QUN L V TNG CNG HOT NG TH

  • Slides: 14
Download presentation
QUẢN LÝ VÀ TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN Trình bày: Nguyễn Dũng

QUẢN LÝ VÀ TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN Trình bày: Nguyễn Dũng

Gồm 5 phần - Khung pháp lý. - Nguồn nhân lực - Quản lý

Gồm 5 phần - Khung pháp lý. - Nguồn nhân lực - Quản lý thư viện - Quản lý chiến lược - Tiếp thị và quảng bá

Về nguồn nhân lực Thư viện công cộng phải được tổ chức một cách

Về nguồn nhân lực Thư viện công cộng phải được tổ chức một cách hiệu quả và phải duy trì các tiêu chuẩn chuyên môn trong hoạt động. Ø Cán bộ thư viện là ngưòi trung gian tích cực giữa người sử dụng và nguồn lực thông tin. Ø Đào tạo chuyên môn và đào tạo tiếp tục là không thể thiếu được để đảm bảo cách dịch vụ đầy đủ. Ø

Kỹ năng của cán bộ thư viện Khả năng liên lạc một cách tích

Kỹ năng của cán bộ thư viện Khả năng liên lạc một cách tích cực với mọi người Ø Khả năng hiểu nhu cầu của người sử dụng Ø Khả năng hợp tác với cá nhân và nhóm trong cộng đồng Ø Kiến thức về tài liệu hình thành nên vốn tài liệu thư viện và cách thức sử dụng nó Ø Sự hiểu biết và thông cảm với những nguyên tắc của các dịch vụ. Ø

Kỹ năng của cán bộ thư viện (tt) Khả năng làm việc với những

Kỹ năng của cán bộ thư viện (tt) Khả năng làm việc với những người khác trong việc cung cấp dịch vụ thư viện hiệu quả. Ø Các kỹ năng tổ chức, với sự linh hoạt để xác định và thực hiện những thay đổi. Ø Sáng tạo, tầm nhìn và sự cởi mở đối với những ý tưởng và thực tiễn mới. Ø Sự sẵn sàng thay đổi các phương pháp làm việc để đáp ứng tình hình mới. Ø Kiến thức về công nghệ thông tin. Ø

Các loại nhân viên - Trợ lý thư viện - Cán bộ thư viện

Các loại nhân viên - Trợ lý thư viện - Cán bộ thư viện có trình độ chuyên môn - Chuyên viên - Nhân viên hỗ trợ.

Cán bộ thư viện có trình độ chuyên môn Phân tích nguồn lực và

Cán bộ thư viện có trình độ chuyên môn Phân tích nguồn lực và nhu cầu thông tin của cộng đồng. Ø Tạo lập và và triển khai các chính sách phát triển dịch vụ. Ø Lập kế hoạch các dịch vụ cho công chúng và tham gia vào việc phân phối chung. Ø Truy tìm và giới thiệu thông tin. Ø Trả lời các yêu cầu tham khảo và thông tin sử dụng các tài liệu thích hợp. Ø

Cán bộ thư viện có trình độ chuyên môn (tt) Hỗ trợ độc giả

Cán bộ thư viện có trình độ chuyên môn (tt) Hỗ trợ độc giả sử dụng các nguồn lực và thông tin của thư viện. Ø Phát triển các dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu của các nhóm đặc biệt, với trẻ em. Ø Tạo và duy trì các cơ sở dữ liệu nhằm đáp ứng nhu cầu của thư viện và người sử dụng thư viện. Ø

Cán bộ thư viện có trình độ chuyên môn (tt) Thiết kế các dịch

Cán bộ thư viện có trình độ chuyên môn (tt) Thiết kế các dịch vụ và hệ thống nhằm đáp ứng nhu cầu của công chúng. Ø Quản trị và điều hành các hệ thống thư viện và thông tin. Ø Biên mục và phân loại tài liệu thư viện. Ø Quảng bá các dịch vụ thư viện. Ø Đánh giá các hệ thống và dịch vụ thư viện và đo lường hoạt động của chúng. Ø

Cán bộ thư viện có trình độ chuyên môn (tt) Ø Lựa chọn, đánh

Cán bộ thư viện có trình độ chuyên môn (tt) Ø Lựa chọn, đánh giá quản lý và huấn luyện nhân viên. Ø Phân bổ kinh phí. Ø Lập kế hoạch chiến lược. Ø Tham gia vào việc lập kế hoạch thiết kế và bố trí cho thư viện mới, thư viện được trang trí lại và thư viện lưu động.

Công tác cán bộ Trợ lý Chuyên viên Cán bộ hỗ trợ Cơ cấu

Công tác cán bộ Trợ lý Chuyên viên Cán bộ hỗ trợ Cơ cấu cán bộ. Các tiêu chuẩn đạo đức. Nhiệm vụ. Các mức bố trí nhân sự. Đào tạo cán bộ thư viện. Tập huấn.

Công tác cán bộ (tt) Ø Ø Ø Cố vấn Liên hệ. Phát triển

Công tác cán bộ (tt) Ø Ø Ø Cố vấn Liên hệ. Phát triển nghề nghiệp. Điều kiện làm việc. Tình nguyện viên.

Về thực trạng cán bộ hiện nay Ø Ø Điểm mạnh. Điểm yêu. Cơ

Về thực trạng cán bộ hiện nay Ø Ø Điểm mạnh. Điểm yêu. Cơ hội. Thách thức

Xin cám ơn!

Xin cám ơn!