PSICHOLOGINI TYRIM METODOLOGIJA VIIIa paskaita APRAOMIEJI TYRIMAI ir

  • Slides: 41
Download presentation
PSICHOLOGINIŲ TYRIMŲ METODOLOGIJA VIII-a paskaita APRAŠOMIEJI TYRIMAI ir INTERVIU, VIENO ATVEJO TYRIMAI IR FOKUS

PSICHOLOGINIŲ TYRIMŲ METODOLOGIJA VIII-a paskaita APRAŠOMIEJI TYRIMAI ir INTERVIU, VIENO ATVEJO TYRIMAI IR FOKUS GRUPĖS

KAI KURIOS KOKYBINIŲ AR APRAŠOMŲJŲ TYRIMŲ METODIKOS FOCUS GRUPĖS

KAI KURIOS KOKYBINIŲ AR APRAŠOMŲJŲ TYRIMŲ METODIKOS FOCUS GRUPĖS

Kas yra focus grupė � Focus grupė (arba fokusuota, sutelkta į konkrečią platesnę ar

Kas yra focus grupė � Focus grupė (arba fokusuota, sutelkta į konkrečią platesnę ar siauresnę temą diskusinė grupė) – organizuotas mažos žmonių grupės pokalbis, diskusija � Focus grupė - nestruktūrizuotas pokalbis, laisva diskusija su 8 - 10 žmonių grupe neformalioje aplinkoje/ dalyvių skaičius gali svyruoti nuo 6 iki 15 žmonių; .

Focus grupė � Gali būti kaip pagalbinė metodika � Gali tapti pagrindine metodika (tinka

Focus grupė � Gali būti kaip pagalbinė metodika � Gali tapti pagrindine metodika (tinka nuomonių, idėjų tyrimui ir interakcijų tarp dalyvių konkrečiu metu stebėjimui) � Pagalbinė metodika- klausimynų konstravimui; � Interviu parengimui

Struktūruotumo pobūdis � ŽEMAS �Žema moderatoriaus kontrolė �Nestandartizuotas �Skirtas tyrinėjimui �Gali būti sunku palyginti

Struktūruotumo pobūdis � ŽEMAS �Žema moderatoriaus kontrolė �Nestandartizuotas �Skirtas tyrinėjimui �Gali būti sunku palyginti � AUKŠTAS �Aukšta moderatoriaus kontrolė �Standartizuotas �Pagal aiškų užmanymą �Gali būti per daug nukreipiantis

Focus grupė tinkama, kai tikslas yra � Suprasti požiūrių, nuomonių skirtumus � Atskleisti įtakojančius

Focus grupė tinkama, kai tikslas yra � Suprasti požiūrių, nuomonių skirtumus � Atskleisti įtakojančius veiksnius � Išgirsti įvairias nuomones, idėjas � Surinkti informaciją kokybinio tyrimo pravedimui � Padėti suprasti jau turimus kokybinius duomenis � Išgirsti komentarus ar kalbą, kurią naudoja tikslinė grupė

Focus grupė dažniausiai naudojama � Kaip pirminis duomenų šaltinis tyrime � Kitais tyrimo būdais

Focus grupė dažniausiai naudojama � Kaip pirminis duomenų šaltinis tyrime � Kitais tyrimo būdais gautų duomenų papildymui � Gali būti derinama su kitais duomenų gavimo būdais: �Su interviu �Su dalyvių stebėjimu �Su anketavimu, testavimu �Su ekseprimentiniu tyrimu

Focus grupė: planavimas 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Dalyvių pasirinkimas ir pakvietimas;

Focus grupė: planavimas 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Dalyvių pasirinkimas ir pakvietimas; Vietos, aplinkos parinkimas; Pasirengimas diskusinei grupei; Informacijos fiksavimo įranga; Vedėjo parinkimas; Diskusijos pravedimas; Informacijos apdorojimas, analizė.

Diskusinėje grupėje dalyvauja � Grupės vadovas (moderatorius) � Grupės vadovo padėjėjas � Grupės dalyviai

Diskusinėje grupėje dalyvauja � Grupės vadovas (moderatorius) � Grupės vadovo padėjėjas � Grupės dalyviai (respondentai)

Focus grupės dydis 3 -5 grupės, sudarytos iš 6 – 10 dalyvių � Veiksniai,

Focus grupės dydis 3 -5 grupės, sudarytos iš 6 – 10 dalyvių � Veiksniai, lemiantys grupės dydį: � �Susidomėjimo lygis �Informacijos detalumo poreikis �Moderatoriaus patyrimas �Pasiekiamų dalyvių skaičius � Veiksniai, lemiantys grupių skaičių: �Turimas laikas, tyrėjų resursai, skaičius �Heterogeniškumo veiksniai �Struktūruotumo pobūdis.

Focus grupė Nėra tikimybinė imtis � Grupės narių socialinės - demografinės charakteristikos turi būti

Focus grupė Nėra tikimybinė imtis � Grupės narių socialinės - demografinės charakteristikos turi būti ko vienodesnės. � Atrenkami diskusijos dalyviai turi būti panašūs kokiu nors aspektu, svarbiu nagrinėjamai temai � Rekomenduojama vieno tyrimo metu atlikti kelių grupių diskusijas, dažniausiai 4. � Trunka 1 -2 val. � Dažnai tyrimas pakartojamas �

Dalyvių atranka pagrįsta � Žiniomis arba intuicija � Bendrais požymiais, bruožais � “Homogeniški” nepažįstamieji

Dalyvių atranka pagrįsta � Žiniomis arba intuicija � Bendrais požymiais, bruožais � “Homogeniški” nepažįstamieji � Focus grupės dalyviai atrenkami pagal jų atitikimą nagrinėjamai temai; � Svarbus respondentų noras dalyvauti; � Reikia vengti žmonių, kurie anksčiau dalyvavo tokiose diskusijose, nes jie gali elgtis kaip ekspertai.

Būdai surinkti dalyvius Naudotis turimais sąrašais � Grupės pravedimą derinti su kitu įvykiu (laike,

Būdai surinkti dalyvius Naudotis turimais sąrašais � Grupės pravedimą derinti su kitu įvykiu (laike, vietoje) � Rinkti grupę ten, kur daug yra tinkamų asmenų � “Sniego gniūžtės” metodas � Naudotis apklausų/atrankų firmų pagalba � Atrinkti dalyvius iš telefonų knygos � Paskelbti skelbimą �

Aplinkos veiksniai � Natūrali, komfortabili aplinka � Stalas, apie kurį sėdėdami visi gali gerai

Aplinkos veiksniai � Natūrali, komfortabili aplinka � Stalas, apie kurį sėdėdami visi gali gerai vienas kitą matyti � Tinkamas kėdžių išdėstymas � Atitinkamos technikos veikimo užtikrinimas � Tinkama vieta garso ir vaizdo technikai padėti

Focus grupės eiga � Diskusijos trukmė 1, 5 - 2 val. � Diskusija yra

Focus grupės eiga � Diskusijos trukmė 1, 5 - 2 val. � Diskusija yra įrašoma diktofono arba video kameros pagalba � Diskusiją veda moderatorius � Po diskusijos surašoma jos stenograma � Būtina stebėti neverbalią respondentų kalbą � Diskusijos medžiagos apibendrinimas ir pateikimas rašytinio dokumento forma.

Diskusinės grupės pravedimas � � � � � Įvadinė dalis: 1. Vadovo, padėjėjo pristatymas

Diskusinės grupės pravedimas � � � � � Įvadinė dalis: 1. Vadovo, padėjėjo pristatymas (sąžiningas, bet trumpas); 2. Tikslų apibūdinimas; 3. Technikos naudojimo, etikos principų paaiškinimas; 4. Akcentavimas, kad svarbus kiekvieno dalyvavimas 5. Taisyklių pristatymas ir aptarimas: Kalba vienas asmuo Būk ryžtingas Klausk Jauskis smagiai.

Laiko paskirstymas � � � � � 2 val trukmės focus grupei: 15 min.

Laiko paskirstymas � � � � � 2 val trukmės focus grupei: 15 min. : įvadas ir vėluojantys 15 min. Klausimai ir apibendrinimas 90 min. : tikroji diskusija/klausimai Svarbu: Klausimų sudėtingumas Klausimų kategorijos Dalyvių patyrimas, žinios toje srityje Focus grupės dydis Diskusijos pobūdis, lygis

Focus grupės eiga. Klausimai Įvadinis klausimas (opening): susipažįstame � Pereinamieji klausimai: temos pristatymas, klausimai

Focus grupės eiga. Klausimai Įvadinis klausimas (opening): susipažįstame � Pereinamieji klausimai: temos pristatymas, klausimai susiję su tematika � Esminiai (key) klausimai: 2 -5 klausimai kuriais klausiama labai specifinės informacijos aptariama tema � Klausimas (ai) užbaigimui: diskusijos užbaigimas ir laikas paskutinėms, apibendrinančioms mintims �

Geri focus grupės klausimai turi: � Būti kryptingi � Skambėti kaip skirti pokalbiui �

Geri focus grupės klausimai turi: � Būti kryptingi � Skambėti kaip skirti pokalbiui � Turi būti lengva juos tarti � Turi būti trumpi ir aiškūs � Atviri � Vartoti/naudoti tokius žodžius, kuriais kalba dalyviai

Klausimų tipai � Išvardinantys � Vertinantys � Pasirenkant tarp alternatyvų � Apibendrinantys � Vaizduote

Klausimų tipai � Išvardinantys � Vertinantys � Pasirenkant tarp alternatyvų � Apibendrinantys � Vaizduote pagrįsti � Pateikiantys ką nors grupei

Moderatoriaus vaidmuo Užduoti klausimus � Išklausyti/klausytis � Palaikyti pokalbį tam tikruose rėmuose, kryptingai �

Moderatoriaus vaidmuo Užduoti klausimus � Išklausyti/klausytis � Palaikyti pokalbį tam tikruose rėmuose, kryptingai � Pasirūpinti, kad kiekvienas galėtų pasisakyti � Užsirašinėti � Likti nešališku � Žinoti, kas bus dalyviai, ir apsirengti atitinkamai �

Moderatoriaus vaidmuo � Tikėti, kad tai, ką sako dalyviai, yra svarbu � Būti gerai

Moderatoriaus vaidmuo � Tikėti, kad tai, ką sako dalyviai, yra svarbu � Būti gerai susipažinusiam su tuo, apie ką bus kalbama � Moderatorius turi būti homogeniškas su visa grupe � Rekomenduojama turėti pagalbininką

Gero focus grupės moderatoriaus požymiai � Draugiškas � Turi gerą atmintį � Geras klausytojas

Gero focus grupės moderatoriaus požymiai � Draugiškas � Turi gerą atmintį � Geras klausytojas � Pagalbininkas, bet ne solistas � Lankstus � Suprantantis žmonių psichologiją � Sugebantis mąstyti “stambiu planu” � Mokantis sklandžiai ir aiškiai rašyti ir kalbėti

Pauzė � Pauzė yra 10 -15 minučių tyla po to kai baigėsi pokalbis tam

Pauzė � Pauzė yra 10 -15 minučių tyla po to kai baigėsi pokalbis tam tikra tema � Pauzė papildoma akių kontaktu

Diskusijos krypties numatymas � Apgalvokite � galimas kryptis Atlikite pilotinį tyrimą � Planuokite pokalbio

Diskusijos krypties numatymas � Apgalvokite � galimas kryptis Atlikite pilotinį tyrimą � Planuokite pokalbio šuolius

Kaip atsakyti į klausimus � Paprašykite kad atsakytų grupės narys � Pasinaudokite pauze �

Kaip atsakyti į klausimus � Paprašykite kad atsakytų grupės narys � Pasinaudokite pauze � Atidėkite atsakymą � Atsakykite į klausimą jei jis nenukreips dalyvių minčių ir jei būtina atsakyti � Atsakykite į klausimus, kuriems reikia daug laiko, grupės diskusijos pabaigoje � Būkite pasirengę atsakyti - tikėkitės

Dalyvių tipai Skiriami 4 pagrindiniai: � manantys kad yra ekspertai � dominuojantys kalbėtojai �

Dalyvių tipai Skiriami 4 pagrindiniai: � manantys kad yra ekspertai � dominuojantys kalbėtojai � drovūs dalyviai � ‘plaukiojantys’ dalyviai

Duomenų apdorojimas ir analizė � Problemų sąrašas � Esminis aspektas (aspektai) � Pritarimas �

Duomenų apdorojimas ir analizė � Problemų sąrašas � Esminis aspektas (aspektai) � Pritarimas � Prieštaravimas 28 R. Žukauskienė

Duomenų analizė ir aptarimas � Naudokite duomenis, kurie skirtingose grupėse panašūs, ir juos aptarkite

Duomenų analizė ir aptarimas � Naudokite duomenis, kurie skirtingose grupėse panašūs, ir juos aptarkite � 3 būdai duomenų kodavimui � Aptarkite atsakymus, rodančius tuos pačius dėsningumus skirtingose grupėse � Kokybinė analizė arba kiekybinė � Kas įdomu / kas svarbu 29 R. Žukauskienė

Focus grupių privalumai: � Metodas patrauklus tiriamiesiems � Lankstus ir efektyvus � Rezultatai gaunami

Focus grupių privalumai: � Metodas patrauklus tiriamiesiems � Lankstus ir efektyvus � Rezultatai gaunami greitai � Vienu kartu daug informacijos � Nebrangus metodas, nereikalauja didelių lėšų � Gali būti naudojamas kaip papildomas metodas � Dalyvių kontroliavimas

Focus grupės privalumai Realaus gyvenimo aspektai socialinėje aplinkoje � Galima tiesiogiai užduoti klausimus �

Focus grupės privalumai Realaus gyvenimo aspektai socialinėje aplinkoje � Galima tiesiogiai užduoti klausimus � Galimybė pasidalinti mintimis, palyginti požiūrius � Stebima dalyvių sąveika, kiti aspektai, kurių tyrėjas negalėjo įspėti. � Mažiau struktūruotas nei interviu � Grupinė sąveika stimuliuoja prisiminimus � Surenkama ne tik verbalinė informacija � Statistikai suteikia ‘žmogiškąjį’ veidą �

Focus grupės trūkumai � Nenatūrali aplinka � Sunku surasti tinkama aplinką kurioje produktyviai vyktų

Focus grupės trūkumai � Nenatūrali aplinka � Sunku surasti tinkama aplinką kurioje produktyviai vyktų diskusija � Sunku rasti patyrusį moderatorių � Sunku parinkti tinkamą grupę � Mažesnė kontrolė negu interviu metode � Pasisakymai pagrįsti savistata, daugiausiai verbalinė informacija

Focus grupių trūkumai: Laiko limitas, mažiau dėmesio atskiram dalyviui � Klausimų skaičius priklauso nuo

Focus grupių trūkumai: Laiko limitas, mažiau dėmesio atskiram dalyviui � Klausimų skaičius priklauso nuo grupės aplinkos � Prieštaringa nuomonė � Gali kilti sunkumų dėl duomenų analizės � Subjektyvumas analizuojant � Tinka tik visiems aktualioms, svarbioms problemoms � Etinių principų pažeidimas �

Focus grupių trūkumai: � Tyrėjo patirtis: moderatorius gali ‘sufleruoti’, įtakoti atsakymus � Techninės sąlygos

Focus grupių trūkumai: � Tyrėjo patirtis: moderatorius gali ‘sufleruoti’, įtakoti atsakymus � Techninės sąlygos � Dalyvio suinteresuotumas � Grupės konformiškumas, gruoės dinamika, grupės santykis su moderatoriumi

INTERVIU 35

INTERVIU 35

Interviu � Interviu apibrėžiamas kaip tyrėjo inicijuotas dviejų asmenų pokalbis, kurio tikslas - gauti

Interviu � Interviu apibrėžiamas kaip tyrėjo inicijuotas dviejų asmenų pokalbis, kurio tikslas - gauti būtiną tyrimo uždaviniams informaciją. �Pavyzdžiui, informaciją apie įvairius psichologinio proceso ypatumus, ypač naujus, mažai tyrinėtus, apie kurių struktūrą bei ryšius su kitais reiškiniais dar mažai žinoma. �Taigi interviu papildo stebėjimo, ir apklausos metodais gautus duomenis.

4 Interviu tipai �Struktūrizuotas �Nestruktūrizuotas �Neprimestinis �Kryptingas

4 Interviu tipai �Struktūrizuotas �Nestruktūrizuotas �Neprimestinis �Kryptingas

Interviu � Privalumai: � interviu suteikia platesnes galimybes nuodugniau pažinti tiriamąjį asmenį, tuo tarpu

Interviu � Privalumai: � interviu suteikia platesnes galimybes nuodugniau pažinti tiriamąjį asmenį, tuo tarpu anketinėje apklausoje tokios galimybės labai ribotos. � Trūkumai: � Dažnai maža imtis; � Informacijos, gautos interviu būdu, patikimumas. Ypač, jei klausimai “jautrūs”; � Priklauso nuo tyrėjo sugebėjimų išklausyti tiriamąjį bei tarpusavio pasitikėjimo. Tai gali kisti priklausomai nuo abiejų pusių; � Metodologiniu požiūriu, sunku korektiškai interviu aprašyti, nes visa informacija gaunama žodžiu – svarbios detalės, tačiau gali būti sunku užfiksuoti jas, o vėliau ir analizuoti;

VIENO ATVEJO TYRIMAI

VIENO ATVEJO TYRIMAI

vieno atvejo tyrimai � Vieno atvejo tyrimai - gilus kurio nors aspekto priklausančio dominančiam

vieno atvejo tyrimai � Vieno atvejo tyrimai - gilus kurio nors aspekto priklausančio dominančiam fenomenui, tyrimas. � Giliam atvejo tyrimui būdinga: �surenkama gana daug duomenų, išreikštų žodžiais, vaizdais, skaičiais. �tyrimas natūralioje aplinkoje - žmonės stebimi jiems įprastoje aplinkoje bendraujant jų kalba.

vieno atvejo tyrimai � Duomenų analizei būdinga kelių pakopų procedūros: �išskiriamos temos - pasikartojantys

vieno atvejo tyrimai � Duomenų analizei būdinga kelių pakopų procedūros: �išskiriamos temos - pasikartojantys charakteringi bruožai, �šios grupuojamos į kategorijas, �iš kategorijų sudaromi modeliai, kurie aiškinami siekiant atsakyti į tyrimo klausimus. � Duomenų analizės rūšys: �interpretacinė (siekiama paaiškinti), �struktūrine (rasti pasikartojančius modelius), �refleksyvi (remiantis intuicija, vaizduote, įvertinti tiriamą. fenomeną).