Prven i Naturteknologi Naturteknologi omhandle tematikker indenfor naturfag

  • Slides: 9
Download presentation
Prøven i Natur/teknologi

Prøven i Natur/teknologi

Natur/teknologi omhandle tematikker indenfor naturfag og teknologi, som er relevante for almendannende undervisning af

Natur/teknologi omhandle tematikker indenfor naturfag og teknologi, som er relevante for almendannende undervisning af folkeskolens elever i 1 - 6. klasse. Helt centralt i faget står udvikling af evnen til at arbejde med målstyret og kompetencebaseret undervisning, og evnen og viljen til at varetage egen og undervisningsfagets fortsatte faglige udvikling. Undervisningsfaget er et integreret naturfag og baseres på oplevelser, aktiviteter og undersøgelser, der egner sig som udgangspunkt for eftertanke, dialog, og udvikling af lærerfaglig viden, kunnen og handlen Kompetenceområde 1: Naturfagsdidaktik med henblik på elevers læring og almendannelse i natur/teknologi Kompetenceområde 2: Natur/teknologiundervisning i et kompetenceperspektiv Kompetenceområde 3: Undervisning i natur/teknologis kerneområder (1): Mennesket, sundhed og levevilkår, teknologifrembringelse og -anvendelse og menneskets interageren med naturgrundlaget Kompetenceområde 4: Undervisning i natur/teknologis kerneområder (2): Universets, Jordens og livets opståen, udvikling og beskrivelse Kompetencemål: Den studerende kan begrundet anvende naturfagsdidaktisk viden og færdigheder til at planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i natur/teknologi. Kompetencemål: Den studerende kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle natur/teknologi-undervisning med henblik på at udvikle elevernes naturfaglige kompetencer. Kompetencemål: Den studerende kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning om menneskets samspil med naturen og anvendelse af teknologi Kompetencemål: Den studerende kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere samt udvikle undervisning i natur/teknologi, der styrker elevernes evne til at forstå og forholde sig til de naturgivne og teknologiske udviklingsprocesser fra universets tilblivelse og til nutiden både på mikroplanet og på makroplanet

Skriftlige prøveprodukter • Prøven består af 2 delprøver. Der gives en samlet karakter for

Skriftlige prøveprodukter • Prøven består af 2 delprøver. Der gives en samlet karakter for de to delprøver. • 4 skriftlige prøveprodukter. • Hvert prøveprodukt skal omhandle en lærerfaglig problemstilling, der er relateret til et eller flere af fagets kompetenceområder. • Det enkelte prøveprodukt skal belyse og diskutere principielle fagdidaktiske forhold knyttet til undervisning i natur/teknologi i grundskolen. • I prøveproduktet kan der indgå multimodale elementer, der eksemplificerer centrale pointer i problemstillingen. • Hvis der er tale om billed- eller lydoptagelser svarer 1 min. optagelser til en normalside. Der kan maksimalt vedlægges 2 min.

Opgavens opbygning 1. Kort indledning og problemstilling (ca. ½ side) 2. Faglige begreber og

Opgavens opbygning 1. Kort indledning og problemstilling (ca. ½ side) 2. Faglige begreber og fagfaglig afgrænsning med gode henvisninger til litteratur (ca. 1 side) 3. Fagdidaktisk fokus i undervisningsforløbet (ca. 1 side) 4. Almendidaktisk planlægning inklusiv uddrag af uv-forløb, brug gerne en didaktisk model forløbet må rigtig gerne være afprøvet. Husk også fælles mål (ca. 2 sider) 5. Kort opsummering og afrunding gerne med noget perspektivering (ca. ½ side) 6. En rigtig god litteraturliste med udvalgte sider eller kapitler fra litteratur på et UC fagligt niveau. Samt evt. undervisningsmateriale fra natur/teknologiundervisningen i folkeskolen

En normalside er 2. 600 anslag inkl. tegn, mellemrum, illustrationer, tabeller, fodnoter mm. Illustrationer

En normalside er 2. 600 anslag inkl. tegn, mellemrum, illustrationer, tabeller, fodnoter mm. Illustrationer i form af billeder og modeller fylder anslagsmæssigt det antal anslag, som normal tekst ville udgøre på samme areal, som illustrationen fylder. Forside, indholdsfortegnelse samt litteraturliste er ikke medregnet heri. Eksaminationstider ved mundtlige gruppeprøver: Det maksimale sidetal i skriftlige arbejder

Fra censor rapporten 2016

Fra censor rapporten 2016