Pshholoogiateadus Uurimismeetodid pshholoogias Eva Palk Pshholoogia l l

  • Slides: 28
Download presentation
Psühholoogiateadus Uurimismeetodid psühholoogias Eva Palk

Psühholoogiateadus Uurimismeetodid psühholoogias Eva Palk

Psühholoogia l l l Miks on psühholoogia? . . . ?

Psühholoogia l l l Miks on psühholoogia? . . . ?

Psühholoogiateadus Psühholoogia on teadus, mis käsitleb vaimseid protsesse ja käitumist ning nendevahelisi seoseid l

Psühholoogiateadus Psühholoogia on teadus, mis käsitleb vaimseid protsesse ja käitumist ning nendevahelisi seoseid l Psühholoogia on teadus, mis uurib inimese( ja loomade) hinge-ja vaimuelu olemust ning avaldumise viise l Kr. k. ”psyche”- hing/vaim ja “logos” - õpetus Hingeteadus, vaimuõpetus ( Aristoteles) l

Psühholoogiateadus Teadus inimese psüühikast- uurib psüühilisi protsesse. Kuidas mõtleb, kuidas toimib mälu, kuidas vihastab

Psühholoogiateadus Teadus inimese psüühikast- uurib psüühilisi protsesse. Kuidas mõtleb, kuidas toimib mälu, kuidas vihastab jne l Psüühika on inimese võime peegeldada keskkonda ja vastavalt sellele muuta oma käitumist. l Psühholoogid uurivad kuidas inimesed- mõtlevad, õpivad, tajuvad, tunnevad, õpivad, suhtlevad teistega ja mõistavad ennast ( Sternberg, 1998) “Cogito, ergo sum” [Mõtlen, järjelikult olen] l RENE DESCARTES' (1596 -1650)

Psühholoogiateadus Psühholoogia tegeleb lisaks kirjeldamisele ka vaimsete protsesside seletamisega e põhjuste otsimisega, ennustamisega ning

Psühholoogiateadus Psühholoogia tegeleb lisaks kirjeldamisele ka vaimsete protsesside seletamisega e põhjuste otsimisega, ennustamisega ning vajadusel ka muutmisega. (nt. psühhoteraapia, nõustamispsühholoogia jm) l Psühholoogide eesmärk on uurida inimeste käitumist teaduslikult: l süsteemne info, terminoloogia, l teoreetilised seisukohad, eksperimendid l

Psühholoogiateadus l l Tuleb jälgida teatud standardiseerimisnõudeid. Hea teooria võimaldab seostada paljusid fakte ja

Psühholoogiateadus l l Tuleb jälgida teatud standardiseerimisnõudeid. Hea teooria võimaldab seostada paljusid fakte ja esitada kontrollitavaid hüpoteese, millel võib olla ka rakenduslik tähtsus.

Teaduslik uurimismeetod l l l probleemi püstitamine, uurimisküsimuse sõnastamine taustinformatsiooni kogumine hüpoteesi sõnastamine ehk

Teaduslik uurimismeetod l l l probleemi püstitamine, uurimisküsimuse sõnastamine taustinformatsiooni kogumine hüpoteesi sõnastamine ehk oletatav vastus püstitatud probleemile, uurimisküsimusele hüpoteesi kontrollimine: vaatlused, katsed, eksperimendid tulemuste analüüs ja järelduste tegemine

Muutuja l Tegur, mille mõju uuritakse l Statistilises analüüsis klassifitseeritakse tunnused (muutujad) sõltumatuteks ja

Muutuja l Tegur, mille mõju uuritakse l Statistilises analüüsis klassifitseeritakse tunnused (muutujad) sõltumatuteks ja sõltuvateks. l Sõltuv muutuja on see mida mõõdetakse. Sõltumatu muutuja see, mille mõju mõõdetakse. l Üks ja sama muutuja võib ühes uuringus olla sõltuv ja teises sõltumatu. Muutuja sõltuvus ei tulene otseselt muutuja omadustest.

Ajalugu l Eelteaduslik psühholoogia l Filosoofia ((Hippokrates, Calenos, I. Kant, B. Spinoza jt )

Ajalugu l Eelteaduslik psühholoogia l Filosoofia ((Hippokrates, Calenos, I. Kant, B. Spinoza jt ) Teaduslik psühholoogia (W. Wundt 1879, Leipzigi ülikoolis eksperimentaalpsühholooogia labor) Uuringud emotsioonidest, mälust. Näiteks unustamiskõvera uurimine. Emil Kraepelin, l Filosoofiline l Sõna “psychologia-psühholoogia” Johannes Thomas Freigius (1543 -1583) http: //www. psych. ut. ee/~jyri/ee/ps%FChholoogia%20 ajalugu. htm l Loodusteaduslik

Psühholoogia seos teiste teadustega Pedagoogika Lingvistika Semiootika Füüsika Küberneetika Loogika Matemaatika PSÜHHOLOOGIA Filosoofia Õigusteadus

Psühholoogia seos teiste teadustega Pedagoogika Lingvistika Semiootika Füüsika Küberneetika Loogika Matemaatika PSÜHHOLOOGIA Filosoofia Õigusteadus Sotsioloogia, Majandusteadus Antropoloogia Esteetika Geneetika Arstiteadus Bioloogia ( Neuro) Füsioloogia

Teoreetilised psühholoogia harud Üldpsühholoogia terminoloogia, teooriad, kontseptsioonid teadmised 1. 2. Eksperimentaalpsühholoogia Uurimismeetodid, testid, eksperimendid,

Teoreetilised psühholoogia harud Üldpsühholoogia terminoloogia, teooriad, kontseptsioonid teadmised 1. 2. Eksperimentaalpsühholoogia Uurimismeetodid, testid, eksperimendid, uuringud, tulemuste andmebaasid

Psühholoogia struktuur, valdkonnad Teoreetiline Rakenduslik Üldpsühholoogia ja Eksperimentaal. PSl l l Üldpsühholoogia Eksperimentaal. PS-

Psühholoogia struktuur, valdkonnad Teoreetiline Rakenduslik Üldpsühholoogia ja Eksperimentaal. PSl l l Üldpsühholoogia Eksperimentaal. PS- 5% Psühhofüsioloogia Neuropsüh Sotsiaal- ja ühiskonna PS -4% Arengupsühholoogia-4% Filosoofiline psühhol Isiksusepsühholoogia Nägemis. PS Kognitiivpsühholoogia Kunstipsühholoogia Loomapsühholoogia Tööstus- ja organisats. PS -5% Kliiniline PS ja Psühhoteraapia- 38% Õiguspsühholoogia Psühhoanalüüs Farmako. PS Pedagoogiline e kooli. PS- 9% Militaar. PS, Küber- ja Interneti. PS Personali ja juhtimis PS Reklaami- ja meedia. PS Eripsühholoogia (puuetega in. ps) Spordi. PS, Liiklus. PS Psüholoogiline nõustamine, konsultats 9%

Psühholoogiateaduse eesmärk Uurida psüühikat 1. Kirjeldada käitumist 2. Seletada käitumist 3. Ennustada käitumist 4.

Psühholoogiateaduse eesmärk Uurida psüühikat 1. Kirjeldada käitumist 2. Seletada käitumist 3. Ennustada käitumist 4. Muuta käitumist Eesmärk välja selgitada uuritava nähtuse üldisi ja universaalseid seaduspärasusi l

Rakenduspsühholoogia harud … on kujunenud ajaloo käigus ja on kunstlikud, peegeldades teaduse arengu taset,

Rakenduspsühholoogia harud … on kujunenud ajaloo käigus ja on kunstlikud, peegeldades teaduse arengu taset, moodi ja kujutlust mingist nähtuste valdkonnast Ex PS Meditsiin üld PS Med PS

Käitumise kontseptsioon Kuna psüühika on ideaalne nähtus ( ei näe ja ei saa füüsiliselt

Käitumise kontseptsioon Kuna psüühika on ideaalne nähtus ( ei näe ja ei saa füüsiliselt tajuda), siis loobutakse selle uurimisest ja vaadeldakse neid nähtusi, mida on võimalik mõõta l Stiimul Biheivoristid ( J. Watson) PSÜÜHIKA Reaktsioon

Moodsad teoreetilised seisukohad Psühholoogial on l Evolutsiooniline tagapõhi – käitumist ja psüühikat vaadeldakse kui

Moodsad teoreetilised seisukohad Psühholoogial on l Evolutsiooniline tagapõhi – käitumist ja psüühikat vaadeldakse kui evolutsiooni tagajärge l Käitumuslik tagapõhi – keskkonna mõju käitumisele l Kognitiivne – kuidas inimene võtab infot vastu l Fenomenoloogiline – inimese kogemuste erinevus objektiivsest reaalsusest

Moodsad teoreetilised seisukohad l l Psühhoanalüütiline – teadvus + alateadvus Neuropsühholoogiline – füsioloogilised protsessid

Moodsad teoreetilised seisukohad l l Psühhoanalüütiline – teadvus + alateadvus Neuropsühholoogiline – füsioloogilised protsessid ja struktuurid mõjutavad inimese käitumist

Teaduslik psühholoogia ja rahvapsühholoogia l l Vaga vesi, sügav põhi Käbi ei kuku kännust

Teaduslik psühholoogia ja rahvapsühholoogia l l Vaga vesi, sügav põhi Käbi ei kuku kännust kaugele

Teaduslik psühholoogia ja rahvapsühholoogia l l l Uurib psüühika ja käitumise üldisi kehtivaid seaduspärasusi

Teaduslik psühholoogia ja rahvapsühholoogia l l l Uurib psüühika ja käitumise üldisi kehtivaid seaduspärasusi Teadmised on saadud teaduslike meetoditega: katsed-eksperimendid jt Ümberlükatavad ( Milgrami katse) Korratavad ja täpselt dokumenteeritud Vastastikku kontrollitav Rakendatavad

Mis on teadvus? Mis on alateadvus? Mis on eneseteadvus? Teadvus on teadlik olemine välise

Mis on teadvus? Mis on alateadvus? Mis on eneseteadvus? Teadvus on teadlik olemine välise maailma ja iseenda olemasolust, seisunditest ja tegudest. ( Kus teadvus asub? Dualism, monism). l Alateadvus- teadvuse teadvustamatud protsessid e väljatõrjutud mõtted, kujundid jm (S. Freud). l Eneseteadvus- teadlik olemine ja arusaamine iseendast. Identiteeditunne, minapilt. ( Mis su nimi on? Kes sa oled? ) Peeglitest. l

Kas loomadel on eneseteadvus? G. Gallupi peeglitest (1970) Gordon Callup -Ameerika loomapsühholoog. Simpans ja

Kas loomadel on eneseteadvus? G. Gallupi peeglitest (1970) Gordon Callup -Ameerika loomapsühholoog. Simpans ja orangutang

Laste eneseteadvus Lapsed õpivad end peeglis ära tundma alates 2. eluaastast (Amsterdam, 1972; tegi

Laste eneseteadvus Lapsed õpivad end peeglis ära tundma alates 2. eluaastast (Amsterdam, 1972; tegi lastele peeglitesti) l Selleks ajaks hakkab laps märkama teisi, imiteerima, ja tundma emotsioone, mis eeldavad eneseteavust (nt kohmetus) l Kolmeaastane ei suuda vahet teha asja enda ja asjale suunatud mõtte vahel (reflektiivne mõtlemine). l

Psüühika funktsioonid Psüühika eesmärgiks on maailmast tervikpildi loomine. Psüühika funktsioonid: l Taju l Mälu

Psüühika funktsioonid Psüühika eesmärgiks on maailmast tervikpildi loomine. Psüühika funktsioonid: l Taju l Mälu l Mõtlemine l Keel l Tunded l Tegevuse juhtimine Kas loomad mõtlevad? Wolfgang Köhler(1887 -19679) “Ahvide mõistus” l

Teadvustamatus l l l Automatismid Psüühilised protsessid, mis kunagi on olnud teadvuses, kuid ei

Teadvustamatus l l l Automatismid Psüühilised protsessid, mis kunagi on olnud teadvuses, kuid ei vaja toimimiseks pidevat teadvustamist. Jean-Martin Charcot (1885) – ämmaemanda juhtum

Teadvustamata nähtusi Tähelepanu keskmest välja jäänud, kuid psüühikas töödeldud signaalid l Vastusreaktsioonid nõrkadele, subjektiivselt

Teadvustamata nähtusi Tähelepanu keskmest välja jäänud, kuid psüühikas töödeldud signaalid l Vastusreaktsioonid nõrkadele, subjektiivselt mittetajutavatele ärritajatele l Uni, unenäod, hallutsinatsioonid, sensoorne deprivatsioon, hüpnoos, hüpnagoogsed elamused, l transs, meditatsioon l

Psüühika ja kultuur Mis on kultuur? Juri Lotman(1922 -1993) l Kõik see, mida ühiskonnas

Psüühika ja kultuur Mis on kultuur? Juri Lotman(1922 -1993) l Kõik see, mida ühiskonnas kantakse edasi mittepärilikul viisil l Kas loomadel on kultuur? l Kultuuri kandjaks on: Keel, jt märgisüsteemid MEEMID? l Ayeroni metsik poiss l

l "AJU ON ELUND, MILLEGA ME MÕTLEME, ET ME MÕTLEME. " (Ambrose Burce)

l "AJU ON ELUND, MILLEGA ME MÕTLEME, ET ME MÕTLEME. " (Ambrose Burce)

Kasutatud allikad l l l T. Bachmann, R. Maruste. Psühholoogia alused. Tallinn. Ilo, 2003

Kasutatud allikad l l l T. Bachmann, R. Maruste. Psühholoogia alused. Tallinn. Ilo, 2003 Allik, J. jt. Psühholoogia gümnaasiumile. TÜ Kirjastus. 2002 http: //www. eetika. ee/ J. Uljas, T. Rumberg. Psühholoogia gümnaasiumile. Koolibri, 2002. Töövihik: K. Kullasepp, H. Saat. Psühholoogia töövihik. Koolibri, 2004.