PRVEN I FYSIKKEMI 2016 C Prveform A Formalia

  • Slides: 8
Download presentation
PRØVEN I FYSIK/KEMI 2016 C Prøveform A

PRØVEN I FYSIK/KEMI 2016 C Prøveform A

Formalia om prøven • Eleverne kan gå op enkeltvis eller i grupper på 2

Formalia om prøven • Eleverne kan gå op enkeltvis eller i grupper på 2 -3 elever (2 er mest hensigtsmæssigt) • Inden prøven, udarbejder læreren en plan, hvor maks. 3 grupper eller maks. 6 enkeltelever går op samtidig • Prøven varer 2 timer inkl. trækning og karaktergivning • Spørgsmålet vil være åbent, således at flere områder fra faget kan inddrages, men der kan ikke vælges fuldstændig frit fra opgivelserne • I kan I år trække spørgsmål i de emner, vi har arbejdet med: • Stof og stofkredsløb • Partikler, bølger og stråling • Energi og energiomsætning • Produktion og teknologi • Man bedømmes individuelt – også selv om man går op i grupper

Selve prøven – de to timer 1) Trække emne 2) Lave en oversigt over

Selve prøven – de to timer 1) Trække emne 2) Lave en oversigt over jeres arbejde – hvilke forsøg vil I vise til at besvare oplægget – og hvilke underemner vil I fokusere på. Husk hele tiden, at der skal være sammenhæng til oplægget (dette bør ikke tage mere end 15 minutter) 3) Lave forsøg. Lærer og censor går rundt og taler med grupperne. Sørg for hele tiden at have noget at lave og være i gang – I må ikke bare stå og vente på lærer/censor. Vi kan sagtens overskue flere forskellige forsøg samtidig. Brug meget gerne illustrationer, reaktionsligninger mv. , hvilket der også har været fokus på i undervisningen. 4) Der bliver stillet spørgsmål for at afklare, hvor meget I kan – ikke for at afklare, hvad I ikke kan. 5) Når der er gået ca. 1½ time, bliver I bedt om at rydde op og forlade lokalet. Herefter bliver karaktererne diskuteret og fastsat, og I bliver kaldt ind igen og får jeres karakter. 6) Det er jeres beslutning, om I vil have karakteren alene, eller om I vil have den sammen med gruppen. Normalt vil vi foreslå, at hele gruppen kommer ind, hvis I har fået samme karakter – og ellers ikke.

Hjælpemidler og gode hints • Det er tilladt at bruge Internettet og alle hjælpemidler.

Hjælpemidler og gode hints • Det er tilladt at bruge Internettet og alle hjælpemidler. • Det er IKKE tilladt at benytte Skype, Facebook og andre medier, hvor der kan kommunikeres. Husk derfor, at videoer mv. skal være lagret på jeres drev eller på selve computeren. • Vis meget gerne illustrationer, reaktionsligninger, animationer, videoer osv. til at underbygge de forsøg og det arbejde, I ellers laver. • Vis god laboratoriepraksis. Dette bliver I også vurderet på • Når man går op i gruppe, forventes det, at man kan nå mere, end hvis man går op enkeltvis – sørg derfor at udføre flere forsøg, fortæl mere teori og brug flere illustrationer/modeller/videoer osv.

Gode laboratorievaner • Brug kittel, beskyttelsesbriller og –handsker, når det er relevant • Husk

Gode laboratorievaner • Brug kittel, beskyttelsesbriller og –handsker, når det er relevant • Husk at sætte låg på flasker, når I har taget det, I skal bruge • Skyl glasvarer, før I sætter dem sammen med propper og slanger – eller brug evt. vaseline/fedt • Brug pipetter til at tage ting fra flasker, der kan være vanskelige at hælde fra – og især hvis I skal bruge små mængder • Ryd op efter jer – herunder opvask • Husk at bortskaffe kemikalier de rigtige steder – hæld ikke bevidstløst alting i vasken

Vurderingskriterier • Planlægning og disponering af arbejdet • Udvælgelse og anvendelse af laboratorieudstyr •

Vurderingskriterier • Planlægning og disponering af arbejdet • Udvælgelse og anvendelse af laboratorieudstyr • Gode laboratorievaner • Forklaring af sammenhæng mellem teori og det praktiske arbejde • Inddragelse af relevant teori i tilknytning til oplægget • Anvendelse af fagterminologi • Perspektivering til hverdag og samfund • Anvendelse af relevant sikkerhedsudstyr og fornuftig håndtering af affald

Forskelle på prøverne i 9. og 10. klasse • Vurderingskriterierne er meget ens, MEN

Forskelle på prøverne i 9. og 10. klasse • Vurderingskriterierne er meget ens, MEN to meget vigtige forskelle i 10. klasse er: • I skal både komme ind på fysik og kemi (begge dele, uanset hvad I trækker) • Der lægges større vægt på faglig fordybelse og forståelse af større sammenhænge (gå mere i dybden og vide mere fagligt) • I skal kunne tage stilling til den enkeltes og samfundets fordele/ulemper ved anvendelse af fysikkens og kemiens opdagelser og opfindelser (perspektivere til hverdag og samfund)

Karakterbeskrivelse FP 10

Karakterbeskrivelse FP 10