Racionlne oakvania OSNOVA Zkladn charakteristika prstupu terie racionlnych

  • Slides: 14
Download presentation
Racionálne očakávania

Racionálne očakávania

OSNOVA • Základná charakteristika prístupu teórie racionálnych očakávaní • Výhrady – obmedzenia racionálnych očakávaní

OSNOVA • Základná charakteristika prístupu teórie racionálnych očakávaní • Výhrady – obmedzenia racionálnych očakávaní • Racionálne očakávania a Phillipsova krivka

Základná charakteristika prístupu Od 60. rokov 20 St. Teória racionálnych očakávaní (niekedy sa používa

Základná charakteristika prístupu Od 60. rokov 20 St. Teória racionálnych očakávaní (niekedy sa používa pojem nová klasická makroekonómia) Rational-expectations macroeconomics (sometimes new classical macroeconomics) Hlavní predstavitelia - Robert Lucas a Thomas Sargent. Predpoklad, že trhy sa rýchlo čistia a očakávania Robert E. Lucas ekonomických subjektov sú racionálne. Za týchto a ďalších predpokladov možno dokázať, že makroekonomická politika, ktorú možno predvídať, nemá vplyv na reálny produkt a nezamestnanosť. Thomas J. Sargent

Základná charakteristika prístupu • Ekonomické subjekty nerobia systematické chyby • Možné náhodné chyby/omyly, ale

Základná charakteristika prístupu • Ekonomické subjekty nerobia systematické chyby • Možné náhodné chyby/omyly, ale hneď po ich odhalení ich ekonomické subjekty zahrnú do svojich rozhodnutí v nasledujúcom období • Systematická menová politika nemá vplyv na reálne premenné v krátkom období

Základná charakteristika prístupu • Systematická fiškálna politika v dlhom období spôsobuje zmeny v miere

Základná charakteristika prístupu • Systematická fiškálna politika v dlhom období spôsobuje zmeny v miere inflácie • Nesystematické politické zásahy zvyšujú neistotu a vyvolávajú výkyvy • . . . .

Výhrady – obmedzenia racionálnych očakávaní • Vyčíslenie očakávaní je zložité • Nemusí existovať jediné

Výhrady – obmedzenia racionálnych očakávaní • Vyčíslenie očakávaní je zložité • Nemusí existovať jediné riešenie • Často môže ísť o špekulatívne očakávania (bubliny) • Ak sa politika mení, môžu očakávania aj zaostávať – čas na prispôsobenie • Nie vždy je racionálne získať všetky informácie • . . .

Racionálne očakávania a Phillipsova krivka • Pôvodný argument M. Friedmana o dlhodobej PC krivke

Racionálne očakávania a Phillipsova krivka • Pôvodný argument M. Friedmana o dlhodobej PC krivke založený na adaptívnych očakávaniach • Rast AD vedie k rastu zamestnanosti • Podniky najprv neočakávajú rast miezd, ani cien a teda očakávajú rast svojich ziskov • Až neskôr sa ich očakávania prispôsobia skutočnej inflácii

Racionálne očakávania a Phillipsova krivka • Tak, ako sa zvyšujú náklady podnikov (vrátane mzdových).

Racionálne očakávania a Phillipsova krivka • Tak, ako sa zvyšujú náklady podnikov (vrátane mzdových). . . klesá output a dopyt po práci • Phillipsova krivka sa „vracia späť“, ale pri vyššej inflácii a možno predpokladať, že inflácia bude i naďalej rásť • graf

Rast inflácie pri adaptívnych inflačných očakávaniach Inflácia (%) PC 3=(πe= 7) PC 2=(πe= 3)

Rast inflácie pri adaptívnych inflačných očakávaniach Inflácia (%) PC 3=(πe= 7) PC 2=(πe= 3) PC 1=(πe= 0) D E B C 7 3 0 4 u*=6 Nezamestnanosť (%)

Prípad racionálnych očakávaní • Phillipsova krivka „prechádza bodom“ prirodzenej miery nezamestnanosti • Krátkodobé PC

Prípad racionálnych očakávaní • Phillipsova krivka „prechádza bodom“ prirodzenej miery nezamestnanosti • Krátkodobé PC krivky „absentujú“ • Expanzívnu politiku ekonomické subjekty hneď zabudujú do svojich rozhodnutí – odhalia rast inflácie • PC krivka - horizontálna

Rast inflácie pri racionálnych očakávaniach Inflácia (%) 7 3 0 E (πe= 7) C

Rast inflácie pri racionálnych očakávaniach Inflácia (%) 7 3 0 E (πe= 7) C (πe= 3) A (πe= 0) u*=6 Nezamestnanosť (%)

Rovnica PC krivky – racionálne očakávania Ut = U* - B(Pt - e) +

Rovnica PC krivky – racionálne očakávania Ut = U* - B(Pt - e) + E P t-1 t t E t chyba Ut závisí od U*, od chyby odhadu odchýlky medzi Pt - t-1 Pet. .

Rovnica PC krivky – racionálne očakávania • Zo strany vlády by nemalo dochádzať k

Rovnica PC krivky – racionálne očakávania • Zo strany vlády by nemalo dochádzať k systematickému zvyšovaniu rozdielu medzi Pt - t-1 Pet. . . Teda k zvyšovaniu chyby odhadu o aktuálnej a očakávanej v súčasnosti cenovej hladine na základe predchádzajúceho obdobia (t – 1) • Ak je chyba odhadu malá, Ut sa iba mierne odlišuje od U*

Na diskusiu • Sú naozaj v realite ekonomické subjekty racionálne? • Ide o ideálny

Na diskusiu • Sú naozaj v realite ekonomické subjekty racionálne? • Ide o ideálny systém, podľa ktorého možno posudzovať reálne výsledky? • Ak subjekty nie sú vždy racionálne, ale politici prijímajú opatrenia, ako keby takými boli (kríza a špekulatívne bubliny) – vzniká nebezpečie. . • Sú nutné protikrízové opatrenia, ak sú subjekty racionálne? . . . Aké sú dôsledky týchto opatrení?