Prvo lovk jako bytost spoleensk me t pouze

  • Slides: 21
Download presentation
Právo

Právo

- člověk jako bytost společenská může žít pouze a jen ve společnosti, společenství -

- člověk jako bytost společenská může žít pouze a jen ve společnosti, společenství - společnost je tvořena jednotlivci a řadou vztahů mezi nimi i jejich skupinami - fungování těchto vztahů je dáno pravidly - vytvářejí se spontánně - jsou vytvářeny společenstvím - pravidla (normy) - psaná pravidla - zvyková, obyčejová pravidla - norma = výpověď o tom, že něco má být

- společenské normy jsou trojí - morální - mravní - právní - morální –

- společenské normy jsou trojí - morální - mravní - právní - morální – shoda jednání jednotlivce s obsahem jeho svědomí - mravní – shoda jednání jednotlivce s obsahem požadavku určité sociální skupiny - právní – shoda jednání jednotlivce s obsahem požadavku celku společnosti, nejčastěji státu Dodržení právní normy je vynutitelné (sankce)!

Zdroje norem: - svědomí – morální a mravní normy - vůle zákonodárce – právní

Zdroje norem: - svědomí – morální a mravní normy - vůle zákonodárce – právní normy Jednotlivé zdroje se překrývají (právní normy by měly být závazně i mravně i morálně) Vůle zákonodárce se nemusí krýt se svědomím jednotlivce i se svědomím každé sociální skupiny Spravedlnost – takový stav věcí, který je žádoucí (ne vždy panuje shoda) Legalita – shoda jednání s právním řádem

Základní členění práva subjektivní právo - oprávnění jedince chovat se určitým způsobem (konat, nekonat,

Základní členění práva subjektivní právo - oprávnění jedince chovat se určitým způsobem (konat, nekonat, obdržet, požadovat) objektivní právo - soupis pravidel chování závazných pro všechny členy společnosti, je obsažen v právních normách, spolu s pravidly jsou stanoveny i sankce hmotné právo - předpisy, které stanovují pravidla a sankce procesní právo - pravidla, co může nositel subjektivního práva dělat, nerespektuje-li někdo subjektivní právo, a kdo vykoná sankci

PRÁVNÍ NORMA – závazné obecné pravidlo chování, které je vyjádřeno zvláštní formou a jehož

PRÁVNÍ NORMA – závazné obecné pravidlo chování, které je vyjádřeno zvláštní formou a jehož zachování je vynutitelné státní mocí Chování - aktivní činnost/nečinnost; pravidlo stanoví, že určité chování smí, nebo nesmí být Právní normu tvoří - hypotéza – stanoví podmínky, za nichž se má pravidlo chování realizovat - dispozice – vlastní pravidlo chování, stanoví, komu a jaká oprávnění a povinnosti vznikají - sankce – následky porušení normy

PRÁVNÍ SÍLA PRÁVNÍ NORMY - vlastnost právní normy, jež jí činí nadřazenou jiné právní

PRÁVNÍ SÍLA PRÁVNÍ NORMY - vlastnost právní normy, jež jí činí nadřazenou jiné právní normě - prvotní právní předpisy (primární) – ústavní zákony a zákony - druhotné právní předpisy (sekundární) – nařízení vlády, prováděcí vyhlášky ministerstev, vyhlášky obcí apod. (podzákonné předpisy) - Descendenční teorie právního řádu

DESCENDENČNÍ TEORIE PRÁVNÍHO ŘÁDU - ústava, ústavní zákony a mezinárodní smlouvy zákony a zákonná

DESCENDENČNÍ TEORIE PRÁVNÍHO ŘÁDU - ústava, ústavní zákony a mezinárodní smlouvy zákony a zákonná opatření nařízení vlády vyhlášky ministerstev nařízení správních úřadů - delegovaná působnost vyhlášky zastupitelstev - samostatná působnost

působnost právní normy - vymezuje rozsah použití normy na konkrétní případ (věcná – co,

působnost právní normy - vymezuje rozsah použití normy na konkrétní případ (věcná – co, v čase – odkdy dokdy, prostorová – na jakém území, osobní) platnost právní normy - norma je platná, byla-li vytvořena předepsaným způsobem, vydána příslušným orgánem v mezích jeho pravomoci a byla řádným způsobem vyhlášena (Sbírka zákonů, úřední deska) účinnost právní normy - teprve nabytím účinnosti jsou práva a povinnosti stanovené normou závazné; den nabytí účinnosti je buď v normě výslovně uveden, nebo je pravidlo účinné 15. den po vyhlášení - (retroaktivita, imunita)

Právní řád - souhrn všech pramenů práva, které platí v určitém státě Prameny práva

Právní řád - souhrn všech pramenů práva, které platí v určitém státě Prameny práva - formy, v nichž je obsaženo objektivní právo - normativní právní akty – všeobecně závazný právní předpis charakteru zákona, zákonného opatření, vyhlášky, vládního nařízení - právní obyčeje - soudní precedenty - normativní smlouvy

Právní řád České republiky - pramenem práva jsou výhradně obecně závazné normativní právní akty

Právní řád České republiky - pramenem práva jsou výhradně obecně závazné normativní právní akty a ratifikované mezinárodní smlouvy - pravomoc vydávat normativní právní akty mají - Parlament (ústavní a běžné zákony, zákonná opatření Senátu) - výkonné státní orgány (vláda – nařízení vlády, ministerstva a správní orgány – vyhlášky, opatření) - orgány územní samosprávy –obecně závazné vyhlášky, nařízení

Nabytí platnosti normativního právní aktu - veřejné vyhlášení (Sbírka zákonů, zkratka Sb. ) -

Nabytí platnosti normativního právní aktu - veřejné vyhlášení (Sbírka zákonů, zkratka Sb. ) - odkazy na jiný právní předpis se uvádějí číslem cíle odkazu (číslo zákona, na který se odkazuje) lomeným ročníkem (zákon č. 128/2000 Sb. , o obcích) - aproximace práva ČR s právem ES - jedna z povinností členského státu EU

SOUSTAVA SOUDŮ - soudy jsou zřízeny státem jako nestranné a nezávislé instituce - při

SOUSTAVA SOUDŮ - soudy jsou zřízeny státem jako nestranné a nezávislé instituce - při rozhodování se soudci řídí výhradně platným zákonem - soudcem smí být pouze bezúhonný občan starší třiceti let s vysokoškolským právnickým vzděláním a justiční zkouškou; je jmenován doživotně prezidentem republiky, funkce se ujímá složením slibu - rozhoduje jako samosoudce (civilní záležitosti), nebo v senátu (předseda senátu a tři, pět přísedících)

- okresní soudy – občanskoprávní, pracovní, rodinné, obchodní - krajské soudy – druhý stupeň

- okresní soudy – občanskoprávní, pracovní, rodinné, obchodní - krajské soudy – druhý stupeň pro kauzy projednávané okresními soudy, prvním stupněm pro společensky významné kauzy (ochrana osobnosti, autorské právo) - vrchní soud – druhý stupeň pro kauzy projednávané krajskými soudy - Nejvyšší soud – vrcholný soudní orgán, sleduje rozhodnutí vrchních soudů - samostatně postavený Ústavní soud - Podle povahy věcí, které jsou před soudem projednávány, se rozlišují tři typy soudů: - civilní - správní - přestupky - trestní – trestné činy

Státní zastupitelství - státní orgán, upozorňuje na nezákonnosti, stíhá trestné činy, dohlíží na zachovávání

Státní zastupitelství - státní orgán, upozorňuje na nezákonnosti, stíhá trestné činy, dohlíží na zachovávání zákonů - má stěžejní úlohu v přípravě trestního řízení, podává jménem státu obžalobu, u soudu zastupuje stát - v občanskoprávních věcech vystupuje pouze okrajově Soustava úřadů státního zastupitelství nejvyšší SZ vrchní SZ krajské SZ okresní SZ

Další orgány právní ochrany - advokáti – poskytují právní pomoc, zastupují klienty před soudy

Další orgány právní ochrany - advokáti – poskytují právní pomoc, zastupují klienty před soudy i ostatními orgány - notáři – významné postavení v soukromém právu, sepisují veřejné listiny, osvědčují významné skutečnosti (vidimace – ověřování shody opisů, legalizace podpisů, osvědčování průběhu) - notářské úřady zřizuje ministr spravedlnosti v obvodech okresních soudů a jmenuje notáře - daňoví poradci – zastupují klienta v jednání s FÚ - exekutoři – zajišťují nucený výkon soudního rozhodnutí - veřejný ochránce práv - ombudsman

Právní vztahy - vztahy mezi subjekty práva - subjektem právního vztahu jsou ti, jimž

Právní vztahy - vztahy mezi subjekty práva - subjektem právního vztahu jsou ti, jimž v určitém právním vztahu vznikají práva a povinnosti - subjektem právních vztahů mohou být - fyzické osoby (jednotlivci) mají právní subjektivitu a způsobilost k právním úkonům - právnické osoby (uměle vytvořená sdružení osob nebo majetku) - orgány veřejné správy, státní orgány - právní subjektivita způsobilost vystupovat v právních vztazích vlastním jménem a nést za ne odpovědnost, vzniká dosažením věku, u právnických osob jejich založením nebo registrací

Právní způsobilost - způsobilost k právům a povinnostem - způsobilost nést povinnosti a mít

Právní způsobilost - způsobilost k právům a povinnostem - způsobilost nést povinnosti a mít práva, v občanském právu vzniká narozením (nasciturus) a zaniká smrtí nebo prohlášením za mrtvého - způsobilost k právním úkonům - způsobilost svým jednáním zakládat, menit nebo rušit právní vztahy, závisí na věků - v občanském právu - starší 18 let - v pracovním právu – starší 15 let - soud může fyzickou osobu zbavit této způsobilosti, nebo ji omezit - způsobilost k protiprávnímu jednání - způsobilost nést odpovědnost za vlastní protiprávní jednání

SYSTÉM PRÁVA - právo mezinárodní a vnitrostátní - právo veřejné a soukromé – vztahy

SYSTÉM PRÁVA - právo mezinárodní a vnitrostátní - právo veřejné a soukromé – vztahy mezi státem a občany a mezi občany navzájem - právo hmotné – stanoví státem závazná a vynutitelná pravidla chování, právo procesní – určuje postup jednotlivce a státních orgánů při porušení práva a způsob sakcionování

Veřejné právo -vztahy mezi státem jako nositelem státní moci a fyzickými nebo právnickými osobami,

Veřejné právo -vztahy mezi státem jako nositelem státní moci a fyzickými nebo právnickými osobami, stát prosazuje veřejný zájem, a proto vystupuje jako nadřazený subjekt - ústavní právo – Ústava ČR, Listina základních práv a svobod a ústavní zákony - trestní právo – souhrn norem, které vymezují trestné činy a tresty, pramenem je trestní zákon (právo hmotné) a trestní řád (právo procesní) - správní právo – soubor norem, které upravují veřejnou správu – neexistuje jediný pramen - finanční právo – normy, které upravují finančně právní vztahy, pokud se jich účastní stát (daňové, rozpočtové), základní soubor norem neexistuje

Soukromé právo -založeno na rovnosti a nezávislosti subjektů, vztahy těchto subjektů vznikají na základě

Soukromé právo -založeno na rovnosti a nezávislosti subjektů, vztahy těchto subjektů vznikají na základě svobodné vůle projevené prostřednictvím smlouvy - rodinné právo – právní normy, které upravují osobní vztahy v rodině, pramenem je zákon o rodině - občanské právo – právní normy, které řeší majetkové vztahy mezi fyzickými a právnickými osobami, mezi nimi a státem; práva na ochranu osobnosti, autorské, vynálezecké, základním pramenem je občanský zákoník - obchodní právo – odvětví práva, které upravuje vztahy vznikající v souvislosti směny zboží a služeb, pramenem je obchodní zákoník - pracovní právo – je součástí jednak práva veřejného, jednak soukromého, základním pramenem je Zákoník práce