Psykisk ohlsa verenskommelse 2014 mellan staten och SKL

  • Slides: 9
Download presentation
Psykisk ohälsa – överenskommelse 2014 mellan staten och SKL • Utgår från Plan för

Psykisk ohälsa – överenskommelse 2014 mellan staten och SKL • Utgår från Plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2012 -2016 (PRIO- planen) • Långsiktighet - en central utgångspunkt • Avsikten är att ingå överenskommelser även 2015 0 ch 2016 • 630 mkr avsätts till de kommuner och landsting som klarar grundkrav och prestationsmål • Medlen för uppnådda prestationsmål förutsätter att man klarat grundkraven • Skärpta krav i 2014 års överenskommelse • Det är parternas gemensamma avsikt att de medel som landsting och kommuner erhåller genom prestationerna ska användas för utvecklingsoch förbättringsarbete inom området psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa – överenskommelse 2014 mellan staten och SKL • Grundkrav 1: Samverkansöverenskommelser -

Psykisk ohälsa – överenskommelse 2014 mellan staten och SKL • Grundkrav 1: Samverkansöverenskommelser - Samverkansöverenskommelse om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning ska finnas i länet - Dokumenterad uppföljning av överenskommelser och handlingsplaner och vilka åtgärder som planeras för att utveckla samverkan ska göras • Nytt: - Högre krav på strategier för hur patienters, brukares och anhörigas delaktighet kan utvecklas dels individuellt och dels på organisationsnivå

Psykisk ohälsa – överenskommelse 2014 mellan staten och SKL • Grundkrav 2: Webbaserad information

Psykisk ohälsa – överenskommelse 2014 mellan staten och SKL • Grundkrav 2: Webbaserad information till barn och unga - Landstinget och kommunerna i länet ska tillhandahålla webbaserad information om vård, stöd och hjälp för barn och unga med psykisk ohälsa och deras familjer - Informationen ska grunda sig i den mellan huvudmännen beslutade ansvarsfördelningen - Hänvisningar och länkar ska vara uppdaterade och innehålla aktuell information för 2014 • Nytt: - Inga ytterligare krav jämfört med tidigare år

Psykisk ohälsa – överenskommelse 2014 mellan staten och SKL • Prestationsmål A 1 och

Psykisk ohälsa – överenskommelse 2014 mellan staten och SKL • Prestationsmål A 1 och A 2: Tillgänglighet barn och unga (landstingen, 80 mkr + 100 mkr) A 1. Tillgänglighet till första bedömning inom BUP inom 30 dagar (90 %) A 2. Tillgänglighet till fördjupad utredning eller behandling inom BUP inom 30 dagar från det att beslut tagits (80 %) • Nytt: - Krav på mätning av tillgänglighet till första linjens hälso- och sjukvård för barn och unga med psykisk ohälsa. - Krav på definierad förstalinjeverksamhet och etablering av rutiner för mätning

Psykisk ohälsa – överenskommelse 2014 mellan staten och SKL • Prestationsmål A 3: Samordnade

Psykisk ohälsa – överenskommelse 2014 mellan staten och SKL • Prestationsmål A 3: Samordnade individuella planer (kommunerna 100 mkr) A 3. Kommunerna rapporterat: - hur många samordnade individuella planer som upprättats för barn och unga med psykisk ohälsa < 18 år som har kontakt med socialtjänsten - hur många samordnade individuella planer som upprättats för barn och unga som är placerade enligt So. L eller LVU (21 år) - upprättat handlingsplan för att säkerställa att samordnade individuella planer upprättas för alla som har behov av det

Psykisk ohälsa – överenskommelse 2014 mellan staten och SKL • Prestationsmål A 4: Samordnade

Psykisk ohälsa – överenskommelse 2014 mellan staten och SKL • Prestationsmål A 4: Samordnade individuella planer (landstingen 50 mkr) A 4. Landstinget rapporterat: - hur många samordnade individuella planer som upprättats för personer < 25 år för de som har kontakt med specialistverksamhet inom psykiatrin (BUP, allmänpsykiatrin, rättspsykiatrin, beroendevården) och - gjort en uppskattning av behovet samt gjort en analys och upprättat en handlingsplan för att säkerställa att samordnade individuella planer upprättas för alla som har behov av det Nytt: - Höjd åldersgräns – unga vuxna upp till och med 24 år

Psykisk ohälsa – överenskommelse 2014 mellan staten och SKL • Prestationsmål B 1: Kvalitetsregister

Psykisk ohälsa – överenskommelse 2014 mellan staten och SKL • Prestationsmål B 1: Kvalitetsregister och hälsofrämjande insatser (landstingen 100 mkr) - registrerat minst 60 procent av patienterna i relevanta psykiatriska kvalitetsregister och - 60 procent av patienterna som registrerats i Psykos. R och Bipolär ska också ha fått en läkemedelsuppföljning och - 60 procent av patienterna i Psykos. R ska ha erbjudits någon av de hälsofrämjande åtgärder som finns upptagna i registret Nytt: - Högre andel av patienterna ska registreras (från 50 till 60 procent) - Krav på hälsofrämjande insatser har tillkommit

Psykisk ohälsa – överenskommelse 2014 mellan staten och SKL • Prestationsmål B 2 Minska

Psykisk ohälsa – överenskommelse 2014 mellan staten och SKL • Prestationsmål B 2 Minska behovet av tvångsåtgärder (landstingen 50 mkr) - 1) identifierat den tiondel av patienterna som blir föremål för flest tvångsvårdstillfällen och 2) den tiondel av patienterna som utsätts för flest tvångsåtgärder och 3) med utgångspunkt i detta upprättat en handlingsplan för att minska behovet av tvångsvård och tvångsåtgärder i den gruppen - vara aktiva i aktiviteter för att vidmakthålla resultat som uppnåtts - rapportera tvångsvårdstillfällen och tvångsåtgärder till patientregistret (PAR) Nytt: - Krav på identifiering av grupper som är föremål för flest tvångsåtgärder - Krav på handlingsplan för att minska tvångsåtgärderna

Psykisk ohälsa – överenskommelse 2014 mellan staten och SKL • B 3: Inventeringar (kommunerna

Psykisk ohälsa – överenskommelse 2014 mellan staten och SKL • B 3: Inventeringar (kommunerna 150 mkr) - gjort en inventering (2011 -2014) av personer med psykisk funktionsnedsättning i enlighet med Socialstyrelsens verktyg samt följt upp den analys som gjordes 2013 av hur väl individernas behov är tillgodosedda på boendeområdet, arbete och sysselsättningsområdet