Rad i snaga elektrine struje Elektrina struja o

  • Slides: 8
Download presentation
Rad i snaga električne struje Električna struja

Rad i snaga električne struje Električna struja

o U strujnome krugu električna struja može vršiti rad samo na račun smanjenja električne

o U strujnome krugu električna struja može vršiti rad samo na račun smanjenja električne energije izvora. o O čemu ovisi taj rad? O struji? O naponu?

Rad električne struje u strujnom krugu Jedinica rada – džul (znak J). Rad W

Rad električne struje u strujnom krugu Jedinica rada – džul (znak J). Rad W što ga električna struja obavi tijekom vremena t jednak je umnošku napona U, struje I i vremena t.

Na priključcima električne žarulje napon je 10 V i žaruljom teče struja 0, 4

Na priključcima električne žarulje napon je 10 V i žaruljom teče struja 0, 4 A. Koliki je rad električne struje u žarulji tijekom 60 sekunda? Rješenje: U = 10 V I = 0, 4 A t = 60 s W=U·I·t W = 10 V · 0, 4 A · 60 s W = 240 J

Snaga električne struje Jedinica snage – vat (znak W). Snaga električne struje P u

Snaga električne struje Jedinica snage – vat (znak W). Snaga električne struje P u nekom trošilu jednaka je umnošku napona U na krajevima trošila i struje I kroz trošilo.

Veće jedinice snage: Kilovat : 1 k. W = 1000 W Megavat: 1 MW

Veće jedinice snage: Kilovat : 1 k. W = 1000 W Megavat: 1 MW = 1 000 W Gigavat: 1 GW = 1 000 000 W Kilovatsat : 1 k. Wh = 1 000 W · 3 600 s 1 k. Wh = 3 600 000 J Potrošnju električne energije u kućanstvu plaćamo prema potrošenim kilovatsatima.

Električna grijalica snage 2, 5 k. W uključena je dva sata. a) Koliki rad

Električna grijalica snage 2, 5 k. W uključena je dva sata. a) Koliki rad pritom obavi električna struja? U što se pretvara taj rad? b) Koliko ćemo platiti za potrošenu električnu energiju, 1 k. Wh = 1, 05 kn? Rješenje: a) W = P·t = 2 500 W · 2 h = 5000 Wh = 5 k. Wh Taj se rad električne struje pretvara u toplinu. b) 5 k. Wh · 1, 05 kn / k. Wh = 5, 25 kn.

1. U koje oblike energije se pretvara rad električne energije? 2. Električna žarulja snage

1. U koje oblike energije se pretvara rad električne energije? 2. Električna žarulja snage 100 W svijetli 10 sati. Koliku će električnu energiju pritom potrošiti? 3. Kada rabimo mjernu jedinicu k. Wh?