Prosjektet videre IHR roller og ansvar Juni 2012

  • Slides: 6
Download presentation
Prosjektet videre • IHR- roller og ansvar (Juni 2012) – «uklare grenser i administrativ

Prosjektet videre • IHR- roller og ansvar (Juni 2012) – «uklare grenser i administrativ ansvars-, myndighets- og oppgavefordeling, spesielt mellom sentraladministrasjonen og fakultetsnivå» – «Fagnær» administrasjon (dvs virksomhetsspesifikke oppgaver som krever innsikt i primæroppgaver/lokalmiljøer) kan organiseres så nær den faglige aktiviteten som det samtidig er mulig å sikre kvalitet og effektivitet. » – «Generell» administrasjon (generiske oppgaver) kan samles i felles service-enheter dersom det gir stordriftsfordeler – Nærhetsmodellen – «Økt lokalt selvstyre, dvs at enhetene i større grad enn i dag opererer uten løpende sentraladministrativ oppfølging. Sentraladministrasjonen begrenses i hovedsak til oppgaver av overordnet strategisk karakter»

Prosjektet videre - forts • Arbeidsgruppe 4 (Januar 2013) – «Behov for avklaring av

Prosjektet videre - forts • Arbeidsgruppe 4 (Januar 2013) – «Behov for avklaring av roller og rutiner, inkludert avklaring av arbeidsdeling faglig og administrativt» – «Oversikt over administrative roller» – «Behov for støtteverktøy» – «Behov for policyavklaringer» – «Behov for helhetlig opplæring»

Overordnet plan – høsten 2013 Delprosjekt 1 Rutiner & praksis Delprosjekt 2 Prosjektportal Arbeidsgrupper:

Overordnet plan – høsten 2013 Delprosjekt 1 Rutiner & praksis Delprosjekt 2 Prosjektportal Arbeidsgrupper: • • #6 roller og ansvarsområder #8 organisering og arbeidsdeling Fokus: • • • Ansvarsområder og roller på hvilket nivå? Ui. Os beste praksis forskningsadministrasjon Arbeidsdeling lokalt/sentralt Frihetsgrad lokalt (nærhetsmodell) vs effektiv administrasjon (standardisering) Realisering Arbeidsgrupper: • • #5 Behovsanalyse prosess-støtte #7 Mulighetsstudie system Fokus: • • • Behovsanalyse - hva trenger prosjektlederen? Mulighetsstudiet - hva finnes på markedet? Kravspesifikasjon & anskaffelsesprosess Implementering & opplæring Realisering

BP 3 (Høst 2014) • Beslutte oppstart av arbeidsgruppe 8 • Organisering/ansvarsdeling • Godkjenne

BP 3 (Høst 2014) • Beslutte oppstart av arbeidsgruppe 8 • Organisering/ansvarsdeling • Godkjenne mandat • Godkjenne sammensetning

Prosjektet videre - forts Skal vi fortsette å utsette eller skal vi ta «tyren

Prosjektet videre - forts Skal vi fortsette å utsette eller skal vi ta «tyren ved hornene» ? - Slå sammen 6 og 8 – ta tak i helheten - Innspill fra 5 og 7 Hva bør et slikt mandat inneholde? - Hva inngår i begrepet forskerstøtte? - Hvordan skal forskerstøtten være organisert? - Lokalt vs sentralt Hvem bør lede arbeidsgruppe? - En fakultetsrepresentant

Prosjektet videre - forts Sammensetning? - Forskere – 2 - Forskningsleder - Prosjekteier -

Prosjektet videre - forts Sammensetning? - Forskere – 2 - Forskningsleder - Prosjekteier - Forskningsadm fra Fagstøtte - Forskningsadm fra fak/inst - Organisasjonsutvikling fra Personalstøtte - Økonomi fra Adm. støtte - Sekretariat