Projektowanie i zarzdzanie projektami MPA Jerzy Kisielnicki Zarzdzanie

  • Slides: 39
Download presentation
Projektowanie i zarządzanie projektami MPA Jerzy Kisielnicki

Projektowanie i zarządzanie projektami MPA Jerzy Kisielnicki

Zarządzanie projektami PLAN 1. 2. 3. 4. 5. Podstawy metodyczne – inżynieria informacyjna Analiza

Zarządzanie projektami PLAN 1. 2. 3. 4. 5. Podstawy metodyczne – inżynieria informacyjna Analiza Projektowanie Wdrażanie Doskonalenie

Literatura n n n n Kisielnicki J; Zarządzanie, PWE 2008 Grudzewski W. , Hejduk

Literatura n n n n Kisielnicki J; Zarządzanie, PWE 2008 Grudzewski W. , Hejduk I. , Metody projektowania systemów zarządzania, Difin, 2004 Kerzner; H. Zarządzanie projektami, Helion 2005 Mingus N. Zarządzanie projektami One Press 2002 Pawlak M. , Zarządzanie projektami PWN 2006 Trocki M. , Grucza B. , Ogonek K. , Zarządzanie projektami, PWE, 2003 Young T. L. , Skuteczne zarządzanie projektami , One Press , 2006 Wysocki R. K. , Mc Gary R. : Efektywnie zarządzanie projektami, Helion 2005

Inżynieria informacyjna Podstawy n n Warstwowe tworzenie zintegrowanych aplikacji Koncentrowanie się na modelowaniu danych

Inżynieria informacyjna Podstawy n n Warstwowe tworzenie zintegrowanych aplikacji Koncentrowanie się na modelowaniu danych i funkcjach systemu jako podstawie procesu projektowania

Dekompozycja funkcjonalna Podział procesu na podprocesy System – Podsystemy – Funkcje. Moduły Dekompozycja na

Dekompozycja funkcjonalna Podział procesu na podprocesy System – Podsystemy – Funkcje. Moduły Dekompozycja na takie zadania które będą możliwe do jednostkowej realizacji

Procedura tworzenia aplikacji założenia n n Tworzenie planu całego systemu tzw IPS Information System

Procedura tworzenia aplikacji założenia n n Tworzenie planu całego systemu tzw IPS Information System Plan Koncentracja na bazie danych Podstawa analiza struktury organizacji Podejście metodyczne – Top Down

Procedura n n n Potrzeby użytkownika Plan systemu- IPS Wyodrębnienie tzw. dziedzin zarządzania (naturalny

Procedura n n n Potrzeby użytkownika Plan systemu- IPS Wyodrębnienie tzw. dziedzin zarządzania (naturalny podział wg. struktury rynek, pokrewieństwo procesów) – BA Szczegółowa analiza dziedzin- BAA wynik dokładna analiza bazy danych Projekt konkretnej aplikacji – BSD Konstrukcja systemu i testowanie - BSC

Model projektu PS = { D, F, R} Gdzie: PS – projekt systemu D

Model projektu PS = { D, F, R} Gdzie: PS – projekt systemu D - dane F – funkcje systemu R - relacje

Pojęcia Projektowanie systemu HR jest to zbiór logicznie uporządkowanych czynności mających na celu budowę

Pojęcia Projektowanie systemu HR jest to zbiór logicznie uporządkowanych czynności mających na celu budowę HR Metodyka projektowania jest to sformalizowany opis tych czynności. W budowie projektu HR stosujemy konkretne metody i techniki jak między innymi: PATERN, PERT, CPM

Cel metodyki n n Budowa spójnego planu Dobra komunikacja pomiędzy klientem, realizatorami, ekspertami Kontrola

Cel metodyki n n Budowa spójnego planu Dobra komunikacja pomiędzy klientem, realizatorami, ekspertami Kontrola wykorzystania zasobów ( czas, pieniądze, ludzie) Zarządzanie ryzykiem

Parametry projektu ZAKRES CZAS REALIZACJI KOSZT ( BUDŻET)

Parametry projektu ZAKRES CZAS REALIZACJI KOSZT ( BUDŻET)

Organizacja procesu projektowania n n n Komitet Sterujący Zespół kierownictwa taktycznego Zespoły zadaniowe –

Organizacja procesu projektowania n n n Komitet Sterujący Zespół kierownictwa taktycznego Zespoły zadaniowe – kierowanie operacyjne Struktury organizacyjne: liniowe, sztabowo liniowe, macierzowe, sieciowe Outsorsing

Etapy budowy projektu n n n n Badanie potrzeb – sformułowanie problemu Analiza w

Etapy budowy projektu n n n n Badanie potrzeb – sformułowanie problemu Analiza w tym modelowanie BIS Projektowanie Programowanie Testowanie Wdrożenie Reenginering

Model budowy systemu Morrisa 1. 2. 3. 4. Studium wykonalności projektu (Feasibility Study) Planowanie

Model budowy systemu Morrisa 1. 2. 3. 4. Studium wykonalności projektu (Feasibility Study) Planowanie i projektowanie (Planning and design) Wykonanie ( Production) Wdrożenie ( Turnover and startup)

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM Zasady opracowane przez PMI (Project Management Institute) i obejmują zarządzanie: Integracją, Kosztami,

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM Zasady opracowane przez PMI (Project Management Institute) i obejmują zarządzanie: Integracją, Kosztami, Komunikacji, Zakresu, Jakością, Ryzykiem, Czasem, Ludźmi, Dostawami.

Rozkład kosztów projektowania wg Schindlera n n Analiza, projektowanie, programowanie, testowanie – 33% Integracja

Rozkład kosztów projektowania wg Schindlera n n Analiza, projektowanie, programowanie, testowanie – 33% Integracja z systemami już funkcjonującymi – 7 % Usuwanie błędów , adaptacja 18% Rozwój systemu , koszty aplikacji w tym szkolenia 42%

Rozkład kosztów usuwania błędów Koszty Koszt usunięcia błędu Prawdopodobieństwo popełnienia błędu Etapy projektu

Rozkład kosztów usuwania błędów Koszty Koszt usunięcia błędu Prawdopodobieństwo popełnienia błędu Etapy projektu

Podejścia stosowane do projektowania n n W zależności od uwzględnienia elementu czasu- diagnostyczne i

Podejścia stosowane do projektowania n n W zależności od uwzględnienia elementu czasu- diagnostyczne i prognostyczne W zależności od metody działań: kaskadowa, ewolucyjna, przyrostowa, spiralna

Model systemu idealnego – Trójkąt Nadlera Stan C idealny A’ B’ B* A* Stan

Model systemu idealnego – Trójkąt Nadlera Stan C idealny A’ B’ B* A* Stan obecny A B

Model Kaskadowy Założenie: Wszystkie wątpliwości rozwiązywane są na czas Praktyka Pogoń za jednoznacznym określeniem

Model Kaskadowy Założenie: Wszystkie wątpliwości rozwiązywane są na czas Praktyka Pogoń za jednoznacznym określeniem wszystkich elementów prowadzi do zwiększenia ryzyka i wzrost kosztów

Procedura kaskadowa n n Proces projektowy odbywa się stopniowo. Stosowana jest zasada sprzężenia zwrotnego,

Procedura kaskadowa n n Proces projektowy odbywa się stopniowo. Stosowana jest zasada sprzężenia zwrotnego, ponieważ nie znamy wszystkich elementów projektu często powracamy do etapu poprzedniego.

Model Ewolucyjny Cele stale ulegają zmianie stąd cały czas monitorowanie i korekta realizacji projektu

Model Ewolucyjny Cele stale ulegają zmianie stąd cały czas monitorowanie i korekta realizacji projektu Projekt jest wielokrotnie modyfikowany i dostosowany do zmieniających się wymagań użytkownika jak i zmian warunków zewnętrznych

Procedura ewolucyjna n n n Projektowanie nadążające za zmianami warunków i celów Monitorowanie mające

Procedura ewolucyjna n n n Projektowanie nadążające za zmianami warunków i celów Monitorowanie mające na celu określenie zmian warunków technicznych i zmian preferencji użytkownika Stosowana wraz z podejściem prognostycznym

Model Przyrostowy Dla całego systemu realizowane są łącznie: Etapy wstępne jak: Wymagania i analiza

Model Przyrostowy Dla całego systemu realizowane są łącznie: Etapy wstępne jak: Wymagania i analiza Etapy końcowe jak: Testy, instalacja i wdrożenie Etapy środkowe realizowane są oddzielnie i rozłącznie w różnych okresach czasu

Procedura przyrostowa n n n Stosowana wtedy kiedy istnieją ograniczenia kadrowe i finansowe Zespół

Procedura przyrostowa n n n Stosowana wtedy kiedy istnieją ograniczenia kadrowe i finansowe Zespół projektowy jest przy dobrej organizacji pracy stale zajęty realizacją projektu Klasyczny przykład na zastosowanie podejścia strukturalnego

Model Spiralny Model realizowany jest w całości i sprawdzany Po fazie weryfikacji i testowania

Model Spiralny Model realizowany jest w całości i sprawdzany Po fazie weryfikacji i testowania realizowany jest nowy system Czas realizacji najdłuższy w porównaniu do pozostałych systemów i najbardziej kosztowny. Stosowany dla rozwiązań sprzętowych

Procedura spiralna n n n Polega na opracowywanie tzw. prototypów Każdy prototyp jest sprawdzany

Procedura spiralna n n n Polega na opracowywanie tzw. prototypów Każdy prototyp jest sprawdzany na drodze zastosowania metod symulacyjnych Procedura składa się z : Planowania –Analizy ryzyka – Konstrukcji prototypu - Weryfikacji

GENEZA METODYKI Metodyka PRINCE powstała w 1989 roku dzięki CCTA (Central Computer and Telecommunications

GENEZA METODYKI Metodyka PRINCE powstała w 1989 roku dzięki CCTA (Central Computer and Telecommunications Agency). Została ona oparta na wcześniejszej metodyce, znanej pod nazwą PROMPT, a opracowanej przez Simpact System Ltd. w roku 1975. PROMPT został zastąpiony w 1989 roku metodyką PRINCE, kiedy to po raz pierwszy ją zaprezentowano. W chwili obecnej metodyka ta jest publicznie dostępna i może być używana przez wszystkich. PRINCE jest marką zastrzeżoną przez CCTA.

Co to jest Prince 2? PRINCE 2 jest strukturalną metodyką oferującą organizacjom standardowe podejście

Co to jest Prince 2? PRINCE 2 jest strukturalną metodyką oferującą organizacjom standardowe podejście do organizacji, zarządzania i kontroli przedsięwzięć. O jej wartości świadczą przedsięwzięcia zrealizowane z powodzeniem na całym świecie, jak również w Polsce (Telekomunikacji Polskiej S. A. ) Nazwa metodyki wywodzi się z angielskiego "PRojects IN Controlled Environments" (Przedsięwzięcia Realizowane w Kontrolowanych Środowiskach).

Podstawowe właściwości metodyki Prince II n n n n n Skupienie uwagi na ocenach

Podstawowe właściwości metodyki Prince II n n n n n Skupienie uwagi na ocenach według kryteriów biznesowych, procesowe podejście do sterowania zarządzaniem, zespołem i jakością, zdefiniowana struktura organizacyjna zespołu zarządzającego projektem, planowanie działań zorientowane na produkty, dzielenie projektu na łatwo zarządzane etapy, zarządzanie ryzykiem podczas całego cyklu projektu, ustalone procedury postępowania, precyzyjny system dokumentowania, elastyczność pozwalająca na zastosowanie do różnego rodzaju projektów.

Założenia PRINCE 2 dzieli każde przedsięwzięcie na zarządzane i kontrolowane etapy. Tym samym, kontrola

Założenia PRINCE 2 dzieli każde przedsięwzięcie na zarządzane i kontrolowane etapy. Tym samym, kontrola oraz szacowanie kosztów i czasu realizacji nawet złożonych projektów są znacznie ułatwione. Ma na to również wpływ hierarchiczna struktura organizacyjna zespołu projektowego, sprzyjająca jednoznacznemu podziałowi obowiązków i odpowiedzialności za poszczególne obszary przedsięwzięcia. Podejście to jest na tyle elastyczne, iż może być stosowane w niemal każdym przypadku.

Korzyści n n PRINCE 2, dostarcza przejrzystych reguł komunikacji i podejmowania decyzji w ramach

Korzyści n n PRINCE 2, dostarcza przejrzystych reguł komunikacji i podejmowania decyzji w ramach zespołu. Zorientowana na produkty, co ułatwia komunikację pomiędzy dostawcą oprogramowania, a klientem. PRINCE 2 wspiera standard ISO 9001: 2000 stanowiąc dobry fundament do budowania systemu zarządzania jakością w organizacji programistycznej

Słabości n n Duża ilość dokumentacji. Organizacja musi ją opracować od podstaw, ponieważ PRINCE

Słabości n n Duża ilość dokumentacji. Organizacja musi ją opracować od podstaw, ponieważ PRINCE 2 definiuje jedynie zawartość poszczególnych dokumentów, nie dostarczając jednocześnie odpowiednich szablonów. Proces planowania proponowany przez PRINCE 2 wymaga określenia czasu trwania i zakresu przedsięwzięcia już na jego początku.

Problem do zastanowienia n n Jak dobrać metodę projektowania do realizacji konkretnego projektu? Podejście

Problem do zastanowienia n n Jak dobrać metodę projektowania do realizacji konkretnego projektu? Podejście obiektowe a projektowe różnice i podobieństwa

Dziękuje

Dziękuje