QUAN H CHA CON QUAN H CHA CON

  • Slides: 14
Download presentation
QUAN HÊ CHA CON

QUAN HÊ CHA CON

QUAN HÊ CHA CON • Kha i niê m: quan hê cha con la

QUAN HÊ CHA CON • Kha i niê m: quan hê cha con la quan hê gă n bo vơ i nhau bơ i ti nh ca m ly tri , uy ti n, uy quyê n • Đă c điê m: 1. Quan hê cha con la quan hê theo chiê u do c: trên cơ sơ huyê t thô ng, mô i quan hê na y đươ c pha t triê n, cu ng cô tăng dâ n theo năm tha ng, tư viê c ta c đô ng gia n tiê p thông qua ngươ i me , sau đê n trư c tiê p.

ĐĂ C ĐIÊM 2. Quan hê cha con mang tinh nh uy quyên: n:

ĐĂ C ĐIÊM 2. Quan hê cha con mang tinh nh uy quyên: n: - Do đă c tinh nh sinh hoc ngươ i đan ông to lơ n hơn đan ba, tac phong nhanh nhen, n, manh nh khoe - Do đia vi kinh tê, vi ngươ i đan ông mang lai cho gia đinh nh kinh tê tai chinh nh - Do xa hôi quy đinh nh

ĐĂ C ĐIÊM 3. Uy tin cua ngươ i cha co đươ c: c:

ĐĂ C ĐIÊM 3. Uy tin cua ngươ i cha co đươ c: c: - Tinh nh thương cua cha đên me va con - Tinh nh dư t khoat, t, quyêt đoan cua ngươ i cha - Tinh nh nhanh chong: noi ngă n gon, n, ro rang, đu y - Tinh nh kiên quyêt: t: khi ra quyêt đinh nh phai thi hanh nh

ĐĂ C ĐIÊM 4. Tinh nh công bă ng: - do ngươ i cha

ĐĂ C ĐIÊM 4. Tinh nh công bă ng: - do ngươ i cha la ngươ i giư ky cương, nê nêp trong gia đinh. - Công bă ng khich ch sư tư do trong ng se khuyên suy nghi va hanh nh đông ng cua cac con - Sư ap đă t vư a phai cua cha đên con, giup con hiêu đươ c sư không công băng va sau nay kinh nghiêm nay giup tre châp nhân ơ xa hôi.

ĐĂ C ĐIÊM 5. Tinh nh cam ly tri: - Day cho tre sư

ĐĂ C ĐIÊM 5. Tinh nh cam ly tri: - Day cho tre sư quyêt đoan trong suy nghi va hanh nh đông ng - Cho con biêt đươ c thê nao la tinh nh cam yêu thương cua ngươ i me va tinh nh cam ly tri cua cha - Tre hoc đươ c như ng căn ban cho cuôc ng giơ i han sông ng (không nên buông tha theo tinh nh cam). - Tre hiêu đươ c tinh nh thương va sư nghiêm khă c - Loai tinh nh cam nay do xa hôi quy đinh nh cho ngươ i cha

A NH HƯƠ NG CHA - CON • Vai tro ngươ i cha anh

A NH HƯƠ NG CHA - CON • Vai tro ngươ i cha anh nh hươ ng ng tơ i tre khac vai tro cua me: + vai tro cua cha không bă ng ng me + anh nh hươ ng 2 ng cua ngươ i cha đư ng ng hang + sư anh nh hươ ng ng cua ngươ i cha sau ngươ i me + luc tre con nho, cha anh nh hươ ng tiêp thông ng gian qua ngươ i me, khi tre lơ n se anh nh hươ ng p. ng trư c tiêp. + anh nh hươ ng theo sư lơ n ng cua ngươ i cha tăng dân khôn cua tre va đên khi tre trươ ng nh thi vai ng thanh tro cua cha me la như nhau

A NH HƯƠ NG CHA - CON • Tre hoc ơ cha cach ch

A NH HƯƠ NG CHA - CON • Tre hoc ơ cha cach ch kiêm chê, điêu chinh nh hanh nh vi cua minh nh cho phu hơ p xa hôi • Ngươ i cha đai diên cho sư c manh nh ly tri, nêu ngươ i cha không đu uy tin vơ i con thi tre kho hinh nh thanh nh siêu tôi • Nêu ngươ i me la đôi tươ ng nhu ng đê tre thoa man câu, u, thi cha la ngươ i ngăn can hoă c điêu chinh nh nhu câu ơ tre

A NH HƯƠ NG CHA - CON • Tinh nh cương quyêt cua ngươ

A NH HƯƠ NG CHA - CON • Tinh nh cương quyêt cua ngươ i cha tao ra sư cân bă ng nh ng trong gia đinh • Tinh nh nghiêm khă c, tre trai c, cương quyêt giup phat triên nam tinh nh va giup tre gai tim ban đơ i cua minh nh sau nay • Nêu ngươ i cha không thư c hiên đươ c vai tro cua minh nh se tao cho tre tinh nh nhut nhat, t, hay lo sơ , bươ ng nh, ngô ngươ c, ng binh, c, … • Mă c cam ơ dip va vai tro ngươ i cha

CAC KIÊU QUAN HÊ CHA CON 1. - Ngươ i cha sư dung ng

CAC KIÊU QUAN HÊ CHA CON 1. - Ngươ i cha sư dung ng uy quyên đung ng mư c La tâm gương cho con hoc theo Nhân nhươ ng: nhân y kiên cua ng: cha biêt châp con Nghiêm khă c: thai đô khi tre lam sai c: thê hiên Công bă ng: ch ng: thươ ng, phat công minh; biêt cach khen chê Voc dang ng ngươ i cha co anh nh hươ ng ng tơ i uy quyên

CA C KIÊ U QUAN HÊ CHA CON 2. Ngươ i cha lam dung

CA C KIÊ U QUAN HÊ CHA CON 2. Ngươ i cha lam dung ng uy quyên: n: - Bao vê tre thai qua - Han chê sư tư do cua tre - Lam cho tre sơ hai, i, lo âu, nhut nhat, t, khep ne p - Yêu câu qua vê con - Kiêu ngươ i cha thiêu kim chê - Kiêu ngươ i cha thu ghet con

CA C KIÊ U QUAN HÊ CHA CON 3. Thiêu uy quyên ngươ i

CA C KIÊ U QUAN HÊ CHA CON 3. Thiêu uy quyên ngươ i cha - Khach ch quan: • Do vă ng xa, đi tu, ly di, ng mă t: t: đi lam • Cha chêt • Không co cha - Chu quan: • Không sư dung ng uy quyên do không quan tâm đên tre • Do ngươ i cha qua kem coi • Do qua nhu nhươ c

H U QUA THIÊU HUT UY QUYÊN NGƯƠ I CHA Theo Sutter: - Trong

H U QUA THIÊU HUT UY QUYÊN NGƯƠ I CHA Theo Sutter: - Trong nhân ca ch se không co bô khung va không co đi nh hươ ng - Ti nh ca ch thiê u kiên quyê t, thiê u vư ng chă c - Thiê u đê kha ng tâm ly - Ca ch xư thê không nhâ t qua n ma do dư , lươ ng lư - Không nhiê t ti nh trươ c ca c thi ch thu - Co như ng đam mê thâ t thươ ng

H U QUA THIÊU HUT UY QUYÊN NGƯƠ I CHA • Y thư c

H U QUA THIÊU HUT UY QUYÊN NGƯƠ I CHA • Y thư c đao đư c ngheo nan, n, không năng đông ng • Quan hê bi nhiêu loan bơ i sư không vư ng ng chă c cua nhân cach ch Kêt luân khi thiêu uy quyên ngươ i cha: - Nhu nhươ c va không vư ng ng chă c cua môt nhân cach ch khi đươ c tâp hơ p như ng ng sai lac - Cô đôc vê tinh nh cam, m, không co kha năng gă n bo, thâm nhâp sâu să c, vao đôi tươ ng. c, lâu bên ng. - Thiêu an toan đê phat triên.