PRUANJE PODRKE DECI SA TEKOAMA U FUNKCIONISANJU VEBE

  • Slides: 7
Download presentation
PRUŽANJE PODRŠKE DECI SA TEŠKOĆAMA U FUNKCIONISANJU VEŽBE SARADNIK U NASTAVI: DANKA BRCANOV, Defektolog

PRUŽANJE PODRŠKE DECI SA TEŠKOĆAMA U FUNKCIONISANJU VEŽBE SARADNIK U NASTAVI: DANKA BRCANOV, Defektolog iz oblasti specijalne rehabilitacije

UVODNE VEŽBE (NEDELJNO 2 ČASA VEŽBI – ONLINE U GOOGLE UČIONICI) • Cilj vežbi

UVODNE VEŽBE (NEDELJNO 2 ČASA VEŽBI – ONLINE U GOOGLE UČIONICI) • Cilj vežbi da se studenti upoznaju i senzibilišu za rad sa decom iz osetljivih grupa i sa teškoćama koje imaju u funkcionisanju, svakodnevnom životu i učenju. Da prepoznaju jake strane dece iz osetljivih grupa, kao da i umeju da identifikuju njihove potrebe za dodatnom podrškom u razvoju i učenju.

DECA IZ OSETLJIVIH GRUPA TJ. RANJIVE GRUPE (U: METODIKA INKLUZIVNOG VASPITANJA I OBRAZOVANJA, 2018:

DECA IZ OSETLJIVIH GRUPA TJ. RANJIVE GRUPE (U: METODIKA INKLUZIVNOG VASPITANJA I OBRAZOVANJA, 2018: 53 -55) • Da bi se uvažili različiti razlozi zbog kojih deca imaju potrebu za dodatnom podrškom u vaspitanju i obrazovanju, u praksi se ustalila klasifikacija koju je ponudila Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj (engl. Organisation for Economic Co-operation and Development - OECD) koja sadrži tri grupe razloga: • A. Smetnje u razvoju i invaliditet • B. Specifične teškoće u učenju • C. Život u socijalno nestimulativnim uslovima • *ova klasifikacija ne uključuje darovitu decu tj. decu sa izuzetnim sposobnostima, ali i je ovoj deci u vaspitanju i obrzovanju često potrebna dodatna podrška.

TOKOM SEMESTRA NA VEŽBAMA ĆE SE OBUHVATITI SLEDEĆE TEME: • • • Spektar autizma

TOKOM SEMESTRA NA VEŽBAMA ĆE SE OBUHVATITI SLEDEĆE TEME: • • • Spektar autizma Hiperaktivnost i deficit pažnje Smetnje u intelektualnom funkcionisanju Fizički invaliditet Oštećenje sluha Oštećenje vida Teškoće usled života u nestimulativnoj sredini Poremećaji u ponašanju Emocionalne teškoće Zdravstvene smetnje Specifične teškoće u učenju

1. VEŽBA (Z-Ž-N TABELA) O DECI IZ OSETLJIVIH GRUPA - T A B E

1. VEŽBA (Z-Ž-N TABELA) O DECI IZ OSETLJIVIH GRUPA - T A B E L A Znam M O Ž E I M A T I V I Š E R E D O V A Želim da znam Naučio/la sam *OVA KOLONA NA KRAJU SEMESTRA Urađenu vežbu tj. tabelu pošeljite do petka 09. 10. 2020. na mail: dankadjuric [email protected] com

KONSULTACIJE PETAK 14: 00 -15: 00 KABINET I E-MAIL ADRESA: dankadjuric 994@gmail. com

KONSULTACIJE PETAK 14: 00 -15: 00 KABINET I E-MAIL ADRESA: dankadjuric [email protected] com

HVALA NA PAŽNJI! SRDAČAN POZDRAV

HVALA NA PAŽNJI! SRDAČAN POZDRAV