Prve reakcije roditelja na ometenost deteta Porodica pod

  • Slides: 27
Download presentation
Prve reakcije roditelja na ometenost deteta

Prve reakcije roditelja na ometenost deteta

Porodica pod stresom • Saznanje o ometenosti deteta je snažan stresor i remeti funkcionalnost

Porodica pod stresom • Saznanje o ometenosti deteta je snažan stresor i remeti funkcionalnost (homeostazu) porodičnog sistema, traži vreme adaptacije na novonastalu situaciju i rekonstrukciju porodičnog identiteta, ali i ličnog identiteta roditelja

Ometenost deteta može: • Privremeno ili trajnije da remeti porodično funkcionisanje i odnose u

Ometenost deteta može: • Privremeno ili trajnije da remeti porodično funkcionisanje i odnose u porodici • Da predstavlja stresor ili čak psihičku traumu koja roditelje stavlja pod veliko psihičko opterećenje u dužem periodu vremena

Psihološki fundamentalno važna relacija roditelj-dete • Trpi u ovoj situaciji ozbiljne pritiske, turbulencije, frustracije

Psihološki fundamentalno važna relacija roditelj-dete • Trpi u ovoj situaciji ozbiljne pritiske, turbulencije, frustracije i izvor je snažnih emocija • Ovo neminovno ostavlja posledice na psihičko funkcionisanje deteta, razvoj ličnosti, a može imati posledice na njegovo mentalno zdravlje

Razvoj odnosa roditelja prema detetu • Započinje još u prenatalnom periodu u zavisnosti od

Razvoj odnosa roditelja prema detetu • Započinje još u prenatalnom periodu u zavisnosti od toga da li je trudnoća bila željena ili ne, kakav je odnos roditelja prema braku, potomstvu, međusobni emocionalni odnosi između budućih roditelja i slično

Ličnost roditelja - Jedan od fundamentalnih faktora u budućem odnosu prema detetu; - Važna

Ličnost roditelja - Jedan od fundamentalnih faktora u budućem odnosu prema detetu; - Važna je zrelost roditelja kao i struktura ličnosti - Narcistički vulnerabilne osobe i osobe koje imaju nisku toleranciju na frustraciju reaguju naročito negativno

Dete sa ometenošću • Može biti stalni izvor stresa ali može imati i funkciju

Dete sa ometenošću • Može biti stalni izvor stresa ali može imati i funkciju povezivanja • Ovo zavisi od ličnosti roditelja i prethodne bračne istorije;

Reakcije i ponašanja roditelja zavise i od: - Vrste ometenosti - stepena i intenziteta

Reakcije i ponašanja roditelja zavise i od: - Vrste ometenosti - stepena i intenziteta ometenosti - upadljivosti i vidljivosti ometenosti - psihofizičke konstitucije deteta - reakcije bliže i šire okoline

Dete sa komunikativnim poremećajem • Ova vrsta poremećaja najčešće nije uočljiva na rođenju osim

Dete sa komunikativnim poremećajem • Ova vrsta poremećaja najčešće nije uočljiva na rođenju osim ako se radi o dubokoj gluvoći ili nekom multiplom hendikepu u okviru koga će tek kasnije doći do manifestovanja i komunikativnog poremećaja, tako da saznanje roditelja teče postepeno i zato je psihički efekat blaži

 • U situacijama prolongiranog postavljanja dijagnoze, koje nisu retke, situacija za roditelje postaje

• U situacijama prolongiranog postavljanja dijagnoze, koje nisu retke, situacija za roditelje postaje još stresnija i napetija, a neizvesnost indukuje prirodne anksiozne odgovore. • Neki autori (Hedderly et al. 2003) situaciju u kojoj roditelji čekaju stručnu podršku nazivaju “crnom rupom”. U literaturi je poznat termin “hronične tuge” (Olshansky) kojim su opisivane dugotrajne depresivne reakcije roditelja dece sa teškoćama u mentalnom razvoju.

Imati dete sa ometenošću predstavlja visok rizik po fizičko i psihičko stanje roditelja (Greenberg

Imati dete sa ometenošću predstavlja visok rizik po fizičko i psihičko stanje roditelja (Greenberg et al. , 1993; Kling et al. , 1997; navedeno prema Ha et. al. , 2011). S druge strane, studija (Smith et al. 2011) izvršena na 880 porodica dece sa razvojnim poremećajima pokazuje da faktori vezni za prihode, mogućnost provođenja vremena sa detetom i socijalnu podršku imaju više uticaja na pojavu stresa kod roditelja, nego određni aspekti funkcionisanja deteta.

 • Odnos prema detetu može biti dodatno ugrožen ako je dete hiperaktivno, razdražljivo,

• Odnos prema detetu može biti dodatno ugrožen ako je dete hiperaktivno, razdražljivo, sa niskom tolerancijom na frustracije i sl. pa je roditelju objektivno teže da se tome prilagođava

Adaptacija na ometenost deteta • Dugotrajan proces • Uključena su i svesna i nesvesna

Adaptacija na ometenost deteta • Dugotrajan proces • Uključena su i svesna i nesvesna reagovanja • Proces adaptacije prate oscilacije u raspoloženju i veri u uspeh rehabilitacije (smenjuju se malodušnost i nada) • Često podrazumeva osećanje krivice koje zahteva psihoterapijsko angažovanje

Dete sa komunikativnim poremećajem • Ako poremećaj kao što je npr. gluvoća nije konstatovan

Dete sa komunikativnim poremećajem • Ako poremećaj kao što je npr. gluvoća nije konstatovan nakon rođenja, roditelj ne zna da ima dete sa kojim je komunikacija oštećena pa ne preduzima nikakve dodatne mere i ne koristi druge komunikativne kanale i sredstva da bi dodatno stimulisao dete. Ono zato ostaje u tom pogledu uskraćeno, a kritičan rani period razvoja izgubljen za kompenzatorno delovanje, što može ostaviti negativan trag na ukupan razvoj deteta.

Psihičko stanje majke • Psihička priprema trudnice za dolazak na svet deteta nosi izvesne

Psihičko stanje majke • Psihička priprema trudnice za dolazak na svet deteta nosi izvesne suptilne psihičke promene tako da ona može biti osetljivija i psihički ranjivija u tom periodu • Ovaj period podrazumeva javaljnje iracionalnih strahova i zebnji ( jedan od najčešćih je strah od rođenja deteta koje nije zdravo)

Predstava majke o očekivanom detetu • Sačinjava kompozit fantazija u koje je uključeno iskustvo

Predstava majke o očekivanom detetu • Sačinjava kompozit fantazija u koje je uključeno iskustvo sa trudničinom majkom • Javlja se želja za savršenim detetom koje će biti zdravo, pametno, lepo itd. Istovremeno se javljaju strahovi od bolesti i oštećenja kod deteta

Generacijsko prenošenje porodičnih vrednosti • Porodične vrednosti potiču iz ranog iskustva roditelja sa njegovim

Generacijsko prenošenje porodičnih vrednosti • Porodične vrednosti potiču iz ranog iskustva roditelja sa njegovim roditeljima i vrlo su duboko ukorenjene (npr. . ) • U našoj kulturi, naročito je intenzivan uticaj šire porodice i sredine; postojanje niza rituala vezanih za začeće, rođenje, rani period i sl.

Prve reakcije na saznanje • Mogu biti dramatične • To su šok, tuga, očajanje,

Prve reakcije na saznanje • Mogu biti dramatične • To su šok, tuga, očajanje, ogorčenost, bes, agresija, okrivljavanje drugih, osećanje krivice, autoagresija, nepriznavanje ili umanjivanje ometenosti, obeshrabrenost, nemoć, poraz , panika, strahovi • Kasnije često dolazi do gubljenja samopoštovanja, izolacije, depresije, hronične napetosti, ambivalencije, anksioznosti, snižavanja praga tolerancije na frustraciju i sl.

 • Istraživanja obično potvrđuju značajne razlike u reagovanju majki (pretežno tugovanje) i očeva

• Istraživanja obično potvrđuju značajne razlike u reagovanju majki (pretežno tugovanje) i očeva koji se izoluju, povlače, posvećuju poslu i sl. uz izjave da je njihova reakcija normalna.

Agresija kao reakcija na frustraciju • Neprijateljstvo prema detetu, supružniku, stručnjacima, bližoj okolini ali

Agresija kao reakcija na frustraciju • Neprijateljstvo prema detetu, supružniku, stručnjacima, bližoj okolini ali se mogu razviti i složenije negativne reakcije, agresivno odnošenje prema društvu generalno ili nekim njegovim (škola, zdravstvo) institucijama • Autoagresija-agresija se okreće prema sopstvenoj ličnosti sa jakim osećanjem krivice (nasleđe ili kazna za greh)

Prve agresivne reakcije roditelj često upućuje na lekare i druge stručnjake • Agresija se

Prve agresivne reakcije roditelj često upućuje na lekare i druge stručnjake • Agresija se upućuje lekarima, akušerima, medicinskim sestrama, drugom bolničkom osoblju koje je učestvovalo kod porađanja ili tokom donošenja dijagnoze (defektolozi, psiholozi, socijalni radnici) a često se usmerava na bilo koji autoritet

Odbranbene reakcije ličnosti (mehanizmi odbrane) • Reakcija određenog broja očeva na saznanje o ometenosti

Odbranbene reakcije ličnosti (mehanizmi odbrane) • Reakcija određenog broja očeva na saznanje o ometenosti deteta može se protumačiti kao posledica uključivanja nesvesnog mehanizma odbrane. N E G A C I J E ili poricanja kojim se poriče postojanje ometenosti ili pak umanjuje i ublažava doživljaj ometenosti

Nesvesna motivacija koja je u osnovi odnosa roditelj-dete • Osim pozitivnih osećanja ljubavi, brižnosti

Nesvesna motivacija koja je u osnovi odnosa roditelj-dete • Osim pozitivnih osećanja ljubavi, brižnosti i zaštitničkog odnosa prema detetu mogu se javiti i negativna osećanja kao što su bes, agresija, emocionalno odbacivanje, ambivalencija, čak i želja da se deteta oslobodi, da dete nestane ili umre a zatim osećanje krivice zbog toga, strah, anksioznost i potiskivanje u nesvesno. Roditelju je teško da izrazi ovakva osećanja, rađa se osećanje krivice, a plaši se i osude okoline

Kao posledica ovakve dinamike unutar ličnosti roditelja • Negativna osećanja i želje se potiskuju

Kao posledica ovakve dinamike unutar ličnosti roditelja • Negativna osećanja i želje se potiskuju u nesvesno (deluju Ego i Super Ego). • Anksioznost, strahovi, narcistička povreda, agresija i autoagresija, depresija su psihičke reakcije ( stanja) koja se često ispoljavaju u raznim oblicima

Mehanizmi odbrane kod roditelja Javljaju se nesvesni mehanizmi odbrane koji imaju funkciju zaštite ličnosti

Mehanizmi odbrane kod roditelja Javljaju se nesvesni mehanizmi odbrane koji imaju funkciju zaštite ličnosti roditelja: • mehanizam projekcije (nemam ja negativna osećanja prema detetu nego ti) • reaktivna formacija u obliku suprotne težnje, npr. prebrižan odnos i nerealno strahovanje nad detetovim zdravljem • negacija • potiskivanje

Karakteristike roditelja dece sa cerebralnom paralizom (Mitić) • Majke su u poređenju sa majkama

Karakteristike roditelja dece sa cerebralnom paralizom (Mitić) • Majke su u poređenju sa majkama kontrolne grupe pokazale veći pesimizam, fatalizam, ispoljile osećanje nemoći dok su očevi mnogo manje ispoljili osećanje nemoći.

Očevi • Opservacija ponašanja pokazala je tendenciju da ”pobegnu iz aktuelne situacije” kao što

Očevi • Opservacija ponašanja pokazala je tendenciju da ”pobegnu iz aktuelne situacije” kao što je prekidanje razgovora ili nagli odlazak iz prostorije ili kuće gde se razgovor vodio. (Mitić) • Očevi dece sa slušnom ometenošću u našoj sredini pokazali su slična ponašanja u istraživanju Pavkovićeve