Psykisk helsearbeid i lokalpolitikken i Bergen Bjarte Bnes

  • Slides: 6
Download presentation
Psykisk helsearbeid i lokalpolitikken i Bergen Bjarte Bønes Bruntveit, leder Hordaland lokalavdeling

Psykisk helsearbeid i lokalpolitikken i Bergen Bjarte Bønes Bruntveit, leder Hordaland lokalavdeling

Dagens politikk • • Fra politisk plattform for byråd Schelderup 2015 - : Som

Dagens politikk • • Fra politisk plattform for byråd Schelderup 2015 - : Som gruppe har eldre flere psykiske lidelser enn andre aldersgrupper, særlig depresjon og angst. De er overforbrukere av medikamenter og underforbrukere av samtaleterapi, til tross for at eldre har samme nytten av terapi som andre voksne, og enda større bivirkninger av medikamenter. Alders/sykehjem og eldresenter er naturlige mål for en satsing på psykisk helse blant eldre. Økt psykologisk kompetanse vil kunne legge til rette for gode miljøterapeutiske tiltak, bedre psykisk velvære og gi økt livskvalitet for en gruppe som ofte har sammensatte lidelser. • • Fra brev fra Hordaland lokalavdeling: Eldre – og særlig de som er på sykehjem - er en gruppe som har mer psykiske lidelser, særlig depresjon og angst, enn andre aldersgrupper. De er overforbrukere av medikamenter og underforbrukere av samtaleterapi. Samtidig har eldre samme nytten av terapi som andre voksne, og enda større bivirkninger av medikamenter. Alders-/sykehjem og eldresenter er naturlige mål for en satsing på psykisk helse blant eldre.

 • • • Annet fra den politiske plattformen til byrådet: Ungdoms psykiske helse

• • • Annet fra den politiske plattformen til byrådet: Ungdoms psykiske helse er en særlig prioritet innenfor helsesektoren for dette byrådet. Mange barn og unge som ikke får hjelp av spesialisthelsetjenesten har psykiske plager som fører til nedsatt livskvalitet og funksjonsevne. Byrådet vil derfor utrede muligheten for et fireårig pilotprosjekt som har til hensikt å sikre at unge under 23 år kommer raskere til behandling og unngår å utvikle kroniske og mer alvorlige lidelser. For å realisere dette vil kommunen benytte ordningen med rekrutteringstilskudd for kommunepsykologer og opprette et eget lavterskel samtalesenter for unge. Det trengs både et bedre tverrfaglig arbeid innad i kommunen, mellom primærhelsetjenesten og spesialhelsetjenesten, og et helhetlig forebyggende arbeid knyttet til livsstilsykdommer, rus og psykisk helse. Byrådet ønsker at forebygging skal legges til grunn for helsearbeidet i Bergensskolen skal ha nulltoleranse mot mobbing og alle skoler skal ha aktive mobbeprogram. Byrådet vil legge frem en handlingsplan mot mobbing med anbefalinger om hvordan arbeidet kan organiseres og styrkes. I tillegg står det en del om rus, vold i nære relasjoner, satsing på barnehager og videreutvikling av helse- og traumetilbud for flyktninger.

Gårsdagens politikk • Fra politisk plattform til byråd Mæland II i 2007: • Byrådet

Gårsdagens politikk • Fra politisk plattform til byråd Mæland II i 2007: • Byrådet vil i perioden styrke det forebyggende arbeidet rettet mot risikogrupper som barn og unge og vil derfor arbeide for å innføre et psykologisk lavterskeltilbud for ungdom i Bergen, etter modell fra TIPS-prosjektet. De kommunale helsestasjoner og skolehelsetjenesten har, i samarbeid med foreldre, som har hovedansvaret, stor betydning for barn og unge når det gjelder forebyggende tiltak. Byrådet vil prioritere helsestasjoner og skolehelsetjenestens arbeid med psykiatri.

Hva har lokalavdelingen gjort • Hatt politikerdebatt før valget 2011 • Blitt invitert til

Hva har lokalavdelingen gjort • Hatt politikerdebatt før valget 2011 • Blitt invitert til møter med Arbeiderpartiet og Senterpartiet • Sendt ut et brev med «gode idéer» til alle parti • Hatt kontakt med flere parti – hovedsakelig fått respons fra daværende opposisjon • Gratulert byrådet med flere gode punkter i den nye plattformen

Erfaringer • Vanskelig å lage god debatt av temaet, men mange politikere ønsket innspill

Erfaringer • Vanskelig å lage god debatt av temaet, men mange politikere ønsket innspill • Mulig å gjøre noe meningsfullt med relativt begrenset med tid • Vi tror det er en god strategi å gi politikerne gode råd heller enn å klage • Viktig å bruke riktige ord: «forebygging» , «frivillighet» , «bruke ressursene bedre» , «prioritere det som virker» . • Før var temaet psykisk helse nesten fraværende. Når er det med, og vi må bli enda mer konkrete på hva vi mener bør gjøres.