Psihosocijalne intervencije u radu s duevnim bolesnicima Prof

  • Slides: 26
Download presentation
Psihosocijalne intervencije u radu s duševnim bolesnicima Prof. dr. sc. Lana Mužinić

Psihosocijalne intervencije u radu s duševnim bolesnicima Prof. dr. sc. Lana Mužinić

Psihosocijalne intervencije v Rana detekcija bolesti i intervencija v Povećanje bolesnikove suradljivosti i uvida

Psihosocijalne intervencije v Rana detekcija bolesti i intervencija v Povećanje bolesnikove suradljivosti i uvida u bolest v Učvršćivanje suradnje terapeut- pacijent v Različite vidove psihoedukacije (razumijevanje bolesti, učenje bolesnika i obitelji, rješavanje stresa) v Edukacija o bolesti

Psihosocijalne intervencije v Trening socijalnih vještina v Rad s obitelji v Kognitivno bihevioralna terapija

Psihosocijalne intervencije v Trening socijalnih vještina v Rad s obitelji v Kognitivno bihevioralna terapija v Antistigma programi v Case management v Grupe samopomoći v Programi zapošljavanja

Edukacija o bolesti v otvoreni razgovor o dijagnozi smanjuje negativne misli koje pacijenti vežu

Edukacija o bolesti v otvoreni razgovor o dijagnozi smanjuje negativne misli koje pacijenti vežu za svoju dijagnozu i koji mogu negativno djelovati na ishod liječenja v važno je stjecanje uvida u odnosu prema bolesti v smanjenje straha

Edukacija o bolesti v treba vidjeti kakvo značenje ima dijagnoza za pacijenta v odnos

Edukacija o bolesti v treba vidjeti kakvo značenje ima dijagnoza za pacijenta v odnos prema stigmi psihičke bolesti v pacijentu treba reći da je moguće da se bolest ponovi pa je stoga važno da se ponovna pojava ili pogoršanje stanja primijeti što ranije u čemu i pacijentova obitelj može doprinijeti

Edukacija o bolesti v važno se upoznati sa simptomima bolesti, kako bi ih se

Edukacija o bolesti v važno se upoznati sa simptomima bolesti, kako bi ih se lakše prepoznalo kada se pojave i lakše potražila pomoć stručne osobe v kartice za prepoznavanje ranih simptoma bolesti

Edukacija o bolesti v edukacijski programi- individualni ili grupni v usmjereni na pacijente ili

Edukacija o bolesti v edukacijski programi- individualni ili grupni v usmjereni na pacijente ili članove obitelji i imaju nekoliko ciljeva v poboljšanje znanja o bolesti, simptomima, tijeku bolesti i liječenju v informacije o lijeku, nuspojavama, v rješavanje stresa v trening socijalnih vještina i rješavanje problema

Obiteljske intervencije v redukcija frekvencije relapsa bolesti i bolničkog prijema v poboljšanje obiteljskog saveza

Obiteljske intervencije v redukcija frekvencije relapsa bolesti i bolničkog prijema v poboljšanje obiteljskog saveza i atmosfere v sniženje emocionalne klime u obitelji s redukcijom stresa v povećavanje kapaciteta članova obitelji da anticipiraju rješavanje problema

Obiteljske intervencije v redukcija osjećaja i ekspresije ljutnje i krivnje u obitelji v održavanje

Obiteljske intervencije v redukcija osjećaja i ekspresije ljutnje i krivnje u obitelji v održavanje razumnog očekivanja za pacijentove promjene v rad na poželjnim promjenama u ponašanju članova obitelji (smanjenje neprijateljstva i kriticizma)

Kognitivno bihevioralna terapija v KBT za psihoze je modifikacija standardne KBT v cilj je

Kognitivno bihevioralna terapija v KBT za psihoze je modifikacija standardne KBT v cilj je modifikacija simptoma (deluzija, halucinacija) ili posljedica simptoma koji mogu biti kognitivne, emocionalne, psihološke i bihevioralne v objašnjava se razvoj simptoma, pojava poteškoća u ponašanju, modifikacija deluzija vjerovanja i disfunkcionalnih misli

Case management v. U svojoj najjednostavnijoj formi znači koordiniranje službe u zajednici v Svaka

Case management v. U svojoj najjednostavnijoj formi znači koordiniranje službe u zajednici v Svaka mentalno bolesna osoba procjenjuje se od strane case managera od kojeg se očekuje da procijeni potrebe, razvije plan odgovarajuće skrbi v Case manager koordinira aktivnosti koje su dogovorene u timu u svrhu liječenja

Case management n n n Nadzor nad uzimanjem lijekova, savjetovanje, psihološke intervencije Članovi tima

Case management n n n Nadzor nad uzimanjem lijekova, savjetovanje, psihološke intervencije Članovi tima - socijalni radnik, radni terapeut, viša medicinska sestra, psiholog, psihijatar U osnivanju Centar za rehabilitaciju u Psihijatrijskoj bolnici Vrapče koji se bazira na osnovama rada case managementa

Case management v pomaže bolesnicima kontaktirati s raznim službama v reducirati frekvenciju i trajanje

Case management v pomaže bolesnicima kontaktirati s raznim službama v reducirati frekvenciju i trajanje bolničkih primitaka v unaprijediti socijalno funkcioniranje i kvalitetu života

Psihosocijalne metode kod shizofrenije v Shizofrenija se liječi farmakoterapijom, psihoterapijom i psihosocijalnim metodama liječenja

Psihosocijalne metode kod shizofrenije v Shizofrenija se liječi farmakoterapijom, psihoterapijom i psihosocijalnim metodama liječenja i rehabilitacije v Uspješna socijalna prilagodba može djelovati na smanjenje rizika ponovne pojave bolesti

Psihosocijalne metode kod shizofrenije v procjenjivanje v podrška v objašnjavanje v edukacija v rad

Psihosocijalne metode kod shizofrenije v procjenjivanje v podrška v objašnjavanje v edukacija v rad na poboljšanju koncentracije v rad na prihvaćanju realiteta v poboljšanje komunikacije i interpersonalnih odnosa

Psihosocijalne metode kod shizofrenije v tretman nepsihotičnih simptoma kao što su anksioznost i poremećaji

Psihosocijalne metode kod shizofrenije v tretman nepsihotičnih simptoma kao što su anksioznost i poremećaji raspoloženja v rad s problematičnim ponašanjem kad što je agresija i samoozljeđivnje, strukturiranje dana v dnevne vještine življenja

Psihosocijalne metode kod shizofrenije v rad s obitelji v potrebno je raditi na tome

Psihosocijalne metode kod shizofrenije v rad s obitelji v potrebno je raditi na tome da pacijent lakše živi s bolešću v učiti socijalne vještine v smanjiti socijalnu izolaciju v općenito poboljšati kvalitetu života

Psihosocijalne metode kod shizofrenije v Najveća efikasnost u kombinaciji s farmakoterapijom v Tretman osoba

Psihosocijalne metode kod shizofrenije v Najveća efikasnost u kombinaciji s farmakoterapijom v Tretman osoba s shizofrenijom zahtijeva multidisciplinarni pristup, koordinaciju rada v Plan kroz sve faze bolesti

Psihocijalne intervencije kod shizofrenije v Akutna faza (psihotična forma s deluzijama, halucinacijama, dezorganiziranim mišljenjem)

Psihocijalne intervencije kod shizofrenije v Akutna faza (psihotična forma s deluzijama, halucinacijama, dezorganiziranim mišljenjem) v Stabilizacijska faza v Stabilna faza

Akutna faza v obično nisu sposobni da se brinu adekvatno v rad na procjeni,

Akutna faza v obično nisu sposobni da se brinu adekvatno v rad na procjeni, podršci, objašnjavanju prihvaćanja realiteta, rad s problematičnim ponašanjem (npr. agresivno) v podrška i edukacija obitelji (davanje informacija o bolesti) v edukacija pacijenta v KBT

Stabilizacijska faza edukacija o nuspojavama lijekova v obiteljske intervencije- važne za redukciju relapsa i

Stabilizacijska faza edukacija o nuspojavama lijekova v obiteljske intervencije- važne za redukciju relapsa i podrška u funkcioniranju v odnos povjerenja pacijenta i terapeuta v ciljevi tretmana v važne rehabilitacijske metode i psihoterapija jer mogu utjecati na smanjenje simptoma ili pak naučiti bolesnika da s njima lakše živi v

Stabilna faza v obiteljske v težište intervencije rehabilitacije na brigu o sebi, okupacijske i

Stabilna faza v obiteljske v težište intervencije rehabilitacije na brigu o sebi, okupacijske i relaksacijske aktivnosti

Rehabilitacija vs naglaskom na vježbanju socijalnih i drugih vještina v cilj – pomoći osobi

Rehabilitacija vs naglaskom na vježbanju socijalnih i drugih vještina v cilj – pomoći osobi da poboljša socijalne i radne vještine neophodne za rad i život izvan zaštićene sredine v u rehabilitacijskom procesu uključiti pacijentovu obitelj i društvenu okolinu

Psihosocijalne intervencije u radu s duševnim bolesnicima

Psihosocijalne intervencije u radu s duševnim bolesnicima

Literatura Social Work and Mental Health Second edition Malcol Golighteley, Learning. Matters, 2006 Psihijatrijska

Literatura Social Work and Mental Health Second edition Malcol Golighteley, Learning. Matters, 2006 Psihijatrijska bolnica Vrapče Radionica: Shizofrenija- stjecanje socijalnih vještina Doc. dr. sc. Slađana Štrkalj Ivezić Prof. Dubravka Stijačić Social skills training for schizophrenia Alan S. Bellac, Kim T. Mueser, Susaan Gingerisch, Julie Agersta The Gilford Press, 2004 Stigma psihičke bolesti Slađana Štrkalj Ivezić Medix 2006 (64), 108 -110

Literatura Neil Harris, Steve Williams and Tim Bradshaw Psychosocial interventions for People with Schizophrenia

Literatura Neil Harris, Steve Williams and Tim Bradshaw Psychosocial interventions for People with Schizophrenia A practical guide for Mental Health Workers Palgrave Macmillan 2002 Working with serious mental illness A manual for Clinical Practise Catharine Gamble, Geoff Brennan, Elsevier, Second edition 2006 Psychosocial Interventions in the Managment of Schizophrenia A National Clinical Guidline Scottish Intercollegiete Guidelines Network, 1998, SIGN No 30 Effective Health Care Psychosocial interventions for schizophrenia August 2000, Vol 6, No 3