Ramverk fr att f offentlig sektor att fungera

  • Slides: 12
Download presentation
Ramverk för att få offentlig sektor att fungera bättre för medborgare och företag Manne

Ramverk för att få offentlig sektor att fungera bättre för medborgare och företag Manne Andersson, Senior rådgivare, e. Hälsomyndigheten

e. Sams medlemmar

e. Sams medlemmar

Ett stöd för samverkan Syftet med Svenskt ramverk för digital samverkan är att stödja

Ett stöd för samverkan Syftet med Svenskt ramverk för digital samverkan är att stödja offentliga orga ni sationer att digitalt samverka och fungera effektivt tillsammans, till nytta för privatpersoner, företag och samhället i stort.

Röster om behoven av samverkan* Det pågår så mycket – jobbar vi åt samma

Röster om behoven av samverkan* Det pågår så mycket – jobbar vi åt samma håll? Privatpersoner och företag möter hela offentlig sektor – vi behöver få det att hänga ihop. I framtiden kommer vi behöva göra”Imer för mindre pengar. Då framtiden ökarkommer behovet av sam verkan för vi behöva att få ut mer Vi göra mersamhällsnytta. av behöver titta på det gemensamt. EU frågorna får allt större påverkan på organisationens arbete. sam verkan för att *Röster i arbetet med att inventera behov hos e. Sams medlemmar 2018. Vi behöver lära av varandra och skala upp goda lösningar.

Ramverket i sin kontext Strategi/målbild Mål på EU nivå och nationell nivå Ex. Toop,

Ramverket i sin kontext Strategi/målbild Mål på EU nivå och nationell nivå Ex. Toop, SDG Ramverk Ger principer och rekommendationer för VAD som behöver göras Vägledning Ger stöd i HUR. Ex. vägledningar från E delegationen och e. Sam

Kort om Svenskt ramverk för digital samverkan − EU: s ramverk för interoperabilitet är

Kort om Svenskt ramverk för digital samverkan − EU: s ramverk för interoperabilitet är inarbetat − Innehåller 13 grundläggande principer och 41 rekommendationer − Ersätter E delegationens Principer för digital samverkan − Är tänkt att kunna användas av hela offentlig sektor − 27 juni 2018 beslutade e. Sams styrgrupp att införa Svenskt ramverk 1. 0 hos e. Sams medlemmar. − DIGG följer arbetet och ambitionen är att DIGG på sikt ska ta över förvaltning och vidareutveckling

13 principer ger riktningen 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

13 principer ger riktningen 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Samverka som förstahandsval Arbeta aktivt med juridiken Öppna upp Skapa transparens till den interna hanteringen Återanvänd från andra Se till att information och data kan överföras Sätt användaren i centrum Gör digitala tjänster tillgängliga och inkluderande Gör det säkert Hitta rätt balans för den personliga integriteten Använd ett språk som användarna förstår Gör administrationen enkel Ha helhetssyn på informationshantering

41 handfasta rekommendationer Är formulerade som uppmaningar, t. ex. 12. Det juridiska perspektivet ska

41 handfasta rekommendationer Är formulerade som uppmaningar, t. ex. 12. Det juridiska perspektivet ska vara med från början 23. Ge proaktiv service 26. Automatisera processer och digitala tjänster 30. Tillgängliggör information på ett öppet och standardiserat sätt 33. Erbjud digitalt och automatiserat inflöde

Riktningen som ramverket pekar mot Digitalt ekosystem Digital och organisatorisk infrastruktur som möjliggör informations

Riktningen som ramverket pekar mot Digitalt ekosystem Digital och organisatorisk infrastruktur som möjliggör informations och tjänsteflöden mellan delvis oberoende aktörer, och som har egenskaper som möjliggör självorganisering, skalbarhet och hållbarhet över tid.

Införande Juni 2018: April – juni: Slutsatser utifrån resultatet hos respektive medlem och på

Införande Juni 2018: April – juni: Slutsatser utifrån resultatet hos respektive medlem och på en övergripande nivå Planering för fortsatt arbete utifrån resultatet Hösten 2018: Gemensamt arbete med att ta fram ett självskattnings -verktyg Beslut i e. Sams styrgrupp Januari – mars 2019: Juni och framåt: Självskattning genomförs hos respektive medlem Genomförande av åtgärder hos respektive medlem samt åtgärder vi behöver genomföra gemensamt. Hur ligger vi till var och en? Hur ser den sammantagna bilden ut?

Så här ser det ut för helheten 19 organisationer

Så här ser det ut för helheten 19 organisationer

Tack Ramverket hittar du här Kontakt: Manne Andersson, 076 1402624, manne. andersson@ehalsomyndigheten. s

Tack Ramverket hittar du här Kontakt: Manne Andersson, 076 1402624, manne. andersson@ehalsomyndigheten. s