokavskog narječja : - novoštokavski ikavski - novoštokavski ijekavski - novoštokavski ekavski - slavonski - istočnobosanski

�Glasovni sustav štokavskog narječja ima pet otvornika, a jat se ostvaruje kao i –

�Glasovni sustav štokavskog narječja ima pet otvornika, a jat se ostvaruje kao i – cvit, vrime ili kao e – cvet, vreme ili kao (i)je. �Na kraju sloga ili riječi dolazi otvornik o prema glasu l : (seoba<selba ) �U narodnim govorima dolazi do gubljenja otvornika : vako (ovako. ) �Jotacija se provodi dosljedno: viđen, gđe, a negdjeje i nepotpuna : prutje , meja. �Na početku glas v- zamijenjuje se s u-

�Štokavski govori razlikuju se od standardnoga jezika i u nekim oblicima : uz ženama

�Štokavski govori razlikuju se od standardnoga jezika i u nekim oblicima : uz ženama u množini imamo ženami i ženan. �Za glavninu štokavskih govora karakteristična je novoštokavska osobina izjednačavanja imeničkih nastavaka u D L I mn. (poljima , ženama)

�Infinitiv često dolazi bez završoga -i: nosit, govorit, pit. . . �U prezentu se

�Infinitiv često dolazi bez završoga -i: nosit, govorit, pit. . . �U prezentu se javljaju oblici trču, nosu, ali i trčiju, nosiju. �Na mjestu završnih –ao i –io u gl. pridjevu radnome dolaze i –a (ili -o) i –ija (-ijo): kopa, kopo ; čita, čito. . .

�U štokavsko narječje ušlo je mnogo riječi stranog podrijetla , posebice iz turskoga, njemačkoga

�U štokavsko narječje ušlo je mnogo riječi stranog podrijetla , posebice iz turskoga, njemačkoga i mađarskoga jezika. �Iako štokavsko narječje čini osnovicu hrvatskoga standardnoga jezika , moramo razlikovati ta dva jezična sustava : hrvatski standardni jezik razlikuje se od štokavskoga narječja i dalje se razvija samostalno. �Govornici štokavskoga narječja također moraju učiti hrvatski

�Prezentaciju Početak izradili :

�Prezentaciju Početak izradili :