RADNO VREME I TAHOGRAFI uvanje i arhiviranje podataka

  • Slides: 27
Download presentation
RADNO VREME I TAHOGRAFI Čuvanje i arhiviranje podataka Nenad Jovanović AMSS Centar za motorna

RADNO VREME I TAHOGRAFI Čuvanje i arhiviranje podataka Nenad Jovanović AMSS Centar za motorna vozila d. o. o.

Zašto se država bavi radnim vremenom vozača privrednih vozila Umor vozača direktno utiče na

Zašto se država bavi radnim vremenom vozača privrednih vozila Umor vozača direktno utiče na njegovu sposobnost upravljanja i reagovanja.

Tržišna utakmica

Tržišna utakmica

Zakonski okviri delovanja države �Ratifikovani sporazum AETR �Nacionalni program za integraciju Republike Srbije u

Zakonski okviri delovanja države �Ratifikovani sporazum AETR �Nacionalni program za integraciju Republike Srbije u EU �Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima �Uredba o vremenu upravljanja i odmora vozača motornih vozila kada obavljaju međunarodni prevoz, kao i o primeni sistema digitalnih tahografa �Pravilnik o načinu korišćenja

Radno vreme vozača �AETR �Srbija EU

Radno vreme vozača �AETR �Srbija EU

Radno vreme vozača u nacionalnom prevozu robe i osoba - ZBS � � �

Radno vreme vozača u nacionalnom prevozu robe i osoba - ZBS � � � Član 243. Vozač koji upravlja teretnim vozilom čija je najveća dozvoljena masa veća od 3. 500 kg, skupom vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 3. 500 kg ili autobusom ne sme u toku od 24 sata upravljati tim vozilom duže od devet sati. Vozač vozila, odnosno skupa vozila iz stava 1. ovog člana mora nakon 4 sata i 30 minuta upravljanja vozilom napraviti pauzu (prekid upravljanja vozilom radi odmora) u trajanju od najmanje 45 minuta. Vozač iz stava 1. ovoga člana može pauzu iz stava 2. ovog člana koristiti tako da napravi više pauza u trajanju od po najmanje 15 minuta raspoređenih tokom vožnje, s tim da vreme upravljanja ne sme biti duže od 4 sata i 30 minuta. Ukupno vreme upravljanja vozilom ne sme preći 90 sati u razdoblju od dve uzastopne nedelje. Izuzetno od st. 1. 2 i 3. ovoga člana, vozač autobusa, trolejbusa i tramvaja u javnom gradskom prevozu putnika, sme upravljati vozilom najduže osam sati, uz uslov da na polaznim stajalištima prekid vožnje od najmanje pet minuta.

Члан 244. � Tokom svaka 24 sata vozač iz člana 243. ovog zakona mora

Члан 244. � Tokom svaka 24 sata vozač iz člana 243. ovog zakona mora imati neprekidan odmor od najmanje 11 sati. � Kada se u upravljanju vozilom iz člana 243. stav 1. ovog zakona smenjuju dva vozača i ako se u vozilu nalazi ležaj koji omogućuje jednom od njih odmor u ležećem položaju, svaki vozač mora imati neprekidni odmor u trajanju od osam sati tokom svakih 30 sati putovanja. � Odmor iz st. 1. i 2. ovog člana vozač mora koristiti van vozila ili u vozilu kada se ono ne kreće. (Nije navedeno da mu mora biti dostupan krevet) � Tokom nedelje vozač mora imati najmanje jedan neprekidan odmor od najmanje 45 sati. �. . .

Члан 245. Motorna vozila koja moraju biti opremljena tahografom, moraju imati ispravan tahograf s

Члан 245. Motorna vozila koja moraju biti opremljena tahografom, moraju imati ispravan tahograf s pravilno uloženim propisanim nosačem podataka (tahografski listić ili drugi način pamćenja podataka) na kojem su upisani propisani podaci. � Uređaj iz stava 1. ovog člana vozila mora se koristiti na propisan način. � Vozač vozila iz stava 1. ovog člana mora kod sebe imati ključ tahografa i prethodno korišćene nosače podataka iz tahografa svih vozila kojim je upravljao u poslednjih šest dana, odnosno od poslednjeg nedeljnog odmora, iz kojih su vidljive aktivnosti vozača, odnosno vozačku karticu u slučaju digitalnog tahografa. � Privredno društvo, pravno lice i preduzetnik dužni su da vode evidenciju o izdatim i iskorišćenim nosačima podataka na kojima su upisani propisani podaci, da iste čuva najmanje dve godine i da ove podatke pruže na uvid licu koje je u smislu ovog zakona ovlašćeno da vrši nadzor. . � Kazna za firmu od 100. 000 do 800. 000 din + 6. 000 do 50. 000 za odgovorno lice �

Čime se dokazuje vreme upravljanja? �U ZBS nije naveden način na koji se dokazuje

Čime se dokazuje vreme upravljanja? �U ZBS nije naveden način na koji se dokazuje vreme upravljanja odnosno odmora vozača. “Podrazumeva” se da je to pomoću tahografa. �Znači, kada se koriste analogni tahografi, vozač svoje vreme rada dokazuje upotrebljenim listićima tahografa i potvrdama o odsutnosti (koje ne mora da ima u nacionalnom saobraćaju )

A šta ako vozač radi u dve firme? �Ako vozač u Srbiji radi u

A šta ako vozač radi u dve firme? �Ako vozač u Srbiji radi u dve firme (na primer dva gradska prevoznika) može da čuva dva kompleta listića pri čemu svaki komplet predstavlja dokaz o jednoj odrađenoj smeni i odmoru u ostatku dana. Zakon je izigran i ne postoji jasan mehanizam kako povezati rad vozača NN iz jedne firme sa istoimenim NN u drugoj firmi.

Rešenje! �Rešenje problema nadzora radnog vremena su digitalni tahografi i kartice za vozače. �Sa

Rešenje! �Rešenje problema nadzora radnog vremena su digitalni tahografi i kartice za vozače. �Sa vozačkom karticom će svaka vožnja biti registrovana na istoj kartici bez obzira za koju firmu i u kojem vozilu je vršena. Svaka vožnja bez ubačene digitalne katice će se registrovati u tahografu na vozilu.

Sistem digitalnog tahografa • Digitalni tahograf • Davač brzine (KITAS) • Štampač izvetaja •

Sistem digitalnog tahografa • Digitalni tahograf • Davač brzine (KITAS) • Štampač izvetaja • Digitalne kartice • Sistem očitavanja digitalnih kartica • Sistem očitavanja podataka sa tahogafa • Sistem arhiviranja podataka Digitalne kartice: • Izdaju se na nacionalnom nivou s tim da su sva mesta za izdavanje povezana u nacionalnu mrežu • Sve nacionalne agencije za izdavanje kartica su povezane u međunarodnu mrežu Tacho. Net Ovakav sistem rada obezbeđuje da ne postoje dvostruke kartice

Šta je rezultat vožnje sa digitalnim tahografom?

Šta je rezultat vožnje sa digitalnim tahografom?

Mogućnosti paketa Tacho. Plus Uskoro u klubu i radionicama u vašoj blizini mogućnost obrade

Mogućnosti paketa Tacho. Plus Uskoro u klubu i radionicama u vašoj blizini mogućnost obrade podataka sa tahografskih uložaka mogućnost obrade podataka prikupljenih iz digitalnih tahografa i sa kartica vozača vođenje evidencije o aktivnostima vozila izrada različitih izvještaja o djelovanju vozača i vozila jednostavno upravljanje podacima

Podaci sa analognih tahografa SKENIRANJE OBRADA LISTIĆA IZRADA TAHOGRAFSKIH U PROGRAMU IZVJEŠTAJA I LISTIĆA

Podaci sa analognih tahografa SKENIRANJE OBRADA LISTIĆA IZRADA TAHOGRAFSKIH U PROGRAMU IZVJEŠTAJA I LISTIĆA TACHOPLUS OPOMENA

Podaci sa digitalnih tahografa PREUZIMANJE PODATAKA SA TAHOGRAFA I KARTICA VOZAČA UNOŠENJE PREUZETIH PODATAKA

Podaci sa digitalnih tahografa PREUZIMANJE PODATAKA SA TAHOGRAFA I KARTICA VOZAČA UNOŠENJE PREUZETIH PODATAKA U PROGRAM TACHOPLUS IZRADA IZVJEŠTAJA I OPOMENA

Izrada nedeljnih izveštaja NALAZIMO SE U IZBORNIKU “ARHIV” 1. ODABIREMO TVRTKU 2. ODABIREMO VOZAČA

Izrada nedeljnih izveštaja NALAZIMO SE U IZBORNIKU “ARHIV” 1. ODABIREMO TVRTKU 2. ODABIREMO VOZAČA ovdje možemo odabrati: • sumarni sedmični prikaz • detaljni / prošireni prikaz NA ISTI NAČIN MOGUĆE JE IZRADITI ISTE IZVJEŠTAJE I ZA VOZILO

Detaljni izveštaj po vozaču

Detaljni izveštaj po vozaču

Detaljni izveštaj po vozaču – noćni rad

Detaljni izveštaj po vozaču – noćni rad

Prošireni detaljniizveštaj

Prošireni detaljniizveštaj

Nedeljni izveštaj za vozilo

Nedeljni izveštaj za vozilo

Nedeljni izveštaj za vozilo prošireni

Nedeljni izveštaj za vozilo prošireni

Sumarni izveštaj za vozilo

Sumarni izveštaj za vozilo

Ukršteni izveštaj vozilo -vozač

Ukršteni izveštaj vozilo -vozač

Opomena vozaču

Opomena vozaču

Exportovanje podataka �mogućnost ispisivanja izveštaja i opomena na štampaču �mogućnost arhiviranja izveštaja i opomena

Exportovanje podataka �mogućnost ispisivanja izveštaja i opomena na štampaču �mogućnost arhiviranja izveštaja i opomena u obliku datoteka različitih formata: �*. xls �*. tif �*. pdf

Hvala na pažnji! Korisna adresa: AMSS Centar za motorna vozila Beograd, Porečka 4 011

Hvala na pažnji! Korisna adresa: AMSS Centar za motorna vozila Beograd, Porečka 4 011 2750 -971 www. cmv. rs tahografi@cmv. rs