Psychoanalza Sigmund Freud 1856 1939 Psychoanalza Sigmund Freud

  • Slides: 10
Download presentation
Psychoanalýza Sigmund Freud (1856 -1939)

Psychoanalýza Sigmund Freud (1856 -1939)

Psychoanalýza Sigmund Freud • narozen v Příboře na Moravě, v židovské rodině • žil

Psychoanalýza Sigmund Freud • narozen v Příboře na Moravě, v židovské rodině • žil ve Vídni • působil jako lékař, psychiatr • teorie psychoanalýzy • zemřel v Anglii

Psychoanalýza Základní pojmy Libido = psychická energie, která oživuje osobnost, sexuální povaha Vědomí =

Psychoanalýza Základní pojmy Libido = psychická energie, která oživuje osobnost, sexuální povaha Vědomí = část osobnosti, kterou si jedinec plně uvědomuje Předvědomí = rozhodnutí, zážitky, konflikty, které si člověk uvědomoval, ale zapomněl, může si je znovu vybavit Podvědomí = spodní vrstva, představy, zkreslená skutečnost a přání, mimo oblast uvědomování

Psychoanalýza Struktura osobnosti 1) • • • 2) • • • ID nepřístupná část

Psychoanalýza Struktura osobnosti 1) • • • 2) • • • ID nepřístupná část osobnosti domáhá se okamžitého a úplného uspokojení potřeb iracionální, princip slasti EGO princip reality převádí požadavky id do praktických způsobů naplňování potřeb racionální, na vědomé úrovni, zvažuje činy a následky založen na realitě dobře rozvinuté je známkou zdravé osobnosti

Psychoanalýza 3) • • • Superego omezení a zákazy ukládané dítěti v raném a

Psychoanalýza 3) • • • Superego omezení a zákazy ukládané dítěti v raném a mladém věku rodiči a dalšími dospělými (chvála X zákaz, trest) část vědomá – vědomě zvnitřněné zákazy a pochvaly moralizující síla, princip dokonalosti málo rozvinuté superego – cítí málo viny i po velkých mravních přestupcích nepřiměřeně rozvinuté – perfekcionisté, úzkostní lidé

Psychoanalýza Intrapersonální konflikt 1) • Konflikt id x ego id se dožaduje okamžitého uspokojení

Psychoanalýza Intrapersonální konflikt 1) • Konflikt id x ego id se dožaduje okamžitého uspokojení a ego se na základě testování reality snaží tento požadavek upravit Např. : chlapec 7 let chce ukrást v obchodě autíčko, ale protože se bojí detektivů, kteří chytají zloděje, zvažuje, zda si raději autíčko nekoupit, až bude mít dost peněz 2) Konflikt id x superego Např. : chlapec chce ukrást autíčko, ale připomíná si, že krást se nemá 3) • Konflikt ego x superego střet racionálního ega a dokonalého superega Např. : lidé rozumově hodnotí něco jako etické, ale mohou se cítit provinile v důsledku dříve zvnitřnělých příkazů během výchovy

Psychoanalýza Pudy = potřeby id, vyvolávají napětí 2 základní pudy Erós – pud života

Psychoanalýza Pudy = potřeby id, vyvolávají napětí 2 základní pudy Erós – pud života = princip slasti, sexuální zaměření • vede k intimnímu spojení, zplození nového života, je spojen s různými částmi těla (erotogenní zóny) Thanatos – pud smrti = princip nirvány, destruktivní • (nirvána = neexistence utrpení, naprostý pokoj, smrt) • před smrtí – dochází k ničení a pomalému rozpadu • projevuje se zlostí a agresivním chováním (proti druhým i proti sobě)

Psychoanalýza Vývoj osobnosti 5 stádií (vztah k erogenním zónám) 1. orální stadium = sání,

Psychoanalýza Vývoj osobnosti 5 stádií (vztah k erogenním zónám) 1. orální stadium = sání, polykání 2. anální stadium = spontánní vyprazdňování střev 3. falické stadium = autoerotické chování (Oidipův konflikt – u chlapců, Elektřin konflikt – u dívek) 4. období latence = období klidu 5. genitální stadium = v pubertě, působení libida Erogenní zóny • orální zóna – rty, vnitřek úst • anální zóna – rektální oblast • falická zóna – pohlavní orgány

Psychoanalýza Úzkost = stav očekávání, nebezpečí, příprava na ně, povaha je neznámá 2 typy

Psychoanalýza Úzkost = stav očekávání, nebezpečí, příprava na ně, povaha je neznámá 2 typy úzkosti • neurotická úzkost (očekávám trest od společnosti, vnější autority) • morální úzkost (pocity viny) Strach = určitý předmět, kterého se obáváme, vztahuje se k jasnému, skutečnému ohrožení Povaha snů sny – pohled do nevědomých přání člověka, splnění nevědomých přání, ve snu můžeme rozpoznat pozůstatky uplynulého dne

Psychoanalýza Obranné mechanismy - ochrana ega před ohrožujícími myšlenkami a přáními, která vyvolávají úzkost

Psychoanalýza Obranné mechanismy - ochrana ega před ohrožujícími myšlenkami a přáními, která vyvolávají úzkost →obranné mechanismy, působí na nevědomé úrovni Vytěsnění = iracionální útěk od nepřijatelných myšlenek a přání Sublimace = převedení libida od sexuálního uspokojení do činnosti, která je oceňována Regrese = sklon dočasně regredovat (vracet se) k nižšímu stadiu Např. : sklon nadměrně jíst, pít →regrese do orálního stadia Fixace = dlouhodobá, tendence zůstávat v určitém stadiu regrese